Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тест музика 3

6,970 views

Published on

  • Login to see the comments

тест музика 3

  1. 1. Тест по музика за трети клас Име:_____________________ № ____ 1. Знакът се нарича: а/ петолиние б/ нота в/ сол ключ г/ ключ към песните 2. Знакът се поставя: а/ в началото на петолинието б/ в края на петолинието в/ в средата на петолинието в/ на произволно място 3. Оградената нота е: а/ до б/ фа в/ сол г/ си 4 . Всяка от тези ноти има трайност: а/ едно време б/ четири времена б/ три времена г/ две времена 5. Знакът означава: а/ цяла нота б/ половина в/ четвъртина г/ осмина 6. Цялата нота трае: а/ цяла песен б/ едно време в/ две времена г/ четири времена 7. Схемата изобразява ритъма на: а/ право хоро б/ ръченица в/ валс г/ марш 8. Човек, който създава музика се нарича: а/ поет б/ художник в/ диригент г/ композитор 9. Група изпълнители на музикални инструменти се нарича: а/ хор б/ оркестър в/ певец г/ танцов състав 10. Кой от изброените инструменти е струнен: а/ китара б/ акордеон в/ флейта г/ гайда 11. Кой инструмент не е духов? а/ флейта б/ гайда в/ акордеон г/ гъдулка 12. В кой ред са написани само народни инструменти? а/ кавал, цигулка, барабан, тромпет б/ акордеон, гайда, тъпан, гъдулка в/ флейта, китара, пиано, цигулка г/ кларинет, тамбура, дайре, виола 13. ХОР наричаме: а/ група певци б/ група инструменти в/ певец г/ куплет от песен 14. Силата, с която се изпълнява музиката се нарича: а/ динамика б/ темпо в/ височина г/ ритъм 15. Бързината на изпълнението се нарича: а/ динамика б/ темпо в/ височина г/ ритъм 16. Човек, който ръководи оркестъра се нарича: а/ танцьор б/ хороводец в/ диригент г/ композитор 17. Запишете заглавието на една народна песен, изучавана в трети клас. __________________________________________________________ 18. Музиката на коя от песните не е марш: а/ „Де е България” б/ „Родна стряха” в/ „Татковина” г/ „Родина” Скала за оценка: 18-16т. отличен; 15-13т. мн.добър; 21-10т. добър; 9-7т. среден; до 6т. - слаб

×