Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่1

98 views

Published on

ความรู้พื้นฐานโปรแกรม Flash CS6

Published in: Education
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

บทที่1

 1. 1. บทที่1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวโปรแกรม FLASH CS6
 2. 2. มารูจักกับเทคโนโลยี ADOBE FLASH CS5 FLASH คืออะไร FLASH โปรแกรม FLASH เปนโปรแกรมที่ทํางานในดานมัลติมีเดียในดานแอนนิเมชั่นตาง ๆ ทั้งเว็บแอนนิเมชั่น การตูนแอน นิเมชั่น งานแบนเนอรภาพเคลื่อนไหวหรืองานมัลติมีเดียแบบอินเตอรแอคทีฟที่โตตอบกับผูใชงาน งาน FLASH นั้น แบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ งาน ONLINE และงาน OFFLINE ซึ่งมีงานประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ งาน FLASH แบบ ONLINE 1. WEB BANNER งานปายโฆษณาบนเว็บไซตพัฒนามาจาก GIF ANIMATION ที่โหลดชาและคุณภาพตางในสมัยกอนมาเปน ANIMATION ของ FLASH ที่เคลื่อนไหวตอเนื่องมีขนาดเล็กและยังมี GRAPHIC ที่สวยงาม 2. WEB ANIMATION สวนประกอบของเว็บไซตที่เคยใชเปนภาพนิ่ง สามารถสื่อสาร และดึงดูดความสนใจไดมากขึ้นดวย FLASH
 3. 3. 3. WEB INTRODUCTION ถา 1 ภาพแทนคําพูด 1000 ค า ภาพเคลื่อนไหวยอมพูดไดมากขึ้นอีกหลายเทาตัว การใชภาพเคลื่อนไหวอธิบายบุคลิก ตัวตนของเว็บไซตเปนอีกอยางที่ FLASH ทําไดดีและไดรับความนิยมอยางสูง 4. FLASH WEBSITE ถาไมใชเว็บไซตจะไมเพียงแคตกแตงประดับประดาดวย FLASH เทานั้น มันสามารถใชทําเว็บไซตทั้งกระบวนการได ดวย ไมจํากัดแคเพียง ANIMATION และเนื้อหาอยางเดียว หากยังการเชื่อมโยงกับฐานขอมูล และการสราง APPLICATION ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวอีกดวย งาน FLASH แบบ OFFLINE 1. PRODUCT INTRODUCTION งานเปดตัวสินคา งาน EVENT งานคอนเสิรต งานแตงงาน ที่จะตองมีการน าเสนอความนาสนใจของสินคา หรือ กิจกรรมตาง ๆ การ ทํา ANIMATION อธิบายวิธีการใช หรือแนะนํากิจกรรมลูกคา ดวยโปรแกรม FLASH ก็เปนทางเลือกใหมที่กําลังมาแรง ดวยวิธีการที่สะดวก และประหยัดคาใชจายกวางานดาน VDO
 4. 4. 2. PRESENTATION, CD INTERACTIVE เมื่องาน FLASH สามารถตอบโตกับผูใชงานได การสรางงานแบบ PRESENTATION ก็ไมเปนปญหาสําหรับ FLASH อีกทั้งยังมีประโยชนในเรื่องความยืดหยุนของการเขียนโปรแกรม จึงเปดโอกาสใหสรางงาน INTERACTIVE แบบจินตนาการกวางไกล โดยไมยึดติดอยูในโครงรางตายตัวเหมือนกับ POWERPOINT อีก ตอไป 3. APPLICATION ในขั้นสูง การเขียนโปรแกรมชวยใหสามารถสราง APPLICATION เฉพาะทางขึ้นเอง เอาไวใชสวนตัว หรือใช กันเองในบริษัท
 5. 5. งาน FLASH ทั้ง ONLINE และ OFFLINE 1. FULL ANIMATION, CARTOON, E-CARD, MUSIC VIDEO ไมวาจะเปนการสราง CARTOON บนเว็บไซตหรือการท า MUSIC VIDEO รวมถึง ANIMATION ที่สงไปตาม อีเมล ในลักษณะ ELECTRONIC-CARDS งานประเภทเหลานี้จะใชโปรแกรม FLASH เปนตัวเลือกแรกๆ ดวย เหตุที่กลาวขางตน 2. GAMES การพัฒนาในสวนของการเขียนโปรแกรมในชวงหลังๆ ทําให FLASH สามารถสรางเกมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อย ๆ ถึงแมวาอาจจะยังไมใชเกมที่ขายไดอยางจริงจัง แตมันสามารถไดซึ่ง FLASH ทําใหการสรางเกมไมใช เรื่องยากจนเกินไป
 6. 6. เกี่ยวกับทางผูผลิตและเวอรชั่นของโปรแกรม FLASH ขาวใหญในแวดวง WEB DESIGNER, GRAPHIC DESIGNER หรือ ANIMATOR ในชวงที่ผานมา คงหนีไมพน การที่บริษัทยักษใหญทางดาน GRAPHIC EDITOR SOFTWARE อยาง ADOBE ที่เปนเจาของ SOFTWARE ประจําเครื่องของ GRAPHIC DESIGNER อยาง PHOTOSHOP และ ILLUSTRATOR ไดซื้อ บริษัท MACROMEDIA เจาของ SOFTWARE ที่เปนมือฉมังทางดานเว็บไซตและเปนผูผลิต FLASH เวอรชั่นใหม ออกมาพรอมกับหลายๆ โปรแกรมภายใต SERIES ที่ชื่อ CS5 เพื่อแสดงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ ADOBE นั่นเอง ADOBE FLASH CS5 หรือ FLASH เวอรชั่น 11 นั้นไดถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีทางดาน GRAPHIC ของ ADOBE อยางมากมาย ทําใหการสราง GRAPHIC ใน FLASH นั้นสะดวกสบายกวาเวอรชั่นกอน อีกทั้งยังรองรับเทคโนโลยีที่กําลังมาแรงอยางการใช VDO และการสราง APPLICATION สําหรับโทรศัพทมือถือ เปนอยางดีอีกดวย ซึ่งความสามารถตาง ๆ เหลานี้จะไดกลาวถึงในบทตอ ๆ ไป
 7. 7. FLASH ใชทําอะไรไดบาง โปรแกรม FLASH เปนโปรแกรมยอดนิยมสําหรับการสรางผลงานไดหลายประเภท ไมวาจะเปนการตูน แอนิเมชัน , เกม, สื่อโฆษณาบนเว็บไซต หรืออินเตอรเฟสแผนซีดีที่มีการตอบโตกับผูใช โดยในหัวขอนี้เราจะ มาท าความรูจักกับความสามารถของโปรแกรม FLASH ไวเปนแนวทางเพื่อนําไปพัฒนาชิ้นงานตอไป ความสามารถในการสรางชิ้นงาน INTERACTIVE ชิ้นงาน INTERACTIVE คือ ชิ้นงานที่มีการตอบสนองกับผูใช เชน ผูใชสามารถคลิกเลือกเมนูตาง ๆ ได ซึ่ง สวนใหญงานประเภท INTERACTIVE ที่สรางดวยโปรแกรม FLASH นั้นจะนําไปใชเปนสื่อการสอน (E-LEARNING) หรือหนาจอควบคุมการท างานของแผน CD เปนตน
 8. 8. ความสามารถในการสรางชิ้นงาน ANIMATION ความสามารถในการสรางชิ้นงาน ANIMATION การสราง ANIMATION หรือภาพการตูนเคลื่อนไหวนั้น ถือเปนหัวใจหลักของการท างานในโปรแกรม FLASH เนื่องจากมีเครื่องอํานวยความสะดวกมากมาย จึงทําใหโปรแกรม FLASH สรางผลงาน ANIMATION ไดงายกวาโปรแกรมอื่น ซึ่งเราสามารถพบเห็นงานแอนิเมชันไดทั่วไป ไมวาจะเปนสื่อโฆษณา (BANNER) บนเว็บไซต หรือการตูนแอนิเมชันตาง ๆ
 9. 9. ความสามารถในการสรางเว็บไซต (WEBSITE) งานประเภทเว็บไซต ก็เปนการสรางชิ้นงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ใชโปรแกรม FLASH สรางผลงาน ได เนื่องจากโปรแกรม FLASH สามารถสรางเว็บไซตไดสวยงาม และสรางลูกเลนตาง ๆ ไดงายกวาการใช โปรแกรมอื่น แตมีขอเสียคือ เว็บไซตที่สรางดวยโปรแกรม FLASH แกไขขอมูลไดยาก และขนาดของไฟล เว็บไซตจะมีขนาดคอนขางใหญ ดังนั้น หากตองการสรางเว็บไซตควรพิจารณาถึงรูปแบบของเว็บไซตกอนวา เหมาระสมที่จะสรางดวยโปรแกรม FLASH หรือไม
 10. 10. ความสามารถในการสรางเกม (GAME) ปจจุบันไดมีเกมที่สรางจากโปรแกรม FLASH ออกมาอยางแพรหลายตามเว็บไซตตาง ๆ เนื่องจากโปรแกรม FLASH มีเครื่องมือชวยสรางองคประกอบตาง ๆ ของเกมใหสวยงาม, มีเครื่องมือสําหรับ ใสคําสั่งควบคุมการเลนเกม อีกทั้งไฟลเกมที่สรางออกมามีขนาดเล็ก ทําใหอัพโหลดขึ้นสูเว็บไซตไดอยาง รวดเร็ว
 11. 11. เตรียมตัวอยางไร สําหรับการสรางแอนิเมชัน สําหรับการเตรียมตัวในการท างานโปรแกรม FLASH CS5 นั้น จะตองเริ่มจากวางโครงรางเรื่องราว แอนิเมชัน หลังจากนั้นก็จะสรางตัวละครใหเหมาะสมกับเรื่องราว สรางฉากแลวน าทุกอยางมาประกอบกัน ใหเปนชิ้นงาน วางโครงรางสําหรับสรางงานแอนิเมชัน (STORYBOARD) การวางโครงราง (STORYBOARD) คือการคิดเนื้อเรื่องขึ้นมา และวาดออกมาเปนภาพตั่งแตตนจนจบอยาง คราวๆ ซึ่งก็เหมือนกับการวางแผนการท างานในเบื้องตน เพื่อใหผลงานที่ออกมาเปนระบบและรวดเร็ว
 12. 12. สรางตัวละครสําหรับงานแอนิเมชัน เมื่อเราสรางผลงานแอนิเมชันขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง สิ่งที่จําเปนจะตองทําก็คือ การสรางตัวละครเพื่อเปนตัว ดําเนินเรื่องราว โดยตองคิดเนื้อเรื่องขึ้นมากอน วาเราตองการที่จะสรางเรื่องราวอะไรขึ้นมา และคนหา เอกลักษณของตัวละครนั้น ๆ เพื่อใหตัวละครมีความโดดเดนและนาสนใจ แตสําหรับผูที่ไมมีทักษะทางดาน การวาดรูปอาจขอใหเพื่อน หรือคนรูจักวาดรูปใหนํามาสแกน แลวปรับแตงเพื่อใชงานในโปรแกรม FLASH ก็ ได 1. วาดโครงรางของตัวละครดวยดินสอ จากนั้นนําไปสแกน 2. ใชเครื่องมือที่มีในโปรแกรม FLASH ปรับตางภาพตัวละคร 3. ลงสี และเก็บรายละเอียดใหกับตัวละคร
 13. 13. FLASH CS6 มีอะไรใหม ในโปรแกรม FLASH CS6 แตกตางจากโปรแกรม FLASH เวอรชันกอนหนาหลายสวนตั้งแต หนาจอโปรแกรม และเครื่องมือใหมๆ ที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะมีอะไรบางนั้นเราจะไดเรียนรูกันในสวนนี้ หนาตาของโปรแกรมที่เปลี่ยนไป (USER INTERFACE) สําหรับโปรแกรม FLASH CS6 เวอรชั่นลาสุด หนาตาของโปรแกรมไดเปลี่ยนไปจากเดิม เปลี่ยนตําแหนงการ วางแถบเครื่องมือตาง ๆ ทั้ง TIMLINE, SCENE และ PANEL ตาง ๆ ทําใหผูที่ใชงานนั้นสามารถทํางานได สะดวกสบายยิ่งขึ้น
 14. 14. เครื่องมือใหมที่เพิ่มขึ้นมา เมื่อเปดโปรแกรม FLASH CS6 เราจะเห็นวาเครื่องมือใหมๆ เพิ่มขึ้นมาหลายชิ้น โดยแบง ออกเปน 5 หมวดหลักๆ ดังตอไปนี้ เครื่องมือสําหรับปรับแตงภาพ 3 มิติ เครื่องมือ (3D ROTATION TOOL) และเครื่องมือ (3D TRANSLATION TOOL) เปนเครื่องมือที่ สามารถปรับตางภาพ หมุน บิด ใหออกมาเปนรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งเปนความสามารถที่ทําใหเราสรางงาน แอนิเมชันที่ดูเปนมิติมากยิ่งขึ้น
 15. 15. เครื่องมือสําหรับสรางหัวแปรงทาสี เครื่องมือ (DECO TOOL) เปนเครื่องมือสําหรับสรางวัตถุที่มีลักษณะคลายๆ กับเครื่องมือแปรงทาสี (BRUSH) แตเราสามารถสรางหัวแปรงใหม โดยเปลี่ยน SYMBOL ใหกลายเปนหัวแปรงได
 16. 16. เครื่องมือสําหรับสรางโครงกระดูก เครื่องมือสําหรับสรางโครงกระดูก (BONE TOOL) และเครื่องมือ (BIND TOOL) เปน เครื่องมือที่สามารถเชื่อมตอโครงกระดูกเพื่อใสเขาไปบนการตูน ทําใหการตูนมีการเคลื่อนไหวที่ เปนอิสระมากยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนการใชงานของเครื่องมือ (BONE TOOL)
 17. 17. พาแนล MOTION EDITOR พาแนล MOTION EDITOR เปนลูกเลนใหมของ FLASH CS5 เพราะจะทําใหเราสามารถ ปรับแตงรายละเอียดของการเคลื่อนไหวไดละเอียดขึ้น
 18. 18. คําสั่ง MOTION TWEEN รูปแบบใหม สําหรับคําสั่ง MOTION TWEEN ในโปรแกรม FLASH เปนเวอรชันลาสุดนี้จะตางออกไปจากเดิม ไมวา จะเปนการใชงานในลักษณะที่ตางกันแลว เราจะพบวามีลูกเลนใหมๆ ที่เสริมขึ้นมาอีกมากมาย
 19. 19. สรางงานมัลติมีเดียดวยกราฟก รูปแบบของไฟลรูปภาพกราฟกที่ใชในการตกแตงนั้นมีหลากหลาย รูปแบบแลวแตจะใชเกณฑไหนมาแบง ในที่ นี้จะแบงรูปภาพตามระบบ ของโปรแกรมกราฟก โดยเฉพาะในโปรแกรม FLASH นั้นแบงออกเปน 2 อยาง เมื่อพิจารณาจากรูปเดียวกันแตรูปแบบตางกันเมื่อขยายภาพ จะมีรายละเอียด ดังนี้
 20. 20. ภาพบิตแมป หรือราสเตอร (BITMAP OR RASTER) เปนภาพที่เกิดจากชิ้นสวนเล็ก ๆ ของภาพมาเรียงตอกัน ซึ่งความละเอียดของ ชิ้นสวนเหลานี้จะเล็กขนาดไหน มีการกําหนดคาความละเอียดของหนาจอ ภาพ แบบนี้จะเปนภาพที่มีความละเอียดของสีสันมาก แตเมื่อขยายภาพใหใหญขึ้นก็จะ เห็นรอยตอของภาพคลายขั้นบันไดเหมือนกับรูปถายที่เราไปขยายจากขนาด 4X6 นิ้ว ไปเปน 8X10 นิ้ว ก็จะเห็นแกนของรูปภาพขยายขึ้นอยางชัดเจน รูปแบบที่พบ อยูบอย ๆ คือ ไฟลที่มีนามสกุล *.BMP นั่นเอง
 21. 21. ภาพเวคเตอร (VECTOR PICTURE) จะเปนภาพที่เกิดจากลายเสน แทนที่จะเปนชิ้นสวนภาพ ดังนั้นเมื่อทําการขยายภาพใหใหญ ขึ้นโอกาสที่แกนของภาพจะหยาบมีนอย ทําใหขอบของรูปภาพแทบจะไมเห็นเปนขั้นบันไดเลย จึงเหมาะสํา หรับการสรางงานกราฟกที่ตองการความสวยงามมาก ๆหรือการสรางตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหวในเว็บไซตอยางที่เห็นกันทั่วไป สําหรับโปรแกรม FLASH แลวสวนใหญจะ ทํางานกับภาพแบบเวคเตอรเปนสวนใหญโดยเรียกชื่อวา ซิมโบล(SYMBOL)
 22. 22. การเปดโปรแกรม ADOBE FLASH CS6 1. คลิกเมาสที่ปุม START บนแถบงานจะเกิดปอปอัพเมนูของโปรแกรม 2. น าเมาสเลือกคําสั่ง ALL PROGRAMS เลื่อนเมาสไปที่ ADOBE MASTER COLLECTION CS5> ADOBE FLASH CS5 PROFESSIONAL
 23. 23. 3. คลิก 1 ครั้งที่ ADOBE FLASH CS5 ก็จะทําการเปดหนาตางโปรแกรมขึ้นมาจะปรากฏหนาจอดังรูป
 24. 24. รูปแบบการทํางาน •ในขั้นตอนนี้ การเรียนใชงานโปรแกรม จะพบหนาจอ WELCOME SCREEN สําหรับเลือกรูปแบบ เริ่มตนการท างานดังนี้ •OPEN A RECENT ITEM เปนการเปดไฟลเกาที่สรางไวแลว โดยคลิกเลือกรายชื่อที่แสดง (เรียงจาก การบันทึกไฟลครั้งหลังสุดเปนตนไป สูงสุด 8 ไฟล) หรือคลิก OPEN เพื่อเปดไฟลอื่น • CREATE NEW สรางไฟลใหม โดยคลิกเลือกรูปแบบของไฟลที่ตองการสราง เชน เลือก FLASH FILE (ACTIONSCRIPT 3.0) เพื่อสรางไฟลมูฟวี่ใหมที่มีโหมดการเขียน ACTIONSCRIPT เปนเวอร ชั่น 3 เปนตน สําหรับเนื้อหาในเลมนี้จะแนะนําใหใช ACTIONSCRIPT 2.0 เปนหลัก •CREATE FROM TEMPLATE สรางไฟลใหมจากรูปแบบเทมดเพลตที่โปรแกรมมีใหโดยคลิกเลือก หมวดของเทมเพลตที่ตองการกอนแลวคลิกเลือกไฟลอีกทีหนึ่ง
 25. 25. ใหคลิกเลือกหัวขอ FLASH FILE (ACTIONSCRIPT 2.0) จะพบ กับหนาจอดังรูป

×