Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Portfolio…
นางสาวลลิตา เรืองพงษ์ศิริ
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
เขตการศึกษา จังหวัดพระน...
ชื่อ: นางสาวลลิตา เรืองพงษ์ศิริ ชื่อเล่น: มิว อายุ: 17 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด: 3 กุมภาพันธ์ 2542 เลือดกรุ๊ป: B
ที่อยู่: 44/3...
กิจกรรมกีฬาสี
ดูแลน้อง ๆบนสแตน
เป็นผู้บริการ
เครื่องดื่ม คอยพัด
ให้ยาดม ดูแลน้อง
ๆที่เดินขบวน...
( วันเปิดกีฬาสี สารภีเกมส...
คำนำ
แฟ้ มสะสมงาน (Portfolio) เล่มนี้ ดิฉันจัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
นาเสนอข้อมูล ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความ...
ระดับ
การศึกษา
ชื่อสถาบัน ปีการศึกษา เกรดเทอมที่1 เกรดเทอมที่2
มัธยมศึกษาปี
ที่ 4
โรงเรียน
จอมสุรางค์
อุปถัมภ์
พ.ศ. 2557 3...
กิจกรรมเข้าค่ายทางภาษา
กิจกรรมนี้เป็นการเข้าค่ายทั้งหมด 3 ภาษา มีทั้ง
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนและภาษฝรั่งเศส โดยจะให้เราไปเข้า
...
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
เกียรติบัตรที่ไปร่วมเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ
คุณธรรม 8 ประการ
1.มีน้าใจ
2.ขยัน
3.ประหยัด
4.ซื่อสัตย์
5.มีวินัย
6.สุภาพ
7.สะอาด
8.สามัคคี
1.มีน้าใจ
มีน้ำใจคือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตัวเพียงคน
เดียว แต่เป็นความเห็นอกเห็นใจในผู้อื่นหรือผู้ที่
กาลังเดือดร้อน เห็...
2.ขยัน
ขยันคือ ความตั้งใจเพียรพยามในหน้าที่การ
งานอย่างต่อเนื่องให้สม่าเสมอ อดทน ความขยัน
ต้องปฏิบัติคู่กับการใช้สติปัญญาใ...
3.ประหยัด
ประหยัดคือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้
ทรัพย์สินและสิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า ไม่ฟุ่ มเฟือย ฟุ้ งเฟ้...
4.ซื่อสัตย์
ซื่อสัตย์คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียงหรือ
ลาเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจและไม่มีอคติ
ไม่คดโกงต่อสิ่งใดๆ ...
5.มีวินัย
มีวินัยคือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน
ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและมี
วินัยต่อสังคม ปฏิบัติอย...
6.สุภาพ
สุภำพคือ เรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาท
ที่ดีงามและมีสัมมาคารวะ ควรอ่อนน้อมถ่อมตน
ตามสถานภาพและมีกาลเทศะในสถานที...
7.สะอาด
สะอำดคือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย
ใจ และสภาพแวดล้อม มีแต่ความผ่องใส เป็นที่
เจริญตาและทาให้เกิดความสบายใจต่อผู้ท...
8.สามัคคี
สำมัคคีคือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลม
เกลียวกัน ความปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้ได้ผลสาเร็จตามที่ต้องก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พอตฟอลิโอ้ ลลิตา

3,949 views

Published on

ลลิตา ม.5/10 เลขที่ 27

Published in: Art & Photos
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

พอตฟอลิโอ้ ลลิตา

 1. 1. Portfolio… นางสาวลลิตา เรืองพงษ์ศิริ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เขตการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติส่วนตัว... ผลงานและรางวัล... คุณธรรม 8 ประการ ... กิจกรรมต่าง ๆ...
 2. 2. ชื่อ: นางสาวลลิตา เรืองพงษ์ศิริ ชื่อเล่น: มิว อายุ: 17 ปี วัน/เดือน/ปี เกิด: 3 กุมภาพันธ์ 2542 เลือดกรุ๊ป: B ที่อยู่: 44/34 ม.9 ตาบลบ้านเลน อาเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160 อาหารที่ชอบ: ชอบทุกอย่างที่อร่อย ดาราที่ชอบ: ดาราชาย คติประจาใจ: ถ้าคนเรามีความขยันเชื่อว่าคนนั้นจะมีความสาเร็จอยู่ในตัว Facebook: Miw lalita Line: fufumiw191 E-mail: fufu.miw191@hotmail.com ประวัติส่วนตัว ...
 3. 3. กิจกรรมกีฬาสี ดูแลน้อง ๆบนสแตน เป็นผู้บริการ เครื่องดื่ม คอยพัด ให้ยาดม ดูแลน้อง ๆที่เดินขบวน... ( วันเปิดกีฬาสี สารภีเกมส์ครั้งที่ 19 )
 4. 4. คำนำ แฟ้ มสะสมงาน (Portfolio) เล่มนี้ ดิฉันจัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน นาเสนอข้อมูล ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ดิฉันได้เข้าร่วม โดยแฟ้ มสะสมงานเล่มนี้ ประกอบด้วย เอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นต้น รวมทั้งรูปกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น ดิฉันขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูอาจารย์ และเพื่อนๆที่ให้ ความช่วยเหลือและให้คาแนะนา รวบรวมเอกสารหลักฐานสาคัญต่างๆ และ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน ในครั้งนี้ และ เพื่อการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (นางสาวลลิตา เรืองพงษ์ศิริ)
 5. 5. ระดับ การศึกษา ชื่อสถาบัน ปีการศึกษา เกรดเทอมที่1 เกรดเทอมที่2 มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียน จอมสุรางค์ อุปถัมภ์ พ.ศ. 2557 3.05 2.91 มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียน จอมสุรางค์ อุปถัมภ์ พ.ศ. 2558 3.01 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียน จอมสุรางค์ อุปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - - ประวัติการศึกษา
 6. 6. กิจกรรมเข้าค่ายทางภาษา กิจกรรมนี้เป็นการเข้าค่ายทั้งหมด 3 ภาษา มีทั้ง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนและภาษฝรั่งเศส โดยจะให้เราไปเข้า แต่ละฐานของภาษา และจะปล่อยให้ไปเล่นฐานน้า
 7. 7. เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 8. 8. เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 9. 9. เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 10. 10. เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ เกียรติบัตรที่ไปร่วมเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ
 11. 11. คุณธรรม 8 ประการ 1.มีน้าใจ 2.ขยัน 3.ประหยัด 4.ซื่อสัตย์ 5.มีวินัย 6.สุภาพ 7.สะอาด 8.สามัคคี
 12. 12. 1.มีน้าใจ มีน้ำใจคือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตัวเพียงคน เดียว แต่เป็นความเห็นอกเห็นใจในผู้อื่นหรือผู้ที่ กาลังเดือดร้อน เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์และสัตว์ ร่วมโลก มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความใส่ใจ และความจาเป็น ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยดิฉันได้ช่วยลูกสุนัขจากการพัดหลงกับแม่ของ มันและดิฉันได้นามันไปส่งคืนยังแม่สุนัข
 13. 13. 2.ขยัน ขยันคือ ความตั้งใจเพียรพยามในหน้าที่การ งานอย่างต่อเนื่องให้สม่าเสมอ อดทน ความขยัน ต้องปฏิบัติคู่กับการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา จนเกิดความสาเร็จ โดยดิฉันจะใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์เมื่อเวลาว่าง ดิฉันก็จะนาเอาการบ้านและ งานต่างๆขึ้นมาทาโดยที่จะได้ไม่มีงานติดค้างและ สามารถแบ่งเวลาในการทาสิ่งต่าง ๆได้อีก
 14. 14. 3.ประหยัด ประหยัดคือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ ทรัพย์สินและสิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์อย่าง คุ้มค่า ไม่ฟุ่ มเฟือย ฟุ้ งเฟ้ อและรู้จักประหยัด โดย ดิฉันได้อดออมเงินจากค่าขนม ที่ดิฉันได้ไป โรงเรียนและได้เก็บออมจากเงินที่เหลือกลับมา หยอดกระปุกออมสินวันละ 20 บาททุก ๆวัน
 15. 15. 4.ซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียงหรือ ลาเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจและไม่มีอคติ ไม่คดโกงต่อสิ่งใดๆ โดยดิฉันได้แข่งขันกกกีฬา ฟุตบอล ซึ่งดิฉันได้ปฏิบัติตามกฎกติกาทุกอย่าง ด้วยความซื่อตรง ไม่ทาผิดกฎใดๆทั้งสิ้นและไม่มี การโกงใดๆเกิดขึ้น
 16. 16. 5.มีวินัย มีวินัยคือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและมี วินัยต่อสังคม ปฏิบัติอยู่ในขอบเขต กฎระเบียบ ของ สถาบัน องค์กร สังคมและประเทศชาติ โดย ดิฉันได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเรื่อง การตัดผม ดิฉันได้ตัดผมตามที่โรงเรียนได้ กาหนดความยาวไว้และติดกิ๊บให้ตรงตามระเบียบ
 17. 17. 6.สุภาพ สุภำพคือ เรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาท ที่ดีงามและมีสัมมาคารวะ ควรอ่อนน้อมถ่อมตน ตามสถานภาพและมีกาลเทศะในสถานที่ที่ควร ไม่ ก้าวร้าว รุนแรง วางตนให้เหมาะสมในสถานการณ์ ต่างๆได้ดี โดยดิฉันได้ไปกราบไหว้พระอย่างนอบ น้อมและทาจิตใจให้สงบ ไม่ส่งเสียงดังในสถานที่ สงบ
 18. 18. 7.สะอาด สะอำดคือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม มีแต่ความผ่องใส เป็นที่ เจริญตาและทาให้เกิดความสบายใจต่อผู้ที่มาพบ เห็น รักษาความสะอาดร่างกายและสภาพแวดล้อม ที่เป็นอยู่ให้สะอาดน่าอยู่ โดยดิฉันได้ทาความ สะอาดห้องเรียนและดิฉันก็ได้จะโต๊ะเรียนยกเก้าอี้เก็บ ให้เรียบร้อยเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ
 19. 19. 8.สามัคคี สำมัคคีคือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลม เกลียวกัน ความปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกัน ปฏิบัติงานให้ได้ผลสาเร็จตามที่ต้องการและไม่เกิด การแตกแยกกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน มีเหตุผล และรับฟังเหตุผลของผู้อื่นโดยไม่มีอคติ โดยดิฉัน และเพื่อนๆของดิฉันได้รวมกันวิ่งมินิมาราธอนของ ทางโรงเรียนจอมสุรางค์ไปพร้อมกัน

×