สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

2,937 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
343
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  1. 1. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียนคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน 5 ข้อ ได้ยดตามกรอบหลักสู ตรแกนกลาง ึการศึกษาขั&นพื&นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี&1. ความสามารถในการสื1 อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ ความเข้าใจความรู ้สึก และทัศนะของตนเอง เพื1อเปลี1ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนจะเป็ นัประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั&งการเจรจาต่อรองเพื1อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วธีการสื1 อสารที1มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที1มีต่อตนเอง ิและสังคม2. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู ้จกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิด ัอย่างมีวจารณญาณ และคิดเป็ นระบบ เพื1อนําไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศ เพื1อ ิการตัดสิ นใจเกี1ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี1ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื&นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศรวมทั&งตัดสิ นใจที1มีประสิ ทธิ ภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที1เกิดขึ&นต่อตนเอง สังคมและสิ1 งแวดล้อม4. ความสามารถในการใช้ทกษะชีวต หมายถึง ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการดําเนิน ั ิชีวตประจําวัน เรี ยนรู ้ดวยตนเองต่อเนื1อง ทํางานและอยูร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ ม ิ ้ ่ความสัมพันธ์อนดีระหว่างบุคคล จัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู ้จก ั ัปรับตัวให้ทนกับการเปลี1ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และหลีกเลี1ยงพฤติกรรมไม่พึง ัประสงค์ที1ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื1น ้5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู ้จกเลือกและใช้เทคโนโลยีดานต่าง ๆ ั ้ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื1อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรี ยนรู ้ การสื1 อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม

×