แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556

4,919 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2556

 1. 1. คานา แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครในทุกหน่วยงานได้เห็นภาพแนวทางวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรุงเทพมหานคร โดยที่แต่ล ะหน่ ว ยงานมีพัน ธกิจ การดาเนิ น งานในความรับผิดชอบตามสภาพพื้นที่ / กลุ่ มเป้าหมาย รวมทั้งต้องนานโยบายของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายภาพย่อยหรือเป้าหมายเฉพาะของหน่วยงาน สาระของแผนฉบั บ นี้ มุ่ ง เน้ น การเชื่ อ มโยงภารกิ จ ของทุ ก หน่ ว ยงานทั้ ง สั ง กั ด และในก ากั บ ของกรุงเทพมหานครที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การดาเนินการของแต่ละหน่วยงานบรรลุ -ผลเป้ าหมายตามที่แต่ ล ะหน่ ว ยงานกาหนดที่ส อดคล้ องกับเป้าหมายในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) สานักยุทธศาสตร์และประเมินผลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ จะเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานเป็นไปตามสภาพ/สถานการณ์ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานควรจะใช้ข้อมูลเชิ งพื้นที่และฐานข้อมูลสถิติของหน่ ว ยงานเป็ น พื้ น ฐานด้ว ย จึ ง จะส่ งผลให้ การดาเนินภารกิจ ของหน่ว ยงานเป็นไปอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และทาให้การปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยใช้ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกลไกเชื่อมโยงในภาพลักษณ์ที่ว่า เรา “ทุกหน่วยงาน”รวมกันเป็นหนึ่งคือ “กรุงเทพมหานคร” สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
 2. 2. สารบัญ หน้าคานา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร 1 บทที่ ๑ สภาพทั่วไป และการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 3 สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 3 การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 4 บทที่ ๒ การขับเคลื่อนเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความมั่นคงเข็มแข็ง 6 บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ 8 เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกรุงเทพมหานครเพื่อการแข่งขัน 13 ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม 22 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี 43 และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบ 65 ด้านการบริหารมหานคร บทที่ ๔ การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 75
 3. 3. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร การพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึงรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และการเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงสภาพปัญหา ่ต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครกาลังเผชิญอยู่ เช่น การขาดความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนเกี่ยวกับ การเกิดมหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔ นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากความไม่สงบทางสังคมหรืออาชญากรรมข้ามชาติที่มีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหายาเสพติด รวมทั้งอัตราการว่างงานของประชาชนในกรุงเทพมหานครจะสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างงานของโรงงาน/สถานประกอบการที่ประสบปัญหาน้าท่วมและต้องเลิกกิจการ รวมทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่กรุงเทพมหานครจะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และประชาชนให้มีความรู้ ศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) โดยเฉพาะคนไทยซึ่งมีข้อเสียเปรียบด้านการใช้ภาษาอังกฤษกรณีที่มีการแข่งขันในการเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนหรือประชาชนของประเทศอาเซียนอื่น ๆ เข้ามาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครกาลังศึกษาและจัดทาแผนปฏิบัติการของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงและศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงกาหนดจุดยืน (Positioning) ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ คือการทาให้กรุงเทพมหานครเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น (Stronger Bangkok 2013) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ด้วยการดาเนินการเพื่อปูองกัน แก้ไขปัญหา น้าท่วม อาชญากรรมต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เหมาะสมต่อการดารงชีพ (ด้า นรายจ่ าย) การพัฒ นาสุ ขภาพ การศึกษา ศิล ปะ วัฒ นธรรม สร้างเสริมให้ กรุง เทพมหานครมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สวยงาม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการจ้างหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือบุคคลภายนอกให้ดาเนินการงานต่าง ๆ (Outsource) ในการเพิ่มคุณภาพของบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ และทาให้ประชาชนอยู่อาศัยในเมืองอย่างมีความสุขมากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์และประมาณการสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีแหล่งงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร(หมวดรายจ่ายอื่น และงบพัฒนา) และเงินอุดหนุนของรัฐบาล ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการจราจร สาธารณูปโภค และผังเมือง คิดเป็นร้อยละ 28.9๐ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นาศั ก ยภาพกรุ ง เทพมหานครเพื่อ การแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้ว ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและภาคประชาชนให้มีความเข้ มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ มีวิถีชีวิตพอเพียงและให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการ-พาณิชย์ของกรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๗ ๑
 4. 4. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันน้าท่วม การระบายน้า การปรับปรุงคุณภาพน้า การจัดการมูลฝอยการลดมลพิษทางอากาศและเสีย ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๔ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒ นากรุ งเทพมหานครให้ เป็นมหานครแห่ งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้าง-เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว สั ง คมและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ การลดความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมการเตรี ย มการรองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ การพั ฒ นาด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ การพั ฒ นาการแพทย์ แ ละสาธารณสุข การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง และการเสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนในการพัฒนาภาคมหานคร การพัฒนาบริการโดยการเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจ้างหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือบุคคลภายนอกให้ดาเนินการงานต่างๆ (Outsource) เพิ่มขึ้น เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนการจัดโครงสร้างการบริหารมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค และมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณ การเสริมศักยภาพกลไกการนาแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารและพัฒนามหานคร คิดเป็นร้อยละ๒.๒๗ ประมาณการสัดส่วน(ร้อยละ)ของค่าใช้จายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ่ เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ บริห ารจัดการ, ๒.๒๗ โครงสร้างพื้นฐาน, ๒๘.๙๐ คุณภาพชี วิต, ๔๒.๔๒ เศรษฐกิจ, ๐.๘๗ สิ่ งแวดล้ อม, ๒๕.๕๔ ๒
 5. 5. บทที่ ๑ สภาพทั่วไป และการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีขนาดพื้นที่ ๑,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ๑.๕๐ - ๒ เมตร อัตราการทรุดตัวของพื้นที่เฉลี่ย ๕-๑๐ มิลลิเมตรต่อปี ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด ๓๘ องศาเซลเซียส ต่าสุด ๑๙.๒ องศาเซลเซียส ภายใต้อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ๑,๘๗๘ มิลลิเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และนครปฐม ในปี ๒๕๕๒ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดของกรุงเทพมหานคร ๒,๓๓๗,๑๒๓ ล้านบาท ส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูง ๓๖๕,๖๑๙ บาทต่อปี (แหล่งข้อมูล: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) มี ผู้ที่อยู่อาศัย ๘.๒๕ ล้านคน หญิง ๔.๒ ล้านคน ชาย ๔ ล้านคน สัญชาติไทย ๗.๘ ล้านคน และครัวเรือน ๒.๘ ล้านครัวเรือน (แหล่งข้อมูล: สานักงานสถิติแห่งชาติ ) มีชุมชนตามทะเบียน ๒,๐๐๗ ชุมชน(แหล่งข้อมูล: สถิตกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๓) แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น ๕๐ เขต จาแนกเป็น ๖ กลุ่มเขต ได้แก่ ิ 1) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตคลองสาน เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน (๘ เขต) ๒) กลุ่ มเขตกรุ งธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะเขตทุ่ ง ครุ เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน (๗ เขต) ๓) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่ายเขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง (๙ เขต) ๔) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ เขตคันนายาว เขต-สะพานสูง เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง (๙ เขต) ๕) กลุ่ ม เขตกรุ ง เทพเหนื อ ประกอบด้วย เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตสายไหม และเขตลาดพร้ า ว (๗ เขต) ๖) กลุ่ มเ ขตก รุ ง เท พใ ต้ ประกอบด้ ว ย เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตบางรัก เขตวัฒนา เขตยานนาวา เขตสาทร เขตปทุมวัน เขตบางนา เขตพระโขนง และเขต- สวนหลวง (๑๐ เขต) กรุ ง เทพมหานครในฐานะ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบ พิเศษระดับมหานคร มีผู้ว่าราชการ- กรุงเทพมหานครเป็นผู้นาในการบริหารมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สานักการจราจรและขนส่ง สานักการโยธา สานักการระบายน้า สานักการศึกษาสานักสิ่งแวดล้อม สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สานักการแพทย์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานัก-การคลัง สานักพัฒนาสังคม สานักผังเมือง สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล สานักเทศกิจ สานักอนามัยสานักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ- ๓
 6. 6. กรุงเทพมหานคร สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่ ว ยงานให้ บ ริ การประชาชนในพื้น ที่จานวน ๕๐ ส านักงานเขต ปี ๒๕๕๓ มีบุคลากร ๙๕,๕๗๓ คน(แหล่งข้อมูล : สถิติกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๓) งบประมาณรายรับ ๔๖,๑๘๐ ล้านบาท และงบประมาณรายจ่าย๔0,4๘๘ ล้านบาท (แหล่งข้อมูล : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕)นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานในกากับของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สานักงานสถาน-ธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สานักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และสานักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ กรุงเทพมหานครในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ มีประชากร (ตามทะเบียน) ลดลงเล็กน้อย อัตราว่างงานในปี๒๕๕๒ มีร้อยละ ๑.๓ รายได้ต่อหัวของประชากร ๓๔๒,๖๐๕ บาท จานวนคนจนด้านรายจ่าย ร้อยละ ๐.๘๖การรับแจ้งเกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีเกี่ยวกับร่างกาย คดีอาญาและคดีอุกฉกรรจ์ ในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ลดลง และในปี ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาการเกิดอุทกภัย ที่มีความเสียหายรุนแรงมากทาให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สิน สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ในด้านสังคมปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีปัญหาอาชญากรรมซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหายาเสพติด นอกจากนั้นยังมีปัญหาการขาดเสถียรภาพและความขัดแย้งด้านการเมืองของไทยประกอบกับ ปั ญหาคอร์รัปชั นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร อีกด้านหนึ่งคือปัญหาด้านศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน ส่วนผลกระทบอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ในปี ๒๕๕๘ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้โลกไร้พรมแดนวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา สังคมโลกกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก การเกิดภัยพิบัติ และปัญหาการก่อการร้ายในระดับนานาชาติ สถานการณ์ดั งกล่ าวข้างต้ น เป็ น ปัจจัย หลั กซึ่ง บุคลากรของกรุงเทพมหานครต้ องให้ ค วามส าคัญในการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมการสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการที่มุ่งสนองความต้องการของประชาชนในสังคมยุคใหม่จานวนมาก มีความหลากหลาย นอกจากนั้นยังต้องการให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและทาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครจึงกาหนดจุดยืนในการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖คือการทาให้กรุงเทพมหานครเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น (Stronger Bangkok 2013) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวกรุ ง เทพมหานคร นั ก ลงทุ น และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ด้ ว ยการด าเนิ น การเพื่ อ ปู อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาน้ าท่ ว มอาชญากรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เหมาะสมต่อการดารงชีพ (ด้านรายจ่าย) การพัฒนาสุขภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมให้มี สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สวยงาม ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและบริ หารราชการเชิงยุทธศาสตร์ โ ดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการเพิ่มคุณภาพของบริการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ และประชาชนอยู่อาศัยอย่างมีความสุขมากขึ้น กรุ ง เทพมหานครจึ ง ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและประมาณการสั ด ส่ ว นของค่ า ใช้ จ่ า ยในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพิจารณาจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากกรุงเทพมหานคร หมวดรายจ่ายอื่นและงบพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๓ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๗ ทั้งหมดรวมกัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ ๔
 7. 7. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการจราจร สาธารณูปโภค และผังเมือง คิดเป็นร้อยละ 28.9๐ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นาศั ก ยภาพกรุ ง เทพมหานครเพื่อ การแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้ว ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ มีวิถี ชีวิตพอเพีย ง และให้ ความส าคัญกับ สิ่ งแวดล้ อม การบริห ารจั ดการเศรษฐกิจในภาพรวม ด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่ง แวดล้อม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันน้าท่วม การระบายน้า การปรับปรุงคุณภาพน้า การจัดการมูลฝอยการลดมลพิษทางอากาศและเสียง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ปุาชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๔ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒ นากรุ งเทพมหานครให้ เป็นมหานครแห่ งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างเสริมความเข้มแข็ งของครอบครัว สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาสุขภาวะ พัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง เสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจั ดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาภาคมหานคร การพัฒนาระบบบริการเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนการจัดโครงสร้างการบริหารมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค และมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณ การเสริมศักยภาพกลไกการนาแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารและพัฒนามหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗ สัดส่วนงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายจ่าย (ร้อยละ) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่ ๒๘.๙๐ การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกรุงเทพมหานครเพื่อการแข่งขัน ๐.๘๗ ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ๒๕.๕๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพ ๔๒.๔๒ ชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้าน ๒.๒๗ การบริหารมหานคร รวม ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๐๐.๐๐ ๕
 8. 8. บทที่ ๒ การขับเคลื่อนเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความมั่นคงเข้มแข็ง การพัฒนากรุงเทพมหานครมุ่งสู่เปูาหมายของการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี ๒๕๕๘ และการเป็ นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยคานึง ถึ งปัจจัยต่าง ๆดั ง กล่ า วในบทที่ ๑ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ จ ากั ด ในการขั บ เคลื่ อ นกรุ ง เทพมหานครสู่ ก ารบรรลุ เ ปู า หมาย ดั ง นั้ นกรุงเทพมหานครจึงกาหนดจุดยืน ของการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือการทาให้กรุงเทพมหานครมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้น (A Stronger Bangkok 2013) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะนาไปสู่การมีระดับสังคมสุขภาวะที่ดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เหมาะสมต่อการดารงชีพ (ด้านรายจ่าย) การพัฒนาสุขภาพ การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็น ไปอย่ างมีคุณภาพมากขึ้น ควบคู่กับการพัฒ นาศั กยภาพของบุคลากร และบริห ารราชการเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้ องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการเพิ่มคุณภาพของบริการรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานพันธกิจ ๑. สร้ างความมั่ น ใจในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้า นความปลอดภัย ทั้ ง ด้า นสาธารณภั ย อาชญากรรม และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอเพียงพึ่งพิงซึ่งกันและกันโดยมุ่งสร้างสังคมสันติสุข ๔. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บ นพื้นฐานของความรู้ เพื่อการดารงชีวิตที่ดีร่ว มกันในสั งคมไทยที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ๕. พัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชนวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย ๒. เพื่อพัฒนาระบบปูองกันน้าท่วมเพื่อปูองกันพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วม ๓. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาให้มีความพร้อมและเข้มแข็งเพียงพอในการสร้างความร่วมมือแข่งขัน และจัดการปัญหารวมทั้งควบคุมปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในหลากหลายมิติที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 4. เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการของกรุงเทพมหานคร ๕. พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป้าหมายหลัก ๑. ฟืนฟูและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นให้สอดคล้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ้ที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ ๒. พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน และกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าและประหยัด ๖
 9. 9. ๓. ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่มีความรักนับถือกันฉันญาติมิตร (พ่อ-แม่/พี่-น้อง/เพื่อน) มีความห่วงใยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง ๔. พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ ดีของประชาชน รวมทั้งปลูกฝัง /ส่งเสริมความเป็นพลเมือง และมีจิตสาธารณะ ๕. พัฒ นาระบบเครื อ ข่า ยด้ านการปู องกั นและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ ลดความสู ญ เสี ย ทั้ง ชี วิต และทรัพย์สินของประชาชน ๖. พัฒนาบริการของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพดีเลิศและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ๗. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ๘. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๙. พัฒนาระบบการคลัง การงบประมาณ และการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหารายได้ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และการปฏิบัติงานให้บรรลุผลคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและ/หรือความสมประโยชน์เพื่อประชาชน ๑๐. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการบริหารมหานครและให้บริการประชาชนในฐานะกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ๑๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัดหลัก ๑. อัตราส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ๒. การจัดการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ๓. อาชญากรรมในสังคมลดลง ๔. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยเพิ่มขึ้น ๕. ผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีจานวนเพิ่มขึ้น ๖. มลพิษทางอากาศ น้า และเสียงมีสัดส่วนลดลง ๗. สัดส่วนของสิ่งอานวยความสะดวกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ๘. สัดส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ๙. ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพิ่มขึ้น ๑๐. นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ๑๑. ระดับความสาเร็จในการเรียนรู้และการพัฒนาของกรุงเทพมหานครมีมากขึ้น ๑๒. ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น ๗
 10. 10. บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค๑.๑ สถานการณ์และการประเมิน สืบ เนื่องจากการเกิดปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครทาให้ โครงสร้างพื้นฐานเกิดความเสียหายในวงกว้า ง โดยเฉพาะพื้นที่เขตที่ประสบปัญหาอุทกภัยทั้ง ๒๒ เขต รวมทั้งมีผลให้ผิวการจราจรเกิดความเสียหาย ตลอดจนมีถนนบางสายถูกสร้างขึ้นโดยขัดขวางทางน้าไหล ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถดู แลและกากับให้ประชาชนด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปกฎหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะเห็ น ได้ จ ากภาพสะท้ อ นในสถานการณ์ น้ าท่ ว มในกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาในเรื่องของสาเหตุและการบริหารจัดการน้าอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และประชาชนตั้งที่อยู่อาศัยบุกรุกพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ดังนั้น ในปี ๒๕๕๖ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสาคัญกับการปรับปรุงฟื้นฟู ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ และการพัฒนาระบบการจราจรขนส่งด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรองโดยสอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในระดับปริมณฑลและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเข้มงวดด้านการพัฒนา/การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจูงใจให้ประชาชนสัญจรด้วยรถขนส่งสาธารณะและจักรยานเพิ่มขึ้น๑.๒ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด พันธกิจ ๑. ปรับปรุงฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ๒. จัดรูปที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพของการพัฒนา ๓. บู ร ณาการแผนพั ฒ นาด้ า นสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การกั บ การพั ฒ นาตามผั ง เมื อ งรวมกรุงเทพมหานครและเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาคมหานคร ๔. บู ร ณาการ/เชื่อ มโยงโครงข่ ายถนนสายหลั กและสายรองให้ ส อดคล้ อ งกั บโครงข่า ยถนนในระดั บปริมณฑลและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชีย ๕. พัฒนาระบบการจราจรขนส่ง เพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัย เพื่อรองรับภารกิจศูนย์กลางภูมิภาค วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และกากับการขยายตัวของการพัฒนา/ใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและภาคมหานคร ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้ นฐานในกรุงเทพมหานครให้รองรับการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คานึงถึงความสมดุลในการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ๓. เพื่อพัฒ นาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับความเปลี่ ยนแปลงในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เป้าหมาย ๑. โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาโดยสอดคล้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ๘
 11. 11. ๒. ถนนสายหลักและถนนสายรองที่สาคัญมีการเชื่อมโยงกันโดยมีสอดคล้องกับการเดินทางและการขนส่งมวลชนซึ่งส่งเสริมให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าภายในกรุงเทพมหานครและเชื่อมต่อพื้นที่สาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น ๓. การขยายตัวของเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคมหานคร ๔. การจราจรและขนส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว และปลอดภัย ตัวชี้วัด 1. พื้ น ที่ ศู น ย์ ก ลางหลั ก และศู น ย์ ก ลางรองตามที่ ก าหนดไว้ ใ นผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานครได้ รั บการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น 3. การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรและขนส่งลดลง๑.๓ แนวทางการพัฒนา ๑.๓.๑ การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร เพื่อจัดทาแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ เอื้ออานวยต่อการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งและสื่อสารของภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ ๑) จัดรูปที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา โดยเฉพาะที่ว่างบริเวณใกล้ศูนย์กลางเมืองที่ยังไม่ได้พัฒนาอย่างเหมาะสมกับมูลค่าของที่ดินและกรุงเทพมหานครจะทาหน้าที่เป็นคนกลางและผู้กระตุ้นให้เกิดการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการพัฒนาเมืองให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ๒) บูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาคมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพทาหน้าที่ประสานการพัฒนากับหน่วย-งานระดับรัฐบาลและจังหวัดในเขตปริมณฑล เนื่องจากขอบเขตของมหานครมีขนาดใหญ่กว่า และขอบเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ยังขยายเข้าไปในเขตจังหวัดปริมณฑลส่งผลให้เกิดความต้องการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งภาคมหานครและมีการวางแผนร่วมกันเพื่อให้เกิดเอกภาพในการพัฒนา ๑.๓.๒ การพัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัย โดยเน้นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะบนรางควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่ถนนและอัตราความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมุ่งลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดการสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ ๑) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างระบบหลักและระบบรอง และเชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับปริมณฑล ซึ่งมีเปูาหมายให้ระบบขนส่งสาธารณะบนรางเป็นระบบการเดินทางหลัก และมีระบบขนส่งบนถนนทาหน้าที่เป็นระบบรอง และพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างระบบหลักกับระบบรองอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องเชื่อมโยงกับระบบขนส่งทั้งในระดับภาคมหานครและระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียที่จะทาให้การเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทาให้สัดส่วนของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นทาให้ต้นทุนด้านการขนส่งลดลง ๒) พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวก และบริการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลักกับถนนสายรอง และให้มีพื้นที่ถนนเพิ่มขึ้นให้เป็นโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งถ่ายการเดินทางจากพื้นที่ย่อยไปสู่พื้นที่หลักและในทางกลับกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมที่นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๙
 12. 12. ๓) พัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและปลอดภัยเพื่อรองรับภารกิจการเป็นศูนย์กลาง ภูมิภาค ด้วยการเพิ่มความเร็วเฉลี่ยในทุกเขตพื้นที่ และอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสัญจร เชื่อมโยงระหว่างกันของหน่วยธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวกและมีความปลอดภัยสูงขึ้น ช่วยลด ต้นทุนของการผลิตในส่วนที่เป็นค่าขนส่งและค่าประกันความเสียหาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ สู่เป้าหมายมีแนวทางดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ป ๑.๑) ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๕๖๑) จัดรูปทีดินในพื้นที่ที่ จานวนพื้นที่ที่ได้รับ ่ - - ๑. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองมีศักยภาพในการพัฒนา การจัดรูปที่ดินตาม ๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจและ ศักยภาพในการพัฒนา วิเคราะห์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ กาหนดขอบเขตของโครงการจัดรูปที่ดิน ๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ จัดทามาตรการและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของ กรุงเทพมหานครและนาไปสู่การปฏิบัติ2) บูรณาการแผน ๑. ระดับความสาเร็จ - - ๑. โครงการบูรณาการแผนพัฒนากรุงเทพ-พัฒนาด้าน ในการบูรณาการการ มหานครกับการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมสาธารณูปโภคและ พัฒนาระบบ กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)สาธารณูปการกับการ สาธารณูปโภคและ ๒. โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมพัฒนาเมืองตามผังเมือง สาธารณูปการ กรุงเทพมหานครรวมและเป็นไปใน ๒. มีแผนการบูรณา ๓. โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไกทางผังทิศทางเดียวกันกับภาค การความร่วมมือเพื่อ เมืองและแนวทางอื่น ๆ เพื่อนาผังเมืองรวมมหานคร พัฒนาระบบ สู่การปฏิบัติ สาธารณูปโภคและ ๔. โครงการนาสายสาธารณูปโภคลงดินรอบ สาธารณูปการกับ เกาะรัตนโกสินทร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕. โครงการวางท่อจ่ายน้าประปาเร่งด่วนใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย (ป ๑.๒) ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๕๖1) พัฒนาระบบขนส่ง จานวนระบบขนส่ง - - ๑. โครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบบูรณา สาธารณะทีได้รับการ ่ กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลมการที่เชื่อมโยงระหว่าง พัฒนาโดยการ (ตากสิน-เพชรเกษม)ระบบหลักและระบบ เชื่อมโยงระหว่าง ๒. โครงการระบบขนส่งมวลชนรอง และเชื่อมโยง ระบบหลักและระบบ กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลมกรุงเทพมหานคร รอง หรือ/และระหว่าง (ตากสิน-เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถกับปริมณฑล กรุงเทพมหานครกับ ๓. โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน พื้นที่ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ๔. โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ ๑๐
 13. 13. ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๕๖ (sky walk) ลานจอดแล้วจร (park & ride) ๕. ก่อสร้างที่จอดแล้วจรพร้อมทางยกระดับ เชือมสถานีวงเวียนใหญ่บริเวณใต้สะพานข้าม ่ แยกตากสิน ๖. จ้างที่ปรึกษาสารวจออกแบบการเชื่อมต่อ การสัญจรทางน้ากับการขนส่งระบบอื่น ๗. โครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ๘. ก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์สาหรับคนพิการใน ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ๙. ปรับปรุงถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 81 ถึงปากซอยสุขุมวิท 103/4 ๑๐. โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบเดิน รถขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลม บริเวณสถานีสะพานตากสิน ๑๑. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมการเดินทาง ทางน้ากับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสาทร ๑๒. โครงการระบบรถไฟฟูารางเดียว ่2) พัฒนาโครงข่ายถนน ๑. ร้อยละของพื้นที่ ปริมาณพื้นที่ ร้อยละ ๑ ๑. ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนสายหลัก/ถนนสายเพื่อให้ประชาชน ถนนที่เพิ่มขึ้นเมื่อ ถนนในปี รอง และถนนในพื้นที่ปิดล้อมสามารถเข้าถึงสิ่งอานวย เทียบกับปี ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ๒. ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาความสะดวกและบริการ เท่ากับ ๓.ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก/ทางลอด/ทางพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ ๑๖.๓๒๒ ล้าน ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและ ตารางเมตรสังคม ๒. จานวนโครงข่าย - ๑ โครงข่าย โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและ ถนนใหม่ที่ดาเนินการ (๑ โครงการ) ก่อสร้างสะพานทางยกระดับพื้นที่ย่านศิริราช แล้วเสร็จภายในปี และบริเวณต่อเนื่อง ๒๕๕93) พัฒนาระบบ ๑. จานวนถนนใน - ถนนสายหลัก ๔ ๑. โครงการศึกษาสารวจและจัดทามาตรฐานการจราจรให้มีความ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เส้นทาง ค่าระดับความเรียบของพื้นผิวจราจร/การคล่องตัวและปลอดภัย มีค่าระดับความเรียบ ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภารกิจการ ของผิวจราจร (IRI) อยู่เป็นศูนย์กลางภูมิภาค ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนด ๒. ความเร็วของ ความเร็วของ ชั้นใน ๒.ติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง/ การจราจรในพื้นที่ การเดินทาง 18.7 กม./ชม. ขอบทาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ชั้นใน ชั้นกลาง และ ชั้นใน 18.61 ชั้นนอกมากกว่า 19 กม./ชม. ชั้นกลาง ๓. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนสะพานคนเดิน 30 และ 40 กม.ต่อ ชั้นกลาง ๒๙.๘ กม./ชม. ข้ามพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชั่วโมงตามลาดับ 29.73 ชั้นนอก 40.๘ ๔. ซ่อมแซมปูายชนิดคร่อมเหนือผิวจราจรใน กม./ชม. กม./ชม. พื้นที่กรุงเทพมหานคร ชั้นนอก ๕. ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงแบบไฟกะพริบ ๑๑

×