รายวิชาสังคมศึกษา 6

1,818 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,818
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
709
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายวิชาสังคมศึกษา 6

 1. 1. ๑๕๑ สาระพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
 2. 2. ๑๕๒ รายวิชาสังคมศึกษา ๖ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓
 3. 3. ๑๕๓ โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ๖ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๖๐ ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๒ ๒ ๓ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย รายละเอียดตัวชี้วัด แผนที่การใช้เครื่องมือทาง ส ๕.๑ ๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน ภูมิศาสตร์ ม.๓/๑ การรวบรวม วิเคราะห์ และ - การใช้เครื่องมือทาง นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ภูมิศาสตร์ ทางกายภาพและสังคมของทวีป - การนาเสนอข้อมูล อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ส ๕.๑ ๒.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง และสังคมของทวีปอเมริกา ม.๓/๒ ลักษณะทางกายภาพและสังคม เหนือ และอเมริกาใต้ ของทวีปอเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้ ทวีปอเมริกาเหนือ ส ๕.๒ ๑. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อม - ลักษณะทางกายภาพ ม.๓/๑ ใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการ - ลักษณะทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ สังคม และวัฒนธรรม ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ - ทรัพยากรธรรมชาติและ และอเมริกาใต้ สิ่งแวดล้อม ส ๕.๒ ๒. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ - การเปลี่ยนแปลง ม.๓/๒ ทรัพยากร ธรรมชาติและ ประชากรเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และวัฒนธรรม และอเมริกาใต้ - ปัญหาสิ่งแวดล้อม ส ๕.๒ ๓. สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหา - ผลกระทบของ ม.๓/๓ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน สิ่งแวดล้อมต่อประเทศไทย ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ทวีปอเมริกาใต้ - ลักษณะทางกายภาพ ส ๕.๒ ๔. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบ - ลักษณะทางเศรษฐกิจ ม.๓/๔ ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ - ทรัพยากรธรรมชาติและ และอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อ เวลา (ชั่งโมง) น้าหนัก คะแนน ๖ ๙ ๖ ๙ ๕ ๙ ๔ ๘ ๔ ๗ ๕ ๘
 4. 4. ๑๕๔ ๕ ๖ สิ่งแวดล้อม - การเปลี่ยนแปลง ประชากรเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม - ปัญหาสิ่งแวดล้อม - ผลกระทบของ สิ่งแวดล้อมต่อประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจ - อุปสงค์ , อุปทาน - ตลาด - กลไกราคา , การกาหนด ราคา - การเปลี่ยนแปลงราคา สินค้าและบริการ - เงินเฟ้อ , เงินฝืด การพัฒนาเศรษฐกิจ - บทบาทหน้าที่ของรัฐใน การพัฒนาประเทศ - นโยบายและกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาล - บทบาทอื่นของรัฐบาลใน ระบบเศรษฐกิจ - ปัญหาการว่างงาน ผลกระทบ แนวทางแก้ไข เศรษฐกิจพอเพียงและระบบ สหกรณ์ - ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง - ปัญหาท้องถิ่นด้านสังคม มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด หน่วยที่ ๔ ชื่อหน่วย รายละเอียดตัวชี้วัด เวลา (ชั่งโมง) น้าหนัก คะแนน ประเทศไทย ส ๓.๑ ม.๓/๑ ส ๓.๒ ม.๓/๔ ๑. อธิบายกลไกราคาในระบบ เศรษฐกิจ ๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจาก ภาวะ เงินเฟ้อ เงินฝืด ๔ ๗ ๔ ๕ ส ๓.๒ ม.๓/๑ ส ๓.๒ ม.๓/๒ ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่ของ รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของ รัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และ ประเทศชาติ ๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการ ว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา ๓ ๔ ๓ ๕ ๒ ๕ ส ๓.๑ ๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ม.๓/๒ และพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ๕ ส ๓.๑ ม.๓/๓ ๓ ๕ ส ๓.๒ ม.๓/๕ ๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ
 5. 5. ๑๕๕ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม - แนวทางแก้ไขและพัฒนา ท้องถิ่นตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง - แนวคิดของเศรษฐกิจ พอเพียงกับการพัฒนาระดับ ต่างๆ - หลักการสาคัญของระบบ สหกรณ์ - ความสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับ ระบบสหกรณ์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ - บทบาท ความสาคัญ ลักษณะของการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจ - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ - การค้าและการลงทุน - สาเหตุและวิธีการกีดกัน ทางการค้า มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด หน่วยที่ ๗ ชื่อหน่วย รายละเอียดตัวชี้วัด เวลา (ชั่งโมง) น้าหนัก คะแนน ๔ ๗ ๔ ๗ ๖๐ ๑๐๐ ระบบสหกรณ์ ส ๓.๒ ม.๓/๓ ส ๓.๒ ม.๓/๖ รวม ๓. อภิปรายบทบาทความสาคัญ ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ ๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีด กันทางการค้าในการค้าระหว่าง ประเทศ
 6. 6. ๑๕๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ประเภทวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่วยกิต คาอธิบายรายวิชา ศึกษา เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ อธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา เหนือและอเมริกาใต้ อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้และ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและ อเมริกาใต้ อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบาย และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ อภิปรายบทบาทความสาคัญของ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะ เงินเฟ้อ เงินฝืด วิเคราะห์ ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้า ระหว่างประเทศ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ สารวจปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระบุแนว ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และ ประเทศชาติ เห็นประโยชน์ของการใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง กายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ร่วมกันแสดงออกเพื่อลดปัญหา สิ่งแวดล้อมทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสตัวชี้วัด ส ๓.๑ ม.๓/๑, ส ๓.๑ ม.๓/๒, ส ๓.๑ ม.๓/๓ ส ๓.๒ ม.๓/๑, ส ๓.๒ ม.๓/๒, ส ๓.๒ ม.๓/๓, ส ๓.๒.๓/๔, ส ๓.๒ ม.๓/๕,
 7. 7. ๑๕๗ ส ๓.๒ ม.๓/๖ ส ๕.๑ ม.๓/๑, ส ๕.๑ ม.๓/๒ ส ๕.๒ ม.๓/๑, ส ๕.๒ ม.๓/๒, ส ๕.๒ ม.๓/๓, ส ๕.๒ ม.๓/๔ รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด ส ๓.๑ ม.๓ ๑. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ ส ๓.๒ ม.๓ ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่ม คน และประเทศชาติ ๓. อภิปรายบทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ ๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ เงินเฟ้อ เงินฝืด ๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา ๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ ส ๕.๑ ม.๓ ๑. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ๒.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ส ๕.๒ ม.๓ ๑. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง ธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ๒. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ อเมริกาใต้ ๓. สารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและ อเมริกาใต้ ๔. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย
 8. 8. ๑๕๘ หลัง กลางภาค ปลายภาค ตัวชี้วัด กลางภาค มาตรฐาน กาหนดอัตราส่วนคะแนนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด รายวิชาสังคมศึกษา ๖ รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐ พุทธพิสัย : ทักษะพิสัย : จิตพิสัย หรือ K : P : A = ๗๐ : ๓๐ : ๑๐ รวม P A K K P A K KPA - เครื่องมือทาง ๓ ๒ ภูมิศาสตร์ที่แสดง ลักษณะทางกายภาพและ สังคมของทวีป อเมริกา เหนือ และอเมริกาใต้ ๔ - - - - ๙ - ลักษณะทางกายภาพ ๓ ๒ และสังคมของทวีป อเมริกาเหนือ และอเมริกา ใต้ ๔ - - - - ๙ - การเปลี่ยนแปลง ๓ ๒ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ ทวีปอเมริกาเหนือและ อเมริกาใต้ ๔ - - - - ๙ - ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีป ๔ - - - - ๘ สาระการเรียนรู้ ก่อน กลางภาค K ส ๕.๑ ๑. ใช้เครื่องมือทาง ม.๓/๑ ภูมิศาสตร์ในการ รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล เกี่ยวกับลักษณะทาง กายภาพและสังคม ของทวีปอเมริกา เหนือ และอเมริกาใต้ ส ๕.๑ ๒.วิเคราะห์ความ ม.๓/๒ สัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางกายภาพ และสังคมของทวีป อเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้ ส ๕.๒ ๑. วิเคราะห์การก่อ ม.๓/๑ เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ ทางสังคม อันเป็นผล จากการเปลี่ยนแปลง ทางธรรมชาติและ ทางสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและ อเมริกาใต้ ส ๕.๒ ๒. ระบุแนวทางการ ม.๓/๒ อนุรักษ์ทรัพยากร ๒ ๑ ๑
 9. 9. หลัง กลางภาค ปลายภาค ตัวชี้วัด กลางภาค มาตรฐาน ๑๕๙ รวม K K P A K KPA - ปัญหาเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน ทวีปอเมริกาเหนือและ อเมริกาใต้ ๒ ๑ ๒ ๒ - - - - ๗ - ผลกระทบต่อเนื่องของ สิ่งแวดล้อมในทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกา ใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศ ไทย ๒ ๒ ๒ ๒ - - - - ๘ - ความหมายและ ประเภทของตลาด - ความหมายและตัวอย่าง ของอุปสงค์และอุปทาน - ความหมายและ ความสาคัญของกลไก ราคาและการกาหนดราคา ในระบบเศรษฐกิจ - หลักการปรับและ เปลี่ยนแปลงราคาสินค้า และบริการ - ๑ ๒ - ๔ ๗ สาระการเรียนรู้ ก่อน กลางภาค K ส ๕.๒ ม.๓/๓ ส ๕.๒ ม.๓/๔ ส ๓.๑ ม.๓/๑ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในทวีป อเมริกาเหนือและ อเมริกาใต้ ๓. สารวจ อภิปราย ประเด็นปัญหา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นในทวีป อเมริกาเหนือและ อเมริกาใต้ ๔. วิเคราะห์เหตุและ ผลกระทบต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อมใน ทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ที่ ส่งผลต่อประเทศไทย ๑. อธิบายกลไกราคา ในระบบเศรษฐกิจ P A อเมริกาเหนือและอเมริกา ใต้ - - -
 10. 10. สาระการเรียนรู้ ส ๓.๒ ๔. อภิปรายผล ม.๓/๔ กระทบที่เกิดจาก ภาวะ เงินเฟ้อ เงิน ฝืด ส ๓.๒ ๑. อธิบายบทบาท ม.๓/๑ หน้าที่ของรัฐบาลใน ระบบเศรษฐกิจ ส ๓.๒ ๒. แสดงความ ม.๓/๒ คิดเห็นต่อนโยบาย - ผลกระทบที่เกิดจาก ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ความหมายสาเหตุและ แนวทางแก้ไขภาวะเงิน เฟ้อ เงินฝืด ๑. บทบาทหน้าที่ของ รัฐบาลในการพัฒนา ประเทศในด้านต่าง ๆ ๒. บทบาทและกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่นการผลิตสินค้าและ บริการสาธารณะที่เอกชน ไม่ดาเนินการ เช่นไฟฟ้า ถนน โรงเรียน - บทบาทการเก็บ ภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ ของรัฐในระดับ ต่าง ๆ - บทบาทการ แทรกแซงราคาและการ ควบคุมราคาเพื่อการ แจกจ่ายและการจัดสรร ในทางเศรษฐกิจ ๓. บทบาทอื่นของรัฐบาล ในระบบเศรษฐกิจใน สังคมไทย นโยบาย และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาล P A รวม K K P A K KPA ๑ ๑ - K หลัง กลางภาค ปลายภาค ตัวชี้วัด ก่อน กลางภาค กลางภาค มาตรฐาน ๑๖๐ ๓ ๕ - - - - - ๑ - ๓ ๔ - - - - - ๑ ๑ ๓ ๕
 11. 11. และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ ส ๓.๒ ๕. วิเคราะห์ผลเสีย ๑. สภาพและสาเหตุ ม.๓/๕ จากการว่างงาน และ ปัญหาการว่างงาน แนวทางแก้ปัญหา ๒. ผลกระทบจากปัญหา การว่างงาน ๓. แนวทางการแก้ไข ปัญหาการว่างงาน ส ๓.๑ ๒. มีส่วนร่วมในการ ๑. สารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาท้องถิ่นทั้งทางด้าน ม.๓/๒ แก้ไขปัญหาและ พัฒนาท้องถิ่นตาม สังคม เศรษฐกิจและ ปรัชญาของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ๒. วิเคราะห์ปัญหาของ พอเพียง ท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๓. แนวทางการแก้ไข และพัฒนาท้องถิ่นตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ส ๓.๑ ๓. วิเคราะห์ ๑. แนวคิดของเศรษฐกิจ ม.๓/๓ ความสัมพันธ์ พอเพียงกับการพัฒนาใน ระหว่างแนวคิด ระดับต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงกับ ๒. หลักการสาคัญของ ระบบสหกรณ์ ระบบสหกรณ์ ๓. ความสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิดเศรษฐกิพอเพียง กับหลักการและระบบ ปลายภาค มาตรฐาน สาระการเรียนรู้ หลัง กลางภาค รวม K ตัวชี้วัด กลางภาค ๑๖๑ ก่อน กลางภาค P A K K P A K KPA - - - - ๑ ๑ - ๓ ๕ - - - - - ๑ ๑ ๓ ๕ - - - - - ๑ ๑ ๓ ๕
 12. 12. ส ๓.๒ ม.๓/๖ ของสหกรณ์เพื่อ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน ๓. อภิปรายบทบาท ๑. บทบาทความสาคัญ ความสาคัญของการ ของการรวมกลุ่มทาง รวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่าง ๒. ลักษณะของการ ประเทศ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ๓. กลุ่มทางเศรษฐกิจใน ภูมิภาคต่างๆ ๖. วิเคราะห์สาเหตุ ๑. การค้าและการลงทุน และวิธีการกีดกันทาง ระหว่างประเทศ ๒. สาเหตุและวิธีการกีด การค้าในการค้า กันทางการค้าในการค้า ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ รวม ปลายภาค มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๓/๓ สาระการเรียนรู้ หลัง กลางภาค รวม K ตัวชี้วัด กลางภาค ๑๖๒ ก่อน กลางภาค P A K K P A K KPA - - - - ๑ ๑ ๑ ๔ ๗ - - - - ๑ ๑ ๑ ๔ ๗ ๑ ๑ ๑ ๕ ๒๐ ๕ ๕ ๓๐ ๑๐๐ ๕ ๐ ๐

×