ซอร์ฟแวร์และการเลือกใช้งาน

3,636 views

Published on

soft ware

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
950
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ซอร์ฟแวร์และการเลือกใช้งาน

 1. 1. หน่วยที่ 2 ซอฟต์แวร์และการเลือก ใช้
 2. 2. หัวข้อบทเรียนที่ 3  ความหมายและความสำาคัญของ ซอฟต์แวร์  ประเภทของซอฟต์แวร์  ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำางาน  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการทำางาน
 3. 3. 1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์  ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง กลุ่ม ของชุดคำาสั่งที่เขียนด้วยภาษา คอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมที่สั่งให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำางานตาม วัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการรวมไปถึง การควบคุมการทำางานของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ต่างๆ  ผู้ที่เขียนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมมัก
 4. 4. ประเภทของซอฟต์แวร์
 5. 5. คำาศัพท์ Commercial Software คือ ซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ จำาหน่าย Shareware คือ ซอฟต์แวร์ที่ให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานช่วง เวลาหนึ่ง เมื่่อผู้ใช้คิดว่ามีประโยชน์และจะใช้งานได้ใน ระยะยาวจึงส่งเงินให้บริษัทผู้ผลิตเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Freeware คือ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่คิดมูล ค่าใดๆ โดยผู้ผลิตยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นั่นคือไม่ อนุญาตให้ผู้ใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของ ซอฟต์แวร์ Open Source Software คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ และแจกจ่ายให้ผู้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้
 6. 6. ระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEM-OS)  ระบบปฏิบัติการเป็นตัวกลางที่อยู่ระหว่าง ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ทำาหน้าที่ ควบคุมและประสานงานระหว่างอุปกรณ์ภายใน คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ตั้งแต่ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำาหลัก หน่วยความจำาสำารอง และหน่วยแสดงผล และ สนับสนุนคำาสั่งในการทำางานของฮาร์ดแวร์ให้ กับซอฟต์แวร์ประยุกต์  นิยมเรียกรวมๆ ว่า แพลตฟอร์ม (Platform) เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ซอฟต์แวร์ที่ต้องให้เครื่อง คอมพิวเตอร์เป็นลำาดับแรก คือ ระบบปฏิบัติการ เพื่อทำาหน้าที่ ควบคุมและประสานงานอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์
 7. 7. ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบปฏิบัติการ และฮาร์ดแวร์ HardwareHardware OS Application Software User
 8. 8. ประเภทของระบบปฏิบัติ การ 1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand - alone OS) เป็น ระบบปฏิบัติการสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ โน๊ตบุ๊คที่ทำางานโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น และปัจจุบันระบบปฏิบัติการดังกล่าวได้ขยายขีด ความสามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเชื่อมต่อเป็น ระบบเครือข่าย 2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) ระบบ ปฏิบัติการแบบเครือข่าย เป็นระบบปฏิบัติการที่มี วัตถุประสงค์ของการพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการงานด้านการ สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ทรัพยากรของ ระบบ เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ ร่วมกันได้ รวมทั้งมีระบบ
 9. 9. ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ แบบเดี่ยว DOS Microsoft Windows MAC OS Linux รูปแบบการโต้ตอบกับผู้ใช้ งานแบบบรรทัดคำาสั่ง (Command Line) รูปแบบการโต้ตอบกับผู้ใช้ งาน แบบกราฟิก (Graphic User Interface – GUI)
 10. 10. ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ แบบเครือข่าย Windows Server OS/2 Warp Server Solaris
 11. 11. ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ แบบฝัง Palm OS Pocket PC OS Symbian OS Andriod iOS
 12. 12. ปัจจัยในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติ การสำาหรับเครื่องไมโคร คอมพิวเตอร์
 13. 13. โปรแกรมอรรถประโยชน์หรือ โปรแกรมยูทิลิตี้ (UTILITY SOFTWARE) โปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นซอฟต์แวร์สำาหรับการจัดงานขนาด เล็กและให้บริการต่างๆ เช่น การจัดเรียงข้อมูลตามหลักใดหลัก หนึ่ง (Sort) รวมแฟ้มข้อมูลที่เรียงลำาดับแล้วเข้าด้วยกัน (Merge) หรือย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์รับส่งอย่างหนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง รวมทั้ง โปรแกรมที่ใช้จัดการกับฮาร์ดแวร์โดยตรง โปรแกรมอรรถประโยชน์บางโปรแกรมจะถูกรวมเข้าไปอยู่ใน ระบบปฏิบัติการ
 14. 14. โปรแกรมที่ให้บริการต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่นๆ เป็น โปรแกรมที่ช่วยให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โปรแกรมอรรถประโยชน์สำาหรับ ระบบปฏิบัติการ เป็นโปรแกรมที่ติด ตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการอยู่ แล้ว ซึ่งช่วยอำานวยความสะดวก สำาหรับการทำางานร่วมกับฮาร์ดแวร์
 15. 15. ตัวอย่างโปรแกรม อรรถประโยชน์สำาหรับ ระบบปฏิบัติการ การจัดการไฟล์ (File Manager) การยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม (Uninstaller) สแกนดิสก์ (Disk Scanner)
 16. 16. ตัวอย่างโปรแกรมอรรถประโยชน์ อื่นๆ (STAND-ALONE UTILITY PROGRAMS) โปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti virus Program) โปรแกรมไฟร์วอลล์ (Firewall)
 17. 17. ตัวอย่างโปรแกรม อรรถประโยชน์สำาหรับ ระบบปฏิบัติการ การรักษาหน้าจอ (Screen Saver) การจัดเรียงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ ฮาร์ดดิสก์ (Disk Defragmenter)
 18. 18. ตัวอย่างโปรแกรมอรรถประโยชน์ อื่นๆ (STAND-ALONE UTILITY PROGRAMS) โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (File Compression Utility)
 19. 19. ซอฟต์แวร์สำาหรับงานเฉพาะด้าน (SPECIAL PURPOSE SOFTWARE) ซอฟต์แวร์สำาหรับงานเฉพาะด้านเป็นซอฟต์แวร์ ที่องค์กรพัฒนาขึ้นสำาหรับใช้งานภายในองค์กร เอง ไม่มีวางจำาหน่ายทั่วไป ดังนั้น ซอฟต์แวร์จึง มีความเหมาะสมกับระบบงานขององค์กรมาก ที่สุด ตัวอย่างเช่น โปรแกรมคำานวณภาษีของกรมศุ ลากร โปรแกรมฝากถอนเงินของธนาคาร เป็นต้น
 20. 20. โปรแกรมระบบบริการ การศึกษา
 21. 21. โปรแกรมคำำนวณภำษีของ กรมสรรพำกร
 22. 22. ซอฟต์แวร์สำำหรับงำนทั่วไป (General Purpose Software)  ซอฟต์แวร์สำำหรับงำนทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่ บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์พัฒนำขึ้นเพื่อวำง จำำหน่ำยให้ผู้ใช้เลือกหำซอฟต์แวร์มำประยุกต์ ใช้งำนตำมให้เหมำะสมกับลักษณะงำนของผู้ใช้ คอมพิวเตอร์  ตัวอย่ำงซอฟต์แวร์ ได้แก่ กำรจัดพิมพ์รำยงำน กำรนำำเสนองำน กำรจัดทำำบัญชี กำรตกแต่ง ภำพหรือกำรออกแบบเว็บไซต์
 23. 23. ซอฟต์แวร์สำำหรับงำนทั่วไป (General Purpose Software) ประเภท ซอฟต์แวร์ ควำมสำมำรถของซอฟต์แวร์ ตัวอย่ำง โปรแกรม ซอฟต์แวร์ จัดกำรฐำน ข้อมูล (Database Manageme nt Software) สร้ำงฐำนข้อมูล และจัดกำรกับ ข้อมูล ได้แก่ กำรเรียกค้น (Select) กำรปรับปรุงข้อมูล (Update) กำรเพิ่มข้อมูล (Insert) และกำรลบข้อมูล (Delete) ที่จัดเก็บในฐำนข้อมูล ได้อย่ำงรวดเร็ว Dbase , Paradox , Foxbase, Microsoft Access ซอฟต์แวร์ ประมวลผล คำำ (Word Processing ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สำำหรับกำร พิมพ์เอกสำร สำมำรถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสำร ได้อย่ำงดี เอกสำรที่พิมพ์ไว้จะถูก Microsoft Office Word 2007, Adobe PageMaker,
 24. 24. ซอฟต์แวร์สำำหรับงำนทั่วไป (General Purpose Software) ประเภท ซอฟต์แวร์ ควำมสำมำรถระบบ ตัวอย่ำงโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ทำำกำร คำำนวณ (Calculation Software) ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในกำรคิดคำำนวณ กำรทำำงำนของซอฟต์แวร์ใช้หลัก กำรเสมือนมีโต๊ะทำำงำนที่มีกระดำษ ขนำดใหญ่วำงไว้ มีเครื่องมือคล้ำย ปำกกำ ยำงลบ และเครื่องคำำนวณ เตรียำมไว้ให้เสร็จ บนกระดำษมี ช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อควำมหรือสูตร สำมำรถสั่งให้คำำนวณตำมสูตรหรือ เงื่อนไขที่กำำหนด นอกจำกนี้ผู้ใช้ยัง สำมำรถสร้ำงกรำฟเพื่อนำำเสนอได้ อย่ำงง่ำยดำย Microsoft Office Excel, OpenOffice Calc ในโปรแกรมชุด Pladao Office ซอฟต์แวร์นำำ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรนำำเสนอ MS Office
 25. 25. ซอฟต์แวร์สำำหรับงำนทั่วไป (General Purpose Software) ประเภท ซอฟต์แวร์ ควำมสำมำรถระบบ ซอฟต์แวร์ ทำงด้ำน กรำฟิกส์และ มัลติมีเดีย (Graphics and Multimedia Software) ซอฟต์แวร์ทำงด้ำนกรำฟิกส์และ มัลติมีเป็นกลุ่มซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่พัฒนำขึ้นเพื่อช่วยสำำหรับ จัดกำรทำำงำนทำงด้ำนกรำฟิกและ มัลติมีเดียให้เป็นไปได้ง่ำย มีควำม สำมำรถเสมือนเป็นผู้ช่วยในกำร ออกแบบงำนต่ำงๆ นั่นเอง เช่น ตกแต่งภำพ วำดรูป ปรับเสียง ตัด
 26. 26. ตัวอย่ำงซอฟต์แวร์ทำง ด้ำนกรำฟิกส์และ มัลติมีเดีย ลักษณะโปรแกรม ตัวอย่ำงโปรแกรม งำนออกแบบ (Computer Aided Design-CAD) Autodesk AutoCAD และ Microsoft Visio Professional งำนสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) Adobe InDesign, Adobe PageMaker,Corel VENTURA, Quark Xpress ตกแต่งภำพ (Paint/Image Editing) Adobe Iilustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Macromedia FreeHand ตัดต่อวิดีโอและเสียง (Video and Audio Editing) Adobe Premiere, Cakewalk SONAR, Prinnacle Studio DV สร้ำงสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Authoring) Toolbook Istructor, Macromedia Authorware, Macromedia Director Shockwave Studio
 27. 27. ซอฟต์แวร์สำำหรับงำนทั่วไป (General Purpose Software) ประเภท ซอฟต์แวร์ ควำมสำมำรถระบบ ซอฟต์แวร์ กำรใช้งำน บนเว็บและ กำรติดต่อ สื่อสำร (Web and Communic กำรเติบโตของเครือข่ำย อินเทอร์เน็ตทำำให้มีผู้พัฒนำ โปรแกรมเพื่อใช้งำนเฉพำะอย่ำง เพิ่มมำกขึ้น เช่น โปรแกรม สำำหรับกำรตรวจเช็คอีเมล์ กำร ท่องเว็บไซต์ กำรจัดกำรและดูแล เว็บรวมถึงกำรส่งข้อควำมติดต่อ
 28. 28. ตัวอย่ำงซอฟต์แวร์กำรใช้ งำนบนเว็บและกำรติดต่อ สื่อสำร ลักษณะโปรแกรม ตัวอย่ำงโปรแกรม จัดกำรอีเมล์ (Electronic Mail) Microsoft Outlook Outlook Express Mozzili Thunderbird ท่องเว็บ (Web Browser) Microsoft Internet Explorer Mozzila Firefox, Google Chrome Opera ประชุมทำงไกล(Video Conference) Microsoft Netmeeting ถ่ำยโอนไฟล์ (File Transfer) Cute_FTP WS_FTP ส่งข้อควำม (Instant Messaging) MSN Messenger/Windows Messenger ICQ
 29. 29. ตัวอย่ำงซอฟต์แวร์จัดกำรฐำน ข้อมูล MICROSOFT ACCESS
 30. 30. ตัวอย่ำงซอฟต์แวร์ประมวลผลคำำ WORD PERFECT 9
 31. 31. การนำาเสนอข้อมูลใน รูปแบบ แถวและคอลัมน์ การนำาเสนอข้อมูลใน รูปแบบกราฟ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ทำาการ คำานวณ MS Excel
 32. 32. ซอฟต์แวร์นำาเสนอ MS POWERPOINT
 33. 33. ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่ง ภาพ ADOBE PHOTOSHOP
 34. 34. เกณฑ์ในการเลือก ซอฟต์แวร์ 1. กำาหนดงานที่เราจะนำามาใช้กับคอมพิวเตอร์ เขียนเหตุผลคร่าวๆ และก็เริ่มศึกษารายละเอียด 2. รู้จักระบบคอมพิวเตอร์ของเราเอง ว่าซอฟต์แวร์ที่ ซื้อมานั้น ต้องทำางานกับระบบคอมพิวเตอร์ของ เราได้ เช่น ความต้องการระบบ  ระบบหน่วยปฏิบัติการแบบใด  หน่วยประมวลผลกลางรุ่นใด ความเร็วเท่าไหร่  การ์ดแสดงผลรุ่นใด มีหน่วยความจำาเท่าไหร่  หน่วยความจำาขนาดเท่าไหร่  ความจุของฮาร์ดไดร์ฟ
 35. 35. เกณฑ์ในการเลือก ซอฟต์แวร์ (ต่อ) 3. ลองใช้ซอฟต์แวร์ อย่างน้อย 15 นาที โดย ทดลองใช้ในแง่มุมต่างๆ  ใช้งานง่ายหรือไม่  ระบบความช่วยเหลือมีหรือไม่  คู่มือมีหรือไม่ อ่านง่ายหรือไม่  มีบริการให้คำาปรึกษาทางเทคนิคหลังการขายหรือไม่ 4. เลือกเปรียบเทียบ  เลือกซอฟต์แวร์ที่มีราคาเหมาะสมที่สุด  เปิดโอกาสให้คืนซอฟต์แวร์ที่ซื้อไปไม่น้อยกว่า 30 วัน 5. การเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ต้องใช้เวลาทำาความคุ้น เคยราว 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มทำางานได้ ฉะนั้นควร นำาซอฟต์แวร์ มาใช้เพื่อความคุ้นเคยเสียก่อน
 36. 36. กรณีศึกษา บริษัท EAU Advertizing Agency เป็นบริษัทที่ให้บริการผลิตชิ้นงาน โฆษณาดังนี้ ออกแบบงาน ได้แก่ ปฏิทิน โบร์ชัวร์ โปสเตอร์โฆษณา ปฏิทิน โบรชัวร์แผนที่ โปสเตอร์โฆษณา
 37. 37. กรณีศึกษา  สร้าง Movies and Video Presentation  พัฒนา web site
 38. 38. กรณีศึกษา  โดยบริษัท EAU Advertizing Agency มีระบบคอมพิวเตอร์เดิมสำาหรับการทำางาน ดังนี้ • Hardware 10 เครื่องสำาหรับการทำางาน  Acer (E500/6-0905)  Intel Pentium 4 Processor 830 (3.0 Ghz/FSB800/EM64T)  ATI RC410 Chipset (support Intel Dual Core CPU and 64 Bits CPU)  1024 MB DDR-II (expandable up to 2.0 GB)  250 GB HDD SATA (7200 rpm)  DVD/RW 16x (DVD-RW Dual Layer Function)  Ati Radeon Express200 Graphic Chipset with 16 x PCI Express Slot  ACER LCD Monitor 15” • Operating System : Windows XP
 39. 39. กรณีศึกษา  ทางบริษัท EAU Advertizing Agency ต้องการใช้งาน โปรแกรมต่างๆ ดังนี้  โปรแกรมออกแบบและตบแต่งรูปภาพ  โปรแกรมด้านการตัดต่อภาพยนตร์และ VDO Presentation  โปรแกรมออฟฟิศสำาหรับพัฒนาเว็บไซต์  EAU Advertizing Agency ต้องการปรับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์กรใหม่ทั้ง Hardware และ Software หากนักศึกษาเป็นบริษัทที่ปรึกษาติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ให้แก่บริษัทดังกล่าว นักศึกษาจะให้คำาปรึกษา ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากที่บริษัทมีอยู่เดิม และ

×