Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คำอธิบายรายวิชา

307 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

คำอธิบายรายวิชา

  1. 1. คาอธิบายรายวิชา รายวิชาคอมพิวเตอร์ ( เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 รหัสวิชา ง 31101 เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต ศึกษาและทาความเข้าใจระบบการทางานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้เลือกใช้ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนโปรแกรมภาษาเพื่อนามาใช้ในการพัฒนางานได้ สามารถติดต่อสื่อสาร ถ่ายโอน ค้นหาข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้อย่าง มีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการทางาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เหมาะสมและ เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจาวัน ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4-6 /2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/8 ม.4-6/11 รวม 5 ตัวชี้วัด เว็บไซต์สื่อการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ www.kruukrailas.blogspot.com

×