Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การสร้างปกสมุดโรงเรียน

7,391 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การสร้างปกสมุดโรงเรียน

 1. 1. ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก เรื่อง การสร้างปกสมุดโรงเรียน วิธีการทา 1. สร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่ขนาด ดังภาพ 2. จะได้แผ่นงานแนวตั้ง ดังรูป
 2. 2. ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ 3. ไล่สีพื้นหลังตามความต้องการและความเหมาะสม ดังรูป 4. เปิดรูปภาพ โลโก้ของโรงเรียน มีขั้นตอนดังรูป 5. เลือกโฟลเดอร์รูปภาพ จากนั้นเลือก ภาพที่ต้องการ
 3. 3. ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ 6. กดปุ่ม ctrl และ แป้นพิมพ์ตัว A หมายถึงการเลือกทั้งหมดจะได้ดังภาพ 7. นาเมาส์ไปคลิกที่ Move Tool 8. คลิกซ้ายที่เมาส์ค้างไว้แล้วลากภาพมาใส่ในงานของเรา ดังรูป
 4. 4. ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ 9. กดปุ่ม ctrl และตัว T พร้อมกันเพื่อทาการย่อขยายรูปภาพ ตามต้องการ 10. เมื่อได้ตาแหน่งที่ต้องการแล้ว กด Enter 11. พิมพ์ข้อความ ดังรูป หมายเหตุ วิธีการพิมพ์ตัวอักษรให้ไปดูเรื่องการสร้างตัวอักษรหลากหลาย
 5. 5. ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ 12. ใส่รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ให้ย้อนกลับไปดูที่ข้อ 4-10 เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ 13. จากนั้นใส่กรอบรูปเพื่อพิพม์ ชื่อ สกุล ชั้น เลขที่ วิชา รหัสวิชา และครูผู้สอน 14. เลือกกรอบรูปตามต้องการ
 6. 6. ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ 15. จากนั้นลากรูปไปไว้ยังตาแหน่งที่ต้องการ 16. พิมพ์ข้อความ ประกอบไปด้วย 17. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วจะได้ดังภาพ ชื่อ........................................สกุล.................................................. ชั้น........................................เลขที่................................................ วิชา.......................................รหัสวิชา........................................... ครูผู้สอน.......................................................................................
 7. 7. ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ 18. ตกแต่งใส่เส้นขอบให้กับรูปภาพ หรือตัวอักษร 18.1 เลือก เลเยอร์ที่ต้องการ ในที่นี้ให้เลือกรูปภาพ กิจกรรม 18.2 คลิกที่ แล้วเลือก Stroke ดังภาพ 18.3 เลือกปรับค่าตามความเหมาะสม กลับไปดูเรื่อง การสร้างตัวอักษรหลากหลาย
 8. 8. ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ 19. ใส่เส้นขอบและเงาตามความเหมาะสมและสวยงามจะได้ผลลัพธ์ ดังภาพ
 9. 9. ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ 20. บันทึกงานส่งออนไลน์ - เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ต้องการ - เลือกรูปแบบ JPEG คลิก OK
 10. 10. ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ ใบงานที่ 4 เรื่องการสร้างปกสมุด คาสั่ง ให้นักเรียนสร้างเข้าไปที่ เว็บไซต์ http://kruukrailas.blogspot.com/ แล้วศึกษา การสร้างปก สมุดโรงเรียน จากนั้นสร้างงานตามใบความรู้ แล้วสร้างงานการสร้างปกสมุดโรงเรียนดงรักวิทยา ดังตัวอย่าง โดยนาเอาความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นหลังด้วยการไล่สีและการสร้างข้อความหลากหลาย มาประกอบให้สวยงาม แล้วส่งออนไลน์ ผ่าน www.edmodo.com ระบุชื่อด้วยว่าใครส่งบ้าง

×