Successfully reported this slideshow.

Frameset

1,035 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frameset

 1. 1. li!!|l|& und 7 ruJsa i qso J ^ rila [T€r1fl.] <rrameset> urriuarirsir.:T:J:rrn:ru15uull?ttro{aanrflutvi:l.lrtd'l oYql'a': :rqot? u.jlunl:rutrauo;lri'uaor'[rnld'r5u rilotrnldle dlnr::tqtrnld'rSurvloso': uqinrtv'l:ruos ,rrda.,dt .frame> olriu lvli{tSuunrofiritauorir#r <frameset> rfiorr:jtnrirsir.:oonrfju ,rl- o stil fi rir #r .body > uoy u#'jrtu'[rnl d'riu rvr ofi rita ue dr ff{ <frameset> o;fi rir fi't ' d r/r' " fiori:vra'irlrir#':toi'rfio':ornn'l:ufl91'1'ln'[rti{.body, froy'lriarelrrnttflo.]r.l01J00?11!' ., 'lte'!1 rrrrr I dbbbrYr!n ,y uT u unr oos ril ul:J orr ru fi rita uoturir it'.: <frame > rvir riu or-rorjr.:'lrnld'r5lunofild'u:-jlrarirqirrlil:run:rr1ul:r':uto{oi'r urir#l .frameset'fioi.:d <hfinl, .head, .titler6'r o rjrtnr:urisn#lsir.:1:-.1:un:rt tSlu:r': ttaf' ztitle' ./head, <fiarnsd--.-.-.-, <fiarB..-..'.'.' <fmE......-.) </frameset> ..zhtml, frameset> rrYrurir #l <bodY' s e , j ,-^^,*^5^----o^"ot, o o o! [q ufl a il fl g.r.: 6J m o r $fl er.] u uIilTlrnrru rT u u:r: ury oio s n n rir rauo nl u"lurit d-t < frame > n'l : uli t t4rir droLJ r $n rEJ o o n rfl uuv'l :* & nlTuil.tfl#1sir.:hJ:rrn:ruriuu:rrtryaioantilutrnl:ruoi'rlrir#t <frameset> ovsi'atlf oruqin-uqirf,'.: .frame, rflilo Ioun''l:ru:-inarlrqir.:1:J:rtn:loontilutil:rurirrauo'[oi'ql-td TrJuru:r < frameset rows = " ll ul a y a,l rylrl/" cols = " ? t'n a I a'lff'l I tl"' <frame rr"=" d a'ltnl{t5 u mq"' </frameset> I ol'rrj148J',t u1J O.l ttovrr3fi I d'oirl 1 fi otfi lil Itt14il.l C vr ,< [{ LilN i'i'.".truot".l *ffi turot o.: rrnl:ufi si'a.: nr:rrri tlurtur uo u i'i'"'*uo.'."**stur ot a t tv'l:el fi d'ot nr:urri':tuuu ki'rl**{i.lil d'r{u tuafi 6'a.snr:uao':tuueins uvl:ru
 2. 2. nt s fiuuSu rwc n-cu ntat HTMrffi tr4:rl (Frame) 6o etruto.:urirqiT.rT:l:un:ruriuu:r:rro{finnu:-i.:oonriluairu IouT:J:rrn:ruriuu:mtryo{srrr:nu:-i.:ei':uto.:mrirqirruaow.rnoonrilufratrufiloi *qinrairu finnrtri.:ovfinrrrutiluEa:sornti'u uqinvrd:rs1il1:nuflonruntrnki'r5urilofittoneir.:niutri' o&ou rir d'o eir r iu nr :urio ry,l :ar g nr:uriuarirqir.:TrJ:rrn:rur5u.u:rrrroioonrijuunl:ruqir.: ,1 :J:rnoud,ruqrh#.:rafi.n s " qi -& 9116[.] O{U <frameset> <frame> <noframesr..... <,zframeset> <,znoframes> Fr?'rs.lilil1 ull orrir #tsir.r f fr oi'.:fi Iq u:JnGI:J:ttn:rutiuu:r:tta{o;usorruolrnki'riur}roornnrrnrHuo6otr lii'dsirurar.i.: Address la.:I:J:un:ru ttnvurirqirrso.:Til:un:ruriru:r:rrya{ffosIao.:zunnY.rorradrlylei' ) LflaJo 6.:riaorrerqirt 1 fioi'ornl:ufio.Ir{nosor.i:yfi.ir.rrir#.: .body, rviriiu unii 7 rulru <r o i Aq ao r il u rir a'.: fi "[d'ef ta il uu r_i ua #r si r.:T:J : u n : at o o n r il u r ul : ru r fl u nh ri-.: ai'r ra ir rir ra uo 1 r l ai-r 5 r, *. fi . r r, o*l ^ ^t u * oi a c u il : rl :':rufi .:nr:druuo:rray16aodu 1 fi rfr srria,: <noframes>..... <,znoframes> ril uolr #.r fi l,f'ur so rria n rr rutrnrffi hi rrm:n ruri.:rarir qirrl:J:un:ru a on rijunnl:ru'[d' (orfi ra6a fr . &3au-. o'tfl.lun to) 9 :iuoq j T'UYI I ril:u <bod; tlutl Ior:io n1?u i fl?unr{
 3. 3. nt s fiuur1u tw s oic u ntut HTMt _& nr:rir u uor ur qr a.r llri:il ar rur:n riru uotei' s ifi oi'r d 1 . rirruqturoto.:tvl:rutijuqr-rtnr rilunr:ritauqql"'rrorruroro.llrnl:rufioi'olnr: ruri.: frrar.irurfllu pixels 2. riruuoturel at tvtr:ru tilu#o etrufo uay riJunr:rilu1.{o1rt,l.r o? ot ryl:rufi oi'a.:nr: <tur9y ttu.t tu ufl gl fl? ur 0 u n yr a Iu tir qir.: ttro.: Ll n 3. riruuoru.rero.rril:sJsY:u#r1ir"'n:*nf * fi z nrrruururu ,- o rr r m rur ufi r nr:td'ory n''n :*nf * u rur u 6t nr:u:-j,: ryl:rutri'fi tur o rvir riu o rr ru u rur ufi z nr:ld'#q; n"n :*n[ * r m u fi .: nr :u:_j.: unl:r, oi'r u duid {d u,l 6 o a ri ornnr:rr:-i.:ril:ru ru vvll ?Jl,tOA1,[n1TUU0lfl:et tu. 4r gueg%fr r nhuuoruurqro.lrd:rulurirei.: <frameset> "]r-rJr,rl*tri'irosuil.:r.,u,,urrio16ouri.:qrrruuu?uou orniuuelurQ1o.rril:il adqa4ls lrLoltufrl [quoso"'0.]riruuoodr.:#ou z ril:ruraruarrnyoyri'ururoto.:*Einyrrl:ruoi',lu rorda.:ururr , triu Yj zusraufr z rirrauotrnlai'tiutvrofioruflor.tll0.trusinrrr4:ruturirii'r.frame, ^"lil ott:-illuroto.:td:rutt#':o;oi'0.:drHued': u'jrry,l:illqorrmor r.rntrnlei'riuu rofiolr lii- avt: leunhrnuefia'hl6i'tiuunrofiuavrniffrs{ src turir#.r <frame> 6u.:CIrrunhoi'ur0.rn1: u:jrrd:il triu urnu:-i.:oonrfilu z ryi:r {ioh^lai'rSuryroiuoif,'.: <frame, nh#.:fd r fiay troo.:ru0'lutrl:rufi r urnvfiotrnlii'rSurno'luer1r#.: .fram", eh#.:ft z fiorruso.:rlnturrn]:,fi z orril6frai'u ruriturirsirrl:l:un:ruaanrflu z rd:rL IorLr N AA A Y l ruytyt rud oyLruilqoc rilutill:r.Jfi z fi?urq zoo pixels un; rr:-i.: u rir oirrhl:un:u a an ufl u z rrl:ru Io u fi tur ot ar ryl:ru ivir n-r, rt:-iIrarireirth]:un:ruoonrilu z ur l:l Tour t frturqfaunr 30 uaJ u {r qi r.: nr : iifl o,1 r{ a u n r dufi fi iu fi a yr"t u r o o s r fl u ryl :ru fi z *:-i I u rir sir.:I:J:un:ru o o n ril u s ril:il Tr r rrlffi u#r sirt nrruflo{ rJ n unrdufi fi uafi ovirra lo u:-it rfl u z u l:lIo ufi ruror ar tr4:rurvirri'u :,,il
 4. 4. M ,rr' 7 tulsu s. .hfrnl> .headt .titlersl-r a Eir.:fi , - ., < /iitle, </head, <frameset rows =.. 3oola, * " > .frame src =..about:blank,,, .frame src =,,about: blank', > </frameset> <,/html> olncT?od'l.l 7-1 fiunq.{tu:il z-r rflunr:uri.marirqir.rT:J:rnrllriuu:.r?rsaioon rilu z rvl:ilerilru?uou#{rnCIlrir',n,#u,r:-irrv{:ru Iounnl:rud r 6oul:rufiogrtruuufi IulafauCIi 30 14.1il#'lgi't.l un;tilrilfi z firuroryirn-udufifrrudayr&.:uile c+taiuble{ riurnofin:rnuoriju about:blank nil1un?.lrJ.jrlri'rrno.:rarirr5uruo.lr.: 1 .head> .title>ei.: o tjr tfi t - z, ttitle> ./head, <frameset colg=,.*,*", <frame src:.,7 - 2a.html"> .frame src=.,7 - 2b.html,,> </frameset> .,zhtml> -.lyl{ 7-2.html ,/ trtJ z-t a-aail't,tn.nutittrltu 1t1
 5. 5. <body, urnl:ufr'usot'lrnl 6 z - za.html <zbody> <./html> ..Itld 7-za.html .hftnl> .body, nl:rudruso.:'ldd' z - zb.html </bodY> </html> .* Ivld r-zb.html xJ r-z n-eail'ttntruiluv'ltu 121 n1 iri'lt4?bet:1 s a s [5 u o z o o nr : uurio tr'l tu &-o'Yll n1 Tfi1fi }tO?J}t1 6|?l Oil t6[1,[ltuil tr{ TtJ nr:riruuerulerro.rrduuil.rry{:r fl.ril1:nrilfiuo'[d'oi'runr:tduavrvrSfirqi'border ooq! Rr u tunl 6I.l <Irameset> Io u fi ra r.[r u tfll u pixels ::Juuu - <frameset border= " 1l u1 @fla,] t#u uti,l tdil1" > <frame src=* fr o'lYl{t5 u rwq"'
 6. 6. 6- ,rr 7 ilsa ffi6 <htrnl> <headt .titlerq-l o dt.:fi z - g. ztitle, </head, <frameset cols="*,*,,r," border=,.20',> <frame src = "about: blank', > .frame src = "about lblank" > .frame src= "about:blank" > <,/frameset> <./html> g tJ z - s oia a ri't,t n t t i.t yt ua y u.t a t #u u tk t yl ru n'r : ri1 il rto'Lri'l ei rr a o o r *'u uri o ry,l :a,r T , ^i[o u:] nG rfi a u:-j.r ril:ru rrd"loril:rng r#uu:-i.: rr,rl:ru rfi o uflq.rfi.rr ou rrqfl o{ ldrilfinn uri.: o o norn ri'u uqinr ntil ei'a.: nr,1'[ri'uaq.] r#urr:j.i ry,l:r ar err:n virtri'd': u nr:nhrarle u o yr vr3fi r ri' frameborder n r utuoh #.: < frameset > ::Juuu,t-- <frameset frameborder =" no" > .frame src=" frolti {t1u tw q", <,/frameset>
 7. 7. n'tslfrutaiulwqfrriln1a1 HTMr & .htrnl, .head, .title ret-: a cir.:fi t - a< ^itle></head> _ .frameset rows="*,*" frameborder="no"> <frame src="7-4a.html"> .frame src="7-4b.html" > < /frameset> <./html > n'r :ri1 14 rto fi s a o r #uuuris rv'l :a,r nrrnrillroflTa.itd'uu:-i.rtdTil fl'rsJrrnyilloi'oi'runr:nhiluelLroflmSfiroi'bordercolor 61."i n'lU LUnlfl.l <trameset> T:Juuuu <frameset b6rdercolo r =* fro frnia oh fr RGB-, <frame src=* fr alvl{r5il twq", <.zframeset> tI ; </1 n' u''r v lJU I:J; Ia' nJ z - q a-t a ti'w n't t'lei ttaa,t t#uuti.t ty,l t u
 8. 8. ]!i!|||||fu uni z rutsa gtl z-s E7a o r.ix nni.tuua dt at duuill tylru n1 ?ri'rr4%o 11 s a e 16 s orz oo rrsia s r,l:* ffi-d nr :a o nzu.t o g ao tyl:a,r T ,^ tquiln6tri'utt:-i.:1il:rufi:Jr'tn0o'rnnr:uri.:n,l:ru a-rrur:nrnfraurjruqi.rrril,,rtri,oirunr: rjrrrurr{'[:]dfrr#u*ri.:unr:ru #.rrnorg:Jrrurei'orr:Jfiuuorn:il h rflu::j I raio dioii;u]rr#uurj.:*nl:uurituuurtl unvrfron6nrrurri'ri'r.:t{u#:nrnruroro.runr:rufios tunuuu:Jn.:'[rJ r fi o ri'0.: n r :1 H"t ri nr er r : n :J iu r rJ fi u ur r+r er I o.r r il : il uonn3fi rei' noresize nr uluflh#.1 .frame, or rur :n yir loi'ri'r u nr :n'r u uo .titlerEir o urnm 7 _ s<./title> </head> <frameset cols="90,*,*,, bordef=..1 0,, bordercolor=,.violet,,> <frame src =,,abouti blank,, > <frame src =,.aboutlblank,, > <frame src =..about:blank,, > <,zframeset> .thtml,
 9. 9. ns fiuu6u twcoicu ntat HTMLffi :ilutuu <frameset> .frame src= </frameset> * frav'lifiu tw q" noresize> .htrnl, .head, .title rqt-l a dttfi z - o. ztitle' ./head, <frameset rows= " I o, *" border= " 5" bordercolor= "violet" > <frame src = "aboutlblank" noresize> .frame src = "ibout:blank" noresize> <,zframeset> ..zhtml, sil z-o ilaathntsfranlrulovanflhN til z - z u s a tt n t t ttti,t t tl rud a'tu x t n iliu uJ da utt u'to tvlt u'lof
 10. 10. @ rmr' 7 rutsu &!B <html> .head, .titlero-t o rirrfi z - s.ztitle, ,/head, <frameset cols = " 9 o, *, + " border=., 1 0,, bordercolor=,,violet,, > <frame src = "about: blank', > .frame src = "about lblank,' > <frame src = "abouttblank" > </frameset> </html> nr:riruuorr ua s[5 soz ao usias rv{:* ffi_h nl:dan?Jlt1oztaord:eJ Ttaq,rj, Iouilnqltflt,ltt:-ituv',|:rufril:tnCIarnn.r:rr:-i.:rd:l fl'lsJtrnrfl6aurirsJqthunil.rtoi'oirunr: rirrrur#trLdfir#uuri.:*,rl:ru #.:rnq:iluilrii'orrilfruuolnril h riJu::J I raSo Xte.o6 fruaiinl'llduu:it rd:ru0ri'[uuurle rnsrfionAnrrurii'ri'r.:lfud'-rnrnsurqro.]rd:sJfioi ,1' ,u ---- rrj6tuu:Jn.:trj rfioqi'otnr:tra"triarrur:n:Jiurrjduurl.['ro1Jo.]rilre.i 6nilrrnyrhvloi'oi'rrnr:n:ruuo AA d - o . o! ttomrT:_J?gt noresize n1u Lugl1fl.t .frame, gtJ z-s rta a rh,tn.tsituunfry a,t t#uutit mhu
 11. 11. TilIIU:I.rr-- <frameset> <frame src=" froY'l{fiu rwa" noresize' </frameset> .head' .titlerqt-r a rirtfi z - o' ztitle' </head> <frameset rows= " I o, * " border= " 5 " bordercolor= "violet" > .frame src = "aboutlblank" noresize> <frame src="aboutlblank" noresize> <,zframeset> </html> fl z-a siaati'nn'nfianttutatta't mltu xl z - z u a o t nt ruti,t mh u fi aru1t n tl iu nJ d a utt ut o tvlt ud
 12. 12. ln* o 09 I r i n1:ri114%o"tr{uuaoo zlai uaoo trn u rA olt ( scroll bar) aA A M re'< e au X i T 'nTo{ytt3J0ttflo.tt{0 [il6i1?utl,'l0u6i?illj0ilfla1u']ltu1nn?1v!ltYrtL6Io.lzun [].JT[tnT8J d 6 ai ai qp A * vle i , I e ,r tiuuTl?[{a5orttflo.lttnutn0utll0Luarrur:ntnal,to10il4 [o uflvtil0tt]J.1t?{Tilttn?filnil do ru n sir ur urir n n'i1 dufi t a.: rv,l:ru I:J: rrn:ru uiu u:1? try a{fi o v uso.r un u [6 ourfi otri',u 6r''ril.r:nLdauoriorunrornal:ru'lsi'r:iunIu dua#.:o1nLtil.:til:eJtLd'?fl1r.J'rrnritauotoi"iro;tri'.u 9l AMrA ttfl 91.:fi :A LIJ Ufl O.l ttnU tn Olt o q e Vl , A o A uv o ^a 6' n1Tn1ilUO LfittflO.:/ Lilttfl9t.iUnUInAU fl1tj',tTn?]',] LOO?UnlTnlilUOLtArYlTU?ql o"ol scrolling nr ulurir fr't <frame, fi oi'0.: nr: ?:Juu:r <frameset> < frame src=" fra'lv,l {r5 u m q" scrolling = " qh n I I uga,l tLflilLdo Lr' > <.zframeset> nlr il il il'r urir oir.: 1 lJ o.r ttommSfi r qi' scrolling fi oi'l d' .head> .title'st-rarir tfi t -trttiie, ./head> <frameset rows="*,*"> .frame src = "4 - 1 .html" noresize scrolling="n6" > <frame src="4 - 2.html" > </frameset> </html> . qq A n1fiuo t14trflo{unLta0u o qd, A nluuo t14 tilttflo.1unutn0u o q u au t A a q u a t nl u uo [14 14i n eJt o [J fl [J1 n n ?1 y'l uyl ufl o { 9.1 n tu ttfr o': un ]J t0 au $q u1 n a e e , & A u 'e i lJ 0 il A U0 U n',t't 1^l uyl ttfl o.l r.l fl til 0 0 { t[ fr o { ttn ]J t a 0 u
 13. 13. ntsrfruu6u ruq frc u ntat HTML & pJ z-a ilaadtonttuaacflaiuaou'nutdau n1:ri'Ifi 1ao6 o s a s rY{ :a-r nr:rir m uo6 o, a l rd:ru rd o rJ:sI u*it a r nr: uae'lil d'rS u rfl otun:fid rd a air ln o rfiatTul'[yl6uiuruouf,rsi'atnr:tfrrraolrld'r5utnoturd:*firirnucr fiu'tdci*aiunr: ru:-jl rd:*1q ufr rrnl:ruradl tilu:r unr:rafi'nrd otfrofinrdan rdon6n16 on:r unr:ttdrfiov rrae.rNnTld'riurnntu6nrrnl:ilradt r. a& y^A nr : uri.: rrl:ru rd otfr'rfi a n:r u nr : tfi o uno I ru oturvl:* d rir ra uq fi rTuq a ud''l fr ,l . airr'[yld'riutnofiuao.:uflu:runr:nfi'n Iquuginr:runr:tv{ririluqtiluoqt6oil lutgilurir#.: .a, ttnctfifirfiuglttoYlmsfird, target qrsJgi,]udmo.:rrnl:rrfio1o{n1:tLfl9l{iln 2. atrtrld'riurnotdourilrarirsiril:J:trn:rutiuu:,try0{aonti]utvl:tt ttsinvtv'l:* tv{rirrauqfioro.:ry{:u riorirfiE unr:*firiarnr:tr{usere.rn'[r^rdriu*ro o;ol'orrir,t*t6' lfror :l riu d o d ri,a uc,tuuo yr fl3fi .l si' r arget turia r nr:rir ra uo d al a.: ty'l : u ar rn :n Yirloisir U nr :rir u uq u a vr vrSfi r si' name n r uturir fi'r <frameset> .Uurn" rr"=" d ayl {15 u m q" name'-" d a lt a I tyhN"'
 14. 14. S und z rutsa tril z-s n-aathntti.ruuodaztatnnlru olnol-:orjr.: z-a fittset.ttug:J z-o drrauetfi'urj.rnrirdr.:}J:un:ruriuu:rrrroioon rfllu z ci:u 6onnl:rumr.:d.,ouunirsJml{r:'r Iouril:ruyn.rmrnhmuotri'ftdo6o frmdetail rfioldeirraiuuro.:ruatdei'tiurno ul:rufiorjyn{d'rurnetlr,.lii'menu.trtmt drtuh^lii' menu.html ornhnuooo16orlu.:tdouso.:hlei'riunroqirt 1*arrirnuouoyryrified' .hftnl> <head> .titleroir o dr.:fi z - a. ztitle, <.zhead> <frameset cols=" 1 o0 *'> .frame' src="menu.html,, noresize scrolling=..1g,,> .frame src = "about I blank" name =..frmdetail " > <,zframeset> <.zhtml> **x 17,1d z-a.html <htnl> .body> .h+rgt-? adt.:.zh+, < a href = " 4 - 1 .html,, target =..frmd etail,, > 4 - 2 < /a>.br> < a href = " 4 - 2.html " target =,,frmd etail,, > 4 - z < /a, <bp < a href = " 4 - 3.html" target =..frmd etail,, > 4 - 3 < /a> <br > .zbody, .,/html, *** l1rld -enu.html
 15. 15. dd fllSruUU0UtWTnJUn'ru't HTMT .]&ilrn target="frmdetail" o-r#urftaqrfinfi1o16aruIu.:1uttqin;qrhrrrar.i.:rrii'effosrlserti.rn'h,ldtunnhru d, rr*a.rul dr rfluunl:rfi . rir.,.,i.,,u n1:utio uy,l :aJ nr eJtr,rrrl:ar W--v,j,ol ornoi'radr.:ffr.irutrmnru 1oi':odr.: rfllunr:u:-i.:rarirsir.:I:J:lrn:rur5uu:r:rryof aontilutv{:ruoirl l rfisrnYtrdurrvirriu *oiunl:rufir-rnurj.:aonrururd':u-.:artr:nurirrilu Vlcd tu trlTiluau tclan Orunr:td' <frameset> un;rir#'.: .f.ulr", rfiau:-i.:rrnl:rurflury,l:rusiau6n 7tJ z -to oiaath,tntsuilttvhunlulunhu 1t1il /.hnnl, N .head, A <title>gr1 0 U1{ n t - g. t title, ./head> <frameset rows=" 1 oo,*", <frame src="about:blank" name="frmtop" > <frameset cols=" 1 oo,*", .fiame src = "aboutIblank" name= "frmleft" > <frame src = "aboutIblank" name= "frmdetail" <,zframeset> <,zframeset> ..uhtml>
 16. 16. ffi- und 7 rulsu TEDg ornoi'rodrr z-g fiuaortu::J z-ro eir#.: <frameset> tir#tidrd.: rijuefr#.:rfia(U rurirrarirsirrl:J:un:ruriuu:rrrryof[ri'aontiju z airuorrutrutuol* Iolrrnl:rutt:neiruuufio , A 6l go & ^ d , r 6l , -P^^- - . frmtop rirrailcirufi z"Ld'rira'r <frameset> ufiau:-i.:urnl:ru"Luairuoir.:qrsJtturql{oantiJu z eiru lqurd:ruahunir.rmr.:d'ru6a frmleft utn;rd:ruat:usi't.:mr.:tm6a frmdetail .htrnl, .head, .titlertir o c.ir.:fi z - r o. /title, ./head> <frameset cols=" 1 oo,*", .frame src="about:blank" name="left"> <frameset rows=" 1 oo,*" > .frame src = "aboutiblank" name= "top", <frame src="aboutlblank" name="frmdetail" t < /frameset, <.zframeset> <./html> xJ r-t t Efaathtntruti.ttvlruntalunnlru 121
 17. 17. dL fllSLaAUOUtulAJUnlu't HTMlcg @ *qrtY?'rerumfi z @ rv'l:ru (frame)6a ai:uto.:rnrirsir.:T:l:un:ruriuu:rltaifipnrr:iraonri.Juri:u 1 T , 6r A, 6!ls i , o *, I [9rufllil"rrnuu.]00nHJun6r?un [o Ltqt0vfl?uytnnttu.]0ilJn'ttLttilu'eir:y01nnu fr1tJ1Tn r,ll rdd A , vnu ql rusq.r p'{ n'h,l 6i ri u ril o fi rrq n qir r rYu'[d' ."i. rir a.: rir miu nr:u:-i.: ril:n 3:Juuu .frameset> <frame> .noframes >--.< /noframes > </frameset> dA o vlq4 " "itt O Yl Yl TU ? 0 Yl fl'l lJ'l Tn n 1 U ltql [O [1.[€r'l fl .] < trameset > f i'rirrauoohu?ilunir1r'roll o.o rr l:ufi oia.: nr:uri.:tuuuruou '[d'rirrauoolr u? uIn rs u1 olJ al rrnl:rufi oi'a r nr:uri.r'[uuu': or"r q eo"['8'nh n uor ur or a.r r du uri.r rv'l:n t'i'ritauot#uaor zhi uaot r#uurir unl:n q9o a v'[d'ritauo frt a r rtuuri I ry'l:ru ru a yr m3fi : d'fi m il 1 r n rir u u o'lritu oh fi't < frame > l'fi'nh uuo6o'[rnki'r5u rn a fi oi'0.: nr:uao.stuuqi n r uy,l:n t'i'6onguroto.:rr l:n 0 so q e U , ttnluuo tfi ltfl 0.1./ [il ltfl o{ un L q eo A , [Tn1fiUOTA10.111lTil
 18. 18. 14 I 1:n M -,r 7 ilsutDi 1 . ei':ur arH rir qirrl:J:un:ru riuu:rr rraifi uri.r o o n rf,ruei: u 6s n.ir oy,[: n. r4ofru r. trnl:ru n. ty{:rurro .:. nnmnda 2. rialoqial:Jd1aitd o'rdi.rrafi'ndr,iunr:uri.:ry,:ru v' 5rrr,tr,u ^ _. i' <form> 1.'<frame> fl. <noframes, .r. <frameset> 3. ni s.r .frarneset, t,i'um usrh ehlotulr,..t r{.riu nnr o . n. <form> r. .tag, n. .body, .1. <setfram> 4. * o vr n3fi : rito oi o hJ fi t#nh H u o d o'lrnr ri'r i u *nr. fi ri,o o n r r,r so.r ru nlu *r :n n. frame ?. src er. border t. fllename 5. uovrnSfi:rf'fii:i'drrauqdo'trnrri'riu*nrofioi,o.,:nr:***^*iu,rrru ,*l,r#ffieirdhto fl. <form> ?. <frame, o. <noframes, .1. <frameset> 6. * a yr nifi r sito O oU fi trg,nh fi uolr u.r ofl o.: *nl:, fi r,,,,o o n. * o or. rio n unsria t fie .r. r.ia n r[dy?_a fl nn 7' n r :rir fi u'r ? ur o z a.: r #u rrri.: r il : ru qr'0.: nh H UO Oi': U U O n vr3o a 11, " n. border t. line n. bordersize .:. frameborder 8 . ra r nhi ea''0.: n r :h{'u ao.: r #u u il.: *nl :ri ai,o r rir u uo ri.e, u, #t r rt, n. border' ?. bordersize et. bordercolor t. frameborder 9. nr:fi o nr ur or o.: ril:ru oi,o.: nh ra uq d,r r * a rr yr3fi : cilo n. noresize t. resizable er. frameborder t. fiomnrTo ro. uanvr3fi'rsiloqiol:Jd ki'nhHuetd,uao.:z*iuoro*our6ou -' "Yrrirr!s n. rows n. scroll tt. cols t. scrollbar n. scrolling .:. framescroll naufi r rfi onriroroufignoiaofi aorfi sozia16sr
 19. 19. a-1 *+A W sroufi z oosrourirnrrusio'hd ntsfii uu6u twq obu ntat HTMr-g 1. srtr#.:rirraiunr:ur:-irrd:ru il:rnouoirunir#.:1orir.: fi:rjuuuorir.:'[: unst#oGuru .& iu n ?1 il 14 ;.t',] u?J o.: n1 fl .: o.: o Gr r u n : 1 lr 14 ri'r u ? o.r n r :nh fi ucrr ur or o.: ril : ru fi nh ra u otri'qi ol:L fr fO'Y5="*,x'tr 2. cols="3oo,*" COIS=,.*,2Oo/o' rOWS =,, *,2 Oo/o ,*r,
 20. 20. 3. mfi r rulsu a { il o n n ?''r tt 14 tt'l ulJ o.t I a n vr3fi r oi'fi rita uolii'qi o'[:J d
 21. 21. ddu 0.1 tll u 1*Li U tTl0 q ? u n1 :9''l 1J1*1001iln?1il tulJltflil ) nt s tfruut6u twq frc s ntut HTML e HTML rd a uril rvl:il qr ilfi rirnuqtfi'ei o'[il ii ( riT ra uo

×