Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe photoshop cs

47,839 views

Published on

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe photoshop cs

  1. 1. ใบความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการออกแบบกราฟิก เพื่อนาไปใช้ร่วมกับ งานในด้านต่าง ๆ เช่น งานกราฟิกที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท งานกราฟิกบนเว็บไซต์และการตกแต่ง ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นโปรแกรมที่มีผู้นิยมนามาใช้ในการออกแบบและตกแต่งภาพ ถ่ายกันมากที่สุด Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพและ การตกแต่งภาพที่กาลังเป็นที่นิยม อย่างสูงสุด ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานที่ได้เหมาะที่จะใช้กับ งานสิ่งพิมพ์ นิตยสารงานมัลติมิเดียและสร้างกราฟิกสาหรับเว็บที่นับวัน กาลังพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง และ ถึงแม้ว่า Photoshop จะเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง แต่การใช้งานกลับไม่ยาก อย่างที่หลายคนคิด เรา สามารถเรียนรู้การใช้งานในโปรแกรม Photoshop ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าเราจะมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ไม่ มากก็ตาม ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม เริ่มเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. Click mouse ที่ปุ่ม Start 2. เลื่อนเมาส์เลือกคาสั่ง Programs --> Adobe Photoshop 3. Click mouse ที่ Adobe Photoshop จะปรากฏหน้าจอแรกของ Photoshop ขึ้น
  2. 2. แถบเมนู (Menu Bar) คือแถบที่รวบรวมคาสั่งหลักทุกคาสั่งในการใช้งานโปรแกรม เช่น เปิด ปิด บันทึกไฟล์ Option Bar คือแถบตัวเลือกของเครื่องมือ ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อเลือกใช้เครื่องมือในกล่องเครื่องมือ (Toolbox) ใช้กาหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่เลือกทางานอยู่ในขณะนั้น กล่องเครื่องมือ (Toolbox) คือกล่องเก็บเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทางาน เช่น เครื่องมือเกี่ยวกับการเลือก และแก้ไข พาเลท (Palette) คือกลุ่มของหน้าต่างที่รวบรวมคุณสมบัติการทางานของเครื่องมือ ช่วยควบคุมรายละเอียด ปลีกย่อยในขั้นตอนการทางาน กระดานวาดภาพ (Canvas) เป็นพื้นที่สาหรับตกแต่งภาพ แถบเมนู (Menu Bar) เมนู File ได้แก่ New เป็นคาสั่งสร้างไฟล์ใหม่ Open เป็นคาสั่งเปิดไฟล์กราฟิกส์ที่มีอยู่แล้ว Close ปิดไฟล์ที่กาลังทางานอยู่ Save บันทึกไฟล์ข้อมูลที่ทางานอยู่ในชื่อเดิม Save As บันทึกไฟล์ข้อมูลที่ทางานอยู่ในชื่ออื่นเพื่อไม่ให้ทับไฟล์เดิม Save a Copy บันทึกไฟล์ข้อมูลที่ทางานอยู่ในชื่ออื่น และ อาจเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ เช่น ฟอร์แมทของ ภาพ Revert เปลี่ยนไฟล์ที่กาลังทางานอยู่ให้กลับไปเป็นไฟล์เดิม โดยโปรแกรมจะใช้ไฟล์ที่เราบันทึกไว้ล่าสุด คาสั่ง นี้คล้ายๆ กับการทา Undo นั่นเอง Import ทาการอ่านข้อมูลจาก Scanner Export ส่งงานจาก Photoshop ไปให้โปรแกรมอื่น เช่น Illustrator หรือ อาจส่งเป็นไฟล์แบบ GIF89A Preferences กาหนดรายละเอียดของโปรแกรมตามต้องการ เมนู Edit ได้แก่ Cut ทาการตัดเอาส่วนที่เลือกไว้ เก็บเข้าไปในหน่วยความจาที่เรียกว่า คลิปบอร์ด Copy ทาการคัดลอกส่วนที่เลือกไว้ เก็บเข้าไปใน คลิปบอร์ด Paste เอาภาพที่เก็บไว้คลิปบอร์ด ปะลงไปในภาพที่กาลังทางานอยู่ Paste Into เอาภาพที่เก็บไว้คลิปบอร์ด ปะลงไปในส่วนของภาพที่เลือกไว้ (Selection) Clear ลบภาพในพื้นที่ที่เลือกไว้ (Selection) Fill เติทสีลงไปในพื้นที่ที่เลือกไว้ Stroke เติมสีลงไปเฉพาะตรงขอบของพื้นที่ที่เลือกไว้ Free Transform ทาการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของภาพอย่างเสรี Transform ทาการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของภาพเฉพาะอย่าง Purge ล้างหน่วยความจาที่ใช้เก็บภาพในคลิปบอร์ด ประวัติการทางาน (history) เพื่อให้มีหน่วยความจา เหลือสาหรับพื้นที่ทางาน มากขึ้น เมนู Image ได้แก่ Mode กาหนดโหมดสีที่จะใช้สาหรับภาพกราฟิกส์ เช่น สีแบบไล่เทา (Grayscale) หรือ แดง-เขียว-น้าเงิน (RGB)
  3. 3. Adjust ปรับแต่งโทนสีของภาพ ความคมชัด ความเข้มของแสง ระดับของสี Duplicate ทาสาเนาภาพขึ้นใช้งานอีกภาพหนึ่ง Image Size ปรับแต่งขนาดและความละเอียดของภาพ Canvas Size ปรับแต่ง/เพิ่ม พื้นที่ทางานของภาพ Crop กาจัดพื้นที่ทางานนอกส่วนที่เลือก (Selection) ออกไป Rotate Canvas ปรับเปลี่ยนทิศทางของภาพ เมนู Layer เป็นคาสั่งที่เกี่ยวกับการปรับแต่งภาพในแต่ละเลเยอร์ และการเรียงลาดับก่อนหลังของเลเยอร์ เมนู Select ได้แก่ All เลือกภาพทั้งหมด Deselect ยกเลิกการเลือก Inverse เลือกส่วนของภาพที่ไม่ได้ถูกเลือก พูดอีกแง่ก็คือ กลับส่วนที่เลือก/ไม่เลือก Color Range ทาการเลือกส่วนของภาพตามสีที่ต้องการ Feather ทาให้ขอบของส่วนที่เลือก (Selection) ดูนุ่มขึ้น Similar เพิ่มขนาดของส่วนที่เลือก (Selection) จากสีที่ใกล้เคียงกัน Transform Selection ปรับทิศทางของเส้น Selection เมนู Filter เป็นแถบคาสั่งที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน ภาพอัตโนมัติ รวมทั้งคาสั่งเกี่ยวกับ ค่าลายน้า (Digimarc) ซึ่งถือเป็น การจดลิขสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของภาพ ก็เป็นฟิลเตอร์หนึ่งที่อยู่ในเมนูนี้เช่นกัน เมนู View รวบรวมคาสั่งในการกาหนดมุมมองภาพในรูปแบบต่างๆ การย่อ-ขยาย รวมทั้งเรื่องการวัด Grid, Guide และ ไม้บรรทัดด้วย เมนู Window รวบรวมคาสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการ หน้าต่างแต่ละหน้า ที่ปรากฏบนหน้าจอ รวมถึงหน้าต่าง palette, Toolbox ด้วย เช่น คาสั่งแสดง (Show..) คาสั่งซ่อน (Hide..) เมนู Help รวบรวมคาสั่งที่เกี่ยวกับการแนะนาโปรแกรม Photoshop และการใช้งานโปรแกรม เครื่องมือในกล่อง Toolbox Marquee Tools เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ ของภาพ ตามต้องการ โดยมีให้เลือกโดยการคลิ๊กเม้าส์ค้างตรงรูปสามเหลี่ยม เล็กๆด้านข้าง โดยจะมีแบบให้ เลือก ทั้งสี่เหลี่ยม วงรี เส้นนอน เส้นตั้ง Move Tool เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายภาพ หรือบน ชั้น Layer ที่เรากาลังทางานอยู่ไปในตาแหน่งต่างๆ
  4. 4. Lasso Tools เป็นอุกรณ์ที่ใช้ในการเลือกพื้น ที่การทางานแบบ อิสระโดยเริ่มจากพื้นที่จากจุดเริ่มจน วนมาพบกันอีกครั้ง โดยตัดใน ลักษณะใดก็ได้รูปแบบ ใดก็ได้..แล้วต้องกลับมาบรรจบที่จุดเริ่มต้น กันอีกครั้ง ซึ่งจะเกิดเส้น Selection ขึ้นมา Magic Wand Tool เป็น อุปกรณ์ให้เลือกพื้นที่ การทางาน เช่นกันโดยจะเลือกพื้นที่ที่มีสีโทนเดียวกันหรือมีสีโทนคล้ายๆ กัน.. ใช้ในการสร้างเส้น.. Selcetion เฉพาะพื้นที่ Crop Tool เป็นอุปกรณ์ในการเลือกพื้นที่ ที่ต้องการคงไว้ และ ตัดออก ซึ่งมีผลกับ Image size ด้วย Slice Tool เป็นอุปกรณ์ในการตัดรูปภาพออกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วประกอบกันเป็น รูปภาพที่เหมาะสมในการแสดงบนเว็บ เมื่อ ตัดแล้วสามารถ Save เป็น HTML ได้ด้วย Healing BrushTool เป็นอุปกรณ์ใช้ในการแก้ไข ซ่อมแซม รูปภาพเป็นส่วนใหญ่ หลักการเดียวกับ อุปกรณ์ ( Clone stemp Tool ) Brush Tools เป็นอุปกรณ์สาหรับการ วาดภาพและระบายสี ซึ่งลักกษณะการใช้งานจริง ๆ จะมีให้เลือกใช้หลายตัว Clone stamp Tool ลักษณะในการใช้ก็คล้าย กับตรายาง เป็นการคัดลอกชิ้นงานออกมา ลักษณะการใช้งานก็ไปคลิ๊กที่ รูปภาพโดยให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้ด้วยพูดอีกอย่างเป็นการโคลนนิ่ง ภาพนั้นเอง History Brush Tools เป็นอุปกรณ์สาหรับการ ลบรอยวาด ภาพและระบายสีของอุปกรณ์ Brush Tools ที่เขียนลงบนภาพ Eraser Tool ทาหน้าที่คล้าย..ยางลบนั้น แหละใช้ลบส่วนต่างๆ ของภาพที่เราไม่ต้องการ Linear Gradient Tool เป็นการระบายสีภาพโดย การไล่เฉด สีที่เราต้องการเมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กจะมีให้ เลือกหลายลักษณะตามที่เรา ต้องการ อุปกรณ์ถังสี ( Paint Bucket Tool ) ใช้ในการเท หรือ ละเลงสีระบายลง บนภาพหรือพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ เหมาะกับการเท ลงพื้นที่ขนาดกว้าง
  5. 5. Blur Tool เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับปรับค่า ความคมชัดของสี ภาพ ซึ่งจะประกอบด้วย Blur, Sharpen เลือกโดยการคลิกเม้าค้าง ไว้ Dodge Tool ใช้ในการปรับค่าโทนสีของภาพให้สว่างหรือมืด ซึ่งจะมีเครื่องมือให้เลือกอีกคือ Dodge,Burn,Sponge Path Selection Tool เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้โยกย้าย ปรับแต่ง เส้น พาทที่สร้างจาก อุปกรณ์ปากกา ( Pen tool ) Type Tool เป็นอุปกรณ์ที่สาคัญและใช้บ่อยด้วย ใช้สาหรับ สร้างตักอักษรซึ่งสามารถนามาจัดประกอบ ภาพได้ทันที โดยคุณ สามารถเลือกสีได้ด้วยและมีให้ เลือก 2 แบบ ได้แก่ การสร้าง ตัวอักษรทึบและแบบ โปร่งเพื่อเติมสีทีหลังเหมาะสาหรับจะนาภาพ มาสร้างตัวอักษร Pen tool ใช้ในการสร้างเส้นภาพสาหรับวาดภาพซึ่งจะสร้าง เส้นตรงก่อนแล้วดัดให้ โค้งตามต้องการ Shape tool เป็นอุปกรณ์สร้างรูปทรงต่างๆ มีให้เลือกมากมาย Notes Tool อุปกรณ์เตือนความจา เป็นอุปกรณ์บันทึกโน้ตย่อ การทางาน หรือจะบันทึกเสียงลงไปในโน้ตก็ทาได้ Eyedropper Tool เป็นเครื่องมือในการดูดสีที่มีอยู่ในภาพ เพื่อนาสีนั้นไปใช้ในบริเวณอื่นโดยจะถือเป็น Foreground Corlor Hand Tool เป็นเครื่องมือใช้เลื่อนภาพบนจอ จะสามารถใช้ได้ ก็ต่อเมื่อเราได้ขยายภาพล้นหน้าจอ แล้วเท่านั้น Zoom Tool อุปกรณ์แว่นขยายใช้ในกรณีที่เราต้องการ ที่จะ ย่อ / ขยายภาพในจอ หรือ ขยายเพื่อจะได้ทา ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ Foreground และ Background เป็นอุปกรณ์เลือกสี
  6. 6. Jump to ImageReady เป็นอุปกรณ์ใช้ Jump ไปหาโปรแกรม ImageReady การใช้พาเล็ต palette  Navigator ใช้ย่อขยายการแสดงผลขนาดไฟล์ภาพ โดยการ เลื่อนปุ่มสามเหลี่ยมด้านล่างเพื่อซูมรายละเอียดของภาพ  Info ใช้ในการแสดงค่าของสีขณะที่เรากาลังเลื่อนเมาส์ใน บริเวณภาพ  Color เป็นการเลือกขนาดสี โดยการเลื่อนปุ่มสามเหลี่ยม ด้านล่างในช่องสี R G และ B  Swatches เป็นการเลือกสีมาใช้งานได้โดยคลิกเลือกสีตาม ต้องการ และสามารถลดและเพิ่มสีที่ต้องการได้  Styles ใช้สาหรับสร้างลวดลายและรูปแบบให้กับภาพ โดย คลิกเมาส์ค้างไว้เลือกแบบที่ต้องการมาวางบนภาพ ลวดลายที่ เราเลือกก็จะเข้ามาอยู่ในภาพ  History เป็นการบันทึกค่าการทางานเก็บเอาไว้ หากเรา ทางานผิดพลาดหรือย้อนกลับไปทางานใหม่ก็สามารถ ย้อนกลับไปเลือกคาสั่ง ที่ต้องการได้  Actions มีหน้าที่เก็บคาสั่งการทางานอัตโนมัติ  Layers เราจะใช้พาเล็ตนี้ในการซ้อนภาพ แบ่งสัดส่วน และ ช่วยในการเปลี่ยนแปลงภาพให้สวยงามได้ง่ายขึ้น  Channels หน้าที่ของพาเล็ตนี้คือการแยกสีของภาพออกมา ตามประเภท 
  7. 7. เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม การสร้าง File ใหม่ 1. Click mouse ที่ปุ่มเมนู Flie -- > New หรือ กด Ctrl + n จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ์ New ขึ้นมา 2. พิมพ์ชื่อ File ในช่อง Name 3. กาหนดความกว้างและความยาวให้กับไฟล์ภาพใหม่ที่ช่อง Width และ Height ค่าปกติเป็น Custom 4. ช่อง Resolution กาหนดค่าความละเอียดของภาพ แนะนาให้ใช้เป็น 72 pixel/inch 5. ช่อง Mode เลือกกาหนดโหมดสีของไฟล์ภาพ  Mode Bitmap เป็นการกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลสีภาพ จะมีสีขาวและดา ไม่มีการไล่ ระดับสี  Mode Grayscale เป็นโหมดภาพขาวดาที่มีการไล่ระดับสี 256 ระดับ  Mode RGB Color เป็นการกาหนดสีที่มีแม่สีหลัก 3 สี คือ แดง เขียว น้าเงิน  Mode CMYK Color เหมาะสาหรับจัดทาสิ่งพิมพ์  Mode Lab Color สาหรับนาไปใช้งานกับอีกระบบ 6. ช่อง Contents เป็นการเลือกลักษณะของสีพื้นของภาพที่ต้องการ  White : พื้นของรูปจะมีสีขาว  Background Color : สีพื้นของรูปจะมีสีตามที่กาหนดไว้บน Tool box  Transparent : เป็นพื้นที่โปร่งใสไม่มีเนื้อหาหรือสีปรากฎ 7. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK การเปิด File ที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้งาน 1. เลือกคาสั่ง File แล้วเลือก Open หรือ Ctrl + O จะปรากฎกรอบ Open แสดงแหล่งที่เก็บไฟล์ภาพ และ ขนาด ให้ผู้ใช้เลือกใช้งาน
  8. 8. 2. เลือก Folder ที่เก็บไฟล์จากช่อง Look in 3. เลือกประเภทไฟล์ในช่อง Files of type 4. คลิกเลือกชื่อไฟล์จากรายการหรือป้อนชื่อลงใน File name 5. คลิกปุ่ม Open การปิด File 1. เลือกคาสั่ง File แล้วเลือก Close หรือ คลิกปุ่มกากบาทที่มุมขวาบนของวินโดว์รูปภาพ หรือกดคีย์ Ctrl+W 2. หากไฟล์ที่เปิดอยู่นั้นมีการแก้ไขให้คลิก Yes เพื่อบันทึก หรือคลิก No ถ้าไม่ต้องการบันทึก การบันทึกไฟล์ [ Save ] 1. เลือกคาสั่ง File ที่เมนูบาร์ และเลือกรูปแบบการบันทึกไฟล์ File --> Save เป็นการบันทึกงานในรูปแบบปกติ โดยโปรแกรมจะบันทึกงานที่แก้ไขใหม่ใน ชื่อเดิม กรณีที่เปิดกระดาษใหม่โปรแกรมจะให้เลือก ชนิดไฟล์ที่จะบันทึก File --> Save As เป็นการบันทึกงานเดิมเป็นชื่อใหม่ตาแหน่งใหม่และให้อยู่ในรูปของ Format ใหม่ได้ (ถ้าไฟล์นั้นมีการเพิ่มเลเยอร์ โปรแกรมจะบังคับให้ Save เป็น .psd โดยอัตโนมัติ แต่สามารถ เปลี่ยนได้) อันนี้นิยมใช้กันมาก File --> Save for web เป็นการบันทึกไฟล์ เพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะสมสาหรับงานบนเว็บ 2. Cilck mouse เพื่อกาหนดตาแหน่งของไฟล์ที่ต้องการเก็บ
  9. 9. 3. Cilck mouse เลือก Format ของไฟล์ 4. เลือกคุณสมบัติการจัดเก็บไฟล์ ใน Save Options โดนคุณสมบัติต่างๆที่เราเลือกได้นั้นจะสัมพันธ์ กับฟอร์แมตที่เราเลือก เช่น ฟอร์แมต JPEG ไม่สนับสนุนการทางานแบบ Layer ดังนั้นค่าตัวเลือก Layer นี้ก็ จะปิดอยู่โดยที่เราไม่สามารถเลือกได้ ต่อไปคือค่าตัวเลือกต่าง ๆ As a Copy เป็นการบันทึกไฟล์ให้เป็นชื่ออื่น ฟอร์แม็ตอื่นในขณะที่ไฟล์เดิมกาลังเปิดใช้งานอยู่ บนหน้าจอ Annotations จะเก็บคาอธิบายทั้งภาพ และเสียงเพื่อเตือนความจาไว้ด้วย Alpha Channels จะเก็บคุณสมบัติในการปรับแต่งภาพด้วย Alpha Channel Layer จะเก็บคุณสมบัติของเลเยอร์ต่างๆไว้ Spot Colors จะเก็บคุณสมบัติของ Spot Colors ไว้ Use Proof srtup เก็บค่าโหมดสีที่จะใช้แสดงสีของภาพก่อนจะพิมพ์ ICC Profile เป็นการเก็บโหมดสีที่ใช้สนับสนุนต่อไฟล์ฟอร์แมตที่จะ Save Thumbnail กาหนดไฟล์ที่ Save นี้สามารถแสดงภาพตัวอย่างในหน้าจอของการเปิดไฟล์ได้ ด้วย Use Lower Case Extension เป็นการกาหนดนามสกุลของไฟล์ให้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก 5. ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการจะ save 6. Cilck mouse ที่ปุ่ม Save การปรับเปลี่ยนขนาดของไฟล์รูปภาพ ให้คลิกขวาที่แถบไตเติลบาร์ของไฟล์ภาพ จากนั้นเลือก Image Size แล้วป้อนขนาดรูปภาพใหม่
  10. 10. การใช้งาน File Browser คลิกเมนู File --> Browser จะปรากฎ หน้าต่าง File Browser ใน File Browser สามารถจัดการกับไฟล์ภาพได้ คือ การลบภาพ การหมุน การจัดเรียง หรือ การค้นหาภาพ

×