ข้อมูลบุคลากร1

362 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
61
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อมูลบุคลากร1

  1. 1. ข้อมูลบุคลากร 1) จานวนข้าราชการ ที่ ชื่อ – สกุล เลขที่ ตาแหน่ง วัน/เดือน/ปี เกิด วุฒิ วิชาเอก วัน/เดือน/ปี ที่รับราชการ 1 นายปราโมฑย์ ครุธแก้ว 27168-1(ถ) 27 เม.ย.2498 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 27 พ.ค. 2518 2 นางรุจนี พันธ์ศิริ 27166-1(ถ) 1 เม.ย. 2507 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 16 พ.ค. 2538 3 นายสุระชัย กุลบุตร 22378-2(ถ) 12 พ.ย. 2524 คบ. เทคโนโลยีและ นวัตกรรมการศึกษา 1 เม.ย. 2548 4 นางคาพอง นารี 27173-2(ถ) 8 มี.ค. 2514 ศศ.บ. สังคมศึกษา 1 พ.ค. 2552 5 น.ส. กิดากาน แก้วนรสิงห์ 27164-2(ถ) 15 ก.ย. 2517 ศษ.บ. ภาษาไทย 27 ก.ค. 2552 6 น.ส. สุกันยา สารประเสริฐ 27165-2(ถ) 23 ธ.ค. 2527 ค.บ. ชีววิทยา 27 ก.ค. 2552 7 น.ส. นภาพร วงษ์ละคร 27167-2(ถ) 11 ม.ค. 2527 วท.บ. เกษตรศาสตร์ 27 ก.ค. 2552 8 น.ส. สุมาลี เมาลิชาติ 27171-2(ถ) 1 พ.ค. 2525 ศศ.บ. ภาษาไทย 27 ก.ค. 2552 9 นายสงวน พิมพ์แสง 22377-2(ถ) 9 ก.พ. 2520 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ 2 พ.ย. 2552 10 นายไกรลาศ จิบจันทร์ 27172-2(ถ) 30 ส.ค. 2527 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ 16 พ.ย. 2552 11 น.ส. พิมพา ฝ่ายบุตร 271160-2(ถ) 8 พ.ย. 2512 บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3 ธ.ค. 2552 12 นายสุรศักดิ์ ยวนจิตต์ 22374-2(ถ) 25 มิ.ย. 2525 ค.บ. คณิตศาสตร์ 24 ธ.ค. 2553 13 นายพันธกานต์ สกุลทอง 31209-2 28 เม.ย. 2521 ค.บ. ฟิสิกส์ 1 ส.ค. 2554 14 นางปราณี พิกุลทอง 22376-2(ถ) 10 ส.ค. 2523 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1 พ.ค. 2555 15 น.ส. นิศากร อ่อนน้อม 27163-2(ถ) 23 เม.ย. 2522 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1 พ.ค. 2555 16 น.ส.อธิษา คงศรีลา 27161-2(ถ) 4 เม.ย.2527 วท.บ. จุลชีววิทยา 1 เม.ย. 2552 2) จานวนลูกจ้างประจา ที่ ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง เลขที่ ตาแหน่ง วุฒิ วัน/เดือน/ปี เกิด วิชาเอก วัน/เดือน/ปี ที่ปฏิบัติงาน 1 นายไพฑูรย์ ศรีชุม พนักงานบริการ 1227-4(ถ) ม.6 10 พ.ย. 2510 มัธยมศึกษาตอนปลาย 25 ส.ค. 2540 3) จานวนพนักงานจ้างสนับสนุนการเรียนการสอน และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง วัน/เดือน/ปี เกิด วุฒิ วิชาเอก วัน/เดือน/ปี ที่ปฏิบัติงาน 1 ว่าที่ร.ต.หญิงพัทธนันท์ กลิ่นพยอม 1835 - 5 8 พ.ย. 2530 บธ.บ. การจัดการทั่วไป 20 ก.ค. 2552 2 นางปรรณพัชร์ ธนบุญญะวงศ์ - 13 มี.ค. 2522 ศศ.บ. วิทยาศาสตร์กายภาพ- ชีวภาพ 1 พ.ค. 2555
  2. 2. 4) จานวนครูอัตราจ้าง ที่ ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง วัน/เดือน/ปี เกิด วุฒิ วิชาเอก วัน/เดือน/ปี ที่ปฏิบัติงาน 1 น.ส. พัชรียา โพธิสาร - 12 เม.ย. 2530 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1 พ.ย. 2554 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่บริการ ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 2) โรงเรียนบ้านสามเส้า 3) โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 4) โรงเรียนบ้านทุ่งยาว-คาโปรย จานวนนักเรียนโรงเรียนดงรักวิทยา ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555) ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 22 13 35 ม.2 21 35 56 ม.3 44 35 79 รวม 87 83 170 มัธยมศึกษาตอน ปลาย ม.4 20 26 46 ม.5 25 27 52 ม.6 33 35 68 รวม 78 88 166 รวมทั้งสิ้น 165 171 336

×