Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หนังสือขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกชมรมเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตก

7,442 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

หนังสือขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกชมรมเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตก

  1. 1. fi no.oozo.oqzofl[rd d ?il u 1 a u a1 :v o?J1{ av!:v u'r i-fl. a?:vu't u't{:fl nvl. 10500 --____-._ g{ fl:flfl1rril 2557 J r u 6u 4 r r:o{ flopr?1}.r0uLn:rvvirJ:vtr#rir,t'uriir:afirr:aurfrntxr:ilLn6od1urini{'uiravfi'ruurf,o uinn:::r I 4d o1t'rfinu'r L: tJ U r.r 0't u? u n 1 :a fl 1 l,J fi n ul a { n a a 1 u fl .t't u Fl 6uu n : :}J n 1 5 n 1 : 0't t? fl fi 19'l d.j,v,oSoaa a{va{}.rlfr?u 1. rilttL0{n1:fl1tuuflan::}.tu}.t:}.1 Qrulu 1 1,o z.iflurfra:d fi'uofrot:r:r s;ruru 1 rn g. "Lr:arin:ailrfint1l:1l siruru 1 rpr ntrfi;{rrinrluFr6uufl::}.rn1:n1:01fi?finur leifiuTu!rufi'eru'rFr:uauuna'ln:o1fix6nB't U1 rluovZ' ,,r1u?Jx.J::J ff:.r1fril rravtriouriO{'prrr-r{il:ild1u?uualut}.r:il n?'r:JavrouFtyt:'tuua?uu til:iltn;odrufinio-uttavvliruura'o u?-mn::il0'rfirdnrcr r{]utl:lfirio6'r5flurLr1qufi , < A v 4 r d < vA , & nor-J:varriufioairstrr3oti'ruFr?Ltauupraln:o1fi?finu1 uavry'rfiurtrrUalr'lei't{ "l vt-{n1n;srrayLonru lu vv-Jud. fl1::?}.JnUzuAn0Un:uU',rUn1:?AUtLAU1/9]tUlaO U',tgrn::il01t?finUl lnUnr:dltaSl itayfi'ruu'tn:LLau U !narn:olfirdnur"Lu;r.JLrLUei'r.i.l udu nr:o-onr:0Lr:3Jd'xJrlurtri'nruf nr:6'nfion::uranrilauurBeruf v v q a@ a y t 4 u u v u :vv?l{ailltn fiuuaqur,ranflur,ranl:?aufl0.iail''}fln1fl'rqt'lyr:voutrn d{ta:}.1n1:?QUttavv!a]u'tu?nn::]J i,AdAy Slrl:v6rgt uu-onouauo{Fr?r}.rn0{fl1:fl0{llrlflu tuauafl1uil:vfloun']: rlauLflo{a1n?J}.1:lJ'r aurun;u 41q uAa,'-gd,o afin:arrfrnrtlurrar: fl ufiouniulrfl'r:e-orr-{rtjuarrnu'[uournno'uln#6rteiton'lrlourn:ryvi 1 rJ:vtr#ult'udnr:ir:afln:ail1fiflfi!!na1n:luan1ufinulro{viru tri'rYr.lri;01a1:d ririur: rLayunaln:fi au"Lqovv'liaruln:uu?ufl''r:o-onr:rir.ruUi anr:nr:o-nn1:riuunr:aou n1:fi'eturdr!:vorsd uavnr:uiur: v e au u d' a d tr i, u X annl:f]'tun:uu?un1:'lau ailn:tlualJltntlJ:tJ:1uauL0uo9l1x.ta{yff{il'to?uu 6r iE a u:^n rfi oTr-l : o ra o r : ru rlri'n r r :r o u rn : r v vi 6'n r o u nr ru 0 r 9l Ud 10 tLaF]{Ft?',]}.ruuflo (uruifio n.iyo{) vo a u u t i ,,101u? u n1:?fl u1a ua'r:vfilJ1.iav!:u u1 t :J : :J tni o d 1 u rin i 6'a u a v rfi 'ru u r fi o u ?-u fl : : lJ o 1 fi r 6 n rgr lvr :n'vrr,i' 086-369 2oB3 oBT -zg 18086 ly:ar: o -2233 -2252 EmaiL : vec.rnetwork6gmail.com, add2551photmai[.com
  2. 2. คำชี้แจงกำรดำเนินกิจกรรมของชมรมเครือข่ำยนักวิจัย และพัฒนำสื่อ นวัตกรรมอำชีวศึกษำ เพื่อกำรดำเนินกิจกรรม และโครงกำรให้กับสมำชิก ประจำปี 2558 - 2560 1. ชมรมฯ เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2557 และขอหยุดรับสมาชิกใหม่เป็นเวลา 3 ปี เพื่อดาเนินการเตรียมจัดตั้งเป็นสมาคม และกาหนด แผนการพัฒนาสมาชิกให้ครอบคลุมตามความต้องการของสมาชิกอย่างทั่วถึง โดยคุณสมบัติของ ผู้สมัครคือเป็นบุคลากรสังกัด สอศ. และมีความต้องการที่จะใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา และการพัฒนาระบบ บริหารจัดการอาชีวศึกษา 2. ในการอบรมสัมมนาประจาปีงบประมาณ 2558 – 2560 ชมรมฯ ขอสงวนสิทธิในการ เข้าอบรมสัมมนาเฉพาะผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ แล้วเท่านั้น ยกเว้นกิจกรรมนาเสนอ งานวิจัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคน ทั้งหน่วยงานสังกัด สอศ. และสถาบันอื่น ๆ ครูอาจารย์ท่านใด ประสงค์จะสมัครสมาชิกโปรดกรอกใบสมัครดังแน บ และส่งใบสมัครม าทางอีเม ล์ vec.rnetwork@gmail.com 3. ทางชมรมฯ มีความมุ่งมั่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการอบรมสัมมนา 100 % จึงขอให้ สมาชิกที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมสัมมนาโปรดเตรียมเค้าโครง 3 บท เพื่อจัดส่งให้ทางชมรมส่ง ต่อให้กับท่านวิทยากรได้พิจารณาก่อนการอบรมสัมมนาอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้การอบรม สัม ม น า เป็น ไ ป อ ย่า ง มีป ร ะ สิท ธิภ า พ แ ล ะ ผู้ผ่า น ก า ร อ บ ร ม สัม ม น า ส า ม า ร ถ นาองค์ความรู้ที่ได้ไปดาเนินการวิจัยได้ทุกคน จึงขอสงวนสิทธิในการเข้าอบรมให้กับสมาชิกที่ส่ง เค้าโครง 3 บท ตามกาหนดเวลา เท่านั้น ซึ่งสมาชิกสามารถจัดทาเค้าโครงตามแบบฟอร์มที่แนบ มาด้วยนี้ 4. ช่องทางสื่อสารของชมรม 4.1 ที่อยู่ : ชมรมเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ถ.สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500 4.2 โทรศัพท์ 086-3692083 โทรสาร 0-2633-2357 4.3 เว็บไซต์ www.vec-rnetwork.com (กาลังดาเนินการจัดทา) 4.4 อีเมล์ vec.rnetwork@gmail.com 4.5 Facebook : VEC Researcher Network 4.6 โทรศัพท์มือถือ ประธานชมรม นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์ 086-3692083 เลขาธิการชมรม นายพรรัฐ ทองมี 087-2918086
  3. 3. 5. ชมรมฯ จะใช้ Facebook และอีเมล์ในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก ดังนั้นเพื่อการ ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วฉับไว ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครสมาชิกชมรมใน Facebook : VEC Researcher Network 6. แผนงานโครงการอบรมสัมมนาการออกแบบการวิจัย สาหรับสมาชิก ประกอบด้วย 6.1 กลุ่มที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน เป็นหลักสูตรการวิจัยเชิง ทดลองที่ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว เหมาะสาหรับสมาชิกที่เริ่มต้นใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา กระบวนการเรียนการสอน (สาหรับสมาชิกอายุราชการ 1-5 ปี หรือไม่เคยทาวิจัยมาก่อน) 6.2 กลุ่มที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน เป็นหลักสูตรการวิจัยเชิง ทดลองที่ใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่ากลุ่มเดียว เหมาะสาหรับสมาชิกที่ใช้กระบวนการวิจัยพัฒนา กระบวนการเรียนการสอนมาบ้างแล้ว และต้องการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น 6.3 กลุ่มที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน สาหรับกลุ่มเครือข่ายครู วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งรวมกลุ่มเป็นรายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมกันวิจัยและพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการสอน สาหรับสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมกลุ่มการวิจัยในกลุ่มนี้ ทางชมรมจะแจ้งสมาชิกในอนาคตอันใกล้ 6.4 กลุ่มที่ 4 การวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา สาหรับสมาชิก ที่สนใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 6.5 กลุ่มที่ 5 การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา สาหรับผู้บริหาร สถานศึกษา และหัวหน้างานต่าง ๆ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย กระบวนการวิจัยและพัฒนา
  4. 4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชมรมเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ ชมรมเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2556 – 2561) สร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมอาชีวศึกษา และขับเคลื่อนด้วยความรัก สามัคคี และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อก้าวสู่ชุมชนนักวิจัยอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ ภารกิจ (Mission) 1. สร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 3. ส่งเสริม และพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับสมาชิก วัตถุประสงค์ (Objective) 1. เพื่อสร้างเครือข่ายครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมอาชีวศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้มีคุณภาพตามขั้นตอน และวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ในด้าน ความรู้และความคิดเห็นทางด้านวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้ กระบวนการวิจัยและพัฒนา 4. สนับสนุนและผลักดันผลงานการด้านการวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมอาชีวศึกษา สู่ เวทีระดับชาติ และระดับสากล 5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ชุมชน และสถานประกอบการ 6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และได้ มาตรฐานสากล
  5. 5. ใบสมัครสมาชิกชมรมเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมอาชีวศึกษา 1. ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ.................................................นามสกุล............................................................อายุ. ..............ปี เกิดวันที่.........เดือน...............................พ.ศ...................สัญชาติ....................เชื้อชาติ.................... ศาสนา........................ ตาแหน่ง/วิทยฐานะ......................................................อายุราชการ.........ปี หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน สังกัด สถานศึกษา/หน่วยงาน......................................................................................................... ......................................................................................................................... .............................. ............................................................................................................................. .......................... โทรศัพท์ (ที่ทางาน)........................................โทรศัพท์ (มือถือ)..................................................... Email : ………………………………………………………………………………………………………………………….. คติพจน์ : …............................................................................................................................. ........ ความสามารถพิเศษ : ………………………………………………………………………………………………………. ที่อยู่สาหรับการจัดส่งเอกสาร/ติดต่อสื่อสาร .................................................................................. ....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................... ประวัติการศึกษา ระดับ ปีที่สาเร็จ สาขาวิชา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 2. ข้อมูลการปฏิบัติงาน 2.1 ทาการสอนรายวิชา ......................................................................................................... ........ ...................................................................................................................................... ................. ....................................................................................................................................................... 2.2 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ........................................................................................................ ............... .................................................................................................................. ..................................... ............................................................................................................................. .......................... 3. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินกิจกรรม การพัฒนาชมรม ฯ 3.1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชมรมที่ต้องการ .......................................................... ............................................................................................................................. .......................... ............................................................................................................................. .......................... .......................................................................................................................................................
  6. 6. 3.2 ข้าพเจ้าต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน / การบริหารจัดการ หรือเรื่องอื่น ๆ ดังนี้ ......................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................... ............................................................................................................................. .......................... ............................................................................................................................. .......................... 3.3 หัวข้อเรื่อง เนื้อหาการอบรมสัมมนา ที่ต้องการให้ชมรม ฯ จัดให้กับสมาชิก ....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................... ............................................................................................................................. .......................... ....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................... 3.4 ความคิดเห็นด้านอื่น ๆ ............................................................................................................ ............................................................................................................................. .......................... ................................................................................................................................. ...................... ............................................................................................................ ........................................... 4. ข้าพเจ้ามีแผนการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และ นวัตกรรมอาชีวศึกษา การพัฒนาการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา หรือด้านอื่น ๆ ในประเด็น/เรื่อง ต่อไปนี้ ...................................................................................................................................................... . ............................................................................................................................. .......................... ............................................................................................................................. .......................... ....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................... ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการดาเนินการกิจกรรมของชมรม ฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ อาชีวศึกษา และขอรับรองว่าข้อความตามใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ (ลงชื่อ)............................................................ผู้สมัคร (...............................................................) วันที่........เดือน...........................พ.ศ............. หมายเหตุ : (1) โปรดส่งใบสมัครสมาชิก และแนบไฟล์ภาพของท่าน (ขอเป็นภาพเต็มตัวในอิริยาบถสบาย ๆ) เพื่อ ดาเนินการจัดทาทาเนียบสมาชิก (เพื่อรวบรวมเป็น PDF ไฟ ล์ส่งให้สมาชิกทุกค น) ส่งมาที่อีเมล์ vec.rnetwork@gmail.com (2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-3692083 หรือ 087-2918086

×