แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน

1,367 views

Published on

แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน

 1. 1. ใบความรู้และใบงานวิชา.................................................... ............... รหัสวิชา............................. จัดทำาโดยครู...................................................... ............... แผนก วิชา........................................... วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
 2. 2. สำานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา สารบั ญเรื ่ อ ง หน้ าใบความรู้ที่ 1ใบงานที่ 1ใบตรวจใบงานที่ 1ใบความรู้ที่ 2ใบงานที่ 2ใบตรวจใบงานที่ 2ใบความรู้ที่ 3ใบงานที่ 3ใบตรวจใบงานที่ 3ใบความรู้ที่ 4ใบงานที่ 4ใบตรวจใบงานที่ 4ใบความรู้ที่ 5ใบงานที่ 5ใบตรวจใบงานที่ 5ใบความรู้ที่ 6ใบงานที่ 6ใบตรวจใบงานที่ 6ใบความรู้ที่ 7ใบงานที่ 7ใบตรวจใบงานที่7ใบความรู้ที่8ใบงานที่ 8ใบตรวจใบงานที่ 8ใบความรู้ที่ 9ใบงานที่ 9ใบตรวจใบงานที่9
 3. 3. สารบั ญ (ต่ อ )เรื ่ อ ง หน้ าใบความรู้ที่ 10ใบงานที่ 10ใบตรวจใบงานที่ 10ใบความรู้ที่ 12ใบงานที่ 12ใบตรวจใบงานที่ 12ใบความรู้ที่ 13ใบงานที่ 13ใบตรวจใบงานที่13ใบความรู้ที่ 14ใบงานที่ 14ใบตรวจใบงานที่ 14ใบความรู้ที่ 15ใบงานที่ 15ใบตรวจใบงานที่ 15ใบความรู้ที่ 16ใบงานที่ 16ใบตรวจใบงานที่16ใบความรู้ที่ 17ใบงานที่ 17ใบตรวจใบงานที่17ใบความรู้ที่18ใบงานที่18ใบตรวจใบงานที่ 18บรรณานุกรม ใบความรู ้ ท ี ่ 1 เรื ่ อ ง....................................................
 4. 4. ....................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 5. 5. ใบความรู ้ ท ี ่ 1เรื ่ อ ง.................................................... .................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 6. 6. ใบความรู ้ ท ี ่ 1เรื ่ อ ง.................................................... .................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 7. 7. ใบความรู ้ ท ี ่ 1เรื ่ อ ง.................................................... .................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.......................................
 8. 8. ใบงานที ่ 1 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 9. 9. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 10. 10. ใบความรู ้ ท ี ่ 2เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 11. 11. ใบความรู ้ ท ี ่ 2เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 12. 12. ใบความรู ้ ท ี ่ 2เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 13. 13. ใบงานที ่ 2 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 14. 14. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 15. 15. ใบความรู ้ ท ี ่ 3เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 16. 16. ใบความรู ้ ท ี ่ 3เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 17. 17. ใบงานที ่ 3 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 18. 18. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :________________________________ _________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :________________________________ _________
 19. 19. ใบความรู ้ ท ี ่ 4เรื ่ อ ง................................................. .......................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 20. 20. ใบความรู ้ ท ี ่ 4เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 21. 21. ใบงานที ่ 4 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 22. 22. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :________________________________ _________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :________________________________ _________
 23. 23. ใบความรู ้ ท ี ่ 5เรื ่ อ ง................................................. .......................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 24. 24. ใบความรู ้ ท ี ่ 5เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 25. 25. ใบความรู ้ ท ี ่ 5เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 26. 26. ใบงานที ่ 5 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 27. 27. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 28. 28. ใบความรู ้ ท ี ่ 6เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 29. 29. ใบความรู ้ ท ี ่ 6เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 30. 30. ใบงานที ่ 6 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 31. 31. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 32. 32. ใบความรู ้ ท ี ่ 7เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 33. 33. ใบความรู ้ ท ี ่ 7เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 34. 34. ใบงานที ่ 7 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 35. 35. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 36. 36. ใบความรู ้ ท ี ่ 8เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 37. 37. ใบความรู ้ ท ี ่ 8เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 38. 38. ใบงานที ่ 8 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 39. 39. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 40. 40. ใบความรู ้ ท ี ่ 9เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 41. 41. ใบความรู ้ ท ี ่ 9เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 42. 42. ใบงานที ่ 9 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 43. 43. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 44. 44. ใบความรู ้ ท ี ่ 10เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 45. 45. ใบความรู ้ ท ี ่ 10เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 46. 46. ใบงานที ่ 10 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 47. 47. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 48. 48. ใบความรู ้ ท ี ่ 11เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 49. 49. ใบความรู ้ ท ี ่ 11เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 50. 50. ใบงานที ่ 11 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 51. 51. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 52. 52. ใบความรู ้ ท ี ่ 12เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 53. 53. ใบความรู ้ ท ี ่ 12เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 54. 54. ใบงานที ่ 12 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 55. 55. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 56. 56. ใบความรู ้ ท ี ่ 13เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 57. 57. ใบความรู ้ ท ี ่ 13เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 58. 58. ใบงานที ่ 13 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 59. 59. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 60. 60. ใบความรู ้ ท ี ่ 14เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 61. 61. ใบความรู ้ ท ี ่ 14เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 62. 62. ใบงานที ่ 14 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 63. 63. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 64. 64. ใบความรู ้ ท ี ่ 15เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 65. 65. ใบความรู ้ ท ี ่ 15เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 66. 66. ใบงานที ่ 15 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 67. 67. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 68. 68. ใบความรู ้ ท ี ่ 16เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 69. 69. ใบความรู ้ ท ี ่ 16เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 70. 70. ใบงานที ่ 16 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 71. 71. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 72. 72. ใบความรู ้ ท ี ่ 17เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 73. 73. ใบความรู ้ ท ี ่ 17เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 74. 74. ใบงานที ่ 17 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 75. 75. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 76. 76. ใบความรู ้ ท ี ่ 18เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 77. 77. ใบความรู ้ ท ี ่ 18เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า.....................................
 78. 78. ใบงานที ่ 18 ชื ่ อ งาน ...........................................................วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า........................................
 79. 79. ชื ่ อ นั ก เรี ย น ครู ผ ู ้ ส อน:______________________ :_________________________________ ________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:______________________ :_________________________________ ________
 80. 80. ใบตรวจใบงาน เรื ่ อ ง................................................... ..................................... วิ ช า...........................................รหั ส วิ ช า..................................... ผลการปฏิ บ ั ต ิ จุ ด พิ จ ารณา หมายเหตุ ผ่ า น ไม่ ผ ่ า น1. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์٢. ลำาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน٣. เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ٤. การแก้ไขปัญหา٥. ความสะอาดเรียบร้อยผลพิ จ ารณา:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..ชื ่ อ นั ก เรี ย น ผู ้ ค วบคุ ม:_______________________ :______________________________ __________ชั ้ น ปี /ห้ อ ง วั น ที ่:_______________________ :______________________
 81. 81. ________ __________ บรรณานุ ก รม เธียรชัย บุญยะกุล และสมศักดิ์ นะสิงห์. ทฤษฎี ช ่ า งเทคนิ ค ยานยนต์ เล่ ม 1. กรุงเทพ ฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) , 2539. ศรีณรงค์ ตูทองคำา,ธิติ ธาตรีนรานนท์ และพงษ์วุฒิ สิทธิพล . ทฤษฎี ้ เครื ่ อ งล่ า ง 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2528. อำาพล ซื่อตรง และมณี มังคลา. ทฤษฎี เ ครื ่ อ งล่ า งรถยนต์ 1. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ , 2539.

×