Successfully reported this slideshow.
การสอบสวนผูปวยเสียชีวตโรคไขมาลาเรีย                            ิ   หมู 10 บานโละโคะ ตํ...
ผูปวยชื่อ นางสาว นภิสรา ธนดลบรรพต อายุ 37 ป ประกอบอาชีพทําไรขาวโพด ที่อยูขณะปวยเลขที่ 12 หมู 10 บานโละโคะ ตําบลโก...
วันที่ 25 มกราคม 2552           - Quinine 1200mg stat (Off Chloroquine)           - Quinine 600mg V dr...
จากขอสถานการณโรคไขมาลาเรียหมู 10 บานโละโคะ ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนครจังหวัดกําแพงเพชร ยอนหลังตั้งแตป 2549- 255...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิตโรคไข้มาลาเรีย

979 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิตโรคไข้มาลาเรีย

 1. 1. การสอบสวนผูปวยเสียชีวตโรคไขมาลาเรีย ิ หมู 10 บานโละโคะ ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 28 มกราคม 2552ผูรายงานและสอบสวน 1. นายสามารถ เฮียงสุข ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ 2. นายสุรินทร เงินยวง ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข ระดับ ชํานาญงาน 3. นายสมบัติ ทองชอย ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส 4. นายเจษฎา เอี่ยมดี ตําแหนง พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 5. นายมนัส มุงขุนการ ตําแหนง พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรคความเปนมา ดวยงานควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 8.1 กําแพงเพชร ไดรับแจงทางโทรศัพท จากงานควบคุมโรคติดตอ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกําแพงเพชร เวลา 10.00 น.ของวันที่ 25 มกราคม 2552 วามีผปวยเสียชีวิตดวยโรคไขมาลาเรีย จํานวน 1 ราย ที่ ูโรงพยาบาลจังหวัดกําแพงเพชร ผูปวยเสียชีวิตชื่อ นางสาว นภิสรา ธนดลบรรพต อายุ 37 ป อยูบานเลขที่ 12 หมู10 บานโละโคะ ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร  งานควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 8.1 กําแพงเพชร ไดออกพืนที่ ้ดําเนินการสอบสวนโรคโดยประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ ในวันที่ 27 มกราคม 2552เวลาประมาณ 06.00 นวัตถุประสงคของการสอบสวน 1. เพื่อยืนยันการวินจฉัยโรค ิ 2. เพื่อศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคตามบุคคล สถานที่ เวลา 3. เพื่อหามาตรการในการปองกันและควบคุมโรคในพืนที่ ้วิธีการศึกษา 1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 1.1ศึกษารายละเอียดของผูปวยเสียชีวิตโรคไขมาลาเรียจากโรงพยาบาลจังหวัดกําแพงเพชรจากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และการสัมภาษณญาติผูปวยที่เสียชีวิต 2. การศึกษาสิงแวดลอม ่ สํารวจสภาพสิงแวดลอมทั่วไปและดําเนินการสํารวจลูกน้ํายุงกนปลองพาหะนําโรคไข ่มาลาเรีย บานผูปวยเสียชีวตและ ละแวกบานใกลเคียง เพื่อศึกษาหาสาเหตุของการเกิดโรคและ ิวางแผนดําเนินการปองกันควบคุมโรค 3. การเจาะโลหิตคนหาผูปวยรายใหมในพืนที่เกิดโรค จํานวน 134 คน  ้ผลการสอบสวนโรค
 2. 2. ผูปวยชื่อ นางสาว นภิสรา ธนดลบรรพต อายุ 37 ป ประกอบอาชีพทําไรขาวโพด ที่อยูขณะปวยเลขที่ 12 หมู 10 บานโละโคะ ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชรจากการใหขอมูลของนองสาวของผูปวย ทราบวา เริ่มปวยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ดวยอาการ ไข ตัวรอน ปวดศีรษะและปวดกลามเนื้อ ผูปวยไดซื้อยามารับประทานเอง และรักษาตัว อยูที่บานเปนเวลา 2 วัน แตอาการไมดีขึ้น กอนปวยในวันที่ 2 มกราคม 2552 ผูปวยไดเดินทางไปตกปลาที่ลาหวยนอกกลุมบาน ซึงรอบบริเวณลําหวยมีลักษณะเปนปาทึบ มีนาไหลผานตลอดป ํ ่ ้ํและขอมูลจากการศึกษากีฎวิทยาพบวา ยังพบยุงที่เปนพาหะนําเชือไขมาลาเรียคือ Anopheles ้minimus จนกระทังวันที่ 24 มกราคม 2552 ผูปวยไดเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัด ่กําแพงเพชร เวลาประมาณ 11.30 น. แพทยรับการรักษาเปนผูปวยใน โดยมีประวัติการเจ็บปวยดังนี้ การเจ็บปวยในอดีต - เปนโรค Chronic pancreatitis มี Pseudocyst in Liver - Anemia และ Edema การเจ็บปวยในปจจุบัน 2 วันกอนมาโรงพยาบาลมีอาการไข ถายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง วันนี้(วันที่ 24มกราคม 2552) มีไข ไมมีน้ํามูก ปวดทองนอย ออนเพลีย อาการแรกรับผูปวยรูสึกตัวดี ปวดทองนอย ตัวและตาเหลือง T=36.2 C,P=72ครั้ง/นาที,R=20ครั้ง/นาที,BP=88/55mm/Hg แพทยวินิจฉัยครั้งแรกวา Fever of unknown Origin C Shock R/OUT การรักษา วันที่ 24 มกราคม 2552 - IV fluid 0.9 NSS rate 120 cc/hr - O2canular 3 LPM - Cef-32gmOD - PRC2U - Chloroquine 4 tabs stat then 2 tabs อีก 6 ชั่วโมง ถัดมา then 2 tabs เชาพรุงนี้ then  2 tabs เชาวันถัดไป - Primaquine (15) 2 tabs ODx14 วัน - Folic 1x1 pc
 3. 3. วันที่ 25 มกราคม 2552 - Quinine 1200mg stat (Off Chloroquine) - Quinine 600mg V drip q 8 ชั่วโมง - Off Cet-3 - Platelet 1 U ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ CBC WBC 2,400 Hct 23.8 Plt 50,000 N43% L54% P.Vivax Amount: 0.3% P.Vivax State:Trophozoites Gameetocyteแพทยสรุปการวินิจฉัยวา Plasmodium vivax และโรครวม Pancytopenia และ Ac.Renal failure จากการสอบสวนสภาพสิ่งแวดลอมที่บานผูปวยทีเ่ สียชีวิต พบวาเปนบานไมชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสี ไมมหองเปนสัดสวน มีหองน้ําแยกออกจากตัวบาน มีการปลูกสรางบานเรือน ีอยูกันแออัดมาตรการปองกันควบคุมโรคที่ดําเนินการแลว ทีมควบคุมโรค ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 8.1 กําแพงเพชร เขาพืนที่ในวันที่ 27 ้มกราคม 2552 โดยไดดําเนินการดังนี้ 1. เจาะโลหิตคนหาผูปวย ครอบคลุมในละแวกบานผูปวย จํานวน 134 ไมพบเชื้อมาลาเรีย  2. พนทําลายแหลง เพื่อกําจัดยุงกนปลองนําเชือไขมาลาเรียละแวกบานผูปวย จํานวน 7 ้ หลังคาเรือน 3. ดําเนินการสํารวจลูกน้ํายุงกนปลองพาหะนําโรคไขมาลาเรียบริเวณลําหวยของหมูบาน พบ ลูกน้ํายุงพาหะชนิด Anopheles minimus จํานวน 3 ตัว 4. ดําเนินการใหสุขศึกษาประชาสัมพันธการปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรีย จํานวน 134 คนไมพบผูปวยรายใหมมาตรการปองกันและควบคุมโรคอื่นๆ ผลการสอบสวนโรค พบวาผูปวยรายนีเ้ สียชีวิตดวยโรคไขมาลาเรีย จากการวินิจฉัยของแพทย และจากผลการสอบสวนโรค สภาพแวดลอมอื่นๆ พบวาที่ผานมาผูปวยที่เสียชีวิตมีพฤติกรรมที่ไมคอยใหความรวมมือในการเจาะโลหิตคนหาเชื้อไขมาลาเรีย การสํารวจสภาพพืนที่ ้รอบบานผูปวยเสียชีวิต พบวามีสงแวดลอมที่เหมาะสมเปนแหลงเพาะพันธุยุงกนปลอง และทราบ ิ่ อีกวาผูปวยเสียชีวิตรายนี้ไมไดเดินทางไปไหนมาเลยกอนปวย สรุปไดวาแหลงรังโรคนาจะอยูใน  พื้นที่ดังกลาว เนื่องจากมีการพบทังลูกน้าและยุงพาหะนําโรคไขมาลาเรีย ้ ํ
 4. 4. จากขอสถานการณโรคไขมาลาเรียหมู 10 บานโละโคะ ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนครจังหวัดกําแพงเพชร ยอนหลังตั้งแตป 2549- 2551 พบผูปวยโรคไขมาลาเรียป 2549 จํานวน5ราย คิดเปนอัตราปวย 10.66 ตอประชากรพันคน ป 2550 พบผูปวยโรคไขมาลาเรียจํานวน 14 รายคิดเปนอัตราปวย 32.49 ตอพันประชากร และในป 2551 พบผูปวยจํานวน 19 รายคิดเปนอัตราปวย 26.32 ตอประชากรพันคน ในพืนที่ดังกลาวดําเนินการพนสารเคมีฤทธิ์ตกคางเปนประจําทุกป ้ ขอเสนอแนะ 1. จากการพบผูปวยเสียชีวิตดวยโรคไขมาลาเรียในพืนที่ ทีมควบคุมโรค ของหนวยควบคุม  ้โรคติดตอนําโดยแมลงที่ 8.1.1 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ควรใชมาตรการในการเฝาระวังใหมากขึ้น รวมถึงการใหความสําคัญในการปองกันควบคุมโรคของผูปวยรายแรกของพืนที่ ้(Index Case) การประสานงานในดานขอมูลของผูปวยกับหนวยงานที่เกียวของ อาจอาศัยรูปแบบ ่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) 2. ควรมีการประชาสัมพันธการปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรียอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมถึงการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพืนที่ผานการประชุมจัดทําเวทีประชาคม ้  เพื่อการดําเนินงานควบคุมโรคแบบมีสวนรวม 3. ควรมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความรวมมือประสานแผนและการจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรียใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกิตติกรรมประกาศ งานควบคุมโรคและงานระบาดวิทยา ของศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 8.1กําแพงเพชร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค ขอขอบคุณ งานระบาดวิทยาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร, งานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลกําแพงเพชร, งานควบคุมโรคติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร ที่ไดใหขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ตลอดจนใหความรวมมือในการดําเนินการสอบสวนโรคเปนอยางดี

×