รายงาน Baby boomer

4,133 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,133
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงาน Baby boomer

 1. 1. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 1 Baby boomer Generation BABY BOOMER CONSUMER BEHAVIOR อาจารย์วจนะ ภผานี ู จัดทําโดย1.นางนางสาวนริศรา บุตรกุล รหัสนิสิต 510109181792.นางสาวประภาภรณ์ ไชยภักดี รหัสนิสิต 510109182473.นางสาววัจนี ศรี พวงผกาพันธุ์ รหัสนิสิต 50010919510 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. 2. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 2 Baby boomer Generation Baby Boomer หรื อ Generation Bนิยามยค ุ Baby Boomers นันคือกําเนิดทารกขนานใหญ่ที่เริ่มต้ นในสหรัฐอเมริกา อันเป็ นแหล่งเริ่มต้ นที่ ่ทารกแขงขนเกิด แล้วขยายตวไปยโรปและญี่ป่ นในเวลาตอมา ประชากรกลม Baby Boomers ที่โตขึ ้น ่ ั ั ุ ุ ่ ุ่เรื่ อยมา ซึงทําให้ ปิรามิดประชากรเปลี่ยนแปลงตามวัยของคนกลุมนี ้ด้ วย ปรากฏการณ์ทางการตลาดที่ ่ ่เกิดขึ ้นในยุคที่ Baby Boomers เติบโตขึ ้นมาล้ วนเป็ นเรื่ องราวที่น่าสนใจและเป็ นที่จดจําตลอดมามีหลายเหตการณ์ นับแต่สนค้ าประเภทผ้ าอ้ อมใช้ ครังเดียวทิ ้ง อาหารเด็กอ่อนสําเร็จรูป อาหารเสริม แผนการ ุ ิ ้ออม ประกันชีวิต และการศกษา ได้ ถกพัฒนาขึ ้นเพื่อรองรับความต้ องการมหาศาลของผู้เป็ นพ่อแม่ของ ึ ูประชากรกลมใหญ่นี ้ และจนถึงปัจจบนประชากรกลม Baby Boomers ก็ยงคงเป็ นผู้บริโภคที่มีกําลังซื ้อ ุ่ ุ ั ุ่ ัมหาศาล Baby Boomer หรือ Generation B เป็ นประชากรรุ่นผู้ใหญ่ที่มีช่วงเป็ นกลุมคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. ่2489- 2507 อายุ 44-62 ปี ปั จจุบนมีคนในกลุมนี ้อยูราวๆ 13 ล้ านคนในประเทศ จะเป็ นคนที่มีชีวิตเพื่อการ ั ่ ่ทํางาน เคารพกฎเกณฑ์ กตกา อดทน ให้ความสําคญกบผลงานแม้วาจะต้องใช้เวลานานกวาจะประสบ ิ ั ั ่ ่ความสําเร็จ อีกทงยงมีแนวคดที่จะทํางานหนกเพื่อสร้างเนื ้อสร้างตว มีความท่มเทกบงานและองค์กรมาก ั้ ั ิ ั ั ุ ั
 3. 3. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 3 Baby boomer Generationคนกลมนี ้จะไมเ่ ปลี่ยนงานบอยเนื่องจากมีความจงรักภกดีกบองค์กรอยางมาก คนกลมนี ้ถ้ายงทํางานอยู่ ุ่ ่ ั ั ่ ุ่ ัหากเป็นข้าราชการก็อยระดบที่เหนือกวา C 7 แตหากเป็นพนกงานบริษัทเอกชนตําแหน่งงานก็จะเทียบเท่า ู่ ั ่ ่ ัผู้บริหารระดับสูง นบเป็นกลมคนที่มีบทบาทคอนข้างสงในประเทศขณะนี ้ ั ุ่ ่ ู Generation B, Gen B หรือ Baby Boomer Generation เป็ นเป็ นช่วงอายุของประชากรกลุมหนึง ่ ่ในสังคมปั จจุบนที่จดแบ่งโดยช่วงอายุของประชากรในแต่ละช่วงของสังคมในแต่ละยุคสมัย ซ่งในปัจจบน ั ั ึ ุ ัสามารถแบงประชากรกลมใหญ่ออกเป็นประมาณ 5 ช่วงอายุ คือ Traditional Generation, Generation B, ่ ุ่Generation X, Generation Y และ Generation M จากรายงานทะเบียนราษฎร พบวาในปี พ.ศ. ่2551 มีประชากรไทยอยในกลมอายุ Gen B ประมาณ 13.3 ล้านคน คิดเป็ น21.1% (กระทรวงมหาดไทย ู่ ุ่, 2551 อ้างถึงใน Markerteer, 2552 : ออนไลน์) Generation B : Gen B หรือเรียกเตมคําในภาองกฤษวา Baby Boomer Generation เป็นกลม ็ ั ่ ุ่คนที่เกิดในช่วงระหวางปี ค.ศ. 1946 จนถึงปี ค.ศ. 1964 ซึงเป็ นช่วงหลังสงครามโลกครังที่ 2 เมื่อมี ่ ่ ้สงครามชายนบล้านๆ คนได้ถกสงตวไปรบในสงครามโลกครังที่สอง บางสวนที่แม้ไมได้ไปแตด้วยสภาพ ั ู ่ ั ้ ่ ่ ่สงคราม ก็ชะลอการมีบตรไปก่อน บางส่วนในบางประเทศเมื่อเกิดสงคราม ความเดือดร้ อนจากสงครามทํา ุให้ อตราการเสียชีวตของทารกมีสง จนทําให้ อตราการเกิดในช่วงสงครามมีไม่มาก แต่เมื่อสงครามสงบ ทุก ั ิ ู ัสงทกอยางเข้าสสภาพปกติ บรรดาชายฉกรรจ์กลบจากสงครามมีสครอบครัว จงทําให้มีปรากฏการณ์เดกๆ ิ่ ุ ่ ู่ ั ู่ ึ ็เกิดใหม่มากขึ ้น ประเมินกนวาในอเมริกามีจํานวนเดกที่เกิดในช่วงระยะเวลาดงกลาวสงถึง 78 ล้าน ั ่ ็ ั ่ ูคน ในประเทศไทยก็เช่นกัน ได้ สงเสริ มและสนับสนุนให้ มีการเพิ่มจํานวนประชากร เพื่อเป็ นกําลังสําคัญ ่ในการพฒนาและฟืนฟประเทศหลงเหตการณ์สงคราม ในช่วงหลงสงครามโลกมีอตราการขยายตวของ ั ้ ู ั ุ ั ั ัประชากรสงมากจนระดบเกินกวาปีละ 4.0 ด้วยเหตผลดงกลาวการเพิ่มจํานวนประชากรในยค Baby ู ั ่ ุ ั ่ ุBoomers จงมีจํานวนมากและเพิ่มขึ ้นอยางรวดเร็วจนกลายเป็นประชากรกลมใหญ่ของโลก และเมื่อใดก็ ึ ่ ุ่ตามที่คนกลุมนี ้เคลื่อนตัวไปที่ไหนก็จะส่งผลให้ เกิดการขับเคลื่อนทังทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของพื ้นที่ ่ ้นันๆ ซึงจะนําไปสูการพัฒนาประเทศตามไปด้ วย จนในระยะหลังจึงได้ มีมาตรการวางแผนครอบครัวที่ทํา ้ ่ ่ให้ ประชากรลดลง จนในปั จจุบนมีอตราการเติบโตของประชากรลดลงจนตํากว่าร้ อยละ 1.0 ต่อปี ใน ั ั ่ปัจจบน (e_ditor, 2551 : ออนไลน์) ุ ั
 4. 4. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 4 Baby boomer Generation ยค Baby Boomers นันคือกําเนิดทารกขนานใหญ่ที่เริ่มต้ นในสหรัฐอเมริกา อันเป็ นแหล่งเริ่มต้ นที่ ุ ่ทารกแขงขนเกิด แล้วขยายตวไปยโรปและญี่ป่ นในเวลาตอมา ประชากรกลม Baby Boomers ที่โตขึ ้น ่ ั ั ุ ุ ่ ุ่เรื่ อยมา ซึงทําให้ ปิรามิดประชากรเปลี่ยนแปลงตามวัยของคนกลุมนี ้ด้ วย ปรากฏการณ์ทางการตลาดที่ ่ ่เกิดขึ ้นในยุคที่ Baby Boomers เติบโตขึ ้นมาล้ วนเป็ นเรื่ องราวที่น่าสนใจและเป็ นที่จดจําตลอดมามีหลายเหตการณ์ นับแต่สนค้ าประเภทผ้ าอ้ อมใช้ ครังเดียวทิ ้ง อาหารเด็กอ่อนสําเร็จรูป อาหารเสริม แผนการ ุ ิ ้ออม ประกันชีวิต และการศกษา ได้ ถกพัฒนาขึ ้นเพื่อรองรับความต้ องการมหาศาลของผู้เป็ นพ่อแม่ของ ึ ูประชากรกลมใหญ่นี ้ และจนถึงปัจจบนประชากรกลม Baby Boomers ก็ยงคงเป็ นผู้บริโภคที่มีกําลังซื ้อ ุ่ ุ ั ุ่ ัมหาศาล (จํานง วัฒนเกส, 2542)ปี พ.ศ. 2555 ปรากฏการณ์ “Baby Boom” เผยประชากร “ยค Baby Boom” ต้ นเหตุผ้ สงอายุล้นเมือง กระทบตลาดแรงงานทําให้ รัฐต้ องแบก ุ ู ูภาระในการจัดหาสวัสดิการสังคมในขณะที่แนวโน้ มเงินออมของประเทศลดลง ผู้สงอายุถกทอดทิ ้งและต้ อง ู ูเผชิญกบสารพดปัญหาด้านสขภาพเพียงลําพง ภาคีสขภาพภาคกลาง 26 จงหวด เปิดเวทีงานสร้างสข ั ั ุ ั ุ ั ั ุระดมความคิดเพื่อกําหนดทิศทางสุขภาพผู้สงออายุ เตรี ยมพร้ อมรับมือกับปั ญหาวัยชราล้ นเมือง ู “Baby Boom” เป็นปรากฏการณ์ด้านประชากรศาสตร์ที่ ซงหมายถึงประชากรกลมที่เกิดในช่วง ึ่ ุ่หลังสงครามโลกครังที่ 2. หรื อประมาณปี พ.ศ.2489 – 2507 โดยที่ในยคดงกลาวหลายๆ ประเทศทวโลก ้ ุ ั ่ ั่รวมทังประเทศไทยได้ สงเสริ มและสนับสนุนให้ มีการเพิ่มจํานวนประชากร เพื่อเป็ นกําลังสําคัญในการ ้ ่พฒนาและฟืนฟประเทศหลงเหตการณ์สงคราม ด้วยเหตผลดงกลาวการเพิ่มจํานวนประชากรในยค Baby ั ้ ู ั ุ ุ ั ่ ุBoom จงมีจํานวนมากและเพิ่มขึ ้นอยางรวดเร็วจนกลายเป็นประชากรกลมใหญ่ของโลก และเมื่อใดก็ ึ ่ ุ่ตามที่คนกลุมนี ้เคลื่อนตัวไปที่ไหนก็จะส่งผลให้ เกิดการขับเคลื่อนทังทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของพื ้นที่ ่ ้นนๆ ซงจะนําไปสการพฒนาประเทศตามไปด้วย ั ้ ึ่ ู่ ัปัจจบนประชากรยค ุ ั ุ Baby Boom จะมีอายอยระหวาง 44 – 62 ปี เป็ นวัยที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ าสู่ ุ ู่ ่วยผ้ สงอายและกําลงจะเกษียณอายจากการทํางาน โดยข้อมลจากกรมอนามย กระทรวงสาธารณสขระบุ ั ู ู ุ ั ุ ู ั ุ
 5. 5. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 5 Baby boomer Generationวา “ประเทศใดที่มีอตราส่วนของผู้สงอายุท่ีอายุเกิน 60 ปีขึ ้นไป อยในระหวาง 7-14 % ถือว่าประเทศนัน ่ ั ู ู่ ่ ้เป็นประเทศผ้ สงอายุ แตถ้าหากมีอตราสวนเกิน 14 % หมายถึงประเทศนันเป็ นประเทศผู้สงอายุเต็มตัว ซึง ู ู ่ ั ่ ้ ู ่ผลพวงของปรากฏการณ์ประชากรศาสตร์ ยค Baby Boom ได้สงผลกระทบ ถึงการเพิ่มจํานวนของผ้ สงอายุ ุ ่ ู ูในประเทศไทยด้วยเช่นกน โดยจากการสํารวจพบวาประเทศไทยมีจํานวนประชากรยค Baby Boom สงถึง ั ่ ุ ู13.7 % และมีสดส่วนการเพิมจํานวนของผู้สงอายุท่ีมีอายุตงแต่ 60 ปีขึ ้นไปสงกวา 7 % ประกอบกับ ั ่ ู ั้ ู ่แนวโน้มของการมีอายไขเฉลี่ยที่ยาวนานขึ ้นของคนไทยมีจํานวนมากขึ ้นเรื่อยๆ โดยพบวาอายขยเฉลี่ยใน ุ ่ ุัเพศหญิงสงขึ ้นถึง 96.5 ปี และในเพศชายสงขึ ้นถึง 87 ปี ซงมีการคาดการณ์วาอีก 4 ปี ข้างหน้าหรือ ู ู ึ่ ่ประมาณปี พ.ศ.2555 เมื่อประเทศไทยก้ าวเข้ าสูการเป็ นประเทศผู้สงอายุเช่นเดียวกับประเทศที่พฒนาและ ่ ู ัประเทศตางๆ ทวโลก จะมีจํานวนประชากรผ้ สงอายสงถึง 30 ล้ านคน และเมื่อเวลานันมาถึงโครงสร้ างประ ่ ั่ ู ู ุ ู ้ขากรของประเทศไทยจะเคลื่อนเข้าสการเป็นประเทศผ้ สงอายเุ ตมตว ผลกระทบจากการเข้าสวยชราของคน ู่ ู ู ็ ั ู่ ักลมใหญ่กลมนี ้จะทําให้เกิดภาวะพงพาของผ้ สงอายที่สงผลตอการขยายตวของระบบเศรษฐกิจ เกิดภาวะ ุ่ ุ่ ึ่ ู ู ุ ่ ่ ัทุพพลภาพทางสังคมรวมทังปั ญหาสุขภาพ ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโรยรวมของประเทศ ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ ้นและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับกบปัญหา ภาคี ัสมชชาสขภาพภาคกลางจงได้หยิบยกประเดน “พลงเครือขายของผ้ สงอายุ สร้างสขสงวยสง่างาม” ขึ ้นมา ั ุ ึ ็ ั ่ ู ู ุ ู ัพดคยกนในเวทีงานสร้างสขภาคกลาง ซงจดขึ ้นที่ จ.สพรรณบรีโดยมีภาคีสมชชาสขภาพภาคกลาง ภาค ู ุ ั ุ ึ่ ั ุ ุ ั ุตะวนออกและตะวนตก หน่วยงานและตวแทนจากภาครัฐรวมทง้ั สสส.เป็ นเจ้ าภาพร่วม ทังนี ้เพื่อเป็ นการ ั ั ั ้ระดมความคดและข้อเสนอแนะตางๆ ที่จะนํามากําหนดเป็นแนวทางและแผนงานสําหรับรองรับจํานวน ิ ่ผ้ สงอายที่จะเพิ่มขึ ้นอยางแน่นอนในอนาคตอนใกล้นี ้ ู ู ุ ่ ั
 6. 6. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 6 Baby boomer Generation คณผองศรี ธาราภมิ ผ้ ประสานงานเครือขายผ้ สงอายจงหวดลพบรี ได้กลาววา “จากการศกษาถึง ุ ่ ู ู ่ ู ู ุั ั ุ ่ ่ ึปัญหาของผ้ สงอายภาคกลางพบวามีผ้ สงอายจํานวนไมน้อยที่ต้องอาศยอยคนเดียวไมมีรายได้ และยง ู ู ุ ่ ู ู ุ ่ ั ู่ ่ ัไมได้รับสวสดการจากทางรัฐบาล รวมถึงปัญหาช่องวางระหวางวยและความห่างของวย ซงเป็นผลพวงมา ่ ั ิ ่ ่ ั ั ึ่จากหลังสงครามโลกครังที่ 2. จากการที่รัฐบาลได้ สงเสริมให้ เพิ่มจํานวนประชากรจนทําให้ ้ ่เกิดปรากฎการณ์ประชากรศาสตร์ “Baby Boom” ขึ ้น และหลงจากนนรัฐบาลกลบรณรงค์ให้มีการ ั ั้ ัคุมกําเนิดทําให้ การเกิดใหม่ของประชากรในช่วงยุค Baby Boom มีจํานวนลดน้อยลงมากจนกายเป็นต้นเหตทําให้เกิดความห่างของวย และเกิดปัญหาการสืบสานงานตอจากคนรุ่นก่อน และนอกจากนี ้ยง ุ ั ่ ัส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน เนื่องจากคนที่เกิดในยุค Baby Boom มีจํานวนมากเมื่อเข้าสวยทํางานก็จะ ู่ ัทําให้มีจํานวนแรงงานเพิ่มมากขึ ้นด้วย และยงเป็นแรงงานสําคญของประเทศมาจนถึงทกวนนี ้ เมื่อ ั ั ุ ัประชากรกลมนี ้เริ่มเข้าสวยสงอายยอมสงผลกระทบตอจํานวนแรงงานที่อยในภาคเศรษฐกิจ ทงนี ้นอกจาก ุ่ ู่ ั ู ุ ่ ่ ่ ู่ ั้ผลกระทบด้านจํานวนแรงงานแล้ว อีกปัญหาหนงที่อาจเกิดขึ ้นคือ การไมสามารถหาแรงงานในระดบ ึ่ ่ ัผ้ บริหารเพื่อมาทดแทนแรงงานที่เกษียณอายไปแล้ว และคนกลมนี ้บางสวนเมื่อเกษียณอายการทํางานแล้ว ู ุ ุ่ ่ ุจําเป็ นต้ องพึงเงินจุนเจือและสวัสดิการจากรัฐบาล ส่งผลให้ รัฐบาลมีภาระรายจ่ายด้ านสวัสดิการสังคมเพิ่ม ่มากขึ ้น และเนื่องจากประชากรผ้ สงอายจะเริ่มนําเงินออมตลอดช่วงวยทํางานออกมาใช้จ่ายเพื่อการ ู ู ุ ัดํารงชีวิตและเพื่อความสขบนปลายในชีวิต ประกอบกบประชากรรุ่นหลงมีแนวโน้มออมเงินน้อยกวา สงผล ุ ั้ ั ั ่ ่ให้ เงินออมของประเทศมีแนวโน้ มลดลงด้ วย ส่วนปั ญหาด้ านสุขภาพของผู้สงอายุซงเกิดจากความเสือม ู ่ึ ่ถอยของสมรรถภาพด้านร่างกายทําให้เกิดโรคประจําตว ซงสวนมากเป็นโรคปวดเมื่อยตามร่างกาย ข้อ ั ึ่ ่เสื่อม นอนไมหลบ เวียนศีรษะ โรคสายตา และโรคช่องปาก รวมทงโรคเรือรังที่ทําให้เกิดความพิการได้ เช่น ่ ั ั้ ้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง “การที่ประชากรผ้ สงอายมีจํานวนมากขึ ้นนี ้ ู ู ุทําให้เป็นภาระของท้องถิ่น จงหวดและประเทศในการพฒนาไปทางด้านตางๆ ได” คุณผ่องศรี กล่าว ั ั ั ่ ้
 7. 7. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 7 Baby boomer Generation ทางด้านคณพออมพร ตตา ประธานเครือขายผ้ สงอายบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี อายุ 80 ปี ร่วม ุ ่ ั ิ ่ ู ู ุเสนอแนวทางออกของปั ญหานี ้โดยเสนอให้ มี “การจัดตังเครื อข่ายผู้สงอายุขึ ้นเพื่อให้ ความช่วยเหลือ ้ ูผ้ สงอายด้วยกนได้อยางทวถึง ซงเครือขายผ้ สงอายเุ ปรียบเหมือนตวเชื่อมประสานของผ้ สงอายทกคนจาก ู ู ุ ั ่ ั่ ึ่ ่ ู ู ั ู ู ุ ุหน่วยงานตางๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนบสนนให้ผ้ สงอายมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ ่ ั ุ ู ู ุตนเอง ปัญหาของผ้ สงอายจะมีคล้ายๆ กนเกือบทกที่ ไมวาจะเป็นความยากจน ไมมีอาชีพ ขาดรายได้ มี ู ู ุ ั ุ ่่ ่โรคประจําตัว ” โดยคณพออมพรได้เลาวา “การช่วยเหลือสมาชิกผ้ สงอายนน ทางเครือขายผ้ สงอายที่บาง ุ ่ ั ่ ่ ู ู ุ ั้ ่ ู ู ุปลาม้าได้จดทําโครงการตางๆ ขึ ้นมา ไมวาจะเป็น การประกอบอาชีพเสริมของผ้ สงอายุ การจดตงออม ั ่ ่่ ู ู ั ั้ทรัพย์ผ้ สงอายุ การลงพื ้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนศกษาดงาน เป็นต้น ซงโครงการเหลานี ้ทําให้ผ้ สงอายมีรายได้ ู ู ึ ู ึ่ ่ ู ู ุเพิ่มขึ ้น ได้ มีเงินออมใช้ ในยามฉุกเฉิน และได้ ความรู้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครื อข่ายผู้สงอายุ ูจากจงหวดตางๆ และการที่ผ้ สงอายได้มาอยร่วมกนได้ทํากิจกรรมร่วมกน ก่อให้เกิดสงคมและขยายเป็น ั ั ่ ู ู ุ ู่ ั ั ัเครื อข่ายที่มีพลังเข้ มแข็ง ซึงสิงเหล่านี ้เองทําให้ ผู้สงอายุภมิใจในตนเอง” ่ ่ ู ู
 8. 8. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 8 Baby boomer Generationคณพอมนส อยสข ประธานชมรมกีฬาผ้ สงอายุ จงหวดสพรรณบรี กลาววา “ในอดีตผู้สงอายุเป็ นที่เคารพ ุ ่ ั ู่ ุ ู ู ั ั ุ ุ ่ ่ ูนับถือและเป็ นเสาหลักของชุมชน ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น “ปูชนียบุคคล”แต่ในปั จจุบนผู้สงอายุถกลด ั ู ูบทบาททางสงคมลง อาจจะมาจากกระแสการแขงขนจงทําให้ผ้ สงอายด้อยศกยภาพในสายตาของสงคม ั ่ ั ึ ู ู ุ ั ัคําวา “ปูชนียบุคคล” จึงถูกเปลี่ยนเป็ น “ปู ชะนี ยกษ์ บคคล” หรือ “ไดโนเสาร์ เตาล้านปี” จากอดีตผู้สงอายุ ่ ั ุ ่ ูเคยเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลกหลาน แตปัจจบนกลบถกมองวาเป็นภาระให้ลกหลานและสงคม ดงนนการ ู ่ ุ ั ั ู ่ ู ั ั ั้สร้างวยสงคาในวยผ้ สงอายนนต้องเริ่มจากการกระทําตวเองก่อน ความร้ ูความสามารถที่เคยมีอยาให้แก่ ั ู ่ ั ู ู ุ ั้ ั ่ตามวย นํามาสร้างให้มนเกิดคณคา ซงการตงชมรมผ้ สงอายุ เครือขายผ้ สงอายนนแสดงให้เห็นวา ผ้ สงอายุ ั ั ุ ่ ึ่ ั้ ู ู ่ ู ู ุ ั้ ่ ู ูเองก็ไมได้รอความช่วยเหลือจากสงคม หรือรัฐบาลอยางเดียว เครือขายฯ จะช่วยสร้างคณคาให้กบผ้ สงอายุ ่ ั ่ ่ ุ ่ ั ู ูเพราะการทํางานร่วมกน ช่วยเหลือกน อยากให้ลกหลานนบถือ อยากเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลกหลาน ต้อง ั ั ู ั ูทําตัวให้ มีคณค่า ไม่อยูนิ่งดูดายกับสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่ารอให้ ลกหลานต้ องเป็ น ุ ่ ูฝ่ายมาหา เราพดคยกบลกหลานวางแผนงาน คยเรื่องตางๆ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตอกน และ ู ุ ั ู ุ ่ ่ ัการสร้างเครือขายผ้ สงอายให้เข้มแข็งขึ ้นนนก็นบวาเป็นการเตรียมการณ์ให้ลกหลานในอนาคตได้สร้างสข ่ ู ู ุ ั้ ั ่ ู ุด้ วย เช่นกัน” “เมื่อปี พ.ศ.2555 มาถึงซึงเป็ นยุคที่มีคนชราล้ นเมือง” การวางแผนรองรับคนกลุมนี ้จึงต้ องเริ่มที่จะ ่ ่ทําเพื่อหาหนทางร่วมกนไมใช่เฉพาะผ้ เู ฒาผ้ แก่เท่านนที่จะเป็นคนวางโครงการตางๆ ไว้ให้ลกหลานที่จะ ั ่ ่ ู ั้ ่ ูเติบโตขึ ้นเป็ นคนแก่คนเฒ่าในรุ่นต่อๆ ไป เพราะการสร้ างเครื อข่ายผู้สงอายุนน ไม่ได้ ทําได้ แค่คนเดียวแต่ ู ั้ต้องอาศยความร่วมมือร่วมใจจากคนหลายๆ คน จากหลายๆ หน่วยงานร่วมกน ดงเช่น ในวงเสวนา ั ั ัผ้ สงอายที่สมชชาสขภาพภาคกลาง 26 จังหวัดร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ ู ู ุ ั ุ(สสส.) ช่วยกันผลักดันสร้ างพลังเครื อข่ายผู้สงอายุให้ เข้ มแข็งทัวประเทศ ส่งเสริมให้ ผ้ สงอายุมีคณภาพชีวิต ู ่ ู ู ุ
 9. 9. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 9 Baby boomer Generationที่ดีขึ ้น ได้มีสวสดการ มีรายได้และมีอาชีพเสริม รวมทงได้นําประสบการณ์อนดีงามนํามาถ่ายทอดให้อนชน ั ิ ั้ ั ุ ํ ิ ่ ั ์คนรุ่นหลังรับรู้ ทําให้ ผ้ สงอายุดารงชีวตอยูในสังคมได้ อย่างมีศกดิศรี และภาคภูมใจอย่าง “สงวยสง่างาม” ู ู ิ ู ัรู ปแบบการดําเนินชีวตของ Baby Boomer ได้แบ่งออกเป็น 3 กล่ ุม ิ ได้ศกษาเกี่ยวกบการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของคนในกลุม Baby Boom ในประเทศไทย จากการ ึ ั ่ทําแบบสอบถาม การสมภาษณ์ของนกศกษา มหาบณฑิตสาขาการตลาด รวมถึงการเก็บข้อมลจาก ั ั ึ ั ูหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนที่มีการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกลุมคนยุคนี ้ เพื่อสร้ างช่องทางที่จะ ้ ่เข้าถึง ลกค้ากลม Baby Boom ในประเทศไทยโดยเฉพาะ ู ุ่กลุมแรก Best เป็ น Baby Boom ที่มีช่วงอายุ 45-50 ปี ่ ชอบความลํ ้าสมัย ก้าวทนเทคโนโลยี ตดตามขาวสารเกี่ยวกบเทคโนโลยีอยเู่ สมอ ให้ ความสําคัญ ั ิ ่ ัในการดูแลสุขภาพวิถีการใช้ ชีวตของคนกลุมนี ้ คือ มีการพบปะปฏิสมพนธ์กบผ้ คนคอนข้างมากจากการ ิ ่ ั ั ั ู ่ทํางานหรือเครือขายของการทํางาน จงมกที่จะดแลภาพลกษณ์ทงภายนอกและภายในของตวเองให้ดดีอยู่ ่ ึ ั ู ั ั้ ั ูเสมอ เช่น ใช้สนค้าคณภาพดีที่เสริมบคลก ทานอาหารเสริม และไปสถานออกกําลงกาย อาทิ Fitness ตาม ิ ุ ุ ิ ัห้างสรรพสนค้าหรือแหลงนิยมท่องเที่ยวทงในและนอกประเทศ มีพฤติกรรมการใช้ บตรเครดิตเพื่อจับจ่ายใช้ ิ ่ ั้ ัสอย โดยจากการศกษา พบวามกจะมีจํานวนบตรเครดต 2-3 ใบ ต่อคน ึ ่ ั ั ิ
 10. 10. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 10 Baby boomer Generationกลม Bright มีอายุตงแต่ 49-57 ปี ุ่ ั้ รูปแบบและทัศนคติท่ีโดดเด่นที่สดของคนในกลุมนี ้ คือ การดแลสขภาพทงทางกายและทางใจ ุ ่ ู ุ ั้โดยวิถีของธรรมชาติ เช่น การปฏิบตธรรมตามสถานปฏิบตธรรม ออกกําลงกายตามแหลงธรรมชาติ นิยม ัิ ัิ ั ่อาหารชีวจิต ทานวิตามินหรื ออาหารเสริ มเพื่อเสริมสร้ างสุขภาพ เวลาว่างกิจกรรมหลักคือการดูทีวี อ่านนิตยสาร หรื อพบปะกับกลุมเพื่อนสนิทเป็ นกลุมเล็กๆ ่ ่กลม Basic อายระหวาง 55-63 ปี ุ่ ุ ่ และสวนใหญ่จะเกษียณแล้ว กิจกรรมหลกคือการดทีวี ่ ั ู อานนิตยสารมากกวากลม Bright และ ่ ่ ุ่Best ให้ ความสนใจกับสินค้ าที่ใช้ งานง่าย ไม่ซบซ้ อน มองเห็นง่าย เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีปมกดขนาดใหญ่ ั ุ่หน้ าจอกว้ างเพื่อให้ เห็นตัวเลขได้ ชดเจนขึ ้น ัรูปแบบการดําเนินชีวิตของ Generation B จากประสบการณ์ด้านตางๆ ข้างต้น เมื่อนําประสบการณ์ร่วมสมยมาบวกกบประสบการณ์การใช้ ่ ั ัชีวิต ทําให้ Gen B มีลกษณะโดยรวมคล้ายๆ กน 7 อย่าง เริ่มจาก (โกวิท วงศ์สรวฒน,์ 2552 : ออนไลน์) ั ั ุ ั 1. อนุรักษ์ นิยมกึ่งสมัยใหม่ เนื่องจากกลุมคน Gen B เกิดมาในช่วงภาวะภายหลงสงคราม และมีอตราการขยายตวทาง ่ ั ั ัประชากรสง ซึงเป็ นยุคสมัยที่อยูในช่วงภาวะลําบากช่วงหนึง ประชากรกลม Gen B เตบโตขึ ้นมาด้วยการ ู ่ ่ ่ ุ่ ิรับร้ ูความยากลําบากของพอแม่ จงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทํางาน เคารพกฎเกณฑ์ กตกา อดทน ให้ ่ ึ ิความสําคัญกับผลงานแม้ วาจะต้ องใช้ เวลานานกว่าจะประสบความสําเร็จ อีกทงยงมีแนวคดที่จะทํางาน ่ ั้ ั ิหนกเพื่อสร้างเนื ้อสร้างตว จงมีความท่มเทกบการทํางานและองค์กรมาก รวมไปถึงให้ ความสําคัญของ ั ั ึ ุ ัครอบครัวรองลงมาจากอาชีพการงาน อีกทงคนกลมนี ้จะไมเ่ ปลี่ยนงานบอยเนื่องจากมีความจงรักภกดี ั้ ุ่ ่ ักับองค์กรสูง ทําให้ Gen B มีบคลิกที่ผสมผสานระหว่างความอนุรักษ์ นิยมกึ่งทันสมัยเอาไว้ ในตัวหนักเบา ุแตกตางกนไป ขึ ้นอยกบวาใครจะผานช่วงยคใดมามากกวากน ่ ั ู่ ั ่ ่ ุ ่ ั
 11. 11. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 11 Baby boomer Generation 2. เชื่อมั่นในตัวเอง ความเชื่อมันในตัวเองของ Gen B มี สาเหตมาจากการผานเหตการณ์ตางๆ หลากหลายทงการ ่ ุ ่ ุ ่ ั้เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดหลายช่วงเวลาที่ผานมา ส่งผลให้ คน ่วย Gen B มีความเชื่อมันในตัวเองสูง และสามารถตดสนใจดําเนินการและวางแผนกระทําการตางๆ ได้ ั ่ ั ิ ่อย่างเด็ดขาดและจริ งจัง โดยมีความเชื่อว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ และกําหนดให้ ทกอย่าง ุเป็นไปอยางที่ต้องการได้อยางไมยากเย็น ่ ่ ่ 3. มีประสบการณ์ สูง จากประสบการณ์การดําเนินชีวิตและการทํางานที่หลากหลายสงผลให้คน Gen B ร้ ูสกวาตนเอง ่ ึ ่เป็ นผู้มีประสบการณ์สง มากกวาจะคดวาตนเองแก่ตวลง ซึงความรู้เช่นนี ้เองที่ช่วยส่งเสริมให้ คน Gen B มี ู ่ ิ ่ ั ่ความเชื่อมันในตนเองสูงตามไปด้ วย ่ 4. รักครอบครั ว จุดเด่นของคนกลุม Gen B ที่เกิดมาในครอบครัวใหญ่ และเป็ นครอบครัวแบบขยายจากยุคสมัย ่ของการมีครอบครัวใหญ่ในอดีตที่มีจํานวนประชากรเพิมขึ ้นอย่างมาก ส่งผลให้ คน Gen B เกิดและเติบโต ่ในครอบครัวขนาดใหญ่ และมีความรู้สกผูกพันกับการอยูร่วมกันกับผู้คนจํานวนมากและเครื อญาติ และ ึ ่แม้ ในปั จจุบนสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็ นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กมากขึ ้นอีกทังมีการแยกย้ ายถิ่นที่ ั ้อยห่างไกลกนกวาในสมยก่อน คนกลม Gen B ก็ยงคงมีความรู้สกผูกพันและรักครอบครัวอยูเ่ ช่นเดิม ู่ ั ่ ั ุ่ ั ึ 5. ต้ องการให้ ตวเองดูดี ั นอกจากรักครอบครัวแล้ ว Gen B ยังรักตัวเอง และต้ องการดูแลตัวเองให้ ดดอยูเ่ สมอ คนในกลุม ูี ่อายุ Gen B จงมีอีกชื่อวากลม Young at Heart กล่าวคือมีหวใจที่เป็ นหนุ่มเป็ นสาวเสมอ โดยมีความ ึ ่ ุ่ ัพยายามในการดแลตวเอง ออกกําลงกาย แตงกายทะมดทะแมง สภาพเรียบร้อย และนิยมเข้ าสังคมที่เพิ่ม ู ั ั ่ ั ุความรู้สกภูมใจและคุณค่าทางจิตใจให้ ตนเอง อาทิ การเข้ากลมออกกําลงกาย การร่วมเป็ นผู้ช่วยเหลือ ึ ิ ุ่ ัสมาคมต่างๆ เป็ นต้ น 6. ใช้ ชีวิตเรี ยบง่ าย
 12. 12. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 12 Baby boomer Generation แม้วาจะอยในยคที่คอนข้างวนวาย แตคนกลม Gen B ก็ชอบใช้ ชีวิตที่เรี ยบง่ายไม่ ่ ู่ ุ ่ ุ่ ่ ุ่ซบซ้อน กลาวคือ คน Gen B จะชอบดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเลือกทํากิจกรรมที่ไมสร้างความยงยากหรือ ั ่ ่ ุ่มีกระบวนการซบซ้อนมากนกเพื่อลดเวลาและขนตอนตางๆ ลง ั ั ั้ ่ 7. ทรงอิทธิพลทางความคิด เนื่องจากเป็นผ้ ที่ผานระยะเวลาแตละยคสมยมาพอสมควร และมีประสบการณ์ในการดําเนิน ู ่ ่ ุ ัชีวิตมาคอนข้างหลากหลาย ปั จจุบนประชากรกลุม Gen B จงกลายเป็นกลมคนที่มีอิทธิพลทางความคด ่ ั ่ ึ ุ่ ิและอยูเ่ บื ้องหลังการตัดสินใจกระทําการณ์ตางๆ ของคน Generation อื่นอยูเ่ สมอ โดยหากสังเกตให้ ดเรา ่ ีจะพบว่าปั จจุบนคนในกลุม Gen B กลายเป็นผ้ ทรงอิทธิพลทางความคดทงในวงการบนเทิง วงการ ั ่ ู ิ ั้ ัการเมือง หรือวงการธุรกิจและวงการอื่นๆ มากมาย กลาวได้วา Gen B เป็นผ้ บริโภคกลมใหญ่รุ่นอาวโสที่มีบทบาทคอนข้างสงในปัจจบน เนื่องจากมี ่ ่ ู ุ่ ุ ่ ู ุ ัประสบการณ์ชีวิตและการเรียนร้ ูทางธุรกิจและอาชีพด้านตางๆ มามาก นอกจากนี ้ยังเป็ นผู้ขบเคลื่อน ่ ัเศรษฐกิจหลกๆ ภายในประเทศมากมาย เนื่องจากอยในกลมอายการทํางานที่เป็นหลกขององค์กร เป็น ั ู่ ุ่ ุ ัหลักในการตัดสินใจและเป็ นผู้นําองค์กร อีกทังความคิดของคนกลุม Gen B มีอทธิพลต่อความคิดของคน ้ ่ ิรุ่นหลง เนื่องจากเป็นกลมอายรุ่นผ้ ใหญ่ที่เป็น พอ แม่ น้า อา หรือเจ้านาย ผ้ อาวโส ที่มีประสบการณ์ตางๆ ั ุ่ ุ ู ่ ู ุ ่ทงการดําเนินชีวิตและทางธุรกิจ จึงมีอทธิพลต่อการชี ้นําแนวทางการดําเนินชีวตของ Generation อื่นๆ ที่ ั้ ิ ิเด็กกว่าพฤติกรรมการซือของกลุ่ม Baby Boomer ้ พฤติกรรมการซื ้อของกลุม Baby Boomer นน จะเน้นไปที่สนค้าและการบริการที่สามารถ ่ ั่ ิตอบสนองความต้ องการได้ ตรงจุด ถ้ าจะซื ้อสินค้ าหรื อบริการในสิงไหน คนกลุมนี ้จะต้ องคิดพิจารณาอย่าง ่ ่รอบคอบ คนกลมนี ้เนื่องจากเป็นกลมที่มีขนาดใหญ่ มีกําลงซื ้อ มีศกยภาพในการบริโภคสนค้า ุ่ ุ่ ั ั ิ มีทัศนคติท่ีดตอการซื ้อจับจ่ายใช้ สอยสินค้ าเพื่อตัวเองและบุคคลใกล้ ชิด ี ่ โดยจะแบงตามการใช้ชีวิต ่แต่ละช่วง เพื่อการมองเห็นภาพที่ชดเจนมากขึ ้น ั
 13. 13. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 13 Baby boomer Generationกลุมแรก Best เป็ น Baby Boom ที่มีช่วงอายุ 45-50 ปี ่ การตดสนใจเลือกซื ้อสนค้าและบริการจะพิจารณาที่คณภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากสนค้านนๆ ั ิ ิ ุ ิ ั้ส่วนใหญ่จะจับจ่ายตามห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ใจกลางเมือง เช่น Siam Paragon, Central หรือ Emporiumเป็ นต้ น นอกจากนี ้ยงมีการเลือกซื ้อสนค้าหรือบริการจากทาง website เนื่องจากเป็ นกลุมที่ยงสนใจด้ าน ั ิ ่ ัเทคโนโลยีจงมีความสามารถในการใช้ internet ดังนันการติดต่อสือสารกับกลุม Best จงทําได้ด้วย ึ ้ ่ ่ ึinternet รวมถึงนิตยสารประเภทธุรกิจหรื อสารคดีอีกด้ วยกลม Bright มีอายุตงแต่ 49-57 ปี ุ่ ั้ สินค้ าที่สนใจมักจะอิงธรรมชาติ เช่น การบริโภคผักปลอดสารพิษ หรือสมนไพรไทย เก้าอี ้นวดเพื่อ ุการผ่อนคลาย ใช้ บตรเครดิตเพียงใบเดียว ทัศนคติในการเลือกซื ้อสินค้ าและบริการจะให้ ความสําคัญใน ัเรื่ องของความคุ้มค่า สถานที่จบจ่ายใช้ สอย คือ Villa Market, Central หรือ The Mall เป็นต้น การจะเข้าถึง ัคนกลม bright นี ้ได้ ควรสื่อสารผ่านทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรื อ website การใช้ Word-of-mouth เป็ น ุ่อีกช่องทางหนง เพราะคนกลุมนี ้มักจะพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับกลุมเพื่อนสนิทอยูเ่ สมอ ึ่ ่ ่เนื่องจากกลุม Bright มักจะชอบการสื่อสารแบบ Personal Selling โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญเป็นผ้ ให้ความร้ ู ่ ูเกี่ยวกบการใช้งานสนค้านนๆ ั ิ ั้
 14. 14. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 14 Baby boomer Generationกลม Basic อายระหวาง 55-63 ปี ุ่ ุ ่ และสวนใหญ่จะเกษียณแล้ว กิจกรรมหลกคือการดทีวี อานนิตยสารมากกวากลม Bright และ ่ ั ู ่ ่ ุ่Best สนค้าและบริการที่ถกใจคนกลมนี ้ คือ สนค้าขายตรง เช่น แอมเวย์, ทีวี ไดเร็ค ที่มีแคตตาลอก บริการ ิ ู ุ่ ิ ็ ็จัดส่งให้ ถงบ้ าน ชอบซื ้ออุปกรณ์เครื่ องใช้ ภายในบ้ านด้ วยตนเองและราคาสมเหตุสมผล เพราะคนกลุมนี ้จะ ึ ่ค่อนข้ างมัธยัสถ์ ห้ างสรรพสินค้ าของคนกลุมนี ้ก็คอ เช่น Big C, Tesco Lotus, Carrefour ่ ืพฤติกรรมการใช้ และการบริโภคของกลุ่ม Baby Boomer ผู้บริโภคกลุม Gen B อายุ 45-63 ปี ่ ปัจจบน นกการตลาดในหลายๆ ประเทศพงเปาเน้นทํา ุ ั ั ุ่ ้การตลาดกบกลม Gen B เนื่องจากเป็นกลมผ้ บริโภคที่มีขนาดใหญ่ มีกําลงซื ้อ มีศกยภาพในการบริโภค ั ุ่ ุ่ ู ั ัสนค้า อีกทังเป็ นผู้บริ โภคที่มีทศนคติท่ีดตอการซื ้อจับจ่ายใช้ สอยสินค้ าเพื่อตัวเอง และบุคคล ิ ้ ั ี ่ใกล้ ชิด ผ้ บริโภคกลมนี ้หากกําลงทํางานอยก็กําลงสะสมเงินเพื่อใช้ชีวิตในบนปลายอยางมีความสข ู ุ่ ั ู่ ั ั้ ่ ุสามารถเดนทางท่องเที่ยวได้ตามใจปรารถนา หากเลกทํางานแล้ว ก็เป็นผ้ บริโภคที่พร้อมจะซื ้อสนค้าตาม ิ ิ ู ิความต้ องการของตน อย่างไรก็ตาม คนรุ่นนี ้จึงเป็ นคนที่ร้ ูคณค่าของเงิน ขยนขนแข็งในการทํางาน มุมานะ ุ ั ั
 15. 15. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 15 Baby boomer Generationเพื่อสร้ างฐานะให้ กบครอบครัว สวนใหญ่แตงงานตงแตอายยงน้อยมีลกเร็ว มีความนิยมรับราชการเพราะ ั ่ ่ ั้ ่ ุ ั ู ์เชื่อว่าเป็ นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิศรี ตราสนค้าที่คนกลมนี ้ค้ นเคย ก็จะเป็นตราสนค้าดงเดมอยางธนาคาร ิ ุ่ ุ ิ ั้ ิ ่ออมสิน ธนาคารกรุงไทย จกรซงเกอร์ รถโฟล์กเตา นมตราหมี เบียร์สงห์ เป็นต้น ( Dherapol, 2550 : ั ิ ่ ิออนไลน์) หากดกนที่ตวเลขผ้ สงอายของไทย ที่จดทําโดยคณะกรรมการผู้สงอายุแห่งชาติ (กผส.) เมื่อปี ูั ั ู ู ุ ั ู2552ขณะนนมีจํานวนประชากรผ้ สงอายุ ตงแตอายุ 60 ปีขึ ้นไป 7.6 ล้านคน คิดเป็ นร้ อยละ 11.5 ของ ั้ ู ู ั้ ่ประชากรทงหมด และมีการคาดการณ์วาภายในปี 2573 จะเพิ่มขึ ้นเป็ นประมาณ 17.8 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อย ั้ ่ละ 25 (1 ใน 4) ของประชากรทังหมด ้ การเพิมขึ ้นของประชากรสูงอายุ เป็ นผลมาจากการลดลงของอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ลดเหลือ 1.85 ตํ่า ่กว่าระดับทดแทน (รุ่นตอรุ่น) โดยสดสวนของประชากรผ้ สงอายวยกลาง (70-79 ปี) และวยปลาย (80 ปีขึ ้น ่ ั ่ ู ู ุั ัไป) เพิ่มสงขึ ้น โดยเพศหญิงจะมีมากกวา และอายยืนยาวกวาเพศชาย ซง 3 จงหวดแรกที่มีจํานวนผ้ สงอายุ ู ่ ุ ่ ึ่ ั ั ู ูมากสูงสุดอันดับแรก (ไม่นบรวมกรุงเทพฯ) ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ เมื่อปริมาณคนกลุม ั ่นี ้มีมากขึ ้น สนค้าหลายตวตางผลตสนค้าเข้ามารองรับคนกลมนี ้ โดยให้ สอดรับกับพฤติกรรมและไลฟสไตล์ ิ ั ่ ิ ิ ุ่ ์ให้ มากที่สด เพื่อตอบสนองความต้ องการในการดําเนินชีวต ุ ิ โดยโครงสร้างประชากรของประเทศมีผ้ สงอายเุ พิ่มขึ ้น โดยเฉพาะกลม Baby Boomer อายุ ู ู ุ่ประมาณ 50 ปี ขึ ้นไป เพราะคนยุคใหม่มีบตรน้ อยลง และสถานภาพของผู้สงอายุปัจจุบนต่างจากอดีต คือมี ุ ู ัการศกษา เกษียณจากการทํางาน มีเงินเก็บ และให้ความสําคญกบสขภาพ หากไมมีรายได้แตมีลกหลานที่ ึ ั ั ุ ่ ่ ูมีรายได้ ก็พร้ อมดูแลเรื่ องสุขภาพเต็มที่ ธุรกิจที่จะเติบโตและมีแคมเปญการตลาดเจาะกลุม Baby Boomerมากในปี 2554 คือธุรกิจ ่เกี่ยวกบสขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาล การดแลสขภาพ และอาหารเสริม ที่คาดวามลคาของธุรกิจนี ้จะ ั ุ ู ุ ่ ู ่เติบโตได้ ถึง 20-30%เพราะโอกาสของธุรกิจมาจากพฤตกรรมของผ้ บริโภคกลมนี ้ ที่ตดสนใจซื ้อง่าย โดย ิ ู ุ่ ั ิเน้ นให้ ตวเองสุขภาพดี มีลมหายใจอยูนานที่สด ั ่ ุ
 16. 16. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 16 Baby boomer Generation สวนธุรกิจอื่นๆ ก็จะออกผลตภณฑ์ดงผ้ สงอายมากขึ ้น อยาง การท่องเที่ยว สนทนาการ จด ่ ิ ั ึ ู ู ุ ่ ั ัโปรแกรมสําหรับผ้ สงอายโดยเฉพาะ ประกนชีวิตที่ขยายอายผ้ ซื ้อประกนที่มากกวาเดม บ้านที่อยอาศย จะ ู ู ุ ั ุ ู ั ่ ิ ู่ ัเริ่มเห็นโครงการที่ออกแบบบ้านโดยขยายสวนที่อยสําหรับผ้ สงอายโดยเฉพาะ ่ ู่ ู ู ุพฤติกรรมการรั บสื่อ พฤติกรรมการรับสือของผู้บริ โภคกลุมนี ้คือส่วนใหญ่นิยมดูทีวี ฟั งวิทยุ รองลงมาคือการอาน ่ ่ ่หนงสือพิมพ์ และนิตยาสารสขภาพ นิตยาสาระบนเทิง นิตยาสารสารคดี และก่อนที่ตดสนใจซื ้อ โดยเน้นให้ ั ุ ั ั ิตวเองเป็นหลกในการตดสนใจที่จะซื ้อสนค้าและบริการ และเลือกสนค้าที่สามารถดแลสขภาพได้อยางดี ั ั ั ิ ิ ิ ู ุ ่เพราะในปัจจบนผ้ บริโภคหนมาดแลสขภาพ มากขึ ้น และยังมีความทรงจําอยูกบแบรนด์ สินค้ าเดิมที่เคยใช้ ุ ั ู ั ู ุ ่ ัและต้องเป็นสนค้าที่มีคณภาพและค้ มคาในการซื ้อ ิ ุ ุ ่พฤติกรรมการตอบสนองต่ อกิจกรรมการตลาด สําหรับกลุม Gen B ปั จจัยที่มีความสําคัญในการเลือกซื ้อ และการตอบสนองต่อกิจกรรมการตลาด ่โดยสวนมากกลม Gen B จะเลือกซื ้อสนค้าและคํานงถึงคณภาพเป็นหลก รองลงมาคือ ราคา และแบรนด์ ่ ุ่ ิ ึ ุ ัที่คนกลุมนี ้มองหา ส่วนกิจกรรมการตลาดที่ตอบสนองและโดนใจมากที่สด คือ การลดราคาของสินค้ า เมื่อ ่ ุกลม Gen B เห็นการลดราคาสนค้าก็จะให้ความสนใจในสนค้าเป็นอยางมาก นกการตลาดจงมกใช้ ุ่ ิ ิ ่ ั ึ ักิจกรรมส่วนนี ้เพื่อจูงใจให้ กลุม Gen B มีความอยากซื ้อสนค้า แตจะให้ลดราคาสนค้าตลอดก็ไมได้ และ ่ ิ ่ ิ ่
 17. 17. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 17 Baby boomer Generationกลยทธ์ที่น่าสนใจ และสามารถจงใจ และดงดดมากอีกอยางคือ การแถม นอกเหนือจะจงใจแล้วยงทําให้ ุ ู ึ ู ่ ู ัคนกลมนี ้ได้ลองใช้สนค้าประเภทอื่นๆ และอาจกลบมาซื ้อซํ ้าได้อีกหากสนค้ามีคณภาพและตอบสนอง ุ่ ิ ั ิ ุความต้ องการได้ อย่างดีตวอย่างบริษัทท่ ทาการตลาดกบกล่ ุม Baby Boomer ั ี ํ ั ผลิตภัณฑ์ เสริมสร้ างและบํารุ งร่ างกาย คอร์ เฮลท์ เบสิคส์ บริษัท ยูนิซตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล (Unicity International) ิ ผลิตภัณฑ์ Core Health Basicsคอร์ เฮลท์ เบสิคส์ ช่วยให้ ร้ ูสกสดชื่น แข็งแรงในทุกๆ วัน เพราะให้สารอาหารและวิตามินรวมมากถึง 19 ชนิด ึ
 18. 18. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 18 Baby boomer Generationคุณประโยชน์-ได้ รับสารอาหารและวิตามินรวมช่วยบํารุงร่างกาย-ช่วยบํารุงผิวพรรณ สายตา และสมอง-ช่วยชะลอความแก่-เสริมบํารุงในผู้ที่เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เหนื่อยล้ า อดนอน และผู้ที่ทํางานหนักราคาจาหน่าย ํราคาสมาชิก 795 บาท 60 เม็ดราคาขายปลีก 994 บาท 60 เม็ด กลยุทธ์ STP Analysis แบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)1 เกณฑ์ ประชากรศาสตร์ (Demographic) โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามช่วงอายุกลม Best เป็ น Baby Boom ที่มีช่วงอายตังแต่ 45-50 ปี ุ่ ้กลม Bright เป็ น Baby Boom ที่มีช่วงอายุตงแต่ 49-57 ปี ุ่ ั้กลม Basic เป็ น Baby Boom ที่มีช่วงอายุตงแต่ 55-63 ปี ุ่ ั้
 19. 19. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 19 Baby boomer Generationโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามรายได้จากข้อมลสํารวจพบวา มีรายได้มากวา 30,000 บาท ู ่ ่โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามอาชีพ-สวนใหญ่พบวาเป็นพนกงานบริษัทเอกชนตําแหน่งงานก็จะเทียบเท่าผ้ บริหารระดบสง ่ ่ ั ู ั ู-ข้ าราชการก็อยระดบที่เหนือกวา C 7 ู่ ั ่-ธรกิจสวนตว ุ ่ ั-พอบ้าน แมบ้าน ่ ่2. เกณฑ์ จตวิทยา (Psychographic) ิ โดยใช้เกณฑ์ความแตกตางและการดําเนินชีวิตของแตละช่วงอายุ เราจงใช้เกณฑ์รูปแบบการ ่ ่ ึดําเนินชีวตของ Baby Boomer ได้ แบ่งออกเป็ น 3 กลม ิ ุ่กลุมแรก Best เป็ น Baby Boom ที่มีช่วงอายุ 45-50 ปี ่ ชอบความลํ ้าสมัย ก้าวทนเทคโนโลยี ตดตามขาวสารเกี่ยวกบเทคโนโลยีอยเู่ สมอ ให้ ความสําคัญ ั ิ ่ ัในการดูแลสุขภาพวิถีการใช้ ชีวตของคนกลุมนี ้ คือ มีการพบปะปฏิสมพนธ์กบผ้ คนคอนข้างมากจากการ ิ ่ ั ั ั ู ่ทํางานหรือเครือขายของการทํางาน จงมกที่จะดแลภาพลกษณ์ทงภายนอกและภายในของตวเองให้ดดีอยู่ ่ ึ ั ู ั ั้ ั ูเสมอ เช่น ใช้สนค้าคณภาพดีที่เสริมบคลก ทานอาหารเสริม และไปสถานออกกําลงกาย อาทิ fitness ตาม ิ ุ ุ ิ ัห้างสรรพสนค้าหรือแหลงนิยมท่องเที่ยวทงในและนอกประเทศ มีพฤติกรรมการใช้ บตรเครดิตเพื่อจับจ่ายใช้ ิ ่ ั้ ัสอย โดยจากการศกษา พบวามกจะมีจํานวนบตรเครดต 2-3 ใบ ต่อคน ึ ่ ั ั ิกลม Bright มีอายุตงแต่ 49-57 ปี ุ่ ั้ รูปแบบและทัศนคติท่ีโดดเด่นที่สดของคนในกลุมนี ้ คือ การดแลสขภาพทงทางกายและทางใจ ุ ่ ู ุ ั้โดยวิถีของธรรมชาติ เช่น การปฏิบตธรรมตามสถานปฏิบตธรรม ออกกําลงกายตามแหลงธรรมชาติ นิยม ัิ ัิ ั ่
 20. 20. [พิมพ์ชื่อบริ ษท] ั 20 Baby boomer Generationอาหารชีวจิต ทานวิตามินหรื ออาหารเสริ มเพื่อเสริมสร้ างสุขภาพ เวลาว่างกิจกรรมหลักคือการดูทีวี อ่านนิตยสาร หรื อพบปะกับกลุมเพื่อนสนิทเป็ นกลุมเล็กๆ ่ ่กลม Basic อายระหวาง 55-63 ปี ุ่ ุ ่ และสวนใหญ่จะเกษียณแล้ว กิจกรรมหลกคือการดทีวี ่ ั ู อานนิตยสารมากกวากลม Bright และ ่ ่ ุ่Best ให้ ความสนใจกับสินค้ าที่ใช้ งานง่าย ไม่ซบซ้ อน มองเห็นง่าย เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีปมกดขนาดใหญ่ ั ุ่หน้ าจอกว้ างเพื่อให้ เห็นตัวเลขได้ ชดเจนขึ ้น ั3. เกณฑ์ ด้านพฤติกรรม (Behavioral) เราจะแบ่งตามพฤติกรรมการซื ้อของกลุมBaby Boomer นัน จะเน้ นไปที่สนค้ าและการบริการที่ ่ ่ ิสามารถตอบสนองความต้ องการได้ ตรงจุด ถ้ าจะซื ้อสินค้ าหรื อบริการในสิงไหน คนกลุมนี ้จะต้ องคิด ่ ่พิจารณาอย่างรอบคอบ คนกลมนี ้เนื่องจากเป็นกลมที่มีขนาดใหญ่ มีกําลงซื ้อ มีศกยภาพในการ ุ่ ุ่ ั ับริโภคสนค้า มีทศนคติท่ีดตอการซื ้อจับจ่ายใช้ สอยสินค้ าเพื่อตัวเองและบุคคลใกล้ ชิด ิ ั ี ่ปัจจัยท่ มีผลต่อการเลือกซือของกล่ ุม Gen B ี ้ สําหรับกลุม Gen B ปั จจัยที่มีความสําคัญในการเลือกซื ้อ และการตอบสนองต่อกิจกรรม ่การตลาด โดยสวนมากกลม Gen B จะเลือกซื ้อสนค้าและคํานงถึงคณภาพเป็นหลก รองลงมาคือ ราคา ่ ุ่ ิ ึ ุ ัและแบรนด์ ที่คนกลุมนี ้มองหา ส่วนกิจกรรมการตลาดที่ตอบสนองและโดนใจมากที่สด คือ การลดราคา ่ ุของสินค้ า เมื่อกลุม Gen B เห็นการลดราคาสนค้าก็จะให้ความสนใจในสนค้าเป็นอยางมาก นกการตลาด ่ ิ ิ ่ ัจึงมักใช้ กิจกรรมส่วนนี ้เพื่อจูงใจให้ กลุม Gen B มีความอยากซื ้อสนค้า แตจะให้ลดราคาสนค้าตลอดก็ไมได้ ่ ิ ่ ิ ่และกลยทธ์ที่น่าสนใจ และสามารถจงใจ และดงดดมากอีกอยางคือ การแถม นอกเหนือจะจงใจแล้วยงทํา ุ ู ึ ู ่ ู ัให้คนกลมนี ้ได้ลองใช้สนค้าประเภทอื่นๆ และอาจกลบมาซื ้อซํ ้าได้อีกหากสนค้ามีคณภาพและตอบสนอง ุ่ ิ ั ิ ุความต้ องการได้ อย่างดี

×