παρουσίαση1 τελικο για αειφόρο 29 09-2011 ppt

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Γράφουν: Μαντικού Σταματία και Λιβανίου Ευαγγελία
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό…Η συμμετοχή στο διαγωνισμό…
Η παρότρυνση έρχεται από τη διευθύντρια του σχολείου μαςΗ παρότρυνση έρχεται από τη διευθύντρια του σχολείου μας κα Μαντικούκα Μαντικού
ΣταματίαΣταματία,, η οποία αποτελεί παράδειγμα μετάβασης από το μοντέλο τουη οποία αποτελεί παράδειγμα μετάβασης από το μοντέλο του
διευθυντή-διοικητικού-επόπτηδιευθυντή-διοικητικού-επόπτη,, στο μοντέλο τουστο μοντέλο του ηγέτη-καθοδηγητή-ηγέτη-καθοδηγητή-
οραματιστήοραματιστή για τη διαμόρφωση του Αειφόρου Σχολείουγια τη διαμόρφωση του Αειφόρου Σχολείου
Τα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας, με απόδειξη τα προγράμματα πουΤα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας, με απόδειξη τα προγράμματα που
υλοποιούμε κάθε χρόνο, η εκπαίδευση για την αειφορία, δε θεωρείται το μέσουλοποιούμε κάθε χρόνο, η εκπαίδευση για την αειφορία, δε θεωρείται το μέσο
για να διδάξουμε σχετικά με τη φύση και κάποιες οικολογικές όψεις, αλλάγια να διδάξουμε σχετικά με τη φύση και κάποιες οικολογικές όψεις, αλλά
περιλαμβάνει ευρύτερα θέματα όπως η προστασία των δικαιωμάτων , ηπεριλαμβάνει ευρύτερα θέματα όπως η προστασία των δικαιωμάτων , η
επιβίωση των παραδόσεων κ.τ.λ.επιβίωση των παραδόσεων κ.τ.λ.
Έτσι λοιπόν το σχολείο μας συμμετείχε στο διαγωνισμό «αειφόρο σχολείο»,Έτσι λοιπόν το σχολείο μας συμμετείχε στο διαγωνισμό «αειφόρο σχολείο»,
αφενός έχοντας υπόψιν πώς το Αειφόρο Σχολείο είναι μια δυναμικά συνεχώςαφενός έχοντας υπόψιν πώς το Αειφόρο Σχολείο είναι μια δυναμικά συνεχώς
εξελισσόμενη έννοια, αφού πρόκειται για την πιο καινοτόμο εκπαιδευτικήεξελισσόμενη έννοια, αφού πρόκειται για την πιο καινοτόμο εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση των τελευταίων χρόνων σε παγκόσμιο επίπεδο και αφετέρουμεταρρύθμιση των τελευταίων χρόνων σε παγκόσμιο επίπεδο και αφετέρου
ακολουθώντας την πρόκληση «σκέψου πλανητικά , δράσε τοπικά..»ακολουθώντας την πρόκληση «σκέψου πλανητικά , δράσε τοπικά..»
ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΠΡΟΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Η προσπάθεια της σχολικής μονάδας, για διαμόρφωση της σεΗ προσπάθεια της σχολικής μονάδας, για διαμόρφωση της σε «αειφορική»,«αειφορική»,
οργανώνεται με βάση τις δικές της ανάγκες, ιδιαιτερότητες καιοργανώνεται με βάση τις δικές της ανάγκες, ιδιαιτερότητες και
προβλήματα της κοινότητάς της.προβλήματα της κοινότητάς της.
Ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:Ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων .Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων .
Συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού ΣυμβουλίουΣυνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και Μαθητικών συμβουλίων,Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και Μαθητικών συμβουλίων,
όπως προέκυψαν κατά τις σχολικές εκλογές του Οκτωβρίου.όπως προέκυψαν κατά τις σχολικές εκλογές του Οκτωβρίου.
Συνεδριάσεις μαθητών κατά τμήμα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.Συνεδριάσεις μαθητών κατά τμήμα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.
Συνεδρίαση εκπαιδευτικών , μαθητικών συμβουλίων, σχολικούΣυνεδρίαση εκπαιδευτικών , μαθητικών συμβουλίων, σχολικού
συμβουλίουσυμβουλίου
Ανακοίνωση στην τοπική κοινωνία για την απόφαση του σχολείου ναΑνακοίνωση στην τοπική κοινωνία για την απόφαση του σχολείου να
συμμετέχει στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου καθώς και του σχεδίουσυμμετέχει στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου καθώς και του σχεδίου
δράσης.δράσης.
Η δέσμευση.....Η δέσμευση.....
Κατανοείται από τους εκπαιδευτικούς και από όλους τους εμπλεκόμενους στηΚατανοείται από τους εκπαιδευτικούς και από όλους τους εμπλεκόμενους στη
μαθησιακή διαδικασία η ενιαιότητα της μάθησης. Συνειδητοποιείται ότι ημαθησιακή διαδικασία η ενιαιότητα της μάθησης. Συνειδητοποιείται ότι η
οικολογική γνώση δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικώνοικολογική γνώση δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Η διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών απαιτεί τηνπροβλημάτων. Η διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών απαιτεί την
ενσωμάτωση των κοινωνικών πτυχών της Π.Ε. οι οποίες μπορούν να συμβάλλουνενσωμάτωση των κοινωνικών πτυχών της Π.Ε. οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν
στη διαμόρφωση πολύ-επίπεδων αλφαβητισμένων πολιτών .στη διαμόρφωση πολύ-επίπεδων αλφαβητισμένων πολιτών .
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εκείνο το οποίο κατανοείται είναι ότι η αναζήτησηΣε ένα τέτοιο πλαίσιο εκείνο το οποίο κατανοείται είναι ότι η αναζήτηση
εναλλακτικών λύσεων στα περιβαλλοντικά προβλήματα απαιτεί γνώση τωνεναλλακτικών λύσεων στα περιβαλλοντικά προβλήματα απαιτεί γνώση των
πολιτικών, κοινωνικών,πολιτιστικών συνιστωσών του περιβάλλοντος, κάτι τέτοιοπολιτικών, κοινωνικών,πολιτιστικών συνιστωσών του περιβάλλοντος, κάτι τέτοιο
σημαίνει ουσιαστική κατανόηση από τους μαθητές της αξιοποίησης τηςσημαίνει ουσιαστική κατανόηση από τους μαθητές της αξιοποίησης της
Τεχνολογίας, του πολιτισμού,των νόμων, των οικονομικών της τοπικήςΤεχνολογίας, του πολιτισμού,των νόμων, των οικονομικών της τοπικής
κοινότητας. Γνώση και βαθιά κατανόηση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων μεκοινότητας. Γνώση και βαθιά κατανόηση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων με
το περιβάλλον ολιστικά.το περιβάλλον ολιστικά.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Καταγράψαμε τις βασικές αρχές ενός αειφόρου σχολείου:Καταγράψαμε τις βασικές αρχές ενός αειφόρου σχολείου:
Επίδειξη υπευθυνότητας σε διάφορες δράσειςΕπίδειξη υπευθυνότητας σε διάφορες δράσεις
Ενδυνάμωση των σχέσεων με την κοινότηταΕνδυνάμωση των σχέσεων με την κοινότητα
Εκτίμηση των απόψεων των διαφόρων φορέων της κοινότηταςΕκτίμηση των απόψεων των διαφόρων φορέων της κοινότητας
Εφαρμογή διαχειριστικής περιβαλλοντικής πολιτικής στις διάφορεςΕφαρμογή διαχειριστικής περιβαλλοντικής πολιτικής στις διάφορες
πτυχές της σχολικής ζωήςπτυχές της σχολικής ζωής
Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών συνεπειών τόσο στο σχολείοΕλαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών συνεπειών τόσο στο σχολείο
όσο και στην κοινότηταόσο και στην κοινότητα
Προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης των διαφόρων υλικών πουΠροώθηση της ορθολογικής διαχείρισης των διαφόρων υλικών που
χρησιμοποιούνται στο σχολείο, από τους εκπαιδευτικούς και τουςχρησιμοποιούνται στο σχολείο, από τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητέςμαθητές
Συνεχής προσπάθεια για ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση τηςΣυνεχής προσπάθεια για ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση της
σχολικής μονάδαςσχολικής μονάδας
Επικοινωνία και συνεργασία με την τοπική κοινότητα για προώθησηΕπικοινωνία και συνεργασία με την τοπική κοινότητα για προώθηση
και υλοποίηση μιας τοπικής και σχολικής ατζέντας βασισμένης στηκαι υλοποίηση μιας τοπικής και σχολικής ατζέντας βασισμένης στη
βιωσιμότηταβιωσιμότητα
Σκοπός μας...Σκοπός μας...
Ο σκοπός μας ήταν να παρέχουμε στους μαθητές , τις γνώσεις , τις δεξιότητες καιΟ σκοπός μας ήταν να παρέχουμε στους μαθητές , τις γνώσεις , τις δεξιότητες και
τις αξίες που απαιτούνται για την αειφόρο διαχείριση θεμάτων που αφορούν τοτις αξίες που απαιτούνται για την αειφόρο διαχείριση θεμάτων που αφορούν το
περιβάλλον ώστε να επιτύχουμε να γίνουνπεριβάλλον ώστε να επιτύχουμε να γίνουν
Περιβαλλοντικά «εγγράμματοι» ΠολίτεςΠεριβαλλοντικά «εγγράμματοι» Πολίτες
στη βάση της υιοθέτησης μιας νέας περιβαλλοντικής συμπεριφοράς βασισμένηςστη βάση της υιοθέτησης μιας νέας περιβαλλοντικής συμπεριφοράς βασισμένης
στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Για να επιτύχουμε το στόχο μας προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε όσο το δυνατόΓια να επιτύχουμε το στόχο μας προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε όσο το δυνατό
εμείς και οι μαθητές μας κατάλληλες νοοτροπίες και συμπεριφορές , πουεμείς και οι μαθητές μας κατάλληλες νοοτροπίες και συμπεριφορές , που
αναγνωρίζουν την ανάγκη διατήρησης των κοινών αγαθών μέσα από ένααναγνωρίζουν την ανάγκη διατήρησης των κοινών αγαθών μέσα από ένα
βιωματικό και συνεργατικό και μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης περάσαμε σεβιωματικό και συνεργατικό και μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης περάσαμε σε
δράσεις με απώτερο σκοπό την ορθή διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικώνδράσεις με απώτερο σκοπό την ορθή διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών
προβλημάτων στα πλαίσια της αειφορίας.προβλημάτων στα πλαίσια της αειφορίας.
ΜέθοδοςΜέθοδος
Ακολουθώντας αυτή τη συλλογιστική προχωρήσαμε από τηΑκολουθώντας αυτή τη συλλογιστική προχωρήσαμε από τη
μεταβιβαστική μάθηση στη μετασχηματιστική. Κινηθήκαμε σε ένα τέτοιομεταβιβαστική μάθηση στη μετασχηματιστική. Κινηθήκαμε σε ένα τέτοιο
πλαίσιο έτσι ώστε η εκπαίδευση δεν προσανατολίστηκε να εμφυσήσειπλαίσιο έτσι ώστε η εκπαίδευση δεν προσανατολίστηκε να εμφυσήσει
στους μαθητές προκαθορισμένες επιλογές, ούτε στηρίχθηκε σε έναστους μαθητές προκαθορισμένες επιλογές, ούτε στηρίχθηκε σε ένα
προαποφασισμένο πλαίσιο στόχων το οποίο θα πρέπει να επιτευχθείπροαποφασισμένο πλαίσιο στόχων το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί
από όλους. Βασιστήκαμε στην ανάπτυξη από τους μαθητές καιαπό όλους. Βασιστήκαμε στην ανάπτυξη από τους μαθητές και
γενικότερα όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία στηνγενικότερα όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία στην
έρευνα, στην κριτική ικανότητα, στην ερμηνεία ζητημάτων στηνέρευνα, στην κριτική ικανότητα, στην ερμηνεία ζητημάτων στην
αναζήτηση λύσεων σε τοπικά ζητήματα και σε συγκεκριμένεςαναζήτηση λύσεων σε τοπικά ζητήματα και σε συγκεκριμένες
καταστάσεις.καταστάσεις.
ΆξονεςΆξονες
Επιλέξαμε ,ως σημείο εισόδου στο διαγωνισμόΕπιλέξαμε ,ως σημείο εισόδου στο διαγωνισμό
«Ενέργεια - Νερό».«Ενέργεια - Νερό».
Η ενασχόληση με το ζήτημα της ενέργειας και του νερού εκτός από επίκαιρη σεΗ ενασχόληση με το ζήτημα της ενέργειας και του νερού εκτός από επίκαιρη σε
τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, μας έδωσε την ευκαιρία νατοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, μας έδωσε την ευκαιρία να
προσαρμόσουμε μεγάλο μέρος του αναλυτικού μας προγράμματος σύμφωναπροσαρμόσουμε μεγάλο μέρος του αναλυτικού μας προγράμματος σύμφωνα
με τις ανάγκές της τοπικής κοινωνίας , έτσι ώστε οι μικροί μας μαθητές ναμε τις ανάγκές της τοπικής κοινωνίας , έτσι ώστε οι μικροί μας μαθητές να
είναι επί της ουσίας οι πρωταγωνιστές στην διαδικασίας της μάθησης καιείναι επί της ουσίας οι πρωταγωνιστές στην διαδικασίας της μάθησης και
εμείς οι συνοδοιπόροι.εμείς οι συνοδοιπόροι.
Η συμμετοχή του σχολείου μας στο Β.Α.Σ ήταν καθολική. ΔηλαδήΗ συμμετοχή του σχολείου μας στο Β.Α.Σ ήταν καθολική. Δηλαδή
συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι μαθητές.συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι μαθητές.
Επίσης είχαμε ένα ποσοστό 60% των γονέων.Επίσης είχαμε ένα ποσοστό 60% των γονέων.
Χωριστήκαμε σε ομάδεςΧωριστήκαμε σε ομάδες
1.Οι Νερίτες Ιππότες1.Οι Νερίτες Ιππότες
2. Οι Ρόδιοι Ανακυκλωτικοί Ιππότες2. Οι Ρόδιοι Ανακυκλωτικοί Ιππότες
3. Ροδιτο-εξοικονομητές της Ενέργειας3. Ροδιτο-εξοικονομητές της Ενέργειας
4. Δημοσίων σχέσεων4. Δημοσίων σχέσεων
Έχοντας στο μυαλό μας πως...Έχοντας στο μυαλό μας πως...
Κάθε σχολείο πρέπει να είναι ένα περιβαλλοντικά βιώσιμοΚάθε σχολείο πρέπει να είναι ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο
σχολείο, με ένα καλό σχέδιο για τη σχολική μεταφορά πουσχολείο, με ένα καλό σχέδιο για τη σχολική μεταφορά που
ενθαρρύνει το περπάτημα ή την ποδηλασία, μια ενεργήενθαρρύνει το περπάτημα ή την ποδηλασία, μια ενεργή
πολιτική ανακύκλωσης (να κινηθεί από το έγγραφο προς τιςπολιτική ανακύκλωσης (να κινηθεί από το έγγραφο προς τις
ηλεκτρονικές διαδικασίες οπουδήποτε είναι δυνατόν) καιηλεκτρονικές διαδικασίες οπουδήποτε είναι δυνατόν) και
ένας σχολικός κήπος ή άλλες ευκαιρίες για τα παιδιά ναένας σχολικός κήπος ή άλλες ευκαιρίες για τα παιδιά να
εξερευνήσουν το φυσικό κόσμο. Τα σχολεία πρέπει ναεξερευνήσουν το φυσικό κόσμο. Τα σχολεία πρέπει να
διδάξουν τα παιδιά μας από το παράδειγμα καθώς επίσης καιδιδάξουν τα παιδιά μας από το παράδειγμα καθώς επίσης και
από την οδηγίααπό την οδηγία.. DfES 5 Yr Strategy, 2004DfES 5 Yr Strategy, 2004
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΓΝΩΜΟΜΑ ΠΩΣ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΓΝΩΜΟΜΑ ΠΩΣ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ...ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ...
ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση
Προσπάθεια περιορισμούΠροσπάθεια περιορισμού
της χρήσηςτης χρήσης
φυλλαδίων και τωνφυλλαδίων και των
συσκευασιών μιας χρήσης.συσκευασιών μιας χρήσης.
–Δημιουργία έκθεσης με θέμαΔημιουργία έκθεσης με θέμα
–«τα χρήσιμα άχρηστα».«τα χρήσιμα άχρηστα».
ΟργάνωσηΟργάνωση BAZAARBAZAAR
με ανταλλαγή παιχνιδιώνμε ανταλλαγή παιχνιδιών
και βιβλίων.και βιβλίων.
ΟμιλίαΟμιλία
από εκπρόσωπο της ΑΦΗΣ,από εκπρόσωπο της ΑΦΗΣ,
με θέμα τηνμε θέμα την
«Ανακύκλωση των μπαταριών ».«Ανακύκλωση των μπαταριών ».
Εκμετάλλευση άχρηστων υλικών
δημιουργία στολών,
με τις οποίες ακολούθησε
μουσικοχορευτικό δρώμενο
στη γιορτή λήξης του έτους, με θέμα:
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Δημιουργία βιολογικώνΔημιουργία βιολογικών
σαπουνιών.σαπουνιών.
ΝΕΡΟΝΕΡΟ
- Δημιουργία- Δημιουργία
σχολικού διαγωνισμούσχολικού διαγωνισμού
ποιήματος ή τραγουδιούποιήματος ή τραγουδιού
με θέμα το νερό.με θέμα το νερό.
ΜείωσηΜείωση
κατανάλωσης νερούκατανάλωσης νερού
στις σχολικές τουαλέτεςστις σχολικές τουαλέτες
με την τοποθέτησημε την τοποθέτηση
αυτοσχέδιων μπουκαλιών.αυτοσχέδιων μπουκαλιών.
Περιβαλλοντικά παιχνίδιαΠεριβαλλοντικά παιχνίδια
ΔημιουργίαΔημιουργία
Παραμυθιού:Παραμυθιού:
Οι Άθλοι του ΗρακλήΟι Άθλοι του Ηρακλή
σε ένασε ένα
σύγχρονο πλανήτησύγχρονο πλανήτη
Υπαίθριες δραστηριότητεςΥπαίθριες δραστηριότητες
ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ οι μαθητές…οι μαθητές…
υπολογίζουνυπολογίζουν
την ηλεκτρική ενέργειατην ηλεκτρική ενέργεια
που καταναλώνουνπου καταναλώνουν
καθημερινά στο σπίτικαθημερινά στο σπίτι
-ενημερώνονται-ενημερώνονται
για την χρησιμότητα της μόνωσηςγια την χρησιμότητα της μόνωσης
των κατοικιών και υπολογίζουν τηντων κατοικιών και υπολογίζουν την
απώλεια θερμικής ενέργειαςαπώλεια θερμικής ενέργειας
από τα μέρη των κατοικιώναπό τα μέρη των κατοικιών
με τη βοήθεια ειδικού.με τη βοήθεια ειδικού.
ΔημιουργίαΔημιουργία
σχολικού διαγωνισμού ποιήματοςσχολικού διαγωνισμού ποιήματος
ή τραγουδιούή τραγουδιού
με θέμα την ενέργεια.με θέμα την ενέργεια.
ΓνωριμίαΓνωριμία
με τιςμε τις
ανανεώσιμεςανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και μηπηγές ενέργειας και μη
και τηνκαι την
ορθολογική τους χρήσηορθολογική τους χρήση
ΔημιουργίαΔημιουργία
ηλιακού ρολογιούηλιακού ρολογιού
Επίβλεψη στα διαλείμματαΕπίβλεψη στα διαλείμματα
από υπεύθυνουςαπό υπεύθυνους
μαθητές με ειδική σήμανσημαθητές με ειδική σήμανση
εξοικονόμησης ενέργειαςεξοικονόμησης ενέργειας
σβήσιμο των φώτωνσβήσιμο των φώτων
αι των ηλεκτρικών συσκευώναι των ηλεκτρικών συσκευών
Περιβαλλοντικά παιχνίδια.Περιβαλλοντικά παιχνίδια.
Υπαίθριες δραστηριότητεςΥπαίθριες δραστηριότητες
Το σχολείο μας…Το σχολείο μας…
πρωτοπόρο στις καινοτομίεςπρωτοπόρο στις καινοτομίες
και έχοντας ως φιλοσοφία του τηνκαι έχοντας ως φιλοσοφία του την ενεργό συμμετοχή των μαθητώνενεργό συμμετοχή των μαθητών στηνστην
διαδικασία της μάθησης, έτσι ώστε να είναι επί της ουσίαςδιαδικασία της μάθησης, έτσι ώστε να είναι επί της ουσίας
οι πρωταγωνιστέςοι πρωταγωνιστές
και εμείςκαι εμείς οι δάσκαλοι, οι συνοδοιπόροιοι δάσκαλοι, οι συνοδοιπόροι
στο ταξίδι της γνώσης δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα μας .στο ταξίδι της γνώσης δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα μας .
www.2opeiramatiko-rodou.euwww.2opeiramatiko-rodou.eu
Μία ακόμη ενέργεια που έρχεται να επισφραγίσει το άνοιγμα του σχολείου μαςΜία ακόμη ενέργεια που έρχεται να επισφραγίσει το άνοιγμα του σχολείου μας
στην τοπική κοινωνία δημοσιεύοντας τις δράσεις – παρεμβάσεις μας σε θέματαστην τοπική κοινωνία δημοσιεύοντας τις δράσεις – παρεμβάσεις μας σε θέματα
που προβληματίζουν την τοπική κοινωνία εκθέτοντας την υφιστάμενη κατάστασηπου προβληματίζουν την τοπική κοινωνία εκθέτοντας την υφιστάμενη κατάσταση
και προτείνοντας λύσειςκαι προτείνοντας λύσεις
Συνεχίζουμε και φέτος με στόχους…Συνεχίζουμε και φέτος με στόχους…
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Καταμέτρηση αυτοκινήτων- επιβατών γύρω από το σχολικόΚαταμέτρηση αυτοκινήτων- επιβατών γύρω από το σχολικό
συγκρότημα κατά την άφιξη και αποχώρηση των μαθητών.συγκρότημα κατά την άφιξη και αποχώρηση των μαθητών.
• Σταθμοί συγκέντρωσης μαθητών περιφερειακά από το σχολικό συγκρότημα.Σταθμοί συγκέντρωσης μαθητών περιφερειακά από το σχολικό συγκρότημα.
• Πεζοδρόμηση δρόμων γύρω από το σχολικό κτίριο.Πεζοδρόμηση δρόμων γύρω από το σχολικό κτίριο.
• Δημιουργία ποδηλατόδρομων.Δημιουργία ποδηλατόδρομων.
• Αύξηση του σχολικού κήπου.Αύξηση του σχολικού κήπου.
• Συμμετοχή στο εθνικό δίκτυο ΚΠΕ ΚοζάνηςΣυμμετοχή στο εθνικό δίκτυο ΚΠΕ Κοζάνης
• Συμμετοχή στο διαγωνισμό, αλλά συνεργαζόμενοι με άλλη σχολική μονάδα.Συμμετοχή στο διαγωνισμό, αλλά συνεργαζόμενοι με άλλη σχολική μονάδα.
• Δημιουργία ημερίδας με θέμα αειφόρο σχολείο και να παρουσιάσουμε τοΔημιουργία ημερίδας με θέμα αειφόρο σχολείο και να παρουσιάσουμε το
σχολείο μας ως μία μελέτη περίπτωσης...σχολείο μας ως μία μελέτη περίπτωσης...
1 of 14

Recommended

Το νερό στην αρχαιότητα by
Το νερό στην αρχαιότηταΤο νερό στην αρχαιότητα
Το νερό στην αρχαιότηταEleni Kabaraki
6.2K views20 slides
To nero diathematika by
To nero diathematikaTo nero diathematika
To nero diathematikastevi42
5.3K views23 slides
42347 diav yliko_prostasias_politi_diadiktyo (1) by
42347 diav yliko_prostasias_politi_diadiktyo (1)42347 diav yliko_prostasias_politi_diadiktyo (1)
42347 diav yliko_prostasias_politi_diadiktyo (1)ΔΗΜΟΣΙΟ
158 views1 slide
Digital classes by
Digital classesDigital classes
Digital classesΔΗΜΟΣΙΟ
50 views3 slides
Αποτίμηση Καινοτόμου Δράσης Εικαστικών by
Αποτίμηση Καινοτόμου Δράσης ΕικαστικώνΑποτίμηση Καινοτόμου Δράσης Εικαστικών
Αποτίμηση Καινοτόμου Δράσης ΕικαστικώνΔΗΜΟΣΙΟ
397 views44 slides
πρασινα δωματα by
πρασινα δωματαπρασινα δωματα
πρασινα δωματαΔΗΜΟΣΙΟ
325 views48 slides

More Related Content

Recently uploaded

2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
506 views7 slides
KEΦΑΛΑΙΟ 38 by
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38ssuser43d27b
26 views22 slides
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfNikolaos Ziakas
8 views144 slides
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
1.1K views15 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
9 views25 slides
amea.pptx by
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
62 views21 slides

Recently uploaded(20)

2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212506 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas8 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c9 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa12 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b28 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki15 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c11 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b27 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo915 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c8 views
Veroia in Autumn.pdf by dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
24.3K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.7K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.4K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.3K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd24.3K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.7K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.4K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

παρουσίαση1 τελικο για αειφόρο 29 09-2011 ppt

 • 1. ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γράφουν: Μαντικού Σταματία και Λιβανίου Ευαγγελία
 • 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό…Η συμμετοχή στο διαγωνισμό… Η παρότρυνση έρχεται από τη διευθύντρια του σχολείου μαςΗ παρότρυνση έρχεται από τη διευθύντρια του σχολείου μας κα Μαντικούκα Μαντικού ΣταματίαΣταματία,, η οποία αποτελεί παράδειγμα μετάβασης από το μοντέλο τουη οποία αποτελεί παράδειγμα μετάβασης από το μοντέλο του διευθυντή-διοικητικού-επόπτηδιευθυντή-διοικητικού-επόπτη,, στο μοντέλο τουστο μοντέλο του ηγέτη-καθοδηγητή-ηγέτη-καθοδηγητή- οραματιστήοραματιστή για τη διαμόρφωση του Αειφόρου Σχολείουγια τη διαμόρφωση του Αειφόρου Σχολείου Τα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας, με απόδειξη τα προγράμματα πουΤα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας, με απόδειξη τα προγράμματα που υλοποιούμε κάθε χρόνο, η εκπαίδευση για την αειφορία, δε θεωρείται το μέσουλοποιούμε κάθε χρόνο, η εκπαίδευση για την αειφορία, δε θεωρείται το μέσο για να διδάξουμε σχετικά με τη φύση και κάποιες οικολογικές όψεις, αλλάγια να διδάξουμε σχετικά με τη φύση και κάποιες οικολογικές όψεις, αλλά περιλαμβάνει ευρύτερα θέματα όπως η προστασία των δικαιωμάτων , ηπεριλαμβάνει ευρύτερα θέματα όπως η προστασία των δικαιωμάτων , η επιβίωση των παραδόσεων κ.τ.λ.επιβίωση των παραδόσεων κ.τ.λ. Έτσι λοιπόν το σχολείο μας συμμετείχε στο διαγωνισμό «αειφόρο σχολείο»,Έτσι λοιπόν το σχολείο μας συμμετείχε στο διαγωνισμό «αειφόρο σχολείο», αφενός έχοντας υπόψιν πώς το Αειφόρο Σχολείο είναι μια δυναμικά συνεχώςαφενός έχοντας υπόψιν πώς το Αειφόρο Σχολείο είναι μια δυναμικά συνεχώς εξελισσόμενη έννοια, αφού πρόκειται για την πιο καινοτόμο εκπαιδευτικήεξελισσόμενη έννοια, αφού πρόκειται για την πιο καινοτόμο εκπαιδευτική μεταρρύθμιση των τελευταίων χρόνων σε παγκόσμιο επίπεδο και αφετέρουμεταρρύθμιση των τελευταίων χρόνων σε παγκόσμιο επίπεδο και αφετέρου ακολουθώντας την πρόκληση «σκέψου πλανητικά , δράσε τοπικά..»ακολουθώντας την πρόκληση «σκέψου πλανητικά , δράσε τοπικά..»
 • 3. ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΠΡΟΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Η προσπάθεια της σχολικής μονάδας, για διαμόρφωση της σεΗ προσπάθεια της σχολικής μονάδας, για διαμόρφωση της σε «αειφορική»,«αειφορική», οργανώνεται με βάση τις δικές της ανάγκες, ιδιαιτερότητες καιοργανώνεται με βάση τις δικές της ανάγκες, ιδιαιτερότητες και προβλήματα της κοινότητάς της.προβλήματα της κοινότητάς της. Ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:Ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων .Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων . Συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού ΣυμβουλίουΣυνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και Μαθητικών συμβουλίων,Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και Μαθητικών συμβουλίων, όπως προέκυψαν κατά τις σχολικές εκλογές του Οκτωβρίου.όπως προέκυψαν κατά τις σχολικές εκλογές του Οκτωβρίου. Συνεδριάσεις μαθητών κατά τμήμα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.Συνεδριάσεις μαθητών κατά τμήμα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Συνεδρίαση εκπαιδευτικών , μαθητικών συμβουλίων, σχολικούΣυνεδρίαση εκπαιδευτικών , μαθητικών συμβουλίων, σχολικού συμβουλίουσυμβουλίου Ανακοίνωση στην τοπική κοινωνία για την απόφαση του σχολείου ναΑνακοίνωση στην τοπική κοινωνία για την απόφαση του σχολείου να συμμετέχει στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου καθώς και του σχεδίουσυμμετέχει στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου καθώς και του σχεδίου δράσης.δράσης.
 • 4. Η δέσμευση.....Η δέσμευση..... Κατανοείται από τους εκπαιδευτικούς και από όλους τους εμπλεκόμενους στηΚατανοείται από τους εκπαιδευτικούς και από όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία η ενιαιότητα της μάθησης. Συνειδητοποιείται ότι ημαθησιακή διαδικασία η ενιαιότητα της μάθησης. Συνειδητοποιείται ότι η οικολογική γνώση δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικώνοικολογική γνώση δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών απαιτεί τηνπροβλημάτων. Η διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών απαιτεί την ενσωμάτωση των κοινωνικών πτυχών της Π.Ε. οι οποίες μπορούν να συμβάλλουνενσωμάτωση των κοινωνικών πτυχών της Π.Ε. οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολύ-επίπεδων αλφαβητισμένων πολιτών .στη διαμόρφωση πολύ-επίπεδων αλφαβητισμένων πολιτών . Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εκείνο το οποίο κατανοείται είναι ότι η αναζήτησηΣε ένα τέτοιο πλαίσιο εκείνο το οποίο κατανοείται είναι ότι η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στα περιβαλλοντικά προβλήματα απαιτεί γνώση τωνεναλλακτικών λύσεων στα περιβαλλοντικά προβλήματα απαιτεί γνώση των πολιτικών, κοινωνικών,πολιτιστικών συνιστωσών του περιβάλλοντος, κάτι τέτοιοπολιτικών, κοινωνικών,πολιτιστικών συνιστωσών του περιβάλλοντος, κάτι τέτοιο σημαίνει ουσιαστική κατανόηση από τους μαθητές της αξιοποίησης τηςσημαίνει ουσιαστική κατανόηση από τους μαθητές της αξιοποίησης της Τεχνολογίας, του πολιτισμού,των νόμων, των οικονομικών της τοπικήςΤεχνολογίας, του πολιτισμού,των νόμων, των οικονομικών της τοπικής κοινότητας. Γνώση και βαθιά κατανόηση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων μεκοινότητας. Γνώση και βαθιά κατανόηση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον ολιστικά.το περιβάλλον ολιστικά.
 • 5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Καταγράψαμε τις βασικές αρχές ενός αειφόρου σχολείου:Καταγράψαμε τις βασικές αρχές ενός αειφόρου σχολείου: Επίδειξη υπευθυνότητας σε διάφορες δράσειςΕπίδειξη υπευθυνότητας σε διάφορες δράσεις Ενδυνάμωση των σχέσεων με την κοινότηταΕνδυνάμωση των σχέσεων με την κοινότητα Εκτίμηση των απόψεων των διαφόρων φορέων της κοινότηταςΕκτίμηση των απόψεων των διαφόρων φορέων της κοινότητας Εφαρμογή διαχειριστικής περιβαλλοντικής πολιτικής στις διάφορεςΕφαρμογή διαχειριστικής περιβαλλοντικής πολιτικής στις διάφορες πτυχές της σχολικής ζωήςπτυχές της σχολικής ζωής Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών συνεπειών τόσο στο σχολείοΕλαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών συνεπειών τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινότηταόσο και στην κοινότητα Προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης των διαφόρων υλικών πουΠροώθηση της ορθολογικής διαχείρισης των διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται στο σχολείο, από τους εκπαιδευτικούς και τουςχρησιμοποιούνται στο σχολείο, από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητέςμαθητές Συνεχής προσπάθεια για ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση τηςΣυνεχής προσπάθεια για ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση της σχολικής μονάδαςσχολικής μονάδας Επικοινωνία και συνεργασία με την τοπική κοινότητα για προώθησηΕπικοινωνία και συνεργασία με την τοπική κοινότητα για προώθηση και υλοποίηση μιας τοπικής και σχολικής ατζέντας βασισμένης στηκαι υλοποίηση μιας τοπικής και σχολικής ατζέντας βασισμένης στη βιωσιμότηταβιωσιμότητα
 • 6. Σκοπός μας...Σκοπός μας... Ο σκοπός μας ήταν να παρέχουμε στους μαθητές , τις γνώσεις , τις δεξιότητες καιΟ σκοπός μας ήταν να παρέχουμε στους μαθητές , τις γνώσεις , τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται για την αειφόρο διαχείριση θεμάτων που αφορούν τοτις αξίες που απαιτούνται για την αειφόρο διαχείριση θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον ώστε να επιτύχουμε να γίνουνπεριβάλλον ώστε να επιτύχουμε να γίνουν Περιβαλλοντικά «εγγράμματοι» ΠολίτεςΠεριβαλλοντικά «εγγράμματοι» Πολίτες στη βάση της υιοθέτησης μιας νέας περιβαλλοντικής συμπεριφοράς βασισμένηςστη βάση της υιοθέτησης μιας νέας περιβαλλοντικής συμπεριφοράς βασισμένης στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Για να επιτύχουμε το στόχο μας προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε όσο το δυνατόΓια να επιτύχουμε το στόχο μας προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε όσο το δυνατό εμείς και οι μαθητές μας κατάλληλες νοοτροπίες και συμπεριφορές , πουεμείς και οι μαθητές μας κατάλληλες νοοτροπίες και συμπεριφορές , που αναγνωρίζουν την ανάγκη διατήρησης των κοινών αγαθών μέσα από ένααναγνωρίζουν την ανάγκη διατήρησης των κοινών αγαθών μέσα από ένα βιωματικό και συνεργατικό και μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης περάσαμε σεβιωματικό και συνεργατικό και μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης περάσαμε σε δράσεις με απώτερο σκοπό την ορθή διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικώνδράσεις με απώτερο σκοπό την ορθή διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων στα πλαίσια της αειφορίας.προβλημάτων στα πλαίσια της αειφορίας.
 • 7. ΜέθοδοςΜέθοδος Ακολουθώντας αυτή τη συλλογιστική προχωρήσαμε από τηΑκολουθώντας αυτή τη συλλογιστική προχωρήσαμε από τη μεταβιβαστική μάθηση στη μετασχηματιστική. Κινηθήκαμε σε ένα τέτοιομεταβιβαστική μάθηση στη μετασχηματιστική. Κινηθήκαμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο έτσι ώστε η εκπαίδευση δεν προσανατολίστηκε να εμφυσήσειπλαίσιο έτσι ώστε η εκπαίδευση δεν προσανατολίστηκε να εμφυσήσει στους μαθητές προκαθορισμένες επιλογές, ούτε στηρίχθηκε σε έναστους μαθητές προκαθορισμένες επιλογές, ούτε στηρίχθηκε σε ένα προαποφασισμένο πλαίσιο στόχων το οποίο θα πρέπει να επιτευχθείπροαποφασισμένο πλαίσιο στόχων το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί από όλους. Βασιστήκαμε στην ανάπτυξη από τους μαθητές καιαπό όλους. Βασιστήκαμε στην ανάπτυξη από τους μαθητές και γενικότερα όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία στηνγενικότερα όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία στην έρευνα, στην κριτική ικανότητα, στην ερμηνεία ζητημάτων στηνέρευνα, στην κριτική ικανότητα, στην ερμηνεία ζητημάτων στην αναζήτηση λύσεων σε τοπικά ζητήματα και σε συγκεκριμένεςαναζήτηση λύσεων σε τοπικά ζητήματα και σε συγκεκριμένες καταστάσεις.καταστάσεις.
 • 8. ΆξονεςΆξονες Επιλέξαμε ,ως σημείο εισόδου στο διαγωνισμόΕπιλέξαμε ,ως σημείο εισόδου στο διαγωνισμό «Ενέργεια - Νερό».«Ενέργεια - Νερό». Η ενασχόληση με το ζήτημα της ενέργειας και του νερού εκτός από επίκαιρη σεΗ ενασχόληση με το ζήτημα της ενέργειας και του νερού εκτός από επίκαιρη σε τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, μας έδωσε την ευκαιρία νατοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, μας έδωσε την ευκαιρία να προσαρμόσουμε μεγάλο μέρος του αναλυτικού μας προγράμματος σύμφωναπροσαρμόσουμε μεγάλο μέρος του αναλυτικού μας προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκές της τοπικής κοινωνίας , έτσι ώστε οι μικροί μας μαθητές ναμε τις ανάγκές της τοπικής κοινωνίας , έτσι ώστε οι μικροί μας μαθητές να είναι επί της ουσίας οι πρωταγωνιστές στην διαδικασίας της μάθησης καιείναι επί της ουσίας οι πρωταγωνιστές στην διαδικασίας της μάθησης και εμείς οι συνοδοιπόροι.εμείς οι συνοδοιπόροι. Η συμμετοχή του σχολείου μας στο Β.Α.Σ ήταν καθολική. ΔηλαδήΗ συμμετοχή του σχολείου μας στο Β.Α.Σ ήταν καθολική. Δηλαδή συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι μαθητές.συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι μαθητές. Επίσης είχαμε ένα ποσοστό 60% των γονέων.Επίσης είχαμε ένα ποσοστό 60% των γονέων.
 • 9. Χωριστήκαμε σε ομάδεςΧωριστήκαμε σε ομάδες 1.Οι Νερίτες Ιππότες1.Οι Νερίτες Ιππότες 2. Οι Ρόδιοι Ανακυκλωτικοί Ιππότες2. Οι Ρόδιοι Ανακυκλωτικοί Ιππότες 3. Ροδιτο-εξοικονομητές της Ενέργειας3. Ροδιτο-εξοικονομητές της Ενέργειας 4. Δημοσίων σχέσεων4. Δημοσίων σχέσεων Έχοντας στο μυαλό μας πως...Έχοντας στο μυαλό μας πως... Κάθε σχολείο πρέπει να είναι ένα περιβαλλοντικά βιώσιμοΚάθε σχολείο πρέπει να είναι ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο σχολείο, με ένα καλό σχέδιο για τη σχολική μεταφορά πουσχολείο, με ένα καλό σχέδιο για τη σχολική μεταφορά που ενθαρρύνει το περπάτημα ή την ποδηλασία, μια ενεργήενθαρρύνει το περπάτημα ή την ποδηλασία, μια ενεργή πολιτική ανακύκλωσης (να κινηθεί από το έγγραφο προς τιςπολιτική ανακύκλωσης (να κινηθεί από το έγγραφο προς τις ηλεκτρονικές διαδικασίες οπουδήποτε είναι δυνατόν) καιηλεκτρονικές διαδικασίες οπουδήποτε είναι δυνατόν) και ένας σχολικός κήπος ή άλλες ευκαιρίες για τα παιδιά ναένας σχολικός κήπος ή άλλες ευκαιρίες για τα παιδιά να εξερευνήσουν το φυσικό κόσμο. Τα σχολεία πρέπει ναεξερευνήσουν το φυσικό κόσμο. Τα σχολεία πρέπει να διδάξουν τα παιδιά μας από το παράδειγμα καθώς επίσης καιδιδάξουν τα παιδιά μας από το παράδειγμα καθώς επίσης και από την οδηγίααπό την οδηγία.. DfES 5 Yr Strategy, 2004DfES 5 Yr Strategy, 2004
 • 10. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΓΝΩΜΟΜΑ ΠΩΣ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΓΝΩΜΟΜΑ ΠΩΣ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ...ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ... ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση Προσπάθεια περιορισμούΠροσπάθεια περιορισμού της χρήσηςτης χρήσης φυλλαδίων και τωνφυλλαδίων και των συσκευασιών μιας χρήσης.συσκευασιών μιας χρήσης. –Δημιουργία έκθεσης με θέμαΔημιουργία έκθεσης με θέμα –«τα χρήσιμα άχρηστα».«τα χρήσιμα άχρηστα». ΟργάνωσηΟργάνωση BAZAARBAZAAR με ανταλλαγή παιχνιδιώνμε ανταλλαγή παιχνιδιών και βιβλίων.και βιβλίων. ΟμιλίαΟμιλία από εκπρόσωπο της ΑΦΗΣ,από εκπρόσωπο της ΑΦΗΣ, με θέμα τηνμε θέμα την «Ανακύκλωση των μπαταριών ».«Ανακύκλωση των μπαταριών ». Εκμετάλλευση άχρηστων υλικών δημιουργία στολών, με τις οποίες ακολούθησε μουσικοχορευτικό δρώμενο στη γιορτή λήξης του έτους, με θέμα: Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ Δημιουργία βιολογικώνΔημιουργία βιολογικών σαπουνιών.σαπουνιών.
 • 11. ΝΕΡΟΝΕΡΟ - Δημιουργία- Δημιουργία σχολικού διαγωνισμούσχολικού διαγωνισμού ποιήματος ή τραγουδιούποιήματος ή τραγουδιού με θέμα το νερό.με θέμα το νερό. ΜείωσηΜείωση κατανάλωσης νερούκατανάλωσης νερού στις σχολικές τουαλέτεςστις σχολικές τουαλέτες με την τοποθέτησημε την τοποθέτηση αυτοσχέδιων μπουκαλιών.αυτοσχέδιων μπουκαλιών. Περιβαλλοντικά παιχνίδιαΠεριβαλλοντικά παιχνίδια ΔημιουργίαΔημιουργία Παραμυθιού:Παραμυθιού: Οι Άθλοι του ΗρακλήΟι Άθλοι του Ηρακλή σε ένασε ένα σύγχρονο πλανήτησύγχρονο πλανήτη Υπαίθριες δραστηριότητεςΥπαίθριες δραστηριότητες
 • 12. ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ οι μαθητές…οι μαθητές… υπολογίζουνυπολογίζουν την ηλεκτρική ενέργειατην ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουνπου καταναλώνουν καθημερινά στο σπίτικαθημερινά στο σπίτι -ενημερώνονται-ενημερώνονται για την χρησιμότητα της μόνωσηςγια την χρησιμότητα της μόνωσης των κατοικιών και υπολογίζουν τηντων κατοικιών και υπολογίζουν την απώλεια θερμικής ενέργειαςαπώλεια θερμικής ενέργειας από τα μέρη των κατοικιώναπό τα μέρη των κατοικιών με τη βοήθεια ειδικού.με τη βοήθεια ειδικού. ΔημιουργίαΔημιουργία σχολικού διαγωνισμού ποιήματοςσχολικού διαγωνισμού ποιήματος ή τραγουδιούή τραγουδιού με θέμα την ενέργεια.με θέμα την ενέργεια. ΓνωριμίαΓνωριμία με τιςμε τις ανανεώσιμεςανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μηπηγές ενέργειας και μη και τηνκαι την ορθολογική τους χρήσηορθολογική τους χρήση ΔημιουργίαΔημιουργία ηλιακού ρολογιούηλιακού ρολογιού Επίβλεψη στα διαλείμματαΕπίβλεψη στα διαλείμματα από υπεύθυνουςαπό υπεύθυνους μαθητές με ειδική σήμανσημαθητές με ειδική σήμανση εξοικονόμησης ενέργειαςεξοικονόμησης ενέργειας σβήσιμο των φώτωνσβήσιμο των φώτων αι των ηλεκτρικών συσκευώναι των ηλεκτρικών συσκευών Περιβαλλοντικά παιχνίδια.Περιβαλλοντικά παιχνίδια. Υπαίθριες δραστηριότητεςΥπαίθριες δραστηριότητες
 • 13. Το σχολείο μας…Το σχολείο μας… πρωτοπόρο στις καινοτομίεςπρωτοπόρο στις καινοτομίες και έχοντας ως φιλοσοφία του τηνκαι έχοντας ως φιλοσοφία του την ενεργό συμμετοχή των μαθητώνενεργό συμμετοχή των μαθητών στηνστην διαδικασία της μάθησης, έτσι ώστε να είναι επί της ουσίαςδιαδικασία της μάθησης, έτσι ώστε να είναι επί της ουσίας οι πρωταγωνιστέςοι πρωταγωνιστές και εμείςκαι εμείς οι δάσκαλοι, οι συνοδοιπόροιοι δάσκαλοι, οι συνοδοιπόροι στο ταξίδι της γνώσης δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα μας .στο ταξίδι της γνώσης δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα μας . www.2opeiramatiko-rodou.euwww.2opeiramatiko-rodou.eu Μία ακόμη ενέργεια που έρχεται να επισφραγίσει το άνοιγμα του σχολείου μαςΜία ακόμη ενέργεια που έρχεται να επισφραγίσει το άνοιγμα του σχολείου μας στην τοπική κοινωνία δημοσιεύοντας τις δράσεις – παρεμβάσεις μας σε θέματαστην τοπική κοινωνία δημοσιεύοντας τις δράσεις – παρεμβάσεις μας σε θέματα που προβληματίζουν την τοπική κοινωνία εκθέτοντας την υφιστάμενη κατάστασηπου προβληματίζουν την τοπική κοινωνία εκθέτοντας την υφιστάμενη κατάσταση και προτείνοντας λύσειςκαι προτείνοντας λύσεις
 • 14. Συνεχίζουμε και φέτος με στόχους…Συνεχίζουμε και φέτος με στόχους… ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Καταμέτρηση αυτοκινήτων- επιβατών γύρω από το σχολικόΚαταμέτρηση αυτοκινήτων- επιβατών γύρω από το σχολικό συγκρότημα κατά την άφιξη και αποχώρηση των μαθητών.συγκρότημα κατά την άφιξη και αποχώρηση των μαθητών. • Σταθμοί συγκέντρωσης μαθητών περιφερειακά από το σχολικό συγκρότημα.Σταθμοί συγκέντρωσης μαθητών περιφερειακά από το σχολικό συγκρότημα. • Πεζοδρόμηση δρόμων γύρω από το σχολικό κτίριο.Πεζοδρόμηση δρόμων γύρω από το σχολικό κτίριο. • Δημιουργία ποδηλατόδρομων.Δημιουργία ποδηλατόδρομων. • Αύξηση του σχολικού κήπου.Αύξηση του σχολικού κήπου. • Συμμετοχή στο εθνικό δίκτυο ΚΠΕ ΚοζάνηςΣυμμετοχή στο εθνικό δίκτυο ΚΠΕ Κοζάνης • Συμμετοχή στο διαγωνισμό, αλλά συνεργαζόμενοι με άλλη σχολική μονάδα.Συμμετοχή στο διαγωνισμό, αλλά συνεργαζόμενοι με άλλη σχολική μονάδα. • Δημιουργία ημερίδας με θέμα αειφόρο σχολείο και να παρουσιάσουμε τοΔημιουργία ημερίδας με θέμα αειφόρο σχολείο και να παρουσιάσουμε το σχολείο μας ως μία μελέτη περίπτωσης...σχολείο μας ως μία μελέτη περίπτωσης...