Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Γεωργία

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Γεωργία

 1. 1. 1ν θεθάιαην: ΦΖΦΗΑΚΟ΢ ΚΟ΢ΜΟ΢
 2. 2. Με ηνλ φξν « ςεθηαθφο» ελλννχκε έλα ζχζηεκα πνπ παίξλεη ηηκέο απφ κία νκάδα ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ
 3. 3. Οη ηηκέο πνπ παίξλεη έλα αλαινγηθό ζύζηεκα είλαη ζπλερόκελεο.
 4. 4. Αναλογικό : ζε ένα ανηθοπικό δπόμο ηο ύτορ Ψηθιακό : ζε μία ζκάλα ηο ύτορ αςξάνει, απόαςξάνει και παίπνει όλερ ηιρ ενδιάμεζερ ηιμέρ ηο σαμηλόηεπο ζηο τηλόηεπο ζημείο, καηά ηοαπό ηο σαμηλόηεπο μέσπι ηο ςτηλόηεπο ζημείο. ζςγκεκπιμένο ύτορ πος έσει ηο ζκαλοπάηι.
 5. 5. Αλαηξέρνληαο ζηελ ηζηνξία βιέπνπκε όηη νη  Τν δπαδηθό ςεθίν, πνπ νλνκάδεηαη πξώηνη ππνινγηζηέο δεκηνπξγήζεθαλ κπηη ( bit- Binary digit) παίξλεη ηηο γηα λα εθηεινύλ αξηζκεηηθέο πξάμεηο. ηηκέο 0 ή 1 θαη είλαη ε βαζηθή κνλάδα Ωζηόζν ε θαηαζθεπή ελόο ππνινγηζηή πιεξνθνξίαο ησλ ππνινγηζηώλ. ζηνλ νπνίν ζα κπνξνύζαλ λα  Αξγόηεξα γηα λα κεηξάκε πην εύθνια ρξεζηκνπνηεζνύλ όια ηα αξηζκεηηθά ηε ρσξεηηθόηεηα ησλ απνζεθεπηηθώλ ςεθία ήηαλ ηδηαίηεξα πεξίπινθε. Έηζη κέζσλ θαη ηεο κλήκεο, δεκηνπξγήζεθε δεκηνπξγήζεθε έλα άιιν ζύζηεκα κηα λέα κνλάδα κέηξεζεο: ην Byte, ην αξίζκεζεο: ην δπαδηθό, ην νπνίν νπνίν ήηαλ ίζν κε νρηώ bit.Εμαηηίαο απνηεινύληαλ από ηα ςεθία 0 θαη 1. ηνπ κεγάινπ πιήζνπο δεδνκέλσλ πνπ ρξεηαδόκαζηε, πεξηζζόηεξν εύρξεζηεο είλαη νη κνλάδεο πνιιαπιαζίσλ ηνπ Byte, όπσο ην kilobyte(KB)=1000 Byte, ην megabyte (MB)= 1000000Byte, ην gigabyte (GB)= 1000000000Byte θαη ην terabyte(TB)=1000000000000 Byte.
 6. 6. Το ηποθοδοηικό είναι μία ζςζκεςή ςπεύθςνη για ηιρ εξήρ λειηοςπγίερ: α)μεηαηπέπει ηο εναλλαζζόμενο πεύμα ζε ζςνεσέρ και β) παπέσει ηιρκαηάλληλερ ηάζειρ 5 και 12 volt, για να ηποθοδοηηθούν οι εζυηεπικέρ ζςζκεςέρ ζηο κοςηί ηος ςπολογιζηή.
 7. 7. Είλαη ζπλήζσο ην πην κεγάιν εμάξηεκα ηνπ ππνινγηζηή. Τν όλνκά ηεο νθείιεηαη ζην όηη ηα πεξηζζόηεξα εμαξηήκαηα ηνπ ππνινγηζηή είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ηεο ή ζπλδένληαη ζε απηή . Μέζα από ηνπο ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο ηεο κεηξηθήοπιαθέηαο θπθινθνξνύληα απαξαίηεηα δεδνκέλα κε ηε κνξθή ειεθηξηθώλ ζεκάησλ γηα λα ζπλεξγάδνληαη νη ζπζθεπέο κεηαμύ ηνπο.
 8. 8. Δίλαη ην πην ζεκαληηθφ εμάξηεκα, θαζψο είλαη ππεχζπλν γηα ηηο θπξηφηεξεο επεμεξγαζίεο ηνπ ππνινγηζηή. Όια ηαδεδνκέλα κεηαθέξνληαη απφ ηελ θχξηα κλήκε ζηνλ επεμεξγαζηή, ψζηε λα γίλεη ε απαξαίηεηε επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο καο . Μεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο ηα δεδνκέλα επηζηξέθνπλ θαη ηνπνζεηνχληαη πξνζσξηλά ζηελ θχξηα κλήκε ηνπ ππνινγηζηή.
 9. 9. Δίλαη ε κλήκε ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη δεδνκέλα θαη εληνιέο πξηλ ζηαινχλ ζηνλεπεμεξγαζηή θαζψο θαη ακέζσο κεηά ηελ επεμεξγαζία. Δίλαη απαξαίηεηε γηα θάζε ππνινγηζηή. Μπνξεί λα δηαθξηζεί ζε RAM θαη ROM.
 10. 10. Απνηειείηαη απφ νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηε κεηξηθήπιαθέηα ζε κνξθή κηθξήο θάξηαο πνπ νλνκάδεηαη θάξηα κλήκεο. Γπζηπρψο, νηηδήπνηε πεξηέρεηαη ζηε RAM ράλεηαη κφιηο δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία κε ειεθηξηθφ ξεχκα.
 11. 11. ΢ηε ROM βξίζθεηαη ην ινγηζκηθφ κε ην φλνκα BIOS. Σν ινγηζκηθφ απηφ είλαη ππεχζπλν λα εθηειέζεηθαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ειέγρνπο ζρεηηθνχο κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηνπ θαηζηε ζπλέρεηα λα θνξηψζεη ην Λεηηνπξγηθφ ΢χζηεκα απφ θάπνην απνζεθεπηηθφ κέζν ζηε κλήκε RAM.
 12. 12.  Μία εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή  Ζ κε γξακκηθή νξγάλσζε ησλ ραξαθηεξίδεηαη σο εθαξκνγή πνιπκέζσλ καο δίλεη ηε πνιπκέζσλ, φηαλ: δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξνχκε κε ΢πλδπάδεη δηάθνξεο κνξθέο ηνλ ππνινγηζηή θαη λα επηιέγνπκε αλαπαξάζηαζεο ηεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε . ΢ε πιεξνθνξίαο(θείκελν, εηθφλα, ήρν, αληίζεζε κε κία ηειενπηηθή θηλνχκελε εηθφλα, βίληεν). εθπνκπή, ν ρξήζηεο δελ ΢πλδέεη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο παξαθνινπζεί παζεηηθά ηε ξνή κεηαμχ ηνπο κε κε γξακκηθφ ηξφπν( εμέιημεο ηεο εθαξκνγήο, αιιά φπσο θαη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, νη κπνξεί λα παξεκβαίλεη, φπσο γηα πιεξνθνξίεο ζε κία εθαξκνγή παξάδεηγκα ζε έλα ειεθηξνληθφ πνιπκέζσλ είλαη εηδηθά παηρλίδη, θαζνξίδνληαο ηε κνξθή, δνκεκέλεο). ηε ζεηξά θαη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία. Ζ ηδηφηεηα απηή νλνκάδεηαη ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑ΢ΣΗΚΟΣΖΣΑ ΥΡΖ΢ΣΖ-ΤΠΟΛΟΓ΢ΣΖ.
 13. 13.  ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΔΗΚΟΝΑ΢ : εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ  ΒΑΘΟ΢ ΥΡΧΜΑΣΟ΢ : Σν πιήζνο ησλ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ κηαο εηθφλαο ζε θάζε δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ πνπ έρνπλ δηάζηαζή ηεο. Όζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα ρξσκαηηζηνχλ ηα εηθνλνζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη κηα εηθνλνζηνηρεία ηεο νζφλεο, νλνκάδεηαη βάζνο εηθφλα ζηε κνλάδα κήθνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν ρξψκαηνο. κπνξνχκε λα ηε κεγεζχλνπκε.  ΜΔΓΔΘΟ΢ ΣΖ΢ ΔΗΚΟΝΑ΢ : Πνιιέο θνξέο ΥΡΧΜΑ : θάζε εηθνλνζηνηρείν κηαο εηθφλαο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε πφζα Byte ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή έρεη έλα θαηαιακβάλεη κηα εηθφλα ζε έλα κνλαδηθφ ρξψκα. Σν ρξψκα απηφ παξάγεηαη απνζεθεπηηθφ κέζν γηα λα κπνξνχκε α ηε απφ ην ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ ηφλσλ ησλ δηαρεηξηζηνχκε θαιχηεξα. Σν κέγεζνο κηαο βαζηθψλ ρξσκάησλ: ηνπ θφθθηλνπ(red), ηνπ εηθφλαο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν : πξάζηλνπ(green), θαη ηνπ κπιε(blue). Με ηνλ ΜΔΓΔΘΟ΢ ΔΗΚΟΝΑ΢(ζε ζπλδπαζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηφλσλ ησλ Byte)=(ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ΢ ΑΡΗΘΜΟ΢ ηξηψλ απηψλ ρξσκάησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ΔΗΚΟΝΟ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ Υ ΚΑΘΔΣΟ΢ ηειηθά ε εκθάληζε νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο ΑΡΗΘΜΟ΢΅ΔΗΚΟΝΟ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ Υ ΒΑΘΟ΢ ζηελ νζφλε. ΥΡΧΜΑΣΟ΢) / 8
 14. 14.  Έλα βίληεν απνηειείηαη απφ κία δηαδνρηθή ζεηξά θσηνγξαθηψλ, νη νπνίεο απέρνπλ ρξνληθά κεηαμχ ηνπο κεξηθά εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Ζ γξήγνξε ελαιιαγή ηνπο καο δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ππάξρεη ζπλερφκελε θίλεζε. Σηο ίδηεο αξρέο ρξεζηκνπνηεί θαη έλα θηλνχκελν ζρέδην.
 15. 15.  Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ήρνπ ζε ςεθηαθή κνξθή γίλεηαη απφ ηελ θάξηα ήρνπ. Σα ερεηηθά ζήκαηα πνπ εηζάγνληαη ζηνλ ππνινγηζηή απφ εμσηεξηθέο πεγέο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαινγηθά. Ζ κεηαηξνπή ελφο αλαινγηθνχ ερεηηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθή κνξθή, ψζηε λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη λα αλαπαξαρζεί απφ ηνλ ππνινγηζηή, πξνυπνζέηεη ηε κέηξεζε ηεο ηηκήο έληαζεο ηνπ ζήκαηνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Όζν πεξηζζφηεξεο ηηκέο επηιέγνπκε απφ ην ζήκα ηνπ ήρνπ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε ερνγξάθεζε πνπ θάλνπκε. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ. Ζ ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ήρνπ θαηαιακβάλεη ζπλήζσο κεγάιν ρψξν, αλ ζέινπκε λα ηελ απνζεθεχζνπκε ζε θάπνην απνζεθεπηηθφ κέζν. Σν κέγεζνο ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ απμάλεηαη, αλ θαηά ηελ ςεθηνπνίεζε επηιέμνπκε απφ ην αλαινγηθφ ζήκα ηνπ ήρνπ πεξηζζφηεξεο ηηκέο ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δεκηνπξγεζεί κία λέα κνξθή απνζήθεπζεο ηνπ ήρνπ, πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεηαδφκαζηε ην 1/10 πεξίπνπ ηνπ αξρηθνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. Ζ κνξθή απηή νλνκάδεηαη mp3 θαη ππνβαζκίδεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηνπ αξρηθνχ ςεθηαθνχ ήρνπ. Με ηε κνξθή απηή, φκσο, κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε αθφκε θαη 10 ψξεο κνπζηθήο ζε έλα θνηλφ CD.
 16. 16.  Σα ΠΛΤΜΔ΢Α έρνπλ δηεηζδχζεη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, έρνληαο εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε(εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ), ζηελ ςπραγσγία(ειεθηξνληθά παηρλίδηα), ζηνλ ηνπξηζκφ(ςεθηαθά πεξίπηεξα πιεξνθφξεζεο), ζηελ πιεξνθφξεζε πνιηηψλ, αθφκα θαη ζηε δηαθήκηζε ή ηηο πσιήζεηο πξντφλησλ(εηθνληθά θαηαζηήκαηα).

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

312

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

95

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×