Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

хірш

320 views

Published on

Науковий

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

хірш

 1. 1. ОСНОВИ НАУКОМЕТРІЇ Основні наукометричні показники © Сичікова Я.
 2. 2. «Найпотрібнішою виявляється цитата, джерело якої ніяк не знайти» Артур Блох. Закони Мерфі Let`s start!
 3. 3. Зміст 01 1 Індекс цитування, індекс цитованості 04 4 SNIP 03 3 Імпакт- фактор 02 2 Індекс Хірша 3
 4. 4. Індекс цитування та індекс цитованості. У чому різниця? 4
 5. 5. Основні наукометричні показники  Імпакт-Фактор (IF) (дворічний (класичний) і п'ятирічний);  Eigenfactor (уточнюючий індекс до імпакт- фактору);  SJRі SNIP (розраховуються в Science Директ і Scopus);  Індекс оперативності (Immediacy Index) і т.д. Показники якості («рейтинговість») наукового журналу, що обраховуються за даними про цитованість опублікованих у ньому статей Показники наукової діяльності вченого або організації (нежурнальні індекси) 5  Загальна кількість публікацій (у Web of Science, Scopus і т.д.);  Індекс цитованості (сумарна кількість цитувань усіх статей);  Середня цитованість (середня кількість цитувань на одну статтю);  Індекс Хірша (h-index) (і його модифікації – g-index, i-index та ін.);
 6. 6. Кому це потрібно? для оцінки ефективності наукової діяльності наукових і науково-освітніх організацій, дослідницьких лабораторій і т.д. з метою визначення розмірів їх фінансової підтримки; при проведенні експертиз заявок на фінансування в рамках цільових програм, грантових проектів, а також при формуванні наукових груп для виконання спеціальних проектів; для складання рейтингів організацій і вчених усередині країни, а також для участі в міжнародних рейтингах; для оцінки напрямків розвитку науки і технологій в національному та міжнародному масштабах, їх динаміки і точок зростання, виявлення нових напрямків; керівниками наукових і науково-освітніх установ для атестації своїх співробітників і оцінки результативності їхньої наукової діяльності, авторитетності в конкретній галузі науки; видавцями наукової літератури та періодичних видань для прогнозування потенційної затребуваності праць конкретного автора-вченого в цільової аудиторії і т.д. Вищезазначені наукометричні показники активно використовуються: 6
 7. 7. Що таке «цитування»? А В D С Журнал C цитує журнал D стільки разів, скільки статей з С цитують статті з D Стаття А цитує статтю В, якщо хоча б один раз в тексті статті А є посилання на В, і при цьому В винесена в А в пристатейний список літератури або фігурує в посторінковому посиланні Зазвичай у різних звітних формах і таблицях є два типи обмеження за цитуванням:  за датою виходу цитованих і статей, що цитують;  За набором журналів (тільки журнали ДАК, тільки журнали з імпакт- фактором не менше ..., і т.п.) 7
 8. 8. Що таке «самоцитування»? Останнім часом дуже часто із загальної кількості цитувань автора (організації) віднімається кількість самоцитування Самоцитування – посилання автора-вченого на свої власні праці (статті, монографії і т.д.) Типи самоцитування: за автором, за науковою організацією, за журналом Самоцитування веде до штучного завищення індексу цитованості Але (!) Воно часто необхідно – так зберігається спадкоємність досліджень автора, повна відсутність самоцитування - теж патологія Окремим видом самоцитування можна, деякою мірою, вважати й перехресне цитування декількома вченими (вишами) праць один одного 8
 9. 9. Що таке «індекс цитованості»? Індекс цитованості – прийнятий у міжнародному науковому співтоваристві показник «значущості» Web of Science Scopus Google Scholar Index Copernicus Не плутайте індекс цитованості з індексом цитування 9
 10. 10. Що таке «індекс цитування»? Scopus Ці бази даних дозволяють знаходити як публікації, цитовані в якій-небудь статті, так і публікації, що цитують цю статтю Web of Science Тобто спеціалізовані наукові бази даних, у яких індексуються й аналітично обробляються бібліографічні описи наукових статей, їх анотації, списки літератури до них і т.д. Індексом цитування називають якийсь масив публікацій (або тільки їх бібліографічних описів), тобто електронну систему (базу даних), у якій, крім іншого, відбувається автоматичний підрахунок основних наукометричних показників: кількості публікацій, кількості цитувань, індексу Хірша і т.д. окремих авторів-науковців і наукових організацій 10
 11. 11. Хто придумав індекс цитування? Уперше про індекс цитування (citation index) згадав в 1955 р. в журналі «Science» Юджин Гарфілд (бакалавр з хімії та магістр з бібліотекознавства). Його проект отримав розвиток у вигляді «Маркера бібліографічних посилань у науковій літературі» (Science Citation Index - SCI), виданого вперше в 1964 р. У 1992 р. Science Citation Index Ю. Гарфілда став основою для системи Web of Science компанії Thomson Reuters IDEA Покажчик 1965 містив відомості про 3,3 млн. посилань в 196 тис. публікаціях по всіх точних, природничих та прикладних науках і в 60 тис. патентних описах США. З 1975 р заснований Ю. Гарфілдом Інститут наукової інформації щорічно випускає «Звіти про цитованість журналів »(Journal Citation Reports - JCR), де наводить дані про більш ніж 7,5 тис. науково-технічних журналів 3,3 тис. видавців з 60 країн. 11
 12. 12. ЩЕ РАЗ для закріплення: Важливо: Розрахунок показників цитованості в кожному конкретному індексі цитування (наукометричній базі даних) здійснюється на основі інформації (біб. описів статей, їх анотацій і т.д.), що міститься саме в цій базі, тому індекс У автора (організації) не може бути індексу цитування, у нього є індекс цитованості 12
 13. 13. Що показує індекс цитованості? Характеризує ступінь актуальності й важливості проведених досліджень для тих галузей науки, в яких працюють оцінювані вчені або наукові колективи 1 Досить високий індекс цитованості певною мірою слугує свідченням офіційного визнання вченого науковим співтовариством і підтвердженням його наукового авторитету 2 Наявність у науковій або науково-освітній організації великої кількості вчених, що мають високий індекс цитування, свідчить про високу ефективність і результативність наукової діяльності організації в цілому 3 13
 14. 14. Нюанси індексу цитованості Індекс цитованості дуже сильно залежить від року першої публікації (грубо кажучи, від віку вченого) – абсолютно некоректно порівнювати наукові показники професора з 40- річним науковим стажем і аспіранта, який опублікував поки тільки 4-5 наукових статей Не зовсім коректно порівнювати індекс цитованості, наприклад, ученого-біолога й ученого-соціолога – біологів цитують набагато частіше, ніж соціологів, у цих наукових галузях абсолютно різні індекси оперативності і т.д. 1 2 14
 15. 15. Що таке «індекс оперативності»? Immediacy index 150/300=0,5 у журналі «Наука» у 2016 році вийшло 300 статей, на деякі з яких у статтях, опублікованих у цьому ж журналі і в цьому ж році було зроблено 150 посилань Наприклад індекс оперативності показує, наскільки швидко стають відомі в науковому світі статті, опубліковані в журналі Отже, 15 обчислюється як відношення кількості отриманих журналом у якомусь році посилань на статті, що вийшли в тому ж році, до сумарної кількості статей, що вийшли в певному році в цьому журналі Індекс оперативності (Immediacy index)
 16. 16. Основні відмінності по цитованості в різних галузях наук 01 02 03 04 За середньою кількістю цитувань на 1 статтю природничо-наукові статті цитують частіше гуманітарних За кількістю співавторів цитованої статті • у гуманітарних науках 1-2 авторів; • у природничих науках - більше 10 співавторів За швидкістю і тривалістю цитування • у медицині, генетиці, мікробіології статтям даються перші цитування буквально відразу після виходу; • в історії між виходом статті та її першим цитуванням може пройти 3-5 років За типом цитованих публікацій • у природничих науках - статті з наукової періодики; • у гуманітарних - монографії; • в економіці, соціології, медицині - статистичні дані 16
 17. 17. Стаття з рекордною кількістю співавторів Physical Review Letters Учені досліджували бозон Хіггса за даними, зібраними при зіткненнях часток у Великому адронному колайдері (ВАК). Вони намагалися максимально уточнити масу "частинки Бога" 5154 співавтори Спільна робота, проведена співробітниками двох детекторів частинок ATLAS і CMS Загальний обсяг публікації Авторський колектив сторінки Текс статті 31 24 9 сторінки сторінок
 18. 18. Ще нюанси індексу цитованості Індекс цитованості є тільки статистичним показником, він не може об'єктивно відображати якість будь-якої окремо взятої статті або однозначно характеризувати рівень конкретного вченого Велика кількість цитувань може означати як дуже високий рівень представлених у статті результатів, так і наявність у ній грубих помилок або дуже спірних моментів, які викликали бурхливу полеміку і критику. Єдине, що в такому разі можна сказати точно - це те, що тема, порушена в статті, є «гарячою», тобто викликає інтерес у багатьох учених Сам Юджин Гарфілд на початку своєї наукометричної кар'єри наполягав (!), що цитування відображає тільки «вплив» (impact) статті, і це не те ж саме, що і «важливість» або «значення». Індекс цитованості включає в себе повну кількість посилань на праці, де даний вчений фігурує як учасник або співавтор. Він не ділиться на кількість співавторів. індекс цитованості дуже часто виявляється не зовсім вірним (частіше - завищеним) для володарів поширених прізвищ, оскільки відсів вчених з однаковими призвищами теж вимагає додаткової (і особливо копіткої!) роботи 18
 19. 19. Індекс Хірша. Методики його визначення
 20. 20. Цей показник є характеристикою продуктивності вченого (або наукового колективу), що розраховується на основі і кількості його публікацій, і кількості цитувань цих публікацій; H-індекс розраховується для будь-якого масиву статей (автора-вченого, вишу, окремої кафедри чи лабораторії, країни, журналу і т.д.) у наукометричних базах даних. www.yourwebsite.com Запропоновано в 2005 г. американськім фізиком Хорхе Хіршем із університету Сан-Дієго, Каліфорнія
 21. 21. Що означає індекс Хірша? Учений має індекс H, якщо H з його N статей процитовані як мінімум H раз кожна, тим часом як інші статті процитовані не більше, ніж H раз кожна іншими словами: учений, який має індекс Хірша = 5, опублікував як мінімум 5 статей, кожну з яких процитували не менше 5 разів 21
 22. 22. Приклад розрахунку Індексу Хірша 4 7 3 5 1 2 Вчений має 6 статей з наступною кількістю цитувань: 1а стаття 2а стаття 3я стаття 4а стаття 5а стаття 6а стаття 1 стаття – 7 посилань 2 статті – 5 посилань 3 статті – 4 посилання 4 статті – 3 посилання 5 статей – 2 посилання 6 статей – 1 посилання Розрахунок індекса Хірша h-index = 3 22
 23. 23. Графічний приклад розрахунку індексу Хірша 23
 24. 24. www.yourwebsite.com І ще раз нагадаємо: індекс Хірша одного й того ж ученого в різних наукометричних базах може дуже сильно відрізнятися (!), оскільки він розраховується на основі даних, що містяться в конкретній базі. Складно? Не лякайтесь! Вам не доведеться самостійно розраховувати свій індекс Хірша – у наукометричних базах (Web of Science, Scopus, Гугл Академія) він розраховується автоматично (!)
 25. 25. www.yourwebsite.com Як знайти себе у Scopus?
 26. 26. h Індекс Хірша був придуманий спеціально для того, щоб отримати більш коректну оцінку наукової продуктивності дослідника, ніж можуть дати такі прості характеристики, як загальне число публікацій або загальна кількість цитувань. Але він теж працює лише при порівнянні вчених, що працюють в одній і тій же галузі наукових досліджень, оскільки, як уже зазначалося вище, традиції цитування сильно варіюються в різних галузях науки (так, у біохімії, медицині h- індекс зазвичай буває значно вище, ніж у фізиці т.д.). 26
 27. 27. Кількість публікацій Нюанси індексу Хірша 1й вчений 2й вчений 3й вчений Індекс Хірша Цитування 1 100 2 100 1 4(кожна стаття 2 рази) 2 1 1 www.yourwebsite.comIDEA Виходить, що значимість праць першого вченого незаслужено занижена, хоча видається набагато більш логічним віддати перевагу, причому з великою перевагою, саме йому, оскільки він отримав набагато більше цитувань.
 28. 28. h h h h 1 2 3 4 Два вчених з однаковим індексом Хірша можуть мати індекс цитованості, що відрізняється в кілька разів (іноді -у десятки і сотні разів) Індекс Хірша - це накопичувальний показник. Найчастіше, h-індекс буває вище в того, хто раніше почав публікуватися (залежить від віку) Індекс Хірша не нормується за кількістю співавторів Індекс Хірша буває високим тільки в тих учених, у кого достатньо багато публікацій, причому всі вони (або, принаймні, багато з них) затребувані й часто цитуються іншими дослідниками 28
 29. 29. Він також не дозволяє враховувати поодинокі високо цитовані статті автора Недоліки індексу Хірша Інколи індекс Хірша дає абсолютно невірну оцінку значущості роботи дослідника. Індекс Хірша не враховує проривних досліджень Так, коротка кар'єра вченого може привести до недооцінки значущості його відкриттів Так, одна стаття, яка отримала 200 посилань, не буде врахована як високо цитована, а буде «прирівняна» до всіх інших 29
 30. 30. Модифікації індексу Хірша g i o m+ + + g-index (індекс Егга) коригує один з недоліків індексу Хірша, враховуючи статті вченого (організації) з найбільшим цитуванням. G-індекс для певного масиву статей, відсортованих у порядку зменшення кількості цитувань, - це найбільша кількість публікацій g, які сумарно отримали g² і більше цитувань модифікація індексу Хірша для організацій наукова організація має індекс i, якщо не менше і вчених з цієї організації мають індекс Хірша не менше i покликаний зменшити вплив на індекс Хірша кількості співавторів публікацій індекс Хірша ділиться на загальну кількість співавторів в статтях, які входять в Хірш-ядро публікацій та інші, що коригують вплив самоцитування, тривалості кар'єри і т.д. i-index individual h-index (original) m-index, a-index 30
 31. 31. У міру збільшення в автора-вченого (організації) індексу цитованості, і, як наслідок, індексу Хірша, починає проявлятися так званий «ефект Матвія» (або ефект накопичеї переваги) «... Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має» [Матвій, 25:29] Термін увів американський соціолог Р. Мертон. Основний сенс: сторона, яка і так має переваги, продовжує їх накопичувати й примножувати, тим часом як інша сторона, спочатку обмежена, виявляється обділена ще сильніше і, отже, має менші шанси на подальший успіх; У наукометрії ефект Матвія проявляється в тому, що відомі вчені отримують додаткове визнання за рахунок свого вже накопиченого наукового авторитету, - тобто, чим більше в них уже є цитувань, тим частіше їх цитують і тим швидше, відповідно, збільшується їх індекс Хірша (наукові праці таких авторів сприймаються як «прецедентний текст» - не щодо їх змісту, а «значення» самих авторів) 31
 32. 32. Імпакт-фактор наукового журналу Особливості визначення
 33. 33. Імпакт-фактор наукового журналу Імпакт-фактор (IF) - кількісний індикатор значущості, затребуваність визнання журналу в науковому середовищі, що показує співвідношення кількості посилань, які отримав журнал у поточному році на статті, опубліковані в ньому за два (п'ять) попередні роки, до кількості статей, опублікованих у цьому журналі за цей же період Розраховується на основі статистичної обробки журнальних публікацій ТІЛЬКИ (!) у базах даних Web of Science і РИНЦ (у Scopus розраховуються інші журнальні індекси - SJR і SNIP, імпакт-факторів у цій базі даних немає) 33
 34. 34. Дворічний (класичний) імпакт-фактор Sample One Small description here Sample Two Small description here журналу за 2016 рік ІФ(2) = А/В де А - кількість цитувань у 2016 році статей цього журналу, опублікованих у ньому в 2014-2015 рр .; В - кількість статей, опублікованих у журналі в 2014-2015 рр. 34
 35. 35. Приклад розрахунку імпакт-фактора журналу 120 Кількість статей у журналі за 2014-2015 рр. VS 2014, 2015 2016 Наприклад, статті, опубліковані в 2014-2015 рр. в журналі «Наука» (загальна кількість яких склала 120), протягом 2016 р були процитовані в інших журналах, що входять у цю ж базу даних, 165 раз. Отже, імпакт-фактор журналу «Наука» за 2016 р. буде дорівнювати 165/120, тобто 1,375. Дворічний IF передбачає, що статті з цього журналу будуть прочитані вченими-дослідниками і процитовані в їхніх працях не пізніше ніж через два роки після публікації (що для деяких галузей науки - украй короткий термін). 165 Кількість цитувань статей журналу «Наука» у журналах, що входять у цю ж базу ІФ=165/120=1,375 35
 36. 36. П'ятирічний імпакт-фактор Sample One Small description here Sample Two Small description here www.yourwebsite.comIDEA журналу за 2016 рік ІФ(5) = А/В де А - кількість цитувань у 2016 році статей цього журналу, опублікованих у ньому в 2011-2015 рр .; В - кількість статей, опублікованих у журналі в 2011-2015 рр. Розраховується для журналів, у яких оперативність (тобто момент, після якого статті, опубліковані в журналі, починають цитуватися) запізнюється - найчастіше це стосується соціальних і гуманітарних наук
 37. 37. Імпакт-фактори розраховуються тільки для журналів, у автора-вченого імпакт-фактора бути не може (!) Приклади розрахунку дворічного і п'ятирічного імпакт-факторів журналу на 2013 рік
 38. 38. У Web of Science основним журнальним індексом є дворічний ІФ. Оперативний (однорічний) імпакт-фактор розраховується, найчастіше, тільки для самих високоцитуємих журналів.
 39. 39. Нюанси імпакт-фактора Імпакт-фактори журналів з різних наукових дисциплін значно відрізняються: - видання з клітинної біології та медицини мають, у середньому, ІФ в діапазоні 6-8, - журнали з математики і наук про землю – 1-3, - для журналів з історії IF = 1 - це дуже хороший показник; У різних наукових дисциплінах склалися різні традиції цитування (зазвичай у статтях з математики списки літератури коротше, ніж у біологічних або медичних статтях, і т.д.) - це теж значно впливає на величину ІФ того чи іншого журналу; www.yourwebsite.comIDEA Спеціалізовані наукові журнали з вузькою читацькою аудиторією завжди мають невисокий імпакт-фактор, незважаючи на значну наукову цінність і актуальність публікованих у них статей
 40. 40. Нюанси імпакт-фактора На величину імпакт-фактора впливає, в тому числі, тип публікацій, які переважають в журналі - найчастіше цитують оглядові статті, і якщо в даному журналі їх публікується багато, то і його імпакт-фактор зростає швидше; Імпакт-фактор залежить також від наповнення самої наукометричної бази (наприклад, якщо в Web of Science в принципі мало журналів з даної наукової галузі, то і їх імпакт-фактори будуть невисокими); www.yourwebsite.comIDEA Імпакт-фактор не враховує, в яких журналах цитуються статті з даного журналу - в провідних і високоцитуємих або в невідомих регіональних
 41. 41. Важливо!!! Велика кількість цитувань не дорівнює автоматично високій якості статті; Так само високий імпакт-фактор журналу не означає (!), що ВСЕ СТАТТІ, опубліковані в ньому, однаково часто цитуються 41
 42. 42. Причини низьких імпакт-факторів українських журналів у Web of Science 1 Нетолерантне ставлення до цитування українських наукових статей у зарубіжних журналах 2 Неповний (і неточний) облік цитувань неангломовних статей у зарубіжних базах даних 3 Помилки в індексуванні українських журналів, пов'язані з їх перейменуванням, невдалим (неправильним) перекладом назви і т.п. 4 Відсутність загальносвітових стандартів оформлення наукових статей і звідси - помилки при їх індексації в наукових базах даних 5 Недотримання календарного графіку виходу нових номерів українських журналів (запізнення) 6 Низька якість статей (які, у результаті, не цитуються) або неякісний їх переклад англійською мовою 42
 43. 43. ІФ Сукупний імпакт-фактор 1й журнал 2й журнал 3й журнал Сума Кількість публікацій 0,471 0,7 0,3 10 2 11 3,3 4,71 1,4 www.yourwebsite.comIDEA Сукупний імпакт-фактор - це сума імпакт-факторів журналів, у яких були опубліковані статті співробітників вишу, за певний період (у розрахунку імпакт-фактор журналу бере участь стільки раз, скільки статей у ньому опубліковано) Сукупний імпакт-фактор = 4,71+1,4+3,3 = 9,41
 44. 44. І ЩЕ РАЗ: Імпакт-фактор є показником значущості журналу, а не конкретної статті в ньому, або, тим більше, наукової ефективності автора, опублікованого в цьому журналі (!) 44
 45. 45. Eigenfactor Sample One Small description here Sample Two Small description here www.yourwebsite.comIDEA Як уже зазначалося, імпакт-фактор не враховує, у яких саме журналах цитуються статті з певного журналу. Для цього було створено eigenfactor Eigenfactor- додатковий (уточнюючий) параметр до імпакт-фактора, який допомагає оцінити якість цитування статей певного журналу (чи цитується журнал у таких провідних виданнях, як Nature і Science, або ж тільки в регіональних малотиражних виданнях, і, відповідно, наскільки високо (у теорії) можна оцінити якість статей у цьому журналі). Використовується, в основному, якщо в журнала А і журнала В приблизно однакові імпакт-фактори і кількість цитувань, але ці цитування - явно різного рівня
 46. 46. Розрахунок Eigenfactor 1 Кількість цитувань статей, опублікованих у даному журналі, за 5 років (при цьому самоцитування журналу - тобто посилання в його статтях на статті, опубліковані в ньому ж, - не враховується) 2 Показники цитуючого журналу (його імпакт-фактор, кількість цитувань опублікованих у ньому статей і ін.) www.yourwebsite.comIDEA При розрахунку eigenfactor враховуються: Отже, посилання в статтях, опублікованих у журналах з високою цитованістю і, відповідно, високим імпакт-фактором, значно більше впливають на цей показник, ніж посилання в статтях малозначимого журналу - тобто, ніж авторитетним журналом, які цитують статті з оцінюваного нами журналу, тим вище його eigenfactor.
 47. 47. SNIP (Source Normalized Impactper Paper) Контекстуальний імпакт цитування
 48. 48. У базі даних Scopus розраховуються власні журнальні показники – SJR і SNIP 48
 49. 49. SJR (SCImagoJournal Rank) Тобто тут, як і при підрахунку eigenfactor, посилання на статтю з журналу з високими показниками цитованості матиме більшу цінність, ніж посилання з журналу з низькою цитованістю загальна кількість цитувань статей, опублікованих в оцінюваному журналі 1 зважені показники цих цитувань по роках 2 «авторитетність» посилань 3 SJR (SCImagoJournal Rank) - модифікований варіант показника «імпакт-фактор + eigenfactor», два в одному. SJR враховує: Іншими словами: цитування має вагу залежно від престижу наукового джерела 49
 50. 50. SNIP (Source Normalized Impactper Paper) Тому може використовуватися для порівняння публікацій з різних наукових дисциплін (на відміну від імпакт-фактора) частоту, з якою автори цитують інші джерела 1 швидкість розвитку впливу цитати 2ступінь охоплення літератури певного наукового напрямку базою даних 3 або контекстуальний імпакт цитування Коригувальний коефіцієнт до SJR, який враховує рівень (і традиції) цитування в кожній науковій галузі: SNIP враховує кількість посилань, зроблених у поточному році, на статті, що вийшли протягом трьох (а не двох або п'яти, як у IF) останніх років 50
 51. 51. Показники SJR і SNIP публікуються на відкритому сайті SCImagoJournals Ranking (http://www.scimagojr.com/journalrank.php) в системі аналізу журналів, що входять в базу даних Scopus
 52. 52. Фактори, які гальмують підвищення наукометричних індексів українських вчених і наукових організацій: h IF h IF Щоб більш-менш об'єктивно порівнювати українських і зарубіжних дослідників (навіть без урахування забезпечення їх відповідними ресурсами), необхідно або перекладати всі праці українських учених англійською мовою, або ввести якийсь поправочний (мовний) коефіцієнт у наукометричних базах для підрахунку основних індексів. Найавторитетніші наукометричні бази даних – Web of Science та Scopus (за якими МОН вимагає підраховувати індекси цитованості вчених і організацій) - є платними ресурсами, і далеко не всі наукові організації або ВНЗ можуть дозволити собі дуже недешеву передплату на доступ до них. Зарубіжні наукометричні бази (Web of Science, Scopus і ін.) ВЗАГАЛІ не враховують наукові публікації українською та російською мовами (не розуміють кирилицю). В Україні ж переважна кількість публікацій існує саме і тільки в україномовному варіанті. Тому, природно, рейтинг вітчизняних учених при зіставленні різних наукових індексів по країнах виявляється низьким у порівнянні з англомовними вченими.
 53. 53. Резюме VS Удавана простота оцінки діяльності вчених і наукових організацій шляхом звичайного зіставлення деяких кількісних індикаторів створює величезну спокусу повністю замінити бібліометрією будь-яку іншу оцінку (у тому числі експертну). Але, як показує реальна практика, бібліометричні показники не можуть дати повністю об'єктивної картини, вони все-таки повинні використовуватися як однин з елементів експертної оцінки, оскільки, як ми могли переконатися всі перераховані нами наукометричні показники є просто статистичними, вони не відображають якість будь-якої окремо взятої статті, як не можуть і однозначно характеризувати науковий рівень конкретного вченого висока кількість цитувань може означати як дуже високий рівень представлених у статті результатів, так і наявність у ній грубих помилок 53
 54. 54. Закон Гудхарда Коли якийсь показник стає метою для проведення соціальної або економічної політики, він перестає бути гідним довіри (вимір системи зазвичай порушує її) Іншими словами: кількісний індикатор втрачає свої властивості і руйнує природні мотиви діяльності як тільки він стає цільовим показником www.yourwebsite.comIDEA «Скажіть мені як ви вимірюєте мою діяльність, і я скажу вам, як буду себе поводити. Якщо ви вимірюєте мою діяльність нелогічно, не жалійтеся на нелогічну поведінку» Ільяху Голдратт Автор Theory of Constaint
 55. 55. Рекомендована та використана література  Аникеева, О. С. Использование индекса научного цитирования в качестве характеристики научно-исследовательской деятельности ученого / О. С. Аникеева // Вестник Ставропольского государственного университета. 2009. №6. С. 5- 11.  Бредихин, С. В. Формализация индекса Хирша: обзор / С. В. Бредихин, Н. Г. Щербакова // Проблемы информатики. 2014. №2. С. 17-27.  Лукьянова, Е. Е. Современные библиометрические критерии, применяемые для оценки научной деятельности / Е. Е. Лукьянова // Трансплантология. 2014. №4. С. 34-39.  Миркин, Б. Г. О понятии научного вклада и его измерителях / Б. Г. Миркин // Управление большими системами: специальный выпуск «Наукометрия и экспертиза в управлении наукой». 2013. №44. С. 292-307.  Михайлов, О. В. О научно-этических проблемах «хиршеметрии» / О. В. Михайлов // Социология науки и технологий. 2014. Т. 5. №4. С. 71-78. 55
 56. 56.  Москалева, О. В. Можно ли оценивать труд ученых по библиометрическим показателям? / О. В. Москалева // Управление большими системами: специальный выпуск «Наукометрия и экспертиза в управлении наукой». 2013. №44. С. 308-331.  Назаренко, М. А. Индекс Хирша как ключевое слово в современных научных исследованиях / М. А. Назаренко // Современные наукоемкие технологии. 2013. №4. С. 116-117.  Полянин, А. Д. Недостатки индексов цитируемости и Хирша и использование других наукометрических показателей / А. Д. Полянин // Математическое моделирование и численные методы. 2014. Т. 1. №1-1. С. 131-144.  Третьякова, О. В. Возможности и перспективы использования индексов цитирования в оценке результатов деятельности научного учреждения / О. В. Третьякова, Е. А. Кабакова// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. №6(30). С. 189-200.  Показатели эффективностинаучной деятельности ученого и организации (наукометрическиеиндексы):основные терминыи понятия / В. Хорина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kgau.ru/new/biblioteka/17/8/1.pdf  H-index // Сайт Q-uadrat.livejournal.com 8.10.2007  Thomson Reuters | The Thomson Reuters Impact Factor | Science 59
 57. 57. www.yourwebsite.com Дякуємо за увагу! © Сичікова Я.

×