Advertisement

More Related Content

More from ssusere0a682(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

ゲーム理論BASIC 演習64 -ナッシュ交渉解;ホールドアップ問題-

 1. ήʔϜཧ࿦#4*$ԋश φογϡަবղϗʔϧυΞοϓ໰୊
 2. ໰୊ ղ౴
 3. ໰୊ ‫ۀا‬͸੡඼Λ։ൃ͢ΔͨΊʹ ಛघͳ෦඼͕ඞཁͰ͋Γ ‫ۀا‬#ʹ։ൃੜ࢈ґཔΛ͠Α͏ͱߟ͍͑ͯΔ ͜ͷಛघͳ෦඼ʹ͍ͭͯ͸ ‫ۀا‬#͔͠ੜ࢈Ͱ͖ͳ͍෦඼Ͱ͋Δͱ͢Δ ࠓճͷ໰୊Ͱ͸ ‫ظ‬ͷϞσϧΛߟ͑Δ؆୯ԽͷͨΊ औҾ͢Δ෦඼͸୯Ґͱ͠ ͜ͷ୯Ґͷ෦඼Λ࢖ͬͯ੡඼։ൃ͢Δ͜ͱͰ ‫ۀا‬͸ͷརಘΛಘΔͱ͢Δ ‫ۀا‬#͸‫ظ‬໨ʹ ͷ౤ࢿΛ࣮ࢪ͠ ‫ظ‬໨͸౤ࢿͨ͠෼͚ͩੜ࢈ͷඅ༻͕‫ݮ‬গ͢Δͦͷඅ༻͸ ͱ͢Δ ‫ظ‬໨Ͱ‫ۀاͱۀا‬#͸Ձ֨ʹ͍ͭͯަব͠ ෦඼ͷՁ֨ ΛܾΊΔ͜ͱʹ͢Δ ަব͕͏·͘ߦͬͨ৔߹ͷ‫ۀا‬ͷརಘؔ਺͸ Ͱ͋Γ ‫ۀا‬#͸ Ͱ͋Δ ·ͨ ަব͕੒ཱ͠ͳ͍৔߹͸ ‫ۀا‬͸ ‫ۀا‬#͸ Ͱ͋Δ ࣾձతʹ๬·͍͠‫ۀا‬#ͷ౤ࢿྔ Λ‫ٻ‬ΊΑ ‫ظ‬໨ͷ Λॴ༩ͱͯ͠ ‫ظ‬໨ͷφογϡަবղΛ‫ٻ‬ΊΑ ͷφογϡަবղΛ΋ͱʹ ‫ۀا‬#ͷ࠷దͳ౤ࢿྔ Λ‫ٻ‬ΊΑ e ≥ 0 c(e) = 121 1 + e p uA(p) = 300 − p uB(p, e) = p − c(e) − e uA = 0 uB = − e e* e ≥ 0 e** e ‫ظ‬໨ ‫ۀا‬#ͷ౤ࢿྔͷܾఆ ‫ظ‬໨ ‫ͱۀا‬#ͷަবήʔϜ
 4. ໰୊ ‫ۀا‬͸੡඼Λ։ൃ͢ΔͨΊʹ ಛघͳ෦඼͕ඞཁͰ͋Γ ‫ۀا‬#ʹ։ൃੜ࢈ґཔΛ͠Α͏ͱߟ͍͑ͯΔ ͜ͷಛघͳ෦඼ʹ͍ͭͯ͸ ‫ۀا‬#͔͠ੜ࢈Ͱ͖ͳ͍෦඼Ͱ͋Δͱ͢Δ ࠓճͷ໰୊Ͱ͸ ‫ظ‬ͷϞσϧΛߟ͑Δ؆୯ԽͷͨΊ औҾ͢Δ෦඼͸୯Ґͱ͠ ͜ͷ୯Ґͷ෦඼Λ࢖ͬͯ੡඼։ൃ͢Δ͜ͱͰ ‫ۀا‬͸ͷརಘΛಘΔͱ͢Δ ‫ۀا‬#͸‫ظ‬໨ʹ ͷ౤ࢿΛ࣮ࢪ͠ ‫ظ‬໨͸౤ࢿͨ͠෼͚ͩੜ࢈ͷඅ༻͕‫ݮ‬গ͢Δͦͷඅ༻͸ ͱ͢Δ ‫ظ‬໨Ͱ‫ۀاͱۀا‬#͸Ձ֨ʹ͍ͭͯަব͠ ෦඼ͷՁ֨ ΛܾΊΔ͜ͱʹ͢Δ ަব͕͏·͘ߦͬͨ৔߹ͷ‫ۀا‬ͷརಘؔ਺͸ Ͱ͋Γ ‫ۀا‬#͸ Ͱ͋Δ ·ͨ ަব͕੒ཱ͠ͳ͍৔߹͸ ‫ۀا‬͸ ‫ۀا‬#͸ Ͱ͋Δ ࣾձతʹ๬·͍͠‫ۀا‬#ͷ౤ࢿྔ Λ‫ٻ‬ΊΑ ૯རӹ Λ࠷େԽ͢Δ౤ࢿྔΛ‫ٻ‬ΊΕ͹Α͍ ‫ظ‬໨ͷ Λॴ༩ͱͯ͠ ‫ظ‬໨ͷφογϡަবղΛ‫ٻ‬ΊΑ ͷφογϡަবղΛ΋ͱʹ ‫ۀا‬#ͷ࠷దͳ౤ࢿྔ Λ‫ٻ‬ΊΑ e ≥ 0 c(e) = 121 1 + e p uA(p) = 300 − p uB(p, e) = p − c(e) − e uA = 0 uB = − e e* U(e) = uA(p) + uB(p, e) = 300 − c(e) − e e ≥ 0 e** e ‫ظ‬໨ ‫ۀا‬#ͷ౤ࢿྔͷܾఆ ‫ظ‬໨ ‫ͱۀا‬#ͷަবήʔϜ αϯΫίετɿަবͷ੒൱ʹؔΘΒͣൃੜͯ͠͠·͏
 5. ղ౴ ࣾձతʹ๬·͍͠‫ۀا‬#ͷ౤ࢿྔ Λ‫ٻ‬ΊΑ ૯རӹ Λ࠷େԽ͢Δ౤ࢿྔΛ‫ٻ‬ΊΕ͹Α͍ Ұ֊৚݅ΑΓ ΑΓ ͔ͩΒ ΑΓ e* U(e) = uA(p) + uB(p, e) = 300 − c(e) − e U′ (e) = − c′ (e) − 1 = 0 c(e) = 121 1 + e c′ (e) = − 121 (1 + e)2 (−1) ⋅ − 121 (1 + e)2 − 1 = 0 ⇔ 121 (1 + e)2 = 1 ⇔ (1 + e)2 = 121 ⇔ 1 + e = ± 11 e ≥ 0 e* = 10
 6. ‫ظ‬໨ͷ Λॴ༩ͱͯ͠ ‫ظ‬໨ͷφογϡަবղΛ‫ٻ‬ΊΑ ަবͷෆҰக఺͸‫ۀا‬͸ ‫ۀا‬#͸ ࣮‫ݱ‬Մೳू߹͸ԼਤͷΑ͏ʹͳΔ Ώ͑ʹ e ≥ 0 uA(p) = 300 − p uB(p, e) = p − c(e) − e uA = 0 uB = − e (uA, uB) = ( 300 − c(e) 2 , 300 − c(e) 2 − e ) ղ౴ 0 −e uB uA 300 − c(e) − e 300 − c(e) − e 300 − c(e) −c(e) − e 300 p = 0 p = 300 ަবͷෆҰக఺ 0 −e uB uA 300 − c(e) − e 300 − c(e) − e 300 − c(e) −c(e) − e 300 p = 0 p = 300 ަবͷෆҰக఺ φογϡަবղ ରশੑ ύϨʔτ࠷దੑ ແؔ܎Խͳ݁Ռ͔Βͷಠཱੑ ແؔ܎ͳ݁Ռ͔Βͷಠཱੑ ̎ͭͷަব໰୊ ͱ ʹ͓͍ͯ ͱ͢Δ ΋͠ ͳΒ͹ Ͱ͋Δ (U, d) (T, d) T ⊂ U f(U, d) ∈ T f(T, d) = f(U, d)
 7. ‫ظ‬໨ͷ Λॴ༩ͱͯ͠ ‫ظ‬໨ͷφογϡަবղΛ‫ٻ‬ΊΑ ަবͷෆҰக఺͸‫ۀا‬͸ ‫ۀا‬#͸ φογϡੵ࠷େԽ໰୊Λߟ͑Δ ͜ΕΑΓ ͷೋ࣍ؔ਺ͷ࠷େ஋ͳͷͰ Ͱ࠷େͱͳΔ Ώ͑ʹ φογϡަবղ͸ e ≥ 0 uA(p) = 300 − p uB(p, e) = p − c(e) − e uA = 0 uB = − e max p (uA(p) − 0)(uB(p) − (−e)) = max p (300 − p)(p − c(e) − e − (−e)) = max p (300 − p)(p − c(e)) p p* = 300 + c(e) 2 uA(p*) = 300 − 300 + c(e) 2 = 300 − c(e) 2 uB(p*, e) = 300 + c(e) 2 − c(e) − e = 300 − c(e) 2 − e ղ౴ p 300 c(e) ≤ 121 300 + c(e) 2
 8. ͷφογϡަবղΛ΋ͱʹ ‫ۀا‬#ͷ࠷దͳ౤ࢿྔ Λ‫ٻ‬ΊΑ ʹ͍ͭͯ Ұ֊৚݅Λߟ͑Δ Ͱඍ෼͢Δͱ ΑΓ ͔ͩΒ ΑΓ ‫ۀا‬#͸աখ౤ࢿΛ͢Δ͜ͱʹͳΔ౤ࢿʹΑΔऩӹ૿Ճͷ൒෼͕‫ʹۀا‬औΒΕΔͨΊ ަবͷ݁ՌʹΑͬͯ͸౤ࢿͨ͠΋ͷ͕ແବʹͳΔͱ͍͏͜ͱ͕͋Γ ‫ۀا‬#͸‫ʹۀا‬ରͯ͠‫͘ڧ‬ग़Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ ‫͑׵͍ݴ‬Δͱ ౤ࢿ͚ͨͩ͠‫ۀا‬ͷަবྗ͕૿ͯ͠͠·͏ͷͰ աখ౤ࢿ΁ͷΠϯηϯςΟϒ͕ੜ͡Δ͜ͱʹͳΔ ͜ͷΑ͏ʹඇޮ཰ͳ౤ࢿʹͳΔ͜ͱΛϗʔϧυΞοϓ໰୊ͱ‫Ϳݺ‬ e** (uA, uB) = ( 300 − c(e) 2 , 300 − c(e) 2 − e ) uB(p*, e) = 300 − c(e) 2 − e e −c′ (e) 2 − 1 = 0 c(e) = 121 1 + e c′ (e) = − 121 (1 + e)2 (−1) ⋅ − 121 2(1 + e)2 − 1 = 0 ⇔ 121 2(1 + e)2 = 1 ⇔ (1 + e)2 = 1 2 ⋅ 121 ⇔ 1 + e = ± 11 2 e ≥ 0 e** = 11 2 2 ≒ 6.778 e* = 10 ղ౴ αϯΫίετɿަবͷ੒൱ʹؔΘΒͣൃੜͯ͠͠·͏
 9. ήʔϜཧ࿦#4*$ԋश φογϡަবղϗʔϧυΞοϓ໰୊
Advertisement