Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อติมา อุ่นจิตร

456 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

อติมา อุ่นจิตร

  1. 1. แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) ปี การศึกษา 2554 ----------------------------------------------------1. ชื/ อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื! อง เทคโนโลยี 4G ( ForthGeneration )2. ประเภทของโครงงาน โครงงานพัฒนาสื! อเพื!อการศึกษา3. ชื/ อ สกุลผู้เสนอโครงงาน นางสาวอติมา อุ่นจิตร ชั:น 5/1 เลขที! 464. ชื/ อครู ทปรึกษาโครงงาน ี/ นางสมร ตาระพันธ์ ตําแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ ํ5. ชื/ อครู ทปรึกษาโครงงานร่ วม (ถ้ ามี) ี/ -6. แนวคิด ทีมา และความสํ าคัญ / ปั จจุบนเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนิ นชีวตของ ั ิเรามากขึ:น ซึ! งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นปั จจัยที!สาคัญต่อการดํารงชีวิตในยุคข้อมูล ํข่าวสารมีความสําคัญ คนหันมาบริ โภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ:น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเปรี ยบเสมือนถนนสําหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที!ตองการ เรายังต้องการเครื! องมือที!จะสามารถสร้าง ้เนื:อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นันก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ! งเป็ นตัวกลางคอยให้ !ข้อมูลต่างๆ แก่ผใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี!ยนแปลงจาก ู้เดิมไปมาก
  2. 2. ในยุคที!เทคโนโลยีการสื! อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต กําลังเป็ นที!นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปั จจุบน ทําให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทนต่อการเปลี!ยน ั ัเปลี!ยนแปลงในโลกของการสื! อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web;WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ! งมีลกษณะเป็ น Static Web คือมีการนําเสนอข้อมูลทางเดียว ั ่(one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที!มีอยูรอบตัวเราให้อยูในรู ปของดิจิตอล ่(Digital) เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หรื อการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผูใช้สามารถอ่านได้แต่ ้ไม่สามารถเข้าร่ วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื!อก้าวเข้าสู่ ยคที! 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรื อ ุWeb 2.0 เป็ นยุคที!ทาให้อินเทอร์ เน็ตมีศกยภาพในการใช้งานมากขึ:น เน้นให้ผใช้มีส่วนร่ วมในการ ํ ั ู้สร้างสรรค์ จุดกําเนิ ดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ ยค Web 3.0 ความนิยมขอ Social ุMedia มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั:งและมีแนวโน้มของผูใช้บริ การทัวโลก ปั จจุบน Social Network ้ ! ัWebsite ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิ ดโอกาสให้ผใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการใช้ประโยชน์เชิง ู้ ่สังคมกันมากขึ:น ไม่วาจะเป็ น Facebook หรื อ การสร้างเว็บ Blog เพื!อเผยแพร่ ขอมูลในรู ปแบบ ้ต่างๆ ในเรื! องของเนื: อหาความรู ้เกี!ยวกับเทคโนโลยี 4G ( Forth Generation ) นั:น เป็ นความสนใจส่ วนตัวที!อยากจะศึกษาเรื! องราว เทคโนโลยี 4G ( Forth Generation ) ดังนั:น ผูจดทําจึงได้มีความคิดที!จะนําเอารู ปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpress ้ัมาใช้ในการเผยแพร่ ขอมูลที!เกี!ยวข้องกับเรื! องเทคโนโลยี 4G ( Forth Generation ) ศึกษา เผยแพร่ ้ความรู ้ดงกล่าวสู่ ผสนใจต่อไป ั ู้7. วัตถุประสงค์ 7.1 เพื!อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื! อง เทคโนโลยี(4GForth Generation ) 7.2 เพื!อศึกษาค้นคว้าเรื! องที!สนใจเกี!ยวกับ เรื! องเทคโนโลยี 4G ( Forth Generation ) 7.3 เพื!อให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและ ้นํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ:น ! 7.4 เพื!อให้สามารถติดต่อสื! อสารกันได้ระหว่างครู เพื!อนและผูสนใจทัวไป ้ !
  3. 3. 8. หลักการและทฤษฎี เทคโนโลยี 4จี เป็ นเครื อข่ายไร้สายความเร็ วสู งชนิ ดพิเศษ หรื อเป็ นเส้นทางด่วนสําหรับข้อมูลที!ไม่ตองอาศัยการลากสายเคเบิล โดยระบบเครื อข่ายใหม่น: ี จะสามารถใช้งานได้แบบไร้สาย ้รวมถึงคุณสมบัติการเชื!อมต่อเสมือนจริ งในรู ปแบบสามมิติ (three-dimensional) ระหว่างผูใช้ ้โทรศัพท์ดวยกันเอง นอกจากนั:น สถานีฐาน ซึ! งทําหน้าที!ในการส่ งผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื!อนที! ้จากเครื! องหนึ!งไปยังอีกเครื! องหนึ!ง และมีตนทุนการติดตั:งที!แพงลิ!วในขณะนี: จะมีให้เห็นกันอย่าง ้แพร่ หลายเช่นเดียวกับหลอดไฟฟ้ าตามบ้านเลยทีเดียว สําหรับ 4จี จะสามารถส่ งผ่านข้อมูลแบบไร้สายด้วยระดับความเร็ วสู งที!เพิ!มขึ:นถึง 100 เมกะไบต์ต่อวินาที ซึ! งห่างจากความเร็ วของชุดอุปกรณ์ที! ั ่ใช้กนอยูในปั จจุบน ที!ระดับ 10 กิโลบิตต่อวินาที ั9. ขอบเขตของโครงงาน 1. จัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื! อง เทคโนโลยี 4G ( Forth Generation ) 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื! องมือหรื อโปรแกรมหรื อที!ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 2.1 เครื! องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื!อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที!ให้บริ การเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ที!ใช้ในการติดต่อสื! อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.comwww.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรู ปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.0
  4. 4. 10. ขั?นตอนและแผนดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนสิ งหาคม เดือนกันยายน ที/ ขั?นตอนการดําเนิ นงาน สัปดาห์ที! สัปดาห์ที! 1 2 3 4 1 2 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทําโครงร่ างเพื!อนําเสนอ 4 ปฏิบติการจัดทําโครงงาน ั นําเสนอรายงานความก้าวหน้า 5 ของโครงงานครั:งที! 1 นําเสนอรายงานความก้าวหน้า 6 ของโครงงานครั:งที! 2 7 ปรับปรุ ง ทดสอบ 6 จัดทําเอกสารรายงานโครงงาน 8 ประเมินผลงาน 9 นําเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog10. สถานทีดําเนินงาน / ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรี ยนเลยอนุกลวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดเลย ู11. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ / 11.1 ได้รับความรู ้เกี!ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื! อง เทคโนโลยี4G ( Forth Generation ) 11.2 ได้รับความรู ้เกี!ยวกับเรื! องที!นามาเป็ นบทเรี ยนในการสร้างเว็บบล็อกคือ เรื! อง ํเทคโนโลยี 4G ( Forth Generation ) 11.3 ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนํามา ้ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ:น !
  5. 5. 11.4 สามารถติดต่อสื! อสารกันได้ระหว่างครู เพื!อนและผูสนใจทัวไป ้ ! ่เพื!อสร้างเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ผานเว็บบล็อกได้ 11.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์ ํ12. เอกสารอ้ างอิงhttp://board.postjung.com/512910.htmlhttp://www.boarddev.com/forum/index.php?topic=2677.0http://www.saksit.com/ ลงชื!อ อติมา อุ่นจิตร (นางสาวอติมา อุ่นจิตร) ผูเ้ สนอโครงงาน ลงชื!อ............................................. (นางสมร ตาระพันธ์) ครู ที!ปรึ กษาโครงงาน

×