Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใครว่าข้าไม่เก่ง 9

1,279 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใครว่าข้าไม่เก่ง 9

 1. 1. J tl0un B1 lsu 0lu llnn slfl C@NTENTS muil 8l hruuilflNu 82 fiunmilnilrmanaau nauil 83 finma]uan naufi 84 Um{afiiln nauil 85 nrustnn-aoflUm:fiarulr nauil 86 msdodrrrirRrumr nauil 87 ilSlrimuf,u tlaud 88 l$duuuan nauil 89 rifan[rr nouf, 90 nuundoaufiulrt ttauil 91 flEnuulrjd nauil 3l 5r 7t g0 r0g r29 141 l$7 187 2Bl
 2. 2. .Jts .<
 3. 3. 6u aastluuu Sluoas na1 'l uuag oll0l2e:[an nusrin riuftaiassriu - -t 2tlg$Fl1 td,,turauT 1lrqilrn rr rrrtn6'o1ei trirlrl 1l1?UAaA fiu fllAaSAaOa fi}ifi'uciu trilsiEa a:uu ?6e:o?1 16llri t$ [o..
 4. 4. 6 : n11?11 i,:1 nfl rin16!5n oi ? ,j oaf [t{ll $€$ fl,lau a€'ru nlau '[riann rrirli
 5. 5. ntion ' lJritua:L uai t'Itr(i!nt!uIn rroona$ag nrulu ltll3IaU n,]Eoad a€ nu[[stS: nusnl, [ €1:[14u rasdhdia uu'lo'lfiq! i.. utoa:
 6. 6. $Nr11 S' $t ri /l
 7. 7. , I I I dssau6ndn ltfl3lautoSl u:niu
 8. 8. 5',r0n11 uar9$&auu riuriluuat ?tllLg?ttI un .. norr-ara:1r nua an: rrirle rirn ar n uaegSas liutri sr6au 21,|9 L€ u10
 9. 9. t ||1'/// // %2, .,7 t$urfu lrloing tl'ru r{u huuru tlilr t nasrrirhJari riu*ritudas ,udnisn21l| B?1U nr:ytgli rdllrlir,rogfioznld 69liLotra! r 91ll1tl/t,l ufaolr:lritr,r.rAu u,r?n01'l.. r uSln€:llt {birit erLot )-..._ rar lul $ri'r:uosrfiuliartr: unu6uurql$u i'ioiounarslitu r,, sr u-rl ar er"as lnuao-rlareira uulrruuuau..
 10. 10. un6 n€31n19t[Aao o:6arirsfio il1A'ln kssruiloro
 11. 11. oaudu6ulri sri' uari'lu ttusrrfilgrq udc ,t,r-. 1r,'rdu ou: roTuuu: n6'r 6lrJdr I [2oue:oagaf u[6aa'l1nlo tl41/l n a g1s La .tln,l'? L{aL rlaaua6 g
 12. 12. t.1i i:: '"- linrrtil[i
 13. 13. oaud[6srtri rd'lhlari '[ultsuru -rJ H are [[da q r6t1trn1g ra:t6o1e dar narsrirf{nm rdae:lairiq aosaoBds
 14. 14. nouii 82 flunafifimmanraH Yua:dufi suasrqs.l lndaanern fivis &ulgruro tOlOlA ldudz z'. na6 rlrnuoatoafiu qrurnr6T lJ,rrorurrta ..J !'ltau Itnnrrura toi.iu
 15. 15. acirdrbi o0lt{ll1u1a a,ruln [!l 6a: 5 rdraarnfiu -,/ ttatl,l,J't ldrasr
 16. 16. NIu' I fl/( riur[u natl te a'1f,{ r riniu tn'l$'tl'l roultosru i61r rinini Iuna,tal'r ld nargtdu -rle,e nl:T1glean uolsrl: [?nn 6uu1!a cirsar aiilriloi a o.uLagEUnouox aan ,lnall nanrir.fli rl,t Barrhra6$ro'r )-) udgc2unt$6tllll3lua: n€:?ll Laao -t, Ltl 'l$nn{auagr.1g d.1! d,]unza[uuug aanul vol rlrrfitnlr u ltrroultusru ilfl1e rl'xlollll: x ai lasetnr:dad dsauirihurrrria:1 ua:ntainrc €2ll,l$t u lud ttosau-rlsredc: rrldgurrrlasnu l. flaaulgll?txl1cl gr nra groi,as
 17. 17. ox1ct5:u'JE riunercrnde lus1ud 1r.rnarn oarrtndr iiuluau6s $ollo.. t Lanl| turi llttBo€1!nlg rard, lar riuhiarEtro ur n ?rodo... un em$uonrirr utllo.-- UAf1lI 'Crlt t,,,,
 18. 18. 'NY ulaa$ flor€:[uo aan 1.. ww'"W,
 19. 19. nn $&or na,t g rilr"l tsro no13t.. ri'usaell6i snadrs [1{ A 6',11 tllll dogao..
 20. 20. . dmhct [o102tan ltr,ira:tr :tmLtn€u6 I
 21. 21. N -l ei.E+=i YiH..i-=.-=
 22. 22. ,i, LAMS3J1?1U tiauan quuuri 6oe: 'hivrha:lt
 23. 23. lriro:grs e1fl [6lua1$do qlnura tl/t3ltl?'l "anro:dnrn ir.mn" a$lJ1 l![ouilltt5s eoaauta{ rin ltl uloislrn'i1 drgbidarri''r... tnto: rinriras rEltri nrinds zco filn iuna:on- drs'ha q! rf,mu: -t-a n,l€6UU11/tttflUUl qull rirritunrr; a!uitt [!t{fIlttog2 aroc:oril$rni rlcrnirt uuu llqiJ0u,1$ lt6A$OUttl,l oawnelllrl, offl6oa oirden [$au flnro: llu:u:.. a: -
 24. 24. ? -4 s lo! [tE3lu rarinuuan n?11l kitoirra: ,ts ,/.,o 7 vu?ntl, e:3ntflnafl a ao t6t: tunr:on sutia: lt10l13rn lcJrr4ug,rsgtlu lasdnuo ,1$[l5lll [31 ?€f .l oul |Dlriu#usiar uouuu1ldr nuuriu o:uran}J lrioias [?a! 1n aro
 25. 25. e l[n tarn w{"w orgrflu e Gl1fl o&1n oa$ uuu 6t : Elz.. 2t 1u?sJlilf tall arn i,'(f% -,_4,
 26. 26. Ie1 14tnuag aago quus guclaan3l1 5:r 21r9nUA11 riturrarn?r artlou: ) i ) ) I firn t [fi[t2 n?1U aa! ouciglnlo: 6norderan [t4d,l[€"
 27. 27. leiritu a:'[ru: tt u{lufls 6dg
 28. 28. [h tn 6UA:eln a91$Tunu ltsutrflnra - ariuri =-. + - o:du t&$1241 ua 1 taa€:t9l?t ua?
 29. 29. fl.
 30. 30. T hlI;' fu{u I
 31. 31. lrifirirlrau [u nu rirdrr{gn arirsurg findtvqi touriu adrrr16llri loirnranw rndaraai 6udc1dfi tuat/lullLZrteu rarslrhu Isldaan o:riu tll lrtsou I nt:ornrrirrrfs ursoiasarfig uirolrrtSn r rt ro#rld o riin rrirtol6 nag ld€1s lll !tl llt1€iou elzrrbt lde t-, . n"1 uaur1ll/llln 6ndtra oialrt flnro:adu 01fla10flllull eoT.t:$r.[9da€ oanu rirler lriaau Yirlsior s sJ1[As6i: lu &u&
 32. 32. da
 33. 33. 3 L a errn ,- I aln a L q aro V- stn L ;J;I u6il
 34. 34. a?13J[$1l ?1A0AU no?1.. tnSa€?o rng 1 lldo n,ro'ilrilio o:dasrnnn'i1 uz${sI?g*1na'iu -r.' rclrl?t?6u$lt riia61doiorils tIultoll W ,Ee'
 35. 35. sa 1l tr: ,ircnrg rinlylrias r:mrirar ariruir ldur rfloilr:o trssru nrnlrt , No tuo -rtoroki !! nna:1t aan8ll i:rt
 36. 36. U1U:UO L€1l|$t/t1 '1116lln1taaal llul.ttt hitdral.. {t ralBrJU ua[1? u.l loll uuag u: ari1of,zlzai[uduaa n€o:316luot92g!lLUu orra tt6rr rronl€1nn1n riauuuduriaudru 6tJOAl!Lfl1nllnA:ga1S uaa$(lrLulo
 37. 37. w ,|i lrinlr nh rrirrulu tla? r0t:Gl1 utlr T{1 UA .l tr2tYtg1n aaga,l u$a1fl16 'lrifo6oriafiu
 38. 38. t14tt €gr, r! 16ilId' eioa$ $t1gYla$o{t nalnalnlfl rrduau u
 39. 39. [fluI ouu "r: r,,ilun1€ 85 ,irriiuuautrt rir alluq€: Lalgu:gn$ Ioo?g r u6gllri RSUSN n0mu ilfl: fia-ulr
 40. 40. o1Bn )- 1013l uourafi uno:ufi€ ,: llnttauta9
 41. 41. r[5as aglnes anBQ,r t€asIog2
 42. 42. rdrc:h' dfiulnt ,".turiolo fiuriudrnC o:ww* [[u1J1l oat d0|1?t . sasrdr.. .Nt
 43. 43. l[a2coniE tflllalJ$Sloult ooun$t
 44. 44. $"', ' p
 45. 45. du arnne:Tfg ri'urdrriu 1er:urc rrda na1$1n u1 ua{uu3I '[unarrndrrnrru ruru s 0|1313J19t10U gulo€gll tn,luuoad ra116rria 6tu nat$go dulas: ga$al.l
 46. 46. o1uu at 1ttflte1 $3Jgnu uua!
 47. 47. wq muil 86 '-s 6[1un i) urotfiunto: 'd . t.!o .rt nNr0il rriurfiulnr 3 yt$14 o ilNiIRJIU nlfl Iiurumr nail HP tiF-l ltP [,ffi] 7ff, lfiutri ur6ou @ luIanfl trifilotds rl1f,1X1 AaQ .r.dki*urn HP ffi HP ffi-t
 48. 48. 6o6u r ooz o:aanlrl elnru[3J [o -$sa n1€oa6l [[fiIt n?1&0t1ft
 49. 49. ta1fl Ia13J1 [4fl
 50. 50. '4qc d { : fi3.t4u.. kirEarlriuri€ !? ag1$nu rilunua:nu '[ )uull a:lafiu 2 rag
 51. 51. ,',i,l.. 1AllIn kirfiolr,rri orntmsru ' nrc tlhlueiu 6uaanl iIt$aa llo [o3J t{ flun [ $$asl[a: o?1$[12 "[r,i6sriuana o 1x1 Y_ Brntd < [auu..,il ^til 1/" l/
 52. 52. tT r a// ry", HCG r:nt:oiJ nrrfiu*tt r,laloa rorau aanltlue:t:ulglfl! aeuarutnlunrriten lte:621!O€11ll]O{ llllutl ltt!1nu u sianhiuri llt€13 mrf$ [a il
 53. 53. t{lf' -rur.drruriul,i atnlal nuian usisfi? rfnu€ : /a"rri"ri*l"o tifr [nu.l
 54. 54. ,% ffi $l1tJ 6 uaSJ ll u ( ( d ?cnr1ll$au n1ll f na,l tua iuuirlrlnri Ltari.t.. }t D: ll [.U'] liI
 55. 55. afl [a: 6|nq1 a$an '7 ;', -.
 56. 56. l;irir16'g dulrisasr ul{ at aa$l|1 $6an t- H
 57. 57. _,_-gquil 87 _ USIUTIIAAU
 58. 58. ro:dahl aaluuo lrm$ll arJrnsleog ,a ilcti'u lsilag !! Io:eun?1 nt:one:rrn 1:aa !:tldos f,sdtnot qiug'itrgr6 aatuunri llto
 59. 59. l m.. lltuvt IuIo:o1 [?l1B$a d:a t 3r 621$UAUU1 t$$1n ultag.l dll: ' fin'iriEnatctou grttttsttrotriue: lftoiaafi'urin{d rirgrdoocr$ar$rao stsaorlrllrde
 60. 60. rirrir arirh"t6o "[uslriau dl urafiau aiuleifind oonuo$., l rL,i'r fir,l uL[a Tr h r'r{ it,uri'a l! rr r.t lt /rLi oatl 6olarli "[uutiuan tyrlull
 61. 61. vt1[ c|1g flqug9lou u r$a tu Llt?lllt ,;fl-.;' 'iI-i:i,'1;'..::-'i- :' u6nleiu ki'ude !!
 62. 62. 1,{1&lUa3J e1fl 611ua1€ !?
 63. 63. ("' *S
 64. 64. luurrrf,u rthnkXnfiud t0uorirtriu nfl fuurf,unq
 65. 65. fl I alil ton rlu ?ttl1ou1 lt/tottolll torau ru6rJ n.l6teud 91611tr atilt d1flit1 hitfiue: ioil:.. un{1o hiloueoors 33rg d,ruia..
 66. 66. n1€oodu c:[5&uar:?1n o:rnrn fit unt?l,r&1[a?t . r[9i1]{[$1 I a€a [$o2[af ;l,luoxa1n nx'luuau l 9115..
 67. 67. 1
 68. 68. ! vttlo o[a $1ll t9 I s*= ".* :,. - 4"d, h:.
 69. 69. ,, roanaglu 6arfluizr n160|aduuu era$ls6ir [ { fl{
 70. 70. 1105t1 iloiraut o92tu10l [ arirrililu ) :. I /- 1oileh.trin #ron.ro"a,i'u tufiu drrlririlt taot"t $€anu: 1-, i?,qrn$ 10au.. aur:rlro! i,lrrariodo uiriu 1r.ior
 71. 71. ind ilnl*oi a$ a:r,EurJzo [[6i'j1 cu[nu6e! .:. rastrir u:--
 72. 72. Izdlnri oit€ o1r rndsern 1l i' . nrzqiler ,.0n '.: aonnoad l$lrs laikiliuoirirndal aaostosritiu $rranu: ffi9..,, 't. ii$tsi:" ,r'l tl /,,1 ,' aan euariu6'a leiki rrde lfr{c1tn rq
 73. 73. ua? 1/l a o61,'It/t 'onaq?iia !l0aaoeuof Iog?11 riurdaaieriu !? Q:OA$$1ttil lririr.rrdr fildorrn::oiu tllt t?
 74. 74. tne o! sarJ[[
 75. 75. li * r" f" ","& ,'& ! &4* * r a b .1 * ,e ,w U. * EE drrin r'/ ''.' * ' , '* * ,m 1r 6*. uro:iunrm: .,: e:[6I lijoqrn Idnd'u
 76. 76. :-?!i'.:_;,,,niii 1.;;:r*:".1*ii€ r.;:i_, tr ,,,.*r 1.* ;;
 77. 77. ='... WW * i." uau2[x 1/lilo[as !t X
 78. 78. N* M(//////2 oTt uurllu1 fi'irlrto rirs rr6u?In riukiduri:r o,r!ti,ian .:- rirSanOa rr [l1g96lu riuo: lls69l durarda 16staou*1dn riltrrlt:ril irtorliilnun :,n Q:flOA:lt $ouftas $?annuau e:kiiYnsn6'uu d:Ll1$ ki6nudru: '11111 f,n1tltrA:n 161lt 6uolt to 3l ( ( ( t
 79. 79. diE: ol}lenBtunau n":aanu€ga3ia nU'ladan 12o"o n21tltcuuaono: :: L1{3I IU1r da{t la$tn ugutagau o?[& to [[a?, 1
 80. 80. M-:1 Jl ,4*-" _ "+ ,=.& ,Y* "6(6 rlnfiaurafi dtirdoltu dslloiau a{ t!goul $t4rioa$ 1[tag.r lrifimso ssnorzl:[o BUn€:yt01'lusl1
 81. 81. t: ,i +.' ,l :i. ., IU1?IAE 16srlri 619 0e1no ua?
 82. 82. ?o[no€ 1lt airuHru: 0l1ua1t !xuo s[01[ag lrsll 16s rarliri; 2 1 4 7Z $xloEoll a:$1fi rulocdr o inaoou a0nu ri'e}l
 83. 83. s
 84. 84. .. -,'.-- .___ra$r: .: ": _,*r @ @ )
 85. 85. 6lU n,laf 6oa:lt asu: ? Lq t, /r t r-. N N
 86. 86. fillvt riudaul au[og2 :si=<---
 87. 87. V )', f.
 88. 88. #ffi1 A ,--J I , ^ - IF "€ vle€Eou - -{ ntrtoas ..[u < -- -" < 6'ru:a:LEvtQ: ?_ 3r1to[[uu1] $€anut olJ1n > 5i '* doufalrt uuuu$ !l K/6 lloou ,irrnrg ua:io1c '[uri'a'[e m 'r t/2, rd,ttrniiuaauurs lri6oe :uor:rar neluuiiurcn.is A t* ylu?t"€11!1$t
 89. 89. ... l. Lu21At[Vtll o,]sga!r?'ao!x )- , J 5 9ttn$asl$Il2 'u!uflnuraoauran Liarnndmnflir r('"d -- pa'- * -. {: 11fl a$au[ta? I ord t$,1lna
 90. 90. Y4 "N$ :l1l -.42 /nt! u lrilsr lte2u: la!!n [!3IOO [14A1 oa [[$rJ zu,Ioarilsit6i rirki*-riu unu $u?flfi Q€S?TI
 91. 91. df AUUAU ue!uuau hugo dur uuri unu: Ll.itoLrlu ri'sriu ri:uo: higal oue: le.igarin autln un 6lo ?s tlu an[6au: u"raittrir q [[uuuull! ,l i$ ,/t /
 92. 92. N {t1[ tnago ttfl =t j ltd9t .. n10u 4 LtflsLLn6ll ?rv,, .//" duc;rirlrirrri 7&t 1d /Zt 8In't,ltId?l fl1n!otu8l rea rtgi 62'lllVnflU1 oaao oEllll oue:oag rirbiuri &a't13td?r 1ril6i
 93. 93. / B €dnQ:153t rrat o$ n?1sl nd.l aaneJl udru: u,rgcJol no2ii{a o! 6ilaahiors ua$du
 94. 94. OUTO lgiorrl rliaias?
 95. 95. f;{ CI ,fi E' F FI fri 'fip ir ooo:0s6u €,'lSgn1tgat 16utriortn .r reg€ t?
 96. 96. toelau d116il TI [tr,l€1:oll[91 to o?131€dnualStl1g quese:Glodu -) nuult &ulJd$$t^[l lrJran fl1 Ua ?l1sz1?r 3J1UA? !!
 97. 97. N raaoau d1unu10l3 fiuorrt: dr6osuIilfi 2',1.. dTlsu; t2
 98. 98. 5osu1 i ": -" o!gnuLo o?solulanlao.t [y3tE!l[tLl larim: r uau#rhqiudluu olta,luIo Itioolg$re: arrrraotirlriEndlrs Itunrni1lnf,to.- lerln l t,lz ltl [Lltuo lurrnrlrrz!tl+l olr oa[natllll 10atr1ll
 99. 99. , gt:tt: vrnglllr u r[nErrBi [gn Bgtrdrtrd It{tot€?1t66| i- olqu $ut€a: [1{€1i[8fl rirrfruno6i €tttflgQ OES[[nfl6103Vt1l B Z[$41 hllritnacrnd'u [r$g acl1$flu d11:/ a ulri ase}iurdltri l11r1lU rin&zs l z1ri uss !$lu l ran lariaht dg trifianrir.r arilrun
 100. 100. adrlilrasu: nduurroa: 16ltri !!
 101. 101. I at[3J oue30la{t [?t ua$ [[3J fl3Ie:OArl [ 1[ [lflttlo : lrfl3J Hl t6l Llll ttlt Q:OA$U lou a9 &flaldt €afl3Jnauu: 8 ft1 ooe:d an? t2
 102. 102. -s 'Nl. r: iloatl$oaal !a0r'ltl62?!l: r urrfi iiu6noall6 efu-

×