Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Сутність банківської системи України

Сутність банківської системи України

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Сутність банківської системи України

 1. 1. Банківська система І модуль ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
 2. 2. Змістовий модуль 1. Сутність Банківської системи України План 1. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. 2. Організація і функціонування провідних БС зарубіжних країн. 3. Становлення та розвиток БС України. 4. Еволюція банківської справи. Д/з
 3. 3. 1. Банківська система: сутність, принципи та функції.  Банківська система - це складова кредитної системи, яка в свою чергу, є складовою фінансової системи країни.  Банківська система - законодавчо визначена, чітко структурована та субординована сукупність фінансових посередників, які здійснюють банківську діяльність на постійній професійній основі і функціонально взаємозв'язані в самостійну економічну структуру.
 4. 4. Головні цілі БС:  забезпечення суспільного нагляду і регулювання банківської діяльності з метою узгодження інтересів окремих банків із загальносуспільними інтересами;  забезпечення надійності і стабільності функціонування банківської системи в цілому з метою стабілізації грошей та безперебійного обслуговування економіки.
 5. 5. Банківська система взаємодіє з іншими системними структурами, з якими вона забезпечує утворення економічної системи в цілому, зокрема, це бюджетна система, податкова система, валютна система тощо.
 6. 6. Функції банківської системи: Трансформаційна Зумовлена посередницькою місією банків Емісійна Полягає у створенні платіжних засобів і регулюванні грошового обороту Стабілізаційна Полягає у забезпеченні стабільності банківської діяльності та грошового ринку
 7. 7. Порівнюючи банківську підсистему з іншими, можна виявити в ній риси, які спільні для усіх підсистем, а також специфічні риси, які підкреслюють її банківську специфічність.
 8. 8. Загальнірисибанківськоїсистеми Поєднання однотипних елементів, які підпорядковуються однаковим цілям. У банківській системі це окремі банки Динамічність: банківська система постійно розвивається, адаптуючись до зміни економічної ситуації в країні. Закритість: банківська система є системою «закритого типу», що проявляється в концентрації уваги її суб’єктів переважно на специфічній діяльності, що пов’язана з грошовою сферою Саморегуляція: банківська система має здатність до самонастроювання, саморегулювання; якщо один із банків банкрутує, його «нішу» займають інші банки; при зміні економічної ситуації – банки змінюють методи діяльності
 9. 9. Специфічні риси БС: - дворівнева побудова; - поглиблене централізоване регулювання діяльності кожного банку окремо і банківської діяльності в цілому; - централізований механізм контролю і регулювання руху банківських резервів; - наявність інфраструктури, що забезпечує функціональну взаємодію окремих банків; - поєднання високого рівня централізованої керованості БС із збереженням повної самостійності і відповідальності кожного окремого банку.
 10. 10. 2. Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних країн Фактори, які впливають на організаційну структуру та правове регулювання банківської системи Історичні, політичні та національні традиції Рівень розвитку товарно- грошових відносин Загальний економічний розвиток країни Засоби регулювання грошового обороту
 11. 11. Принципи побудови комерційних банків Принцип сегментування Банківська діяльність обмежена певним видом операцій чи сектором грошового ринку Принцип універсальності Будь-які обмеженні на діяльність банків на грошовому ринку знімаються
 12. 12. Банківська система Великої Британії є дворівневою. Банківська система Великобританії Банк Англії – центральний банк країни Депозитні кредитні та торгові банки Фінансово- кредитні установи небанківського типу
 13. 13. Для кредитно-банківської системи Франції характерна система державного регулювання банківської справи. Банківська система Франції є дворівневою. Перший (вищий) рівень Центальний банк Франції Центральна кредитна рада Комітет з банківської регламентації Комітет з кредитних установ Другий (нижчий) рівень Універсальні банки Кооперативні кредитні установи Народні банки Ощадні і страхові каси Фінансові компаніїї Товариства взаємного кредиту Асоціації та союзи Каси муніципального кредиту
 14. 14. Побудова Федеральної резервної системи США
 15. 15. Сучасна кредитно-банківська система США є дворівневою і складається з таких основних елементів: - на першому (верхньому) рівні банківської системи - Федеральна Резервна система (ФРС), яка включає: Раду Керуючих Федеральної резервної системи, 12 федеральних резервних банків, які є центральними для округів і розташовані у різних регіонах країни; - другий (нижній) рівень банківської системи США становлять комерційні банки, небанківські спеціалізовані кредитні інститути: поштові ощадні каси, фінансові і страхові компанії, кредитні кооперативи, пенсійні фонди, фонди соціального страхування, товариства взаємного кредиту, федеральні кредитні установи.
 16. 16. Банківська система Швейцарії Центральний банк Швейцарії 1 група банків: Три крупні національні банки: Union Bank of Switzerland; Suiss Bank Corporation; Suiss Credit Bank 2 група банків: Контональні, місцеві та ощадні банки, що працюють з місцевими владниками, спеціалізуються на кредитуванні 3 група банків: Приватні банки, основний вид їх діяльності – це управління інвестиційними портфелями Фінансові компанії
 17. 17. Характерною рисою швейцарської банківської системи є надзвичайно високий ступінь контролю за діяльністю банків та інвестиційних компаній. На цьому ґрунтується загальноприйняте в світовій практиці ставлення до швейцарських банків як еталона надійності. Контроль за банками має триступеневу структуру і здійснюється Федеральною банківською комісією, Національним банком і Швейцарською банківською асоціацією.
 18. 18. 3. Законодавчим підґрунт ям формування банківської сист еми України є ЗУ «Про банки і банківську діяльніст ь» У 1991-1992 рр. було створено дворівневу банківську систему. І рівень – НБУ з територіально-обласними відділеннями. ІІ рівень - комерційні банки.
 19. 19. До кінця 1992 р. банківська система України практично було сформована та завершився перший етап. З переходом на ринкові засади українські банки трансформувалися з вузькоспеціалізованих в універсальні КБ, розширили спектр своїх послуг, поліпшили якість обслуговування своїх клієнтів.
 20. 20. Механізм функціонування БС України  Закріплення фінансової стабілізації та зміцнення купівельної спроможності національної грошової одиниці;  Здійснення кількісного контролю за динамікою грошової маси;  Забезпечення купівельної спроможності національної валюти;  Підтримка короткострокової ліквідності КБ;
 21. 21.  Стимулювання процесів збільшення вкладів населення;  Зростання кредитної активності КБ;  Стимулювання інвестиційної діяльності КБ;  Скорочення питомої ваги готівки в обігу;  Покриття дефіциту державного бюджету;  Підвищення внутрішньої та зовнішньої стабільності гривні;  Поточне регулювання системи валютних обмежень та економічних нормативів.

×