Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тема 8

тема 8

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

тема 8

 1. 1. УУППРРААВВЛЛІІННССЬЬККИИЙЙ ООББЛЛІІКК дд..ее..нн..,, ддооццееннтт ССііррееннккоо ННааттаалляя ММииккооллааїїввннаа кк..ее..нн..,, ддооццееннтт ккааффееддррии ффііннааннссіівв іі ккррееддииттуу ББаарриишшееввссььккаа ІІннннаа ВВооллооддииммииррііввннаа
 2. 2. Тема 88:: «ББююдджжееттуувваанннняя іі ккооннттрроолльь» 11 ССууттннііссттьь ббююдджжееттуувваанннняя.. 22 ООррггааннііззааццііййнніі аассппееккттии ппррооццеессуу ббююдджжееттуувваанннняя.. ВВииддии іі ффооррммааттии ббююдджжееттіівв.. 33 ММееттооддииккаа ссккллааддаанннняя ббююдджжееттіівв.. 44 ООррггааннііззааццііяя ккооннттррооллюю ззаа ввииккооннаанннняямм ббююдджжееттуу.. 55 ККооннттрроолльь ннаа ооссннооввіі ггннууччккиихх ббююдджжееттіівв..
 3. 3. ББююдджжеетт —— ккііллььккіісснниийй ппллаанн уу ггрроошшооввооммуу ввиирраажжеенннніі,, ппііддггооттооввллеенниийй іі ппррииййнняяттиийй ддоо ппееввннооггоо ппееррііооддуу ччаассуу,, щщоо ззввииччааййнноо ппооккааззууєє ппллааннооввааннуу ввееллииччииннуу ддооххооддуу,, щщоо ппооввииннннаа ббууттии ддооссяяггннууттаа,, іі ((ааббоо)) ввииттррааттии,, яяккіі ппооввиинннніі ббууттии ппооннеессеенніі ппррооттяяггоомм ццььооггоо ппееррііооддуу,, іі ккааппііттаалл,, яяккооммуу ннееооббххіідднноо ззааллууччииттии ддлляя ддооссяяггннеенннняя ддааннооїї ммееттии..
 4. 4. ББююдджжееттуувваанннняя —— ддииннааммііччнниийй ппррооццеесс,, яяккиийй ообб''єєддннууєє цціілліі,, ппллааннии,, рріішшеенннняя ддлляя їїхх ддооссяяггннеенннняя,, аа ттааккоожж ооццііннккуу їїхх ввииккооннаанннняя..
 5. 5. ББююдджжееттуувваанннняя ззввииччааййнноо ррооззгглляяддааююттьь яякк ддввооссттоорроонннніійй ппооттіікк ііннффооррммааццііїї:: ннииззххіідднниийй —— ввииззннааччеенннняя ццііллеейй ттаа ззааввддаанньь ддлляя ккоожжннооггоо ппііддррооззддііллуу ппііддппррииєєммссттвваа ввииххооддяяччии іізз ззааггааллььнниихх ццііллеейй;; ввииссххіідднниийй —— ііннттееггррааццііяя ббююдджжееттіівв ооккррееммиихх ппііддррооззддіілліівв уу єєддиинниийй ббююдджжеетт..
 6. 6. ООбб''єєккттии ббююдджжееттуувваанннняя:: ббііззннеесс--ннааппрряяммоокк;; ссттррууккттууррнніі ллааннккии ккооммппааннііїї;; ццееннттррии ффііннааннссооввооггоо ооббллііккуу;; ооссннооввнніі ббііззннеесс--ппррооццеессии ккооммппааннііїї;; ппррооееккттии ккооммппааннііїї..
 7. 7. Основні функції ссииссттееммии ббююдджжееттуувваанннняя:: ррооззррооббккаа ппллааннооввиихх ффііннааннссооввоо--ееккооннооммііччнниихх ццііллеейй;; ккооннттрроолльь ддооссяяггннеенннняя ппллааннооввиихх ццііллеейй ззаа ддооппооммооггооюю ссввооєєччаассннооггоо ззііссттааввллеенннняя ффааккттииччнниихх іі ззааппллаанноовваанниихх ррееззууллььттааттіівв;; ааннаалліізз ттаа ддоосслліідджжеенннняя ппррииччиинн ввііддххииллеенннняя;; ккооррееккттуувваанннняя ппллаанніівв..
 8. 8. Залежно ввіідд ппооссттааввллеенниихх ззааввддаанньь ррооззррііззнняяююттьь ббююдджжееттии:: аа)) ггееннееррааллььнніі йй ччаассттккооввіі;; бб)) ггннууччккіі йй ссттааттииччнніі..
 9. 9. Залежно ввіідд ццііллеейй ппооррііввнняянннняя йй ааннааллііззуу ппооккааззннииккіівв ддііяяллььннооссттіі ппііддппррииєєммссттвваа ббююдджжееттии ппооддіілляяююттььссяя:: -- ссттааттииччнніі ((ттввееррддіі)) -- ггннууччккіі..
 10. 10. В економічній ллііттееррааттуурріі ббююдджжееттии ккллаассииффііккууююттьь ззаа ккііллььккооммаа ооззннааккааммии:: ЗЗаа ккооллоомм ооххооппллеенннняя ооппеерраацціійй ппііддппррииєєммссттвваа ттаа ррііввннеемм ввііддппооввііддааллььннооссттіі:: ффууннккццііооннааллььнніі ттаа ззввееддеенниийй ббююдджжеетт ЗЗаа ппррииччннааччеенннняямм:: ооппееррааццііййнніі,, ффііннааннссооввіі,, ббююдджжееттии ккааппііттааллььнниийй ііннввеессттиицціійй ЗЗаа ччаассооввооюю ооззннааккооюю:: ддооввггооссттррооккооввіі іі ккооррооттккооссттррооккооввіі ЗЗаа ммееттооддииккооюю ссккллааддаанннняя:: ссттааттииссттииччнніі йй ггннууччккіі
 11. 11. Звіт за результатами ббююдджжееттннооггоо ааннааллііззуу —— ффііннааннссооввиийй ддооккууммееннтт,, щщоо ппооддааєє вв ссииссттееммааттииззоовваанніійй ффооррмміі ннаа ззааддааннооммуу ііннттееррвваалліі ччаассуу ооссннооввнніі ввииссннооввккии ппрроо ееффееккттииввннііссттьь ввииккооннаанннняя ббююдджжееттуу йй ппррооппооззииццііїї ппоо ккооррееккттууввааннннюю ввииххіідднниихх ггііппооттеезз іі ппррииппуущщеенньь ннаа ммааййббууттнніі ппееррііооддии..
 12. 12. РРееггллааммееннттии ббююдджжееттуувваанннняя ррооззддіілляяююттьь ннаа ччаассооввіі йй ооррггааннііззааццііййнніі..

×