Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประวัติของบงกช พุ่มเรือง

297 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประวัติของบงกช พุ่มเรือง

  1. 1. ประวัติของ นายบงกช พุ่มเรือง
  2. 2. ประวัติ <ul><li>ชื่อ : นายบงกช พุ่มเรือง </li></ul><ul><li>ชื่อเล่น : กช K.O.T </li></ul><ul><li>เกิดวัน : 25 กุมภาพันธ์ 2536 </li></ul><ul><li>อายุ : 18 ปี เพศ : ชาย </li></ul><ul><li>ชั้น ม .6/2 นับถือศาสนา : พุทธ </li></ul>
  3. 3. สภาพครอบครัว <ul><li>บิดา นาย ประยุทธ พุ่มเรือง อาชีพ รับราชการ ครู </li></ul><ul><li>มารดา นาง ธิติมา พุ่มเรือง อาชีพ แม่บ้าน </li></ul><ul><li>ที่อยู่ 146/4 ถ . แสงชัชวาล อ . ชุมแสง จ . นครสวรรค์ </li></ul><ul><li>จำนวนพี่น้อง 2 คน ตนเองเป็นบุตรคนที่ 1 น้องสาวเป็นบุตรคนที่ 2 น้องสาวชื่อ เด็กหญิง บุษกร พุ่มเรือง อายุ 14 ปี </li></ul>
  4. 4. ความสามารถของตนเอง <ul><li>ความสามารถพิเศษ : break dance เล่นบาสเกตบอล FreeRunning beatbox play sport </li></ul><ul><li>วิชาที่ถนัด : Biology </li></ul><ul><li>ผู้ที่นับถือ : พระพุทธเจ้า และ ขงเบ้ง </li></ul><ul><li>คมคม : อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น </li></ul><ul><li>สิ่งที่ชอบ : Fixed Gear. สิ่งที่ชอบ : การดูถูก ไม่เคารพ </li></ul>
  5. 5. ตัวตนของตนเอง <ul><li>อุปนิสัย : ร่าเริงแจ่มใส ใจดี มีธรรมอยู่ในใจ เป็นคนเฮฮา เล่นคือเล่น เรียนคือเรียน </li></ul><ul><li>ชอบฟังเพลง : แนว KPop ทั้งหลาย Pop ฝรั่ง คลาสสิคต่างๆ </li></ul><ul><li>ความใฝ่ฝัน มีเงินมากๆ มีชื่อเสียง ยศตำแหน่ง เป็นคนที่มีแต่คนนับถือ อยากมีครอบครัวที่เป็นสุขในอนาคต และอยากขึ้นสวรรค์ </li></ul><ul><li>อาชีพในอนาคต : ครู , อาจารย์ </li></ul>
  6. 6. ติดต่อ <ul><li>อยากรู้เรื่องของผมก็ติดต่อมาได้ที่นี้คับ </li></ul><ul><li>Facebook : [email_address] </li></ul><ul><li>E-mail : [email_address] </li></ul>

×