Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงสร้างหลักสูตรกลมสาระวิทยาศาสตร์             ุ่ชันมัธยมศึกษาตอนต้น ้สาระพืนฐาน   ้ว 21101 วิทยาศาสตร์ ...
คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระพืนฐาน                      ้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น ว 21101...
ว 21102 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 2 จานวน 1.5 หน่ วยกิต เวลา 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา        สื บค้นข้อมูล และอธิ บายปร...
ว 22101 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 3 จานวน 1.5 หน่ วยกิต เวลา 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา        ศึกษาและอธิบายระบบย่อยอาห...
ว 22102 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 4 จานวน 1.5 หน่ วยกิต เวลา 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา         ศึกษาและอธิบายเมื่อแสงต...
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา       สังเกตและอธิ บายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วย...
ว23102 วิทยาศาสตร์ 2 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา        อธิ บายความเร่ งและผลของแรงลัพธ์ที่ทาต่อว...
คาอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น สาระเพิมเติม    ่ว 21201 สารเคมีในชีวต จานวน 1.0 หน่...
ว 22201 ผักพืนบ้ านและสมุนไพร จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง       ้       สื บค้นข้อมูล ศึกษา ค้นคว้าและทากา...
ว23201 วิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ 2 หน่ วยกิต 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง       ดาเนินการวิจยตามเค้าโครงที่เสนอไว้ในวิชาวิ...
ว 20203 ทัศนูปกรณ์ เครื่องกล พลังงาน จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา       สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ สื บ...
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ้สาระพืนฐาน   ้ว 31101 ชีววิทยา 1       หน่วยกิต  1.5 หน่วยกิต  60  ชัวโมง       ...
คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระพืนฐาน                      ้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายว 31101 ...
ว 31102 เคมี 1 จานวน 1.5 หน่ วยการเรียน 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา       สื บค้นข้อมูลและอธิ บายโครงสร้างอะตอม และสั...
ว 31103 ชีววิทยา 1 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา        สารวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสิ่ ...
คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระเพิมเติม                       ่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายว 312...
ว 32202 ฟิ สิกส์ 4 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา       สารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล อธิ บาย ...
ว 31221 เคมี 2 จานวน 1.5 หน่ วยการเรียน            60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา         ทาการทดลอง สื บค...
ว 32222 เคมี 4 จานวน 1.5 หน่ วยการเรียน 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา         ทาการทดลอง อภิปราย ปฏิกิริยาของสารบางชน...
ว 43221 เคมี 5 จานวน 1.5 หน่ วยการเรียน 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา         ทาการทดลอง อภิปราย เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่...
ว 31241 ชีววิทยา 2 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา       ศึกษากระบวนการเมทาบอลิซึมภายในเซล...
ว 32242 ชีววิทยา 4 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา       ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โ...
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิทยาศาสตร์

3,492 views

Published on

 • Be the first to comment

วิทยาศาสตร์

 1. 1. โครงสร้างหลักสูตรกลมสาระวิทยาศาสตร์ ุ่ชันมัธยมศึกษาตอนต้น ้สาระพืนฐาน ้ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง่ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่สาระเพิมเติม ่ว21201 สารเคมีในชีวติ หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ ัว21202 วิทยาศาสตร์ กบสิ่ งแวดล้อม หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ว22201 ผักพื้นบ้านและสมุนไพร หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง่ ัว22202 วิทยาศาสตร์ กบการแก้ปัญหา หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ว23201 วิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ 1 หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ว23201 วิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ 2 หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ว 20201 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ว 20202 พันธุศาสตร์ หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ว 20203 ทัศนูปกรณ์ เครื่ องกล พลังงาน หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่
 2. 2. คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระพืนฐาน ้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น ว 21101 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 1 จานวน 1.5 หน่ วยกิต เวลา 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ สารวจตรวจสอบ ความสาคัญ ส่ วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ การลาเลียงน้ าและอาหาร การคายน้ าของพืช การสื บพันธ์ของพืช การตอบสนองของพืชต่อแสง น้ าและการสัมผัส หลักการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธ์ปรับปรุ งพันธ์ และเพิ่มผลผลิตของพืช จาแนกสารเป็ นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรื อขนาดอนุภาคเป็ นเกณฑ์ และอธิ บายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม ศึกษาสมบัติและการเปลี่ยนสถานะ ของสารโดยใช้แบบจาลองการจัดเรี ยงอนุภาคของสาร ความเป็ นกรด เบส ของสารละลาย การตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและนาความรู ้ไปใช้ ประโยชน์ ทาการทดลองและอธิ บายวิธีเตรี ยมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็ นร้อยละและอภิปรายการนาความรู ้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์ ทดลองและอธิ บายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลายทดลองและอธิ บายปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การตรวจสอบการสื บค้นข้อมูล บันทึก การจัดกระทาข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิดความเข้าใจ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม ิจริ ยธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสมมาตรฐานที่ ว 1.1.1 – ว 1.1.13 ว 3.1.1 – 3.1.4 ว 3.2.1 – ว 3.2.3 และ ว 8.1.1 - ว 8.1.9(ม.1)
 3. 3. ว 21102 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 2 จานวน 1.5 หน่ วยกิต เวลา 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา สื บค้นข้อมูล และอธิ บายปริ มาณสเกลาร์ ปริ มาณเวกเตอร์ ทดลองและอธิ บายระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ วและความเร็ ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทดลองและอธิ บายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ สังเกตและอธิ บายการถ่ายโอนความร้อน และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ อธิ บายการดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผ่รังสี และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ อธิ บายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และนาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน ิ สื บค้นและอธิ บายองค์ประกอบและการ แบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก ทดลองและอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้ าอากาศสังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้ าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์ สื บค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ สื บค้น วิเคราะห์ และอธิ บายผลของลมฟ้ าอากาศต่อการดารงชีวตของ ิสิ่ งมีชีวต และสิ่ งแวดล้อม สื บค้น วิเคราะห์ และอธิ บายปั จจัยทางธรรมชาติและการ ิกระทาของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รู โหว่โอโซน และฝนกรดสื บค้น วิเคราะห์และอธิ บายผลของภาวะโลกร้อน รู โหว่โอโซน และฝนกรด ที่มต่อ ีสิ่ งมีชีวตและสิ่ งแวดล้อม ิ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การตรวจสอบการสื บค้นข้อมูล บันทึก การจัดกระทาข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิดความเข้าใจ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม ิจริ ยธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสมมาตรฐานที่ ว 4.1.1 – ว 4.1.2 ว 5.1.1 – ว 4.1.4 ว 6.1.1 – ว 6.1.5 และ ว 8.1.1 - ว 8.1.9(ม.1)
 4. 4. ว 22101 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 3 จานวน 1.5 หน่ วยกิต เวลา 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา ศึกษาและอธิบายระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายระบบสื บพันธุ์ และระบบประสาทของมนุษย์ ในแต่ละระบบ ประกอบด้วยอวัยวะหลายชนิดที่ทางานอย่างเป็ นระบบ ถ้าระบบใดระบบหนึ่งทางานผิดปกติ ย่อมส่ งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการดูแลรักษาสุ ขภาพ แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส จัดเป็ นสิ่ งเร้า ภายนอก ส่ วนการเปลี่ยนแปลงระดับสารใน ร่ างกาย เช่น ฮอร์โมน จัดเป็ นสิ่ งเร้าภายใน ซึ่งทั้ง สิ่ งเร้าภายนอกและสิ่ งเร้าภายในมีผลต่อมนุษย์และสัตว์ ทาให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา เทคโนโลยีชีวภาพเป็ นการใช้เทคโนโลยีเพื่อ ทาให้สิ่งมีชีวตหรื อองค์ประกอบของสิ่ งมีชีวต มีสมบัติตามต้องการ การผสมเทียม ิ ิการถ่ายฝากตัวอ่อน การโคลน เป็ นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์ และเพิมผลผลิตของสัตว์ แป้ ง น้ าตาล ไขมัน โปรตีน วิตามินซี เป็ น ่สารอาหารและสามารถทดสอบได้ การบริ โภคอาหาร จาเป็ นต้องให้ได้สารอาหาร ที่ครบถ้วนในสัดส่ วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย และได้รับปริ มาณพลังงานที่เพียงพอกับความต้องการของร่ างกายสารเสพติดแต่ละประเภทมีผลต่อระบบต่างๆ ของร่ างกาย ทาให้ระบบเหล่านั้นทาหน้าที่ผดปกติ ิดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด และหาแนวทางในการป้ องกันตนเองจาก สารเสพติด ธาตุเป็ นสารบริ สุทธิ์ ที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันและไม่สามารถแยกสลายเป็ นสารอื่นได้อีกโดยวิธีการทางเคมี สารประกอบเป็ นสารบริ สุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุต้ งแต่สองธาตุข้ ึนไป รวมตัว ักันด้วยอัตราส่ วนโดยมวลคงที่ และมีสมบัติแตกต่างจากสมบัติเดิมของธาตุท่ีเป็ นองค์ประกอบ แรงเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันกระทาต่อวัตถุเดียวกัน สามารถหาแรงลัพธ์ได้โดยใช้หลักการรวมเวกเตอร์ เมื่อแรงลัพธ์มีค่าเป็ นศูนย์กระทาต่อวัตถุท่หยุดนิ่ง วัตถุน้ นก็จะหยุด ี ันิ่งตลอดไป แต่ถาวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว ก็จะเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวตลอดไป ้ ้ ้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบการอภิปราย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดทักษะด้านความรู- ้ความเข้าใจ การคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม ิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ยงยืน ่ัการวัดและประเมินผลใช้กระบวนการที่หลากหลายคือ การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ ตรวจชิ้นงานโครงงาน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่ อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนตามสภาพจริ งของนักเรี ยนมาตรฐานที่ ว 1.1.1 – ว 1.1.6 ว 3.1.1 – ว 3.1.3 ว 3.2.1 – ว 3.2.4 และ ว 8.1.1 - ว 8.1.9 (ม.2)
 5. 5. ว 22102 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 4 จานวน 1.5 หน่ วยกิต เวลา 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา ศึกษาและอธิบายเมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุหรื อตัวกลางอีก ตัวกลางหนึ่ง แสงจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่โดยการสะท้อนของแสง หรื อการหักเหของแสง การนาความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนของแสง และการหักเหของแสงไปใช้อธิบายแว่นตา ทัศนอุปกรณ์ กระจก เส้นใยนาแสงนัยน์ตาของคนเราเป็ นอวัยวะใช้มองดูสิ่งต่างๆ นัยน์ตามีองค์ประกอบสาคัญหลายอย่างความสว่างมีผลต่อนัยน์ตามนุษย์ จึงมีการนาความรู้เกี่ยวกับความสว่างมาช่วยในการจัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทางาน ออกแบบวิธีการตรวจสอบว่าความสว่างมีผลต่อสิ่ งมีชีวตอื่น เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะ ิดูดกลืนแสงสี บางสี ไว้ และสะท้อนแสงสี ที่เหลือออกมาทาให้เรามองเห็นวัตถุเป็ นสี ต่าง ๆ การนาความรู้เกี่ยวกับการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสี ของวัตถุไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายรู ปและในการแสดง ดินมีลกษณะและสมบัติแตกต่างกันตามวัตถุตนกาเนิดดิน ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิ ั ้ประเทศ พืชพรรณ สิ่ งมีชีวต และระยะเวลาในการเกิดดิน และตรวจสอบสมบัติบางประการของดิน ิชั้นหน้าตัดดินแต่ละชั้นและแต่ละพื้นที่มีลกษณะ สมบัติ และองค์ประกอบแตกต่างกัน แหล่งน้ าบน ัโลก มีท้งน้ าจืด น้ าเค็ม โดย แหล่งน้ าจืดมีอยู่ท้งบนดิน ใต้ดิน และในบรรยากาศ การใช้ประโยชน์ ั ัของแหล่งน้ า ต้องมีการวางแผนการใช้ การอนุรักษ์ การป้ องกัน การแก้ไข และผลกระทบ ด้วย ่ ัวิธีการที่เหมาะสม แหล่งน้ าบนดินมีหลายลักษณะขึ้นอยูกบ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางน้ า และความเร็วของกระแสน้ า ในแต่ละฤดูกาล น้ าบนดินบางส่ วนจะไหลซึ มสู่ใต้ผวดิน ถูกกักเก็บไว้ใน ิ ่ชั้นดินและหิน เกิดเป็ นน้ าใต้ดิน ซึ่งส่ วนหนึ่งจะซึมอยูตามช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน เรี ยกว่าน้ าในดิน อีกส่ วนหนึ่ง จะไหลซึมลึกลงไป จนถูกกักเก็บไว้ตามช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน ตามรู พรุ น หรื อ ่ ัตามรอยแตกของหิน หรื อชั้นหินเรี ยกว่าน้ าบาดาล สมบัติของน้ าบาดาลขึ้นอยูกบชนิดของดิน แหล่ง ั ่ ัแร่ และหิน ที่เป็ นแหล่งกักเก็บน้ าบาดาล และชั้นหินอุมน้ า การผุพงอยูกบที่การกร่ อน การพัดพา การ ้ทับถม และการตกผลึก เป็ นกระบวนการสาคัญที่ทาให้พ้ืนผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ นภูมิลกษณ์ ัต่าง ๆโดยมีลม น้ า ธารน้ าแข็ง คลื่นและแรงโน้มถ่วงของโลกเป็ นตัวการสาคัญ โครงสร้างของโลกประกอบด้วยชั้นเปลือกโลก ชั้นเนื้อโลก และชั้นแก่นโลก โครงสร้างแต่ละชั้นจะมีลกษณะและ ัส่ วนประกอบแตกต่างกัน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบการอภิปราย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดทักษะด้านความรู- ้ความเข้าใจ การคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม ิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ยงยืน การวัดและประเมินผลใช้กระบวนการที่หลากหลายคือ การสังเกต ่ัการสัมภาษณ์ การทดสอบ ตรวจชิ้นงานโครงงาน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่ อความคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยนตามสภาพจริ งของนักเรี ยนมาตรฐานที่ ว 4.1.1 – ว 4.1.2 ว 5.1.1 – ว 5.1.3 ว 6.1.1 – ว 6.1.10 และ ว 8.1.1 - ว 8.1.9 (ม.2)
 6. 6. ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา สังเกตและอธิ บายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรื อยีนในนิวเคลียส อธิ บายความสาคัญของสารพันธุกรรมหรื อดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ สารวจและอธิ บายความหลากหลายทาง ิ ่ชีวภาพในท้องถิ่นที่ทาให้สิ่งมีชีวตดารงชีวตอยูได้อย่างสมดุล อธิ บายผลของความ ิหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่ งแวดล้อม อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดารงชี วตของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม ิ สารวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิ บายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ วิเคราะห์และอธิ บายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่ งมีชีวตในรู ปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร อธิ บายวัฏจักรน้ า วัฏจักร ิคาร์ บอน และความสาคัญที่มีต่อระบบนิเวศ อธิ บายปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ วิเคราะห์สภาพปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหา อธิ บายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน วิเคราะห์และอธิ บายการใช้ ่ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อภิปรายปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา อภิปรายและมีส่วนร่ วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยังยืน ่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การตรวจสอบการสื บค้นข้อมูล บันทึก การจัดกระทาข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิดความเข้าใจ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม ิจริ ยธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสมมาตรฐานที่ ว 1.2.1 – ว 1.2.6 ว 2.1.1 – ว 2.1.4 ว 2.2.1 – ว 2.2.6 และ ว 8.1.1 - ว 8.1.9(ม.3)
 7. 7. ว23102 วิทยาศาสตร์ 2 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา อธิ บายความเร่ งและผลของแรงลัพธ์ที่ทาต่อวัตถุ ทดลองและอธิ บายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ ทดลองและอธิ บายแรงพยุงของของเหลวที่กระทาต่อวัตถุ ทดลองและอธิ บายความแตกต่างระหว่างแรงเสี ยดทานสถิตกับแรงเสี ยดทานจลน์ และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็ นแนวตรง และแนวโค้ง อธิ บายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงานและความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณเหล่านี้ รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ ทดลองและอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้ า ความต้านทาน และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ คานวณพลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้ าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด อธิ บายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิ สเตอร์ สื บค้นและอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งมีชีวตบนโลก สื บค้นและอธิ บาย ิองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุ ริยะ ระบุตาแหน่งของกลุ่มดาว และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ สื บค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สารวจอวกาศ วัตถุทองฟ้ า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่ อสาร ้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การตรวจสอบการสื บค้นข้อมูล บันทึก การจัดกระทาข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิดความเข้าใจ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม ิจริ ยธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสมมาตรฐานที่ ว 4.1.1 – ว 4.1.3 ว 4.2.1 – ว 4.2.3 ว 5.1.1 – ว 5.1.5 ว 7.1.1 – ว 7.1.3 ว 7.2.1และว 8.1.1 - ว 8.1.9 (ม.3)
 8. 8. คาอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น สาระเพิมเติม ่ว 21201 สารเคมีในชีวต จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง ิคาอธิบายรายวิชา สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ สื บค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติขององค์ประกอบบางชนิดในสารที่ใช้ทาความสะอาดต่างๆ ประโยชน์ของสารที่ใช้ทาความสะอาด การเลือกใช้สารทาความสะอาด การจัดการสารทาความสะอาดหลังการใช้งานสมบัติและวัตถุประสงค์ของการใช้สารเติมแต่งอาหาร สารที่ใช้ในการถนอมอาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร การเลือกใช้สารเติมแต่งอาหาร โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจนาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ ิเหมาะสมว 21202 วิทยาศาสตร์ กบสิ่งแวดล้ อม จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง ัคาอธิบายรายวิชา สื บค้นข้อมูล ศึกษา ค้นคว้าและทาการทดลอง กิจกรรมเพื่อสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวตในสิ่ งแวดล้อม มลพิษ ิสารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งมีชีวตในสิ่ งแวดล้อม แนวทางในการป้ องกันและ ิแก้ปัญหามลพิษ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจสามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ิ
 9. 9. ว 22201 ผักพืนบ้ านและสมุนไพร จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง ้ สื บค้นข้อมูล ศึกษา ค้นคว้าและทาการทดลอง กิจกรรมเพื่อสรุ ปความรู ้เกี่ยวโครงสร้าง สมบัติ การเจริ ญเติบโต การขยายพันธ์ ของผักพื้นบ้านและสมุนไพรในท้องถิ่น ทดลองและลงมือปลูกผักพื้นบ้านและสมุนไพรในท้องถิ่น ศึกษาสมบัติและสรรพคุณทางยาของปลูกผักพื้นบ้านและสมุนไพรในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม ิและค่านิยมที่เหมาะสมว 22202 วิทยาศาสตร์ กบการแก้ ปัญหา จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง ัคาอธิบายรายวิชา ศึกษาและทดลองจากกิจกรรมที่จดไว้ในรู ปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการ ัแก้ปัญหา โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้นกเรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงในการ ัเรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการทางานโดยใช้วธีการทางวิทยาศาสตร์ มีทกษะในกระบวนการทาง ิ ัวิทยาศาสตร์ และทักษะภาคปฏิบติเบื้องต้น ัว23201 วิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ 1 หน่ วยกิต 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้แก่ ดิน น้ า บรรยากาศ สิ่ งปกคลุมดินและสิ่ งมีชีวตเพื่อให้เข้าใจถึงรู ปแบบ ิความสัมพันธ์ ปรากฏการณ์ รวมทั้งแนวโน้มต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและมีผลต่อเนื่ องมาถึงคุณภาพชีวตและความเป็ นอยูของ ิ ่มนุษย์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู ้ได้แก่การสังเกต การตั้งคาถามวิจย การตั้งสมมติฐาน การวางแผนวิจยและการเขียนเค้าโครงวิจย โดยมีการ ั ั ัพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็ นระบบ มีความสามารถในการตัดสิ นใจการสื่ อสาร การทางานร่ วมกันเป็ นทีม และการนาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิต ิวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
 10. 10. ว23201 วิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ 2 หน่ วยกิต 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง ดาเนินการวิจยตามเค้าโครงที่เสนอไว้ในวิชาวิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ 1 ัโดยมีการทดลอง เก็บข้อมูล การตรวจวัดสิ่ งแวดล้อม การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การลงสรุ ป การเขียนรายงานการวิจย และการ ันาเสนองานวิจย ซึ่ งจะนาไปสู่ การวิจยแบบนักวิทยาศาสตร์ ได้มีการพัฒนาการะบวนการ ั ัคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างเป็ นระบบ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ การสื่ อสาร การทางานเป็ นทีม และการนาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม ิคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมว20201 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา ศึกษาค้นคว้า ดูงานและทากิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ฝึ กทักษะการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลองการกาหนดและควบคุม ตัวแปร ตลอดจนการใช้เครื่ องมือพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาโครงงาน ศึกษาและทาโครงงานประเภทสารวจ ประเภททดลองตามขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถวางแผนดาเนินงานตามโครงงานและนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมว 20202 พันธุศาสตร์ เบืองต้ น จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง ้คาอธิบายรายวิชา สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ สื บค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนบนออโตโซมและโครโมโซมเพศ โรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม สาเหตุความแปรผันทางพันธุกรรมการคัดเลือกตามธรรมชาติของสิ่ งมีชีวต ผลกระทบของการคัดเลือกพันธุ์สิ่งมีชีวต ความ ิ ิหลากหลายทางชีวภาพ พันธุศาสตร์ วิวฒนาการ อนุกรมวิธาน โดยใช้กระบวนการทาง ัวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม ิและค่านิยมที่เหมาะสม
 11. 11. ว 20203 ทัศนูปกรณ์ เครื่องกล พลังงาน จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา สารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ สื บค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการทางานของทัศนอุปกรณ์บางอย่าง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องกลอย่างง่าย คุณสมบัติเบื้องต้นของสารกึ่งตัวนา หลักการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์หลักการทางานของเซลล์สุริยะ การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ิจริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
 12. 12. ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ้สาระพืนฐาน ้ว 31101 ชีววิทยา 1 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 31102 เคมี 1 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 31103 ฟิ สิ กส์ 1 หน่วยกิต 2.0 หน่วยกิต 80 ชัวโมง่ว 32161 โลก ดาราศาสตร์ หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่สาระเพิมเติม ่ว 31241 ชีววิทยา 2 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 32241 ชีววิทยา 3 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 32242 ชีววิทยา 4 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง่ว 33241 ชีววิทยา 5 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 33242 ชีววิทยา 6 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 31221 เคมี 2 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 32221 เคมี 3 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 32222 เคมี 4 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 33221 เคมี 5 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 33222 เคมี 6 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 31201 ฟิ สิ กส์ 2 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 32201 ฟิ สิ กส์ 3 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 32202 ฟิ สิ กส์ 4 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 33201 ฟิ สิ กส์ 5 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 33202 ฟิ สิ กส์ 6 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ว 30281 วิทยาศาสตร์ จานวน 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ว 30282 วิทยาศาสตร์ จานวน 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ว 30283 วิทยาศาสตร์ จานวน 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ว 30284 วิทยาศาสตร์ จานวน 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ว 40285 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 จานวน 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ว 40286 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 จานวน 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่
 13. 13. คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระพืนฐาน ้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายว 31101 ฟิ สิกส์ 1 จานวน 2.0 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา สารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล อธิ บายและฝึ กปฏิบติการต่างๆเกี่ยวกับ ัธรรมชาติของวิชาฟิ สิ กส์ หลักการพื้นฐานของปริ มาณกายภาพ ระบบหน่วยระหว่างชาติ การบันทึกปริ มาณทางฟิ สิ กส์ ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรง มวล แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง และเงื่อนไขที่ทาให้เกิดสมดุล งานและพลังงาน สมบัติของสารเนื้อคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ า เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทกษะกระบวนการ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา ัความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สามารถนาความรู ้ และหลักการไปใช้อธิ บายปรากฏการณ์หรื อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและสมดุลต่อไปมาตรฐานที่ว 4.1.1 – ว 4.1.4 ว 4.2.1 – ว 4.2.3ว 5.1.1 – ว 5.1.9 ว 8.1.1 – ว 8.1.12 (ม.4-6)
 14. 14. ว 31102 เคมี 1 จานวน 1.5 หน่ วยการเรียน 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา สื บค้นข้อมูลและอธิ บายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธาตุวิเคราะห์และอธิ บายการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุ ดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา อธิ บายการจัดเรี ยงธาตุและทานายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุวเิ คราะห์และอธิ บายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร สื บค้นข้อมูลและอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร ทดลอง อธิ บายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทวไปที่พบใน ั่ชีวตประจาวัน รวมทั้งอธิ บายผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่ งมีชีวตและสิ่ งแวดล้อม ทดลองและ ิ ิอธิ บายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ สื บค้นข้อมูลและอธิ บายการเกิดปิ โตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลันลาดับส่ วนน้ ามันดิบ สื บค้นข้อมูลและอภิปรายการนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ่การแยกแก๊สธรรมชาติและการกลันลาดับส่ วนน้ ามันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของ ่ผลิตภัณฑ์ต่อสิ่ งมีชีวตและสิ่ งแวดล้อม ทดลองและอธิ บายการเกิ ดพอลิเมอร์ สมบัติของ ิพอลิเมอร์ อภิปรายการนาพอลิเมอร์ ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ ต่อสิ่ งมีชีวตและสิ่ งแวดล้อม ิ ทดลองและอธิ บายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยา บางชนิดของคาร์ โบไฮเดรต ทดลองและอธิ บายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยา บางชนิดของไขมันและน้ ามัน ทดลองและอธิ บายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู ้ การตรวจสอบการสื บค้นข้อมูล บันทึก การจัดกระทาข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิดความเข้าใจ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม ิจริ ยธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสม มาตรฐานที่ ว 3.1.1 – ว 3.1.5 ว 3.2.1 – ว 3.2.9 ว 8.1.1 – ว 8.1.12 (ม. 4 – 6)
 15. 15. ว 31103 ชีววิทยา 1 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา สารวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสิ่ งมีชีวต หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวต ิ ิ(เซลล์) โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่ งมีชีวต กระบวนการดารงชีวต การทาหน้าที่ ิ ิของระบบต่างๆ ของสิ่ งมีชีวต การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลาย ิทางชีวภาพ วิวฒนาการและความหลากหลายของสิ่ งมีชีวต ระบบนิเวศและสิ่ งมีชีวตหลากหลาย ั ิ ิรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตต่างๆใน ิ ิระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และจัดการ ่ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สิ่ งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการอยูรอดของสิ่ งมีชีวตใน ิสิ่ งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล บันทึก การจัดกระทาข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ิมาตรฐานที่ ว 1.1.1 – ว 1.1.4 , ว 1.2.1- ว 1.2.4 ,ว 2.1.1- ว 2.1.3 ,ว 2.2.1- ว 2.2.3 ว 8.1.1 – ว 8.1.12(ม. 4 – 6)ว 32161 โลกละอวกาศ จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา สื บค้นข้อมูล สารวจตรวจสอบ อภิปราย และ อธิบาย การเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค ปรากฏการณ์ทางธรณี ความสาคัญ ผลต่อสิ่ งมีชีวตและสิ่ งแวดล้อมและการนามาใช้ประโยชน์ ิ สื บค้นข้อมูล อภิปราย และ อธิบาย เกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์ การเปรี ยบเทียบลาดับของชั้นหินและอายุของหินสาหรับศึกษาความเป็ นมาของโลก สื บค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการเกิดและวิวฒนาการของระบบสุ ริยะกาแล็กซีและ ัเอกภพ พลังงานของดาวฤกษ์ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิวชัน สื บค้นข้อมูล สังเกต อภิปรายและอธิบาย เกี่ยวกับตาแหน่งของโลกในระบบสุ ริยะและในกาแล็กซี ความกว้างใหญ่ของเอกภพ สื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ในการศึกษา ้ปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลกและอวกาศ เพื่อให้มีความเข้าใจ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู้และนาความรู้เรื่ องธรณีวทยาและดาราศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ ิมาตรฐานที่ ว 6.1.1 – ว 6.1.6 ว 7.1.1 – ว 7.1.2 ว 7.2.1 – ว 7.2.3 ว 8.1.1 – ว 8.1.12 (ม. 4 – 6)
 16. 16. คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระเพิมเติม ่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายว 31201 ฟิ สิกส์ 2 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา สารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล อธิ บายและฝึ กปฏิบติการต่างๆเกี่ยวกับ ัหลักการพื้นฐาน การหาค่างาน กาลัง พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ พลังงานรู ปอื่นๆ การเปลี่ยนรู ปพลังงาน แหล่งพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน โมเมนตัมและการชน กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่ในแนววงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์ โมนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบหมุน รวมทั้งฝึ กปฏิบติการต่างๆ ั เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทกษะกระบวนการ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา ัความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สามารถนาความรู ้และหลักการไปใช้อธิ บายปรากฎการณ์หรื อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงาน กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม และการเคลื่อนที่ในแนวโค้งได้ว 32201 ฟิ สิกส์ 3 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา สารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล อธิ บาย และฝึ กปฏิบติการต่าง ๆเกี่ยวกับ ัสมบัติของสารเนื้อแน่น สมบัติของของไหล ความร้อน และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทกษะกระบวนการ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา ัความรู ้ และจิตวิทยาศาสตร์ สามารถนาความรู ้ และหลักการไปใช้อธิ บายปรากฏการณ์หรื อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสารเนื้อแน่น ของไหล ความร้อน และทฤษฎีจลน์ได้
 17. 17. ว 32202 ฟิ สิกส์ 4 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา สารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล อธิ บาย และฝึ กปฏิบติการต่างๆเกี่ยวกับ ัหลักการพื้นฐานของเครื่ องกล คลื่นเสี ยง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า และแสง เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทกษะกระบวนการ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา ัความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สามารถนาความรู ้ และหลักการไปใช้อธิ บายปรากฏการณ์หรื อ แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคลื่นกล คลื่นเสี ยง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า และแสงได้ว 33201 ฟิ สิกส์ 5 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา สารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล อธิ บาย และฝึ กปฏิบติการหลักการพื้นฐาน ัของไฟฟ้ าแม่เหล็ก ในเรื่ อง ไฟฟ้ าสถิต ไฟฟ้ ากระแสสลับ และแม่เหล็ก เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทกษะกระบวนการ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา ัความรู ้ และจิตวิทยาศาสตร์ สามารถนาความรู ้ และหลักการไปใช้อธิ บายปรากฏการณ์หรื อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับไฟฟ้ าแม่เหล็กได้ว 33202 ฟิ สิกส์ 6 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา สารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล อธิ บาย และฝึ กปฏิบติการต่าง ๆเกี่ยวกับ ัหลักการพื้นฐานของฟิ สิ กส์อะตอม กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทกษะกระบวนการ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา ัความรู ้ และจิตวิทยาศาสตร์ สามารถนาความรู ้ และหลักการไปใช้อธิ บายปรากฏการณ์หรื อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ ฟิ สิ กส์อะตอม กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ได้
 18. 18. ว 31221 เคมี 2 จานวน 1.5 หน่ วยการเรียน 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา ทาการทดลอง สื บค้นข้อมูล อภิปราย เกี่ยวกับสมบัติของธาตุ และการนาไปใช้ประโยชน์ การจัดธาตุในตารางธาตุโดยอาศัยสมบัติบางประการที่คล้ายกัน และเกณฑ์อื่น อธิบายสมบัติของธาตุและสารประกอบในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบ และทานายแนวโน้มของสมบัติของธาตุในตารางธาตุ สื บค้นข้อมูลอภิปรายเกี่ยวกับธาตุกมมันตรังสี ซ่ ึงสามารถแผ่รังสี ได้ และการ ัเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น นาไอโซโทปกัมมันตรังสี ไปใช้ประโยชน์ดาน ้ ัการแพทย์ การเกษตรและ อุตสาหกรรม ใช้ธาตุกมมันตรังสี ได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวตและสิ่ งแวดล้อม ิ สารวจ ตรวจสอบ อภิปรายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทวไปที่พบใน ั่ชีวตประจาวัน รวมทั้งสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่มีผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวตและสิ่ งแวดล้อม อธิบาย ิ ี ิและคานวณเกี่ยวกับกฎทรงมวลและกฎสัดส่ วนคงที่ สื บค้นข้อมูล อธิ บาย และอภิปรายและคานวณหา มวลอะตอมของธาตุ มวลโมเลกุลของธาตุและสารประกอบ มวลอะตอมเฉลี่ยจากไอโซโทปของธาตุ และจานวนโมลของธาตุสารประกอบและไอออนของสาร เพื่อให้มีความเข้าใจ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู้และนาความรู้เรื่ อง ตารางธาตุ และ ปริ มาณสารสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ว 32221 เคมี 3 จานวน 1.5 หน่ วยการเรียน 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา ทาการทดลอง อภิปราย เกี่ยวกับการเตรี ยมสารละลาย สถานะของสารละลายที่พบบอกและคานวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ เตรี ยมสารละลายให้มีความเข้มข้นตามที่ต้องการ ทาการทดลอง สื บค้นข้อมูล อธิบาย และอภิปรายสมบัติบางประการของสารละลายที่ ัแตกต่างจากตัวทาละลายบริ สุทธิ์ ปริ มาณและชนิดของตัวถูกละลายที่มีความสัมพันธ์กบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย สื บค้นข้อมูล อธิ บาย อภิปรายและคานวณเกี่ยวกับสูตรอย่างง่าย สูตรโมเลกุล ปริ มาณสารจากปฏิกิริยาเคมีของก๊าซ และปริ มาณสารจากปฏิกิริยาเคมี ทาการทดลอง สื บค้นข้อมูล อธิบาย และอภิปรายสรุ ปสมบัติของก๊าซ ของเหลวและของแข็งเพื่อให้มีความเข้าใจ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู้และนาความรู้เรื่ องปริ มาณสารสัมพันธ์ และก๊าซ ของเหลว ของแข็ง ไปใช้ประโยชน์
 19. 19. ว 32222 เคมี 4 จานวน 1.5 หน่ วยการเรียน 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา ทาการทดลอง อภิปราย ปฏิกิริยาของสารบางชนิดที่เป็ นปฏิกิริยาผันกลับได้ภาวะสมดุล คานวณค่าคงที่สมดุลและความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล ทาการทดลอง อภิปราย การรบกวนสมดุลโดยการเปลี่ยนความเข้มข้นอุณหภูมิ และความดันซึ่ งมีผลทาให้ภาวะสมดุลเปลี่ยนแปลง การรบกวนสมดุลในปฏิกิริยาที่ผนกลับได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ั อภิปราย เขียนสมการ และสรุ ปเกี่ยวกับความเป็ นกรดเบส ตามทฤษฎีกรดเบสของอาร์ เรเนียสและเบริ นสเตด ลาวรี อภิปราย คานวณ การเปลี่ยนแปลงของ [H3O+] และ [OH-] ในการแตกตัวของกรด เบส และการแตกตัวของน้ า และนา [H3O+] และ [OH-] มาคานวณหาค่า pH และpOH ของสารละลายกรดเบส ทาการทดลองเพื่อใช้อินดิเคเตอร์ ในการตรวจวัดค่า pHของสารละลาย อธิ บายการเกิดปฏิกิริยาสะเทินของสารละลายกรดเบส ทดลองใช้ปฏิกิริยาสะเทินในการตรวจสอบหาจุดยุติ ในปฏิกิริยาเคมีและคานวณหาปริ มาณสารจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดเบส ทาการทดลอง อภิปรายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรด เบส หรื อเกลือที่เกิดจากปฏิกิริยาอื่น และบอกความเป็ นกรด เบส ของเกลือ ทาการทดลอง อภิปราย เกี่ยวกับสารละลายบัฟฟอร์ บอกและยกตัวอย่างสารละลายบัฟเฟอร์ ในสิ่ งมีชีวตและสิ่ งแวดล้อม ิ เพื่อให้มีความเข้าใจ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้เรื่ อง สมดุลเคมีและกรด เบสไปใช้ประโยชน์
 20. 20. ว 43221 เคมี 5 จานวน 1.5 หน่ วยการเรียน 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา ทาการทดลอง อภิปราย เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างไอออน อะตอม หรื อโมเลกุลที่มีความสามารถในการให้และรับอิเล็กตรอนที่ต่างกัน การเกิดปฏิกิริยาในเซลล์กลวานิก และเซลล์อิเล็กโทรไลต์ นาหลักการของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใน ัเซลล์ไฟฟ้ าเคมีไปใช้ ประโยชน์ ทาการทดลอง อภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน กรดอินทรี ย์ แอลกอฮอล์ เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีนและเอไมด์ อธิ บายและอธิ บายการนาสารแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้มีความเข้าใจ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้เรื่ อง ปฏิกิริยาไฟฟ้ าเคมีและอินทรี ยเ์ คมี ไปใช้ประโยชน์ว 33222 เคมี 6 จานวน 1.5 หน่ วยการเรียน 60 ชั่วโมงคาอธิบายรายวิชา ทาการทดลอง สื บค้นข้อมูล อภิปรายเกี่ยวกับสมบัติ การเกิดปฏิกิริยาเคมีและการทดสอบสารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และเอนไซม์ สื บค้นข้อมูล อภิปราย และ อธิ บาย เกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ์จากถ่านหิ น หิ นน้ ามัน การแยกก๊าซธรรมชาติ การกลันลาดับส่ วนน้ ามันดิบ ประโยชน์ของ ่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากถ่านหิ น หิ นน้ ามัน การกลันลาดับส่ วนน้ ามันดิบ รวมถึงอันตราย ่หรื อ มลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑ์ ทั้งก่อนและหลังการนาไปใช้ประโยชน์ สังเกต สารวจ ตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล อภิปราย และ อธิ บายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ การนาพอลิเมอร์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม สื บค้นข้อมูล อภิปราย อธิ บายสมบัติของธาตุ และสารประกอบ และการนาธาตุและสารประกอบ ไปใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความเข้าใจ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์
 21. 21. ว 31241 ชีววิทยา 2 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา ศึกษากระบวนการเมทาบอลิซึมภายในเซลล์ กระบวนการย่อยอาหาร กระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน โครงสร้างของไมโทคอนเดรี ย ทาปฏิบติการศึกษา ัอัตราการหายใจ กระบวนการย่อยอาหารในร่ างกาย การทางานของเอนไซม์ ศึกษาการลาเลียงในสิ่งมีชีวิต การลาเลียงในสัตว์ และทาปฏิบติการเกี่ยวกับระบบ ัหมุนเวียนเลือดในสัตว์ เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทกษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของ ัวิทยาศาสตร์ และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสมว 32241 ชีววิทยา 3 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาการเคลื่อนที่ของสิ่ งมีชีวิต สิ่ งมีชีวิตเซลล์เดียว การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน-หลัง สัตว์มีกระดูกสันหลังและทาปฏิบติการเกี่ยวกับการเคลื่อนของสัตว์และมนุษย์ ั ศึกษาการรับรู้และการตอบสนองของสิ่ งมีชีวิตเซลล์เดียว ระบบประสาท โครงสร้างสมองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลังและการทางานของสมอง ไขสันหลังและทา-ปฏิบติการเกี่ยวกับการตอบสนองของสัตว์ อวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์ ั ศึกษาชนิดของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ ต่อมมีท่อ การทางานของฮอร์โมน กลไกการควบคุมการหลังฮอร์โมน ผลที่เกิดขึ้นเมื่อระบบประสาทและฮอร์โมนทางานผิดปกติ ชนิด ่และการทางานของฟี โรโมน ศึกษารู ปแบบของพฤติกรรมที่มีมาแต่กาเนิด พฤติกรรมการเรี ยนรู้ของคน สัตว์ และทาปฏิบติการเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของสัตว์ช้ นต่าและโพรติสต์ ั ัการแสดงพฤติกรรมและการสื่ อสารในสัตว์ชนิดเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อมต่อการแสดงพฤติกรรม ศึกษาการสื บพันธุ์และการเจริ ญเติบโตของสัตว์และทาปฏิบติการเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ ัแบบไมโทซี ส ไมโอซีส ศึกษาการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศและ ไม่อาศัยเพศ การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน การสื บพันธุของคน ์ เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทกษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของ ัวิทยาศาสตร์ และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิมเติมได้ ่อย่างเหมาะสม
 22. 22. ว 32242 ชีววิทยา 4 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โครงสร้างและหน้าที่ของราก ลาต้น ใบ การคายน้ า การลาเลียงน้ าของพืช การลาเลียงธาตุอาหารของพืช และทาปฏิบติการเกี่ยวกับโครงสร้างของพืช โครงสร้างการลาเลียงน้ า เกลือแร่ ในพืช ั ศึกษาการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง โฟโตเรส ้ไพเรชัน กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์ บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืชซี เอเอ็ม(CAM) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง ศึกษาและทาปฏิบติการ ้ ัเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง ้ ศึกษาการสื บพันธุ์ของพืชดอก การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการขยายพันธุ์พืช การวัดการเจริ ญเติบโตของพืช และทาปฏิบติการัเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตของพืช ศึกษาการตอบสนองของพืช สารที่ควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชฮอร์ โมนพืช และทาปฏิบติการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากฮอร์ โมนในการเกษตร ั เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทกษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่า ัของวิทยาศาสตร์ และนาความรู ้ไปใช้ในชีวตประจาวันและใช้ในการศึกษาหาความรู ้ ิเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม

×