โครงสร้ างหลักสูตรกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาตอนต้ น  ้สาระพืนฐาน   ้ค 21101 คณิ ตศาสตร์ 1  หน่วยกิต  1.5 ...
ค 21101 คณิตศาสตร์ พืนฐาน 1 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรี ยน            ้คาอธิบายรายวิชา        ...
ค 22104 คณิตศาสตร์ พืนฐาน 4 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรี ยน           ้คาอธิบายรายวิชา        ...
ค 21201 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1 จานวน 1 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา         ศึกษาความรู้พ้ืนฐาน...
ค 22204 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 4 จานวน 1 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเ...
โครงสร้ างหลักสูตรกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์สาระพืนฐาน   ้ค 31101 คณิ ตศาสตร์ 1  หน่วยกิต  1.5 หน่วยกิต  60  ชัวโมง   ...
ค 31101 คณิตศาสตร์ จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา        ศึกษาความรู้เบื้องต้น ฝึ กทักษะ...
ค 31201 คณิตศาสตร์ 1 จานวน 0.5 หน่ วยกิต 20 ชั่วโมง/ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา        ศึกษาความรู้พ้นฐาน ฝึ กทักษะกา...
ค 33204 คณิตศาสตร์ จานวน 2.0 หน่ วยกิต 80 ชั่วโมง/ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา         ศึกษาความรู้พ้นฐาน ฝึ กทักษะกา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิชาคณิตศาสตร์

1,318 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิชาคณิตศาสตร์

 1. 1. โครงสร้ างหลักสูตรกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาตอนต้ น ้สาระพืนฐาน ้ค 21101 คณิ ตศาสตร์ 1 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ค 21102 คณิ ตศาสตร์ 2 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ค 22103 คณิ ตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง่ค 22104 คณิ ตศาสตร์ 4 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ค 23105 คณิ ตศาสตร์ 5 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ค 23106 คณิ ตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่สาระเพิมเติม ่ค 20201 คณิ ตศาสตร์ หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ค 20202 คณิ ตศาสตร์ หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ค 20203 คณิ ตศาสตร์ หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง่ค 20204 คณิ ตศาสตร์ หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ค 20205 คณิ ตศาสตร์ หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ค 20206 คณิ ตศาสตร์ หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่
 2. 2. ค 21101 คณิตศาสตร์ พืนฐาน 1 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรี ยน ้คาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้นฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการ ืแก้ปัญหาใน เรื่ อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จานวนเต็ม เลขยกกาลัง พื้นฐานทางเรขาคณิ ต(รวมการสร้างพื้นฐาน) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการ ันาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 1.1,ค 1.2,ค 1.4,ค 3.1,ค 6.1ค 21102 คณิตศาสตร์ พืนฐาน 2 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรี ยน ้คาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง เศษส่ วนและทศนิยม การประมาณค่า คู่อนดับและกราฟ กราฟ สมการเชิงเส้น ัตัวแปรเดียว ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ เพือให้มีความรู้ความเข้าใจใน ่เนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ัมาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 1.1,ค 1.2, ค 1.3 , ค 3.1 , ค 4.1 , ค 4.2 , ค 5.2 , ค 6.1ค 22103 คณิตศาสตร์ พนฐาน 3 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรี ยน ื้คาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และ ฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ การวัด การนาเสนอข้อมูล การแปลงทางเรขาคณิตความเท่ากันทุกประการ อสมการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ ัการให้เหตุผล และการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 1.1 , ค 3.2 , ค 6.1
 3. 3. ค 22104 คณิตศาสตร์ พืนฐาน 4 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรี ยน ้คาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และ ฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส จานวนจริ ง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเส้นขนาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการ ันาความรู้ไปใช้แก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 1.2 , ค 3.2 , ค 6.1ค 23105 คณิตศาสตร์ พืนฐาน 5 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรี ยน ้คาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และ ฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง พื้นที่และปริ มาตร ความคล้าย กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ัมาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 2.1 , ค 4.2 , ค 6.1ค 23106 คณิตศาสตร์ พนฐาน 6 จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรี ยน ื้คาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และ ฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง อสมการเชิงเส้นตัวแปร สถิติ ความน่าจะเป็ น การเสริ มทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพือให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล ่ ัและการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 4.2 , ค 5.1 , ค 5.2 , ค 6.1
 4. 4. ค 21201 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1 จานวน 1 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และ ฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง การประยุกต์ จานวนและตัวเลข การประยุกต์ของจานวนเต็มและเลขยกกาลังการสร้าง การเตรี ยมความพร้อมในการให้เหตุผล พหุนาม การประยุกต์ 2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ัมาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 1.1 , ค 1.2 , ค 6.1ค 21202 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2 จานวน 1 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และ ฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมในการให้เหตุผล พหุนาม การประยุกต์ 2 เพือให้มีความรู้ ่ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ัมาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 1.1 , ค 1.2 , ค 6.1ค 22203 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 3 จานวน 1 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชาศึกษาความรู้พ้นฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และ ฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง ืสมบัติของเลขยกกาลัง พหุ นามและเศษส่ วนของพหุ นาม การประยุกต์ของอัตราส่ วนและร้อยละการประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิ ต การแปรผันการแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองสมการกาลังสองตัวแปรเดียว การแปรผัน เพือให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิด ่ ัคานวณ การให้เหตุผล และการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 1.1 , ค 1.2 , ค 6.1
 5. 5. ค 22204 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 4 จานวน 1 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และ ฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สอง สมการกาลังสองตัวแปรเดียว การแปรผัน เพือให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนา ่ ัความรู้ไปใช้แก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 1.1 , ค 6.1ค 23205 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5 จานวน 1 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และ ฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง กรณ์ที่สอง การแยกตัวประกอบของพหุ นาม สมการกาลังสอง พาราโบราปริ มาตรและพื้นที่ผว ระบบสมการ การให้เหตุผลทางเรขาคณิต เศษส่ วนของพหุ นาม เพื่อให้มี ิความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาความรู้ไปใช้ ัแก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 2.1 , ค 2.2 , ค 4.2 , ค 6.1ค 23206 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5 จานวน 1 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และ ฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง ระบบสมการ การให้เหตุผล เศษส่ วนของพหุ นาม ปริ มาตรและพืนที่ผว ้ ิเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาความรู้ไป ัใช้แก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 2.1 , ค 6.1
 6. 6. โครงสร้ างหลักสูตรกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์สาระพืนฐาน ้ค 31101 คณิ ตศาสตร์ 1 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ค 31102 คณิ ตศาสตร์ 2 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ค 32103 คณิ ตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง่ค 32104 คณิ ตศาสตร์ 4 หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่สาระเพิมเติม ่ค 30201 คณิ ตศาสตร์ หน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 20 ชัวโมง ่ค 30202 คณิ ตศาสตร์ หน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 20 ชัวโมง ่ค 30203 คณิ ตศาสตร์ หน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 20 ชัวโมง่ค 30204 คณิ ตศาสตร์ หน่วยกิต 2.0 หน่วยกิต 80 ชัวโมง ่ค 30205 คณิ ตศาสตร์ หน่วยกิต 2.0 หน่วยกิต 80 ชัวโมง ่
 7. 7. ค 31101 คณิตศาสตร์ จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้เบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง เซต การให้เหตุผล ระบบจานวนจริ ง เลขยกกาลัง ตรรกศาสตร์ เพือให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ่ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาไปใช้ในการแก้ปัญหา ัมาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 1.1 , ค 1.2 , ค 1.3 , ค 4.1 , ค 4.2 , ค 6.1ค 31102 คณิตศาสตร์ จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้นฐาน ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหา ืในเรื่ อง ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชน อัตราส่ วนตรี โกณมิติและการนาไปใช้ ัเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการ ันาไปใช้ในการแก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 2.1 , ค 4.1 , ค 6.1ค 32103 คณิตศาสตร์ จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐาน ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง ลาดับและอนุกรม วิธีเรี ยงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็ น เพือให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความ ่เข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาไปใช้ในการแก้ปัญหา ัมาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 4.1 , ค 4.2 , ค 5.2 ,ค 5.3 , ค6.1ค 32104 คณิตศาสตร์ จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐาน ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง สถิติ การวิเคราะห์ขอมูลเบื้องต้น การสารวจความคิดเห็น เพือให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความ ้ ่เข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาไปใช้ในการแก้ปัญหา ัมาตรฐานการเรี ยนรู้ ค 5.1 , ค 5.2 , ค 5.3 , ค 6.1
 8. 8. ค 31201 คณิตศาสตร์ 1 จานวน 0.5 หน่ วยกิต 20 ชั่วโมง/ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้นฐาน ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหา ืในเรื่ อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ภาคตัดกรวย เพือให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา มี ่ทักษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาไปใช้ในการแก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ 1ค 32202 คณิตศาสตร์ 2 จานวน 0.5 หน่ วยกิต 20 ชั่วโมง/ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้นฐาน ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหา ืในเรื่ อง ฟังก์ชนเอกซ์โปรเนนเชียลและลอกาลิทึม เพือให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้ อหา ั ่มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาไปใช้ในการแก้ปัญหา ัมาตรฐานการเรี ยนรู้ 2ค 32203 คณิตศาสตร์ จานวน 0.5 หน่ วยกิต 20 ชั่วโมง/ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้ืนฐาน ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง ฟังก์ชนตรี โกณมิติ และการประยุกต์ เพือให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้ อหา มี ั ่ทักษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาไปใช้ในการแก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ 3
 9. 9. ค 33204 คณิตศาสตร์ จานวน 2.0 หน่ วยกิต 80 ชั่วโมง/ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้นฐาน ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหา ืในเรื่ อง เมตริ กซ์ ระบบสมการ เวกเตอร์ จานวนเชิงซ้อน สถิติ (3) เพือให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความ ่เข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาไปใช้ในการแก้ปัญหา ัมาตรฐานการเรี ยนรู้ 4.ค 33205 คณิตศาสตร์ จานวน 2.0 หน่ วยกิต 80 ชั่วโมง/ภาคเรี ยนคาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พ้นฐาน ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหา ืในเรื่ อง ความต่อเนื่ อง แคลคูลสเบื้องต้น การอินติเกรต กาหนดการเชิงเส้น เพือให้ผเู้ รี ยนมี ั ่ความรู้ ความเข้าใจในเนื้ อหา มีทกษะในการคิดคานวณ การให้เหตุผล และการนาไปใช้ในการ ัแก้ปัญหามาตรฐานการเรี ยนรู้ 5.

×