Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
въоръжените сили на република българия история и настояще
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

оказване помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

оказване помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер

 1. 1. ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г. С. РАКОВСКИ” ФАКУЛТЕТ “КОМАНДНО-ЩАБЕН” КАТЕДРА “МЕНИДЖМЪНТ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ“ лекция ОКАЗВАНЕ ПОМОЩ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ПРИ КРИЗИ ОТ ВОЕНЕН ХАРАКТЕР 1
 2. 2. ОСНОВНИ ВЪПРОСИ 1. НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА НАСЕЛЕНИЕТО. 2. РОЛЯ, МИСИЯ И ЗАДАЧИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ. 3. УЧАСТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В ХУМАНИТАРНИ ОПЕРАЦИИ. 2
 3. 3. 1. НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА НАСЕЛЕНИЕТО Международното сътрудничество за защита на населението започва с приемането на Женевската конвенция от 22 август 1864 г. относно подобряване участта на ранените и болните войници по време на сухопътна война. Нормите на Международното хуманитарно право могат да се разделят условно на три периода: •Първи, актовете, приети до Първата световна война най-важни са Хагските конвенции, приети през 1899 г. и 1907 г.; •Втори, актовете, приети след Първата световна война - Женевския протокол за забрана да се прилагат по време на война задушливи, отровни или други подобни газове и бактериологични средства за война от 1925 г. и подписаните през 1929 г. две Женевски конвенции за подобряване участта на болните и ранените и за режима на военнопленниците.
 4. 4. Третият период е свързан с приемането на сега действащите международни договори, от които най-значими са за правната защита на воюващите и гражданското население и приетите през 1949 г. четири Женевски конвенции /за подобряване положението на ранените и болните, за режима на болните и ранените, за третирането на военнопленниците и за защита на гражданското население по време на война/ и двата допълващи ги Женевски протокола от 1977 г. /1-ви протокол, защитаващ жертвите на международни конфликти и ІІ-ри протокол, защитаващ жертвите на вътрешнодържавните /локални/ въоръжени конфликти/. През последните години, във връзка с грубото нарушаване на Международното хуманитарно право, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН, през 1993 г. бе създаден международен трибунал за бивша Югославия, през 1994 г. - международен трибунал за Руанда, а през 1998 г. бе приет статутът на Международния наказателен съд /в сила от 2002 г./.
 5. 5. В съвременият свят все по-необходими стават връзките между военните организации и цивилните власти. Според Стратегическа концепция на НАТО от 1999 г. сътрудничеството между силите на НАТО и цивилните власти се разширява. Цивилните власти все повече се нуждаят от военни средства, докато в същото време цивилният сектор подкрепя военните операции по линия на логистиката, свръзките, медицинското осигуряване и връзките с обществеността. В Законът за отбраната и въоръжените сили са определени принципите и случаите, в които могат да се използват силите и средствата за оказване на помощ на населението. Основна задача на въоръжените сили е защитата на териториалната цялост на страната и осигуряване на националната сигурност. Това означава, че въоръжените сили са инструмент на държавата за защита на интересите преди всички на нейните граждани.
 6. 6. Доктрина на въоръжените сили на Република България. Системата за командване и управление на всички нива се поддържа в постоянна готовност за: • осигуряване на въздушния и морския суверенитет; • отбраната на сухопътната граница; • носене на бойно дежурство; • поддържане на готовност за хуманитарна помощ и спасителни действия на територията и в акваторията на страната и извън нея; • оказване помощ на населението при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания; • противодействие на терористични актове; • защита на обекти от критичната инфраструктура и участие в операции на НАТО и ЕС. 6
 7. 7. 2. РОЛЯ, МИСИЯ И ЗАДАЧИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ Ролята на Въоръжените силите е: 1. да допринасят за осъществяване на националните интереси; 2. заедно с войските на съюзниците да възпират и да побеждават евентуалните противници; 3. да задържат заплахите далеч от границите на страната ; 4. да допринасят за запазване на международния мир и сигурност. 7
 8. 8. МИСИИ • “Отбрана” • “Подкрепа на международния мир и сигурност” • “Принос към националната сигурност в мирно време” 8
 9. 9. Отбрана – обхваща задачите, свързани с гарантирането на националния суверенитет и независимост, защита на териториалната цялост на страната и на страните – членки на НАТО, в условията на чл. 5 от Северноатлантическия договор. 9
 10. 10. Принос към националната сигурност в мирно време •поддържане на способности за ранно предупреждение за потенциални рискове и заплахи; •дейности по контрола на въздушното и морското пространство; •операции по сдържане и не утрализиране на терористични, екстремистки и престъпни групи; •защита на стратегически обекти; •защита и подпомагане на населението при природни бедствия, аварии и екологични катастрофи; •неутрализиране на невзривени боеприпаси; •оказване на хуманитарна помощ; съдействие за контрола на миграцията; •спасителни и евакуационни дейности; •помощ, при необходимост, на други държавни органи, организации и местните власти за предотвратяване и преодоляване на последствията от терористични атаки, природни бедствия, екологични и индустриални катастрофи и опасно разпространение на инфекциозни заболявания. 10
 11. 11. Възстановяване на основни услуги и съоръжения Първоначалното възстановяване на основни услуги и съоръжения, включващо инфраструктура, е преди всичко мисия на военно инженерни формирования и медицински екипи, който трябва да са способни да намалят въздействието породено от липсата на цивилни способности по време и веднага след приключване на конфликта. Задачите могат да включват пряка подкрепа на собствените сухопътните войски, но също така могат да включват и осигуряване на основните жизнени потребности на месното население в зоната на операцията, като годна за пиене вода за населението на определени места, възстановяването на електрическа енергия за болници и др. 11
 12. 12. Военноморските сили защитават интересите на Република България в морското пространство и гарантират нейния морски суверенитет. В системата на колективната отбрана те участват в съвместни операции за отбрана на територията и морските пространства на Република България. Фрегата “Дръзки” тип Wandelaar Фрегата “Смели” 12
 13. 13. Силите и средствата от БА, определени за участие в дейностите по оказване помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи се организират във военни формирования при овладяване последиците и/или преодоляване на от бедствия с конкретно предназначение. Те са оборудвани с подходяща техника и водят целенасочена практическа подготовка в системата на бойната подготовка както в хода на ежедневните занятия, така и в планираните ежемесечни тренировки. Планирани са за действие по териториален принцип.
 14. 14. Цел: Оказване на навременна и ефективна помощ на населението и изпълнителната власт при възникване на бедствени ситуации на територията на Република България в следствие на земетресения, наводнения, радиационни аварии, трансгранично радиационно замърсяване, промишлени аварии, масови горски и полски пожари и тежки зимни условия.
 15. 15. Военните формирования при овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия изпълняват задачи за: •ликвидиране на последствията от при авария в АЕЦ “Козлодуй” (радиационни аварии); •действия при възникване на промишлени аварии; •действия при пожари, наводнения, земетресения и зимни условия; •обезвреждане на невзривени бойни припаси.
 16. 16. Ред за предоставяне на сили и средства за оказване на помощ на населението при бедствия
 17. 17. Радиационни аварии Зона за неотложни защитни мерки - до 43 населени места с над 82000 души население; Зона за дълговременни защитни мерки- до 64 населени места с над 150 000 души население; Освен АЕЦ “Козлодуй” 350 обекта и фирми работят с технологични източници на йонизиращи лъчения, които могат да създадат локални огнища на заразяване.
 18. 18. Промишлени аварии Промишлени аварии с отделяне на силно токсични вещества могат да възникнат във фирми от химическата, металургичната, фармацевтичната, текстилната и нефтопреработвателната промишленост. 15 от тях, в които е концентрирано производството създават опасност за 121 населени места с над 800 000 души население.
 19. 19. Военнослужещи от сухопътни войски демонстрират готовността си за оказване на помощ на населението при наводнения Работа по унищожаване на невзривени бойни припаси
 20. 20. 3. УЧАСТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В ХУМАНИТАРНИ ОПЕРАЦИИ 20
 21. 21. КАКВО Е ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ КАКВО Е ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ВИДОВЕ ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ВИДОВЕ ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПОДСЛОН ВОДОСНАБДЯВАНЕ САНИТАРНИ УСЛОВИЯ 21
 22. 22. ХУМАНИТАРНИ ПРИНЦИПИ ХУМАНИТАРНИ ПРИНЦИПИ ХУМАННОСТ БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НЕЗАВИСИМОСТ НЕУТРАЛНОСТ 22
 23. 23. ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В ХУМАНИТАРНИ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В ХУМАНИТАРНИ ОПЕРАЦИИ ОПЕРАЦИИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОМОЩ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОМОЩ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ЗАЩИТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗАЩИТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ РАБОТНИЦИ 23
 24. 24. 24

Views

Total views

1,433

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

52

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×