Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 bd project

247 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 bd project

 1. 1. Релационни модели наданниПредставят се като съвкупност от таблицис уникални имена
 2. 2. Структура Ядро на БД – данни, организирани врелации (таблици) Функционална обвивка – форми,заявки, отчети, макроси и модули.Предназначени са да извършватоперации с данни и да автоматизиратобслужването на базата. Създават сеза конкретни нужди на потребителя.
 3. 3. Функционална обвивка Форми – интерфейс за организиранообслужване на БД Заявки – въпроси (запитвания) къмданните, налични в базата Отчети – документи, предназначени запечат Макроси – последователности от командиза автоматизиране на обслужването Модули – допълнително специализиранопрограмно осигуряване (Visual Basic)
 4. 4. Основни понятия Полета – колоните в таблиците Записи – различните редове втаблицата Ключ (ключово поле) – колона, чиитостойности в отделните записи сеизползват за идентифициране назаписите (напр. ЕГН, номер и др)
 5. 5. Още за ключовете Ключът може да бъде и съвкупностот няколко колони. Ключът е уникален, когато втаблицата не съществуват 2 записа седнакви стойности в ключовитеполета Първичен ключ – един от уникалнитеключове на таблицата
 6. 6. Типове данни в СУБДAccess Number Text Memo Date/Time Currency Yes/No AutoNumberЧислоТекст до 255 знакаТекст до 65 000 зн.Астр. времеПарична стойностЛогическа стойностАвтоматичноопределено отСУБД цяло число
 7. 7. Проектиране на База отданниЕтапи на разработка
 8. 8. І. Постановка на задачата: Извършва се от лице илиорганизация, наречени възложител. Определя за обработката на коиданни и автоматизацията на коидейности ще се използвасъздадената БД.
 9. 9. ІІ. Анализ: Определят сеучастващитеинформационниобекти (данни),технитехарактеристики,връзки иоперациите, вкоито участват.
 10. 10. ІІІ. Проектиране: Определят сеструктурата итипът на данните. Проектират сетаблиците иполетата,определят сеключовете ивръзките.
 11. 11. ІV. Създаване: За описане на логическата структурас конкретна СУБД и компютър сеезик за описание на данните. За модифициране и работа с даннитесе използва език заманипулиране с данните. Лицата, които реализерат този етапсе наричат администратори наБД.
 12. 12. V. Експлоатация: Въвеждане, модифициране, изтриване,получаване и използване на данните. Актуализация на БД, ако е необходимодобавяна не таблици, промяна типа нанякои полета и др.

×