Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ad

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ЗЕМЕДЕЛИЕ
„СТЕФАН ЦАНОВ” – КНЕЖА
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

Ad

Самооценката е непрекъснат процес на
внимателно вглеждане в самия себе си и в
професионалните си качества.
Процесът е пост...

Ad

І. Цел на самооценяването
ПГЗ «Стефан Цанов» – град Кнежа
Диагностициране на качеството на
професионално образование и обу...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Prezentaciq samoocenqvane 1
Prezentaciq samoocenqvane 1
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 45 Ad
1 of 45 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

1 nova 2014_2015

 1. 1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „СТЕФАН ЦАНОВ” – КНЕЖА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
 2. 2. Самооценката е непрекъснат процес на внимателно вглеждане в самия себе си и в професионалните си качества. Процесът е постоянен, защото качествата на всеки човек често се променят и еволюират с течение на времето. Същност на самооценката
 3. 3. І. Цел на самооценяването ПГЗ «Стефан Цанов» – град Кнежа Диагностициране на качеството на професионално образование и обучение в ПГЗ “Стефан Цанов“. Кнежа Идеята е да се разкрие потенциала за развитие на гимназията, да се разпознаят добрите практики и да се създадат условия за тяхната устойчивост, да се идентифицират проблемните области и да се предприемат съответните мерки и действия.
 4. 4. ИЗГОТВЕНИ ОТ ЕКИПА ПО КАЧЕСТВО И УТВЪРДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА, СА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:  План- график за провеждане дейностите по самооценяване;  Вътрешно училищни критерии за установяване качеството на ПОО в ПГЗ “Стефан Цанов”  Механизъм за мониторинг и контрол на ПОО в ПГЗ “Стефан Цанов”;  Механизъм за ранно предупреждение в ПГЗ “Стефан Цанов” при риск от отпадане на ученици;  Доклад от проведена самооценка за 2014/2015учебна година. 2014/2015 Учебна година
 5. 5. ІІ. Обща информация за условията, при които работи професионалната гимназия ПГЗ «Стефан Цанов» – град Кнежа Професии/специалности, по които се обучават учениците през 2014/2015 г. Професия Специалност Професионално направление 345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство - 3 СПК 345 Администрация и управление 621040 Агроеколог 6211401 Агроекология- 3 СПК 621Растениевъдство и животновъдство 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство- 3 СПК 621 Растениевъдство и животновъдство 621010 Техник- растениевъд 6210107 Растителна защита и агрохимия - 3 СПК 621Растениевъдство и животновъдство 621060 Фермер 46210601 Земеделец- 2 СПК 621 Растениевъдство и животновъдство
 6. 6. ІІ. Обща информация за условията, при които работи професионалната гимназия През 2014/2015 учебна година в ПГЗ„Стефан Цанов“:  брой ученици: в дневна форма на обучение – 316 в задочна форма на обучение – 114 В самостоятелна форма на обучение - 13  брой паралелки – 16 Настанени в общежитие – 40 ученици ПГЗ«Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия
 7. 7. ІІІ. Налични ресурси ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия Човешки ресурси Брой Квалифи- кация Средна възраст (год.) Образова- телен ценз Съотноше- ние по пол Учители (на щат) 31 Магистър – 25, в т.ч.: IV ПКС - 5 Бакалавър – 1 Професионален бакалавър - 3 43,4 Висше образование : 30; Жени – 22 Мъже - 10 Психолог 1 Администрати- вен персонал 4 55,7 Средно образование: 4 Жени – 4 Мъже - 0
 8. 8. ІІІ. Налични ресурси Материални ресурси ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия ВИД ИМУЩЕСТВО Брой Вид Състояние Недвижимо имущество 4 Административна сграда Общежитие Хале Учебна работилница Добро Движимо имущество 2 2 Учебни автомобили Леки автомобили Добро Добро
 9. 9. ІІІ. Налични ресурси Материални ресурси ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия ВИД ИМУЩЕСТВО Брой Вид Състояние Движимо имущество 3 1 1 2 4 1 1 4 5 3 Трактор колесен – “Болгар ТК-80” Трактор колесен McCormick Малогабаритен Трактор ДЕН Трактор Т150 Ремарке РСД Ремарке - цистерна Тороразпръскващо ремарке Брана дискова Култиватори Плугове Добро Добро Добро Добро Мн. Добро Мн. Добро Мн.Добро Мн. Добро Мн. Добро Мн. Добро
 10. 10. ІІІ. Налични ресурси Материални ресурси ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия ВИД ИМУЩЕСТВО Брой Вид Състояние Движимо имущество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Сеялка за окопни култури Сеялка редова Сеялка за точна сеитба Сламопреса Косачка роторна Мотофреза Машина прикачна комбинирана Ротационна мотика Самоходно шаси Зърнокомбайн Ямокопател Отлично Мн. Добро Мн. Добро Мн. Добро Мн.Добро Добро Мн. Добро Мн.Добро Добро Добро Мн. Добро
 11. 11. ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия Финансови ресурси: Издръжка на един ученик /редовно обучение/: За спец. „Земеделско стопанство“ – 1335 лв. За останалите специалности– 2052 лв. Издръжка на един ученик /задочно обучение/ – 797 лв. Издръжка на един ученик в общежитие – 1327 лв. Издръжка на един ученик /самостоятелна форма/ - 320 лв. Средна работна заплата общо – 676,21 лв. Средна работна заплата за педагогическия персонал – 765,20 лв. Средна работна заплата за непедагогическия персонал – 503,80 лв. ІІІ. Налични ресурси
 12. 12. ІV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионалната гимназия ИЗСЛЕДВАНИ ОБЛАСТИ Област I: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ Област II: УЧИЛИЩНА СРЕДА Област IIІ: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ Област IV: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО
 13. 13. ПГЗ«Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия Област I: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ 1. Система за осигуряване на качество на ПОО - 9,5 точки 2. Инвестиции в ПОО – 4,0 точки 3. Квалификационна дейност – 2,5 точки 4. Нормативно осигуряване – 3,0 точки 5. Училищен персонал – 6,0 точки Област II: УЧИЛИЩНА СРЕДА 1. Индивидуална среда на ученика – 4,5 точки 2. Училището като социално място – 6,5 точки 3. Материално-техническа база – 9,0 точки ІV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване
 14. 14. ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионалната гимназия Област IIІ: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ 1. Учебна дейност – 10,0 точки 2. Оценяване и самооценяване – 5,0 точки 3. Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик – 5,0 точки 4. Резултати от обучението – 10,0 точки 5. Надграждане на знания и умения – 5,0 точки 6. Педагогически постижения – 5,0 точки Област IV: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО 1. Партньорство между преките участници в училищното образование – 7,5 точки 2. Външно партньорство -7,5 точки ІV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване
 15. 15. ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия Скала на крайната оценка: От 81 до 100 точки – изключително От 61 до 80 точки – много добро От 41 до 60 точки – добро От 21 до 40 точки – средно Под 20 – ниско/ слабо ІV. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване
 16. 16. Резултати от самооценяването по области
 17. 17. V. Резултати от самооценяването ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална та гимназия Крайна обща оценка на ПГЗ „Стефан Цанов“ – много добра; 79,00 точки. Оценка по области Област Оценка на ПГЗ „Стефан Цанов“ (брой точки) Максимална оценка (брой точки) Относителна тежест на получената оценка (%) Училищен мениджмънт 21,25 25 85 Училищна среда 14,25 20 71,25 Обучение и учене 33,00 40 82,50 Училищно партньорство 10,50 15 70,00 ОБЩО 79 100 79,00
 18. 18. V. Резултати от самооценяването Област I: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална татагимназия Критерий Максимална оценка (брой точки) Обща оценка на ПГЗ “Стефан Цанов” (брой точки) I критерий: Система за осигуряване на качество на ПОО 9,5 9,25 II критерий: Инвестиции в ПОО 4,0 3,0 III критерий: Квалификационна дейност 2,5 2,0 IV критерий: Нормативно осигуряване 3,0 2,0 V критерий: Училищен персонал 6,0 5,0 Област I: УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ 25 21,2 5
 19. 19. ПГЗ «Стефан Цанов» – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия 9.5 4 2.5 3 6 25 9,25 3 2,0 2 5 21,25 0 5 10 15 20 25 30 Резултати от област I: Училищен мениджмънт Оценка на ПГЗ “Стефан Цанов” спрямо максималната оценка за тази област
 20. 20. V. Резултати от самооценяването Област II: УЧИЛИЩНА СРЕДА ПГЗ«Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия Критерий Максимална оценка (брой точки) Обща оценка на ДФСГ “Интелект” (брой точки) I критерий: Индивидуална среда на ученика 4,5 3,00 II критерий: Училището като социално място 6,5 4,25 III критерий: Материално- техническа база 9 7,00 II област: УЧИЛИЩНА СРЕДА 20 14,25
 21. 21. VІ. Анализ на получениете резултати ПГЗ«Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия Област II: УЧИЛИЩНА СРЕДА 14,25 20 Оценка на ПГЗ “Стефан Цанов” спрямо максималната оценка
 22. 22. ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 I критерий: Индивидуална среда на ученика II критерий: Училището като социално място III критерий: Материално- техническа база II област: УЧИЛИЩНА СРЕДА 4.5 6.5 9 20 3,00 4,25 7,00 14,25 Резултати от област II: Училищна среда Оценка на ПГЗ “Стефан Цанов” спрямо максималната оценка
 23. 23. V. Резултати от самооценяването ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия Критерий Максимална оценка (брой точки) Обща оценка на ПГЗ “Стефан Цанов” (брой точки) Учебна дейност 10 8,5 Оценяване и самооценяване 5 3,5 Взаимоотношения ученик-учител, ученик- ученик 5 4,75 Резултати от обучението 10 8,25 Надграждане на знания и умения 5 4 Педагогически постижения 5 4 III област : ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ 40 33 Област IIІ: ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ
 24. 24. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 10 5 5 10 5 5 40 8,5 3.5 4,75 8,25 4 4 33 Резултати от област III: Обучение и учене Оценка ПГЗ “Стефан Цанов” спрямо максималната оценка
 25. 25. V. Резултати от самооценяването Област IV: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия Критерий Максимална оценка (брой точки) Обща оценка на ДФСГ “Интелект” (брой точки) 1. Партньорство между преките участници в училищното образование 7,5 5,9 2. Външно партньорство 7,5 5,05 IV област : УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО 15 10,95
 26. 26. V. Резултати от самооценяването Област IV: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО ПГЗ «Стефан Цанов – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия Iкритерий: Партньорство между преките участници в училищното образование II критерий: Външно партньорство ОбластIV: Училищно партньорство 7,5 7,5 15 5,9 5,05 10,95 Оценка на ПГЗ “Стефан Цанов спрямо максималната оценка
 27. 27. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Училищен мениджмънт  Чрез прилагане на вътрешни правила за осигуряване на качество на образованието в ПГЗ „Стефан Цанов” се постига възможно максималното му високо равнище чрез ефективно използване на външните и вътрешни ресурси (нормативна уредба, социални партньори, учителски потенциал, организация на труд, материална, информационна и вътрешнонормативна база).
 28. 28. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Училищен мениджмънт  С цел по-добро управление на финансовите и материални ресурси училището разработва и реализира проекти по национални и международни програми със социална и икономическа насоченост, които водят до подобряване качеството на професионалното образование и обучение.
 29. 29. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Училищен мениджмънт  Ръководството на училището подпомага изпълнението на плана за квалификация на педагогическите специалисти и поощрява участието им в различни вътрешноучилищни и извънучилищни форми, организирани от МОН, РИО и др.
 30. 30. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Училищен мениджмънт  В края на календарната година училището няма задължения, осигурени са всички нормативно регламентирани социални придобивки.
 31. 31. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Училищен мениджмънт  В училището има осигурен неограничен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба и необходимата училищна документация чрез кабелен интернет и сайта на училището. Документацията се води и съхранява правилно, допускат се несъществени грешки при нейното водене.
 32. 32. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Училищен мениджмънт Административното обслужване в ПГЗ „Стефан Цанов” е достъпно, ефективно и се осъществява чрез използване на различни форми на ИКТ.
 33. 33. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Училищна среда  Основен приоритет на ПГЗ „Стефан Цанов” е привличането, задържането и приобщаването на учениците към училището;  Участия в ежегодни училищни състезания, конкурси, тържества, чествания;  Прилагане на интерактивни методи на преподаване и оценяване;
 34. 34. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Училищна среда Незначителен брой бързо разрешими конфликти и противообществени прояви в резултат на сериозната работа по превенцията им, извършена от УК със съдействието на училищния психолог, класните ръководители, многобройни срещи и разговори с родителите.
 35. 35. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Училищна среда  Разнообразни начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището;  Непрекъснато подобряване на МТБ – сграден фонд, оборудване, свързано с общообразователната и професионалната подготовка, подобряване на екстериора и интериора на сградата, спазване на нормативните изисквания за здравословен микроклимат и намаляване на енергийните разходи.
 36. 36. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Обучение и учене Много добро планиране и изпълнение на урочната дейност – съобразена с възможностите на учениците, оптимален темп на работа, реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки, прилагане на интерактивни методи на преподаване и оценяване, използване на разнообразни дидактически и учебно-технически средства и ИКТ, добра обратна връзка за постигане на целите, целесъобразно поставени домашни и самостоятелни работи, спазване на графика за провеждане на консултации с нуждаещите се ученици;
 37. 37. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Обучение и учене Ясно дефинирани критерии за оценяване при различните видове изпитвания, познати на учениците и спазвана ритмичност на изпитванията; много добри умения за самооценка при учителите и добре формулирани мерки за повишаване качеството на урочната дейност; работа за създаване на умения у учениците за самооценка при ясни критерии и скала за оценяване;
 38. 38. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Обучение и учене Изградена позитивна атмосфера за работа; взаимен и двупосочен контакт между учител и ученици, внушаващ положителни емоции и стимул за по-високи резултати; налице е екипна работа между ученици и учители по професионална подготовка;
 39. 39. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Обучение и учене  86% от учениците са придобили втора и трета степен на ПК. Повишен е интересът на учениците, а от там е увеличен и техният брой за участие в организираните олимпиади, конкурси, състезания на различни нива.  Успешно участие при разработването и реализирането на проекти по национални и международни програми;
 40. 40. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Училищно партньорство Постигната максимално ефективна дейност на МО и УК чрез организиране на работни съвещания свързани с: качеството на учебния процес, необходимост от допълнителна квалификация на учителите, промени в училищните правилници, плановете, процедурите, графиците, мерки за преодоляване на трудности свързани с обучението и възпитанието на учениците;
 41. 41. Постижения и добри практики в гимназията ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия В област Училищно партньорство  Сравнително добра заинтересованост от страна на родителите за напредъка на учениците, отчетена на общи и паралелкови родителски срещи;  Партньорство с работодатели в областта на селското стопанство и икономиката.
 42. 42. VІ.2 Области, нуждаещи се от подобрение ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа– самооценяване на професионална гимназия В област Училищен мениджмънт: по-често споделяне на ефективни практики на вътрешно -училищно ниво. В област Училищна среда: подобряване и осъвременяване на МТБ; осигуряване на условия за интерактивно учене.
 43. 43. VІ.2 Области, нуждаещи се от подобрение ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа– самооценяване на професионална гимназия В област Обучение и учене: надграждане на знания и умения; създаване на по-добри умения за самооценка при учениците; въвеждане на иновации в учебния процес. В област Училищно партньорство: външни контакти със социалните партньори; участие на родителите в извънкласни дейности;
 44. 44. VІІ. Приоритети за следващо самооценяване ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия През 2015/2016 учебна година: Да продължипривличането, задържането и приобщаването на учениците към училището; Да се работи за постигане трайност на знанията и формиращо самооценяване; повишаване на средния успех и на успеха от ДЗИ и ДИ за ПК; Създаване на предпоставки за пълноценна реализация на завършващите ученици с цел повишаване качеството на живота им. Проучване на нуждите на пазара на труда от земеделски кадри.
 45. 45. VІІ. Приоритети за следващо самооценяване ПГЗ «Стефан Цанов" – град Кнежа – самооценяване на професионална гимназия През 2015/2016 учебна година: Привличане на допълнителни средства за обновяване и модернизиране на МТБ и енергоспестяване; Набавяне на нова актуална учебна и справочна литература за професионална подготовка. Всички материали за извършване на самооценката (чеклисти, анкети и др.), за измерване качеството на ПОО да бъдат изработени в електронен вид и да бъдат качени в сайта на училището.

×