การงาน ป.6 ชุด 1

20,260 views

Published on

4 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
115
Actions
Shares
0
Downloads
361
Comments
4
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การงาน ป.6 ชุด 1

 1. 1. กลุ่ม สาระการเรีย นรู้กลุ่ม การงานอาชีพ และ เทคโนโลยีชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 6โรงเรีย นป่า ไม้อ ท ิศ 15 (บ้า นม่ว ง ิ เฒ่า )
 2. 2. สำา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถม ศึก ษากาญจนบุร ี เขต 4 ใบงาน ที่ 1สำา รวจและวิเ คราะห์ง านบ้า นที่น ัก เรีย นรับ ผิด ชอบแล้ว บัน ทึก ผลลงในตาราง ตารางสำา รวจและวิเ คราะห์ง านบ้า นที่ร ับ ผิด ชอบ งานที่ไ ด้ร ับ มอบหมายให้ร ับ วัน ดำา เนิน การ ผิด ชอบ ทุก วัน เฉพาะวัน หยุด………………………………… .............. ……………………………. ............. ……..………………………………… .............. ……………………………. ............. ……..………………………………… .............. ……………………………. ............. ……..………………………………… .............. ……………………………. ............. ……..………………………………… .............. ……………………………. ............. ……..………………………………… .............. ……………………………. ............. …….. ตารางการทำา งานบ้า นใน 1 วันวัน ที่ เวลา กิจ กรรมที่ต ้อ งทำา หมาย เหตุ
 3. 3. …… …… ………………………………… ………… ….. …………………. ………… …… ………………………………… ………… ….. …………………. ………… …… ………………………………… ………… ….. …………………. ………… …… ………………………………… ………… ….. …………………. ………… …… ………………………………… ………… ….. …………………. ………… …… ………………………………… ………… ….. …………………. ………… …… ………………………………… ………… ….. …………………. …… ใบงานที่ 2ทำา งานบ้า นตามแผนการทำา งานในใบงานที่ 1 แล้วเขีย นสรุป ผลการทำา งานบ้า นของฉัน มีล ัก ษณะ……………………………………………………………………………………….....งานบ้า นที่ฉ ัน ทำา ได้แ ก่..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 4. 4. .............................................................................................................................................ผลของการทำา งาน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เป็นเด็กดี เก่ง จังเลย ใบงาน ที่ 3พิจ ารณาและเสนอแนะว่า บริเ วณต่า ง ๆ ของดัง ต่อ ไปนี้ ควรตกแต่ง อย่า งไร1) มุม ห้อ ง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 5. 5. .....................................................................................................................................2) ระเบีย งบ้า น.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3) โต๊ะ อาหาร.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4)หน้า ต่า ง.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5) บริเ วณบ้า น.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 6. 6. ใบงาน ที่ 4อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด ต ก แ ต่ ง บ้ า น แ ล ะ บ ริ เ ว ณ บ้ า น ข อ งต น เ อ ง แ ล้ว ว า ด แ ผ น ผัง ข อ ง บ้า น แ ล ะ บ ริเ ว ณ บ้า น ล งในช่อ งว่า ง จากนั้น เขีย นอธิบ ายวิธ ีก ารแต่ง บ้า นของฉัน วิธ ีก ารตกแต่ง ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 7. 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ใบงาน ที่ 5 สำา รวจและวิเ คราะห์ต นเอง ว่า เป็น คนรูป ร่า งแบบใด ควรสวมเสื้อ ผ้า แบบใด แล้ว เขีย นบัน ทึก ผลจากนั้น วาดรูป เสื้อ ผ้า ที่เ หมาะสมกับ นัก เรีย นลงในกรอบ และระบายสีใ ห้ส วยงามบุค ลิก และรูป ร่า งของฉัน คือ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 8. 8. เสื้อ ผ้า ที่ค วรใช้............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ใบงาน ที่ 6 สำา รวจอาหารและเครื่อ งดื่ม ที่ม ีข ายในโรงเรีย นแล้ว ตรวจสอบดูว ่า อาหารและเครื่อ งดื่ม ชนิด ใดควรเลือ กซื้อ หรือ ไม่ค วรเลือ กซื้อ จากนั้น เขีย นบัน ทึก ผลพร้อ มทั้ง บอกเหตุผ ลลงในตาราง
 9. 9. รายการอาหาร ควร ไม่ เหตุผ ลและเครื่อ งดื่ม บริโ ภ ควร ค บริโ ภ ค1)..................... ........ ........ ................................................ ........ ........ .......................2)..................... ........ ........ ................................................ ........ ........ .......................3)..................... ........ ........ ................................................ ........ ........ .......................4)..................... ........ ........ ................................................ ........ ........ .......................5)..................... ........ ........ ................................................ ........ ........ .......................6)..................... ........ ........ ................................................ ........ ........ .......................7)..................... ........ ........ ................................................ ........ ........ .......................8)..................... ........ ........ ................................................ ........ ........ .......................9)..................... ........ ........ ................................................ ........ ........ .......................10.................... ........ ........ ............................................... ........ ....... ........................
 10. 10. ใบงาน ที่ 7 แบ่ง กลุ่ม ร่ว มกัน คิด รายการอาหารกลุ่ม ละ 1รายการ แล้ว ลงมือ ทำา อาหาร เพื่อ แลกกัน รับ ประทานกับ เพื่อ นกลุ่ม อื่น จากนั้น เขีย นบัน ทึก ผลการปฏิบ ัต ิงาน อาหารที่ก ลุ่ม ฉัน ทำา คือ..................................................................................................................................................................................................................................... เหตุผ ลที่ก ลุ่ม ของฉัน เลือ กทำา อาหารชนิด นี้เพราะ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ อุป กรณ์ และเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ท ำา อาหาร มีดัง นี้............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 11. 11. ....................................................................................................................................................................................................................................................................ส่ว นผสมของอาหาร มีด ัง นี้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ขั้น ตอนในการทำา อาหาร มีดัง นี้..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 12. 12. ..........................................................................................................................................รสชาติอ าหารของกลุ่ม ฉัน ที่ฉ ัน และเพื่อ น ๆ ชิมคือ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................โดยมีข ้อ เสนอแนะดัง นี้.....................................................................................................................................................................................................................................................โดยมีก ารแก้ไ ขดัง นี้............................................................................................................................................................................................................................................................จากการทำา กิจ กรรมนี่ ฉันรู้ส ึก ..............................................................................................................................................................................................................................................เพราะว่า...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 13. 13. ...................................................................................................................................................................................................... ใบงาน ที่ 8แบ่ง กลุ่ม ร่ว มกัน เตรีย มการถนอมอาหารกลุ่ม ละ 1ชนิด โดยศึก ษาค้น คว้า วิธ ีก ารถนอมอาหารจากหนัง สือ หรือ สอบถามผู้ร ู้ใ นครอบครัว หรือ ท้อ งถิ่นแล้ว ทำา การถนอมอาหาร จากนั้น เขีย นบัน ทึก ผลชื่ออาหาร............................................................................................................................เครื่อ งมือ และอุป กรณ์ท ี่ใช้.............................................................................................................................................................................................................................................ส่ว นผสม..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................วิธ ีทำา .............................................................................................................................
 14. 14. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................การเลือ กบรรจุภ ัณ ฑ์แ ละการเก็บรัก ษา.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลัก ษณะและรสชาติข องอาหารที่ได้..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ปัญ หาที่พบ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................วิธ ีแก้ไ ข.................................................................................................................................................................................................................................................................................. วิธ ีถ นอม.......................................................................... อาหารและ........................................................ การเก็บ รัก ษา อาหารไม่ย าก เลยค่ะ
 15. 15. ใบงาน ที่ 9อ่า นสถานการณ์ท ี่ก ำา หนดให้ แล้ว พิจ ารณาว่าสถานการณ์ด ัง กล่า วควรใช้อ ุป กรณ์ช นิด ใดในการทำา ความสะอาด และควรทำา ความสะอาดอย่า งไร สถานกา รณ์ท ี่ 1ถ้ว ยแกงบนโต๊ะ อาหารหกลงบนพื้น ที่ป ูก ระเบื้อ งอุป กรณ์ท ี่ใช้..................................................................................................................................................................................................................................................................วิธ ีท ำา ความสะอาด.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. สถานกา รณ์ท ี่ หที่เ ขี่ย บุ2 รี่ต กแตก ขีเ ถ้า บุห รี่ฟ ุ้ง กระจายเต็ม พื้น ไม้ ้
 16. 16. อุป กรณ์ท ี่ ใช้...................................................................... .................................................. .......................................................................... ................................................................. วิธ ีท ำา ความ สะอาด................................................................ .............................................. .......................................................................... .................................................................. .......................................................................... .................................................................. สถานกา รณ์ท ี่ 3 หลัง จากนำ้า ท่ว มลานบ้า นที่เ ป็น คอนกรีต มีต ะไคร่น ำ้า เกาะเต็ม พื้น อุป กรณ์ท ี่ ใช้...................................................................... ................................................. .......................................................................... .....................................................................วิธ ี ทำา ความ สะอาด................................................................ .............................................. .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ........................................................สถานการณ์ท ี่ 4
 17. 17. ใบไม้ร ่ว งเต็ม ลานหน้า บ้า น และบริเ วณทางเดิน อุป กรณ์ท ี่ ใช้...................................................................... .................................................. .......................................................................... ................................................................. วิธีทำาความ สะอาด.................................................................. ............................................ .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ........................................................สถานการณ์ท ี่ 5 มีเ ศษไม้ และเศษขยะอยู่ใ นทางระบายนำ้า แบบเปิด อุป กรณ์ท ี่ ใช้...................................................................... .................................................. .......................................................................... ................................................................. วิธ ีท ำา ความ สะอาด................................................................ .............................................. .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ........................................................ สะอาดน่าอยู่ จังเลยนะบ้าน เรา เพราะเรารู้จัก วิธีทำาความ สะอาดสะอาด
 18. 18. ใบงาน ที10 ่ออกแบบตกแต่ง ห้อมุม ห้แขก แล้ว วาดแผนผัง ในช่อ ง งรับ อ งว่า ง พร้อ มทั้ง ระบายสีใ ห้ส วยงาม จากนั้น เขีย น 11อธิบ ายวิธ ีก ารตกแต่งวิธ ีก ารตกแต่ง ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 19. 19. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ใบงาน ที่ 11อ่า นสถานการณ์ท ี่ก ำา หนดให้ แล้ว พิจ ารณาว่า ควรแต่ง กายอย่า งไร แล้ว บัน ทึก ลงในตารางสถานการณ์ ลัก ษณะการแต่ง กาย1) อยู่กับบ้าน ...............................................2) ไปงานเลี้ยง ...............................................3) ไปทำาบุญที่วัด ...............................................4) ไปเที่ยว .........................................5) ไปเล่นกีฬา ............................................... ............................................ ............................................... ............................................... ............................................... .........................................
 20. 20. ใบงาน ที่ 12 หาภาพเสื้อ แบบต่า ง ๆ 2 แบบ ติด ลงในกรอบ แล้ว พิจ ารณาว่า แบบเสื้อ ดัง กล่า ว เหมาะสมกับ ผู้ท ี่ม ีร ูป ร่า งลัก ษณะอย่า งไร และใช้ใ นโอกาสใดได้บ ้า ง1 1 2 1 ฌ Gg
 21. 21. เสื้อตัวนี้เหมาะสมกับคนที่มีรูปร่าง.............. เสื้อตัวนี้เหมาะสมกับคนที่มีรูปร่าง.........................................................................................................................................................เสื้อตัวนี้สามารถนำาไปใช้ในโอกาส............. เสื้อตัวนี้สามารถนำาไปใช้ในโอกาส................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ใบงาน ที่ 13 เขีย นแผนผัง ความคิด แสดงวิธ ีก ารประกอบอาหาร และปรุง อาหาร การ ประกอบ และปรุง อาหาร
 22. 22. ใบงาน ที่ 14 รายการ ส่ว นประกอบของอาหารนี้ อาหาร คือ .................................... .................... ............................................................... .................... ............................................................... .................... ............................................................... .................... ............................................................... .................... ...............................................................คิดรายการอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 1 รายการ และ .................... ...............................................................บันทึกข้อมูลตามหัวข้อที่กำาหนด .................... ............................................................... .................... ..................................................... .................... ............................................................... .................... ประโยชน์ข องอาหารนี้ .... คือ ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ...
 23. 23. ใบงาน ที่ 15 หาภาพหรือ วาดภาพไม้ด อกไม้ป ระดับ และผักสวนครัว ที่น ัก เรีย นชอบ ติด ลงในกรอบ พร้อ มทั้งเขีย นบอกชื่อ และค้น คว้า ข้อ มูล เรื่อ งวิธ ีก ารขยายพัน ธุ์ การดูแ ลรัก ษา และการเก็บ เกี่ย วจากแหล่งข้อ มูล ต่า ง ๆ จากนั้น ออกมานำา เสนอผลงานที่ห น้า ชั้นเรีย น • ไม้ด อกไม้ป ระดับ ที่ฉ ัน ชอบ ................................................................. ............................................................ • วิธ ีก ารขยายพัน ธุ์ คือ .............................................................. ........................................................ • วิธ ีก ารขยายพัน ธุ์ คือ .............................................................. .........................................................• วิธ ีก ารดูแ ลรัก ษาและการเก็บ เกี่ย ว• .........................................................................................................................................................................................................
 24. 24. ..................................................................• ผัก สวนครัว ที่ฉ ัน ชอบ คือ..............................................................................................................................................................• วิธ ีก ารขยายพัน ธุ์ คือ ...........................................................................................• วิธีการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว............................................................................................................................................................................................................................................................................ ใบงาน ที่ 16แบ่ง กลุ่ม ๆ 4 – 5 คน ให้แ ต่ล ะกลุ่ม เลือ กปลูก ไม้ดอกไม้ป ระดับ หรือ พืช ผัก สวนครัว กลุ่ม ละ 1 ชนิดแล้ว เขีย นบัน ทึก ขั้น ตอนการปฏิบ ัต ิง านลงในช่อ งว่า งจากนั้น ออกมารายงานผลและนำา เสนอผลผลิต ที่ไ ด้ท ี่หน้า ชั้น เรีย น โดยให้ค รูแ ละเพื่อ นกลุ่ม อื่น ช่ว ยประเมิน ผลงาน • พืช ที่ก ลุ่ม ของฉัน เลือ กปลูก คือ .............................................................. ................... • วัส ดุอ ุป กรณ์ท ี่ใ ช้ใ นการปลูก คือ ................................................................ ................. ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
 25. 25. ......................................................................... ......................................................................... ....................................................... • วิธ ีก ารคัด เลือ กพัน ธ์ท ี่ป ลูก ได้แ ก่............................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. • วิธ ีก ารปลูก และการดูแ ล รัก ษา............................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 26. 26. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. • การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ ได้........................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... • ปัญหาที่พบในการปฏิบัติ งาน....................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... • แนวทางการแก้ไข ปัญหา.................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 27. 27. ..................................................................................................................................... • ความรู้สึกของฉัน หลังจากปฏิบัติกิจกรรมนี้ ใบงาน ที่ 17 คือ........................................................................................................................................................................................................... ท้องถิ่นของฉัน คือ.......................................................................... ตำาบล...................................................................................................................................................................................................................................... ............... อำาเภอ.........................................จังหวัด................................................................................................................................................................................ .....................................................................................................ดอกไม้ประดับ ในท้องถิ่นของฉันมีการปลูกไม้ คือ.......................................................... รายการประเมิน ผลการประเมิน1) การเลือกใช้วัสดุ ........................................................................................... ............ ............ .............. ................................มากที่สุดอุปกรณ์ในการปลูก ........... ............ .............2) การคัดเลืสาเหตุธุ์พืชกไม้............ระดัพืชผักสวนครัว ุด ในท้องถิี่ปลู ที่ ดอกไม้ป ก บชนิดนี้มากที่ส อกพันท ่นของฉันมีการปลู ............ ..............ปลูก เพราะ.................................................... คือ.............................................................. ........... ............ .............3) วิธีการปลูก ........................................................................................... ............ ............ ..............4) การดูแลรักษา........................................................................................... ........... ............ ............. ...........................................................................................5) การเก็บเกี่ยวผลผลิต ............ ............ .............. ...............................................................................มาก ...่สุด ที ........... ............ ............. สาเหตุที่ปลูกพืชผักสวนครัวนี้มากที่สุด ............ ............ .............. เพราะ .............................................................. ........... ............ ............. ........................................................................................... (วาดภาพหรือติดภาพไม้ดอกไม้ (วาดภาพหรือติดภาพพืชผักสวนครัว) ........................................................................................... ประดับ) ........................................................................................... ลงชื่อ.................................. ........................................................................................... ..........................ผู้ประเมิน ........................................................
 28. 28. สำา รวจข้อ มูล ในท้อ งถิ่น ว่า มีก ารปลูก ไม้ป ระดับ และพืช ผัก สวนครัว ชนิด ใดมากทีส ุด แล้ว เขีย นบัน ทึกข้อ มูล และหาภาพหรือ วาดภาพพืช ชนิด นั้น ประกอบให้ส วยงาม ใบงาน ที่ 18
 29. 29. สำา รวจสัต ว์เ ลี้ย งที่บ ้า น หรือ บ้า นใกล้เ คีย ง แล้วเขีย นบัน ทึก ผลลงในตาราง ฉัน สำา รวจสัต ว์เ ลี้ย ง ที่........................................................... .. พบว่า มีส ัต ว์เ ลี้ย ง ได้แ ก่....................................................ชือ สัต ว์ ่ ลัก ษณ อาหาร สุข ภาพ ลัก ษณะ ...... ะที่อ ยู่ ดี ไม่ พฤติก รรม .............................................................. ดี หรือ อาการที่ ................................. พบเห็น1........ .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... ............................ .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... ....................2........ .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... ....................3........ .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... ....................4........ .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... ....................5........ .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... .............................. .......... .......... ..... .... ..
 30. 30. ใบงาน ที่ 19 เขีย นเรีย งความเรื่อ ง “สัต ว์เ ลี้ย งแสนรัก ” ลงในสมุด ให้ม ีค วามยาวประมาณ 1 หน้า กระดาษ โดยใช้ความรู้ท ี่เ รีย นมาประกอบ ชือ เรื่อ ง สัต ว์เ ลี้ย งแสนรัก ่ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 31. 31. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ใบงาน ที่ 20 แบ่ง กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ให้แ ต่ล ะกลุ่ม เขีย นรายงานเรื่อ ง สัต ว์เ ลี้ย งชนิด ต่า ง ๆ กลุ่ม ละ 1 ชนิดโดยค้น คว้า ข้อ มูล จากแหล่ง ความรู้ต ่า ง ๆ แล้ว ส่ง ตัวแทนออกมานำา เสนอผลงานที่ห น้า ชั้น เรีย น
 32. 32. ใบงาน ที่ 21แบ่ง กลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ให้แ ต่ล ะกลุ่ม เลือ กเลี้ย งสัต ว์ก ลุ่ม ละ 1 ชนิด โดยเลือ กชนิด ของสัต ว์ใ ห้เหมาะสมกับ ท้อ งถิ่น แล้ว บัน ทึก ผลตามหัว ข้อ ที่กำา หนดจากนั้น ส่ง ตัว แทนออกมารายงานผลการ สัตว์ที่กลุ่มของผมเลี้ยงปฏิบ ัต ิง านที่ห น้า ชั้น เรีย น คือ............................................................. (วาดภาพหรือติดภาพสัตว์เลี้ยง)
 33. 33.  สัต ว์ท ี่ก ลุ่ม ของผมเลี้ย ง เป็น สัต ว์ป ระเภท สัตว์ใหญ่ สัตว์ เล็ก สัตว์ปีกสัตว์นำ้า อื่น ๆคือ...............................................................................................................  สถานที่เ ลี้ย ง คือ ................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  อาหารที่ใ ช้ใ นการเลี้ย ง ได้แ ก่............................................................ ....................................................................................................................................................................  ระยะเวลาในการให้อ าหารในแต่ล ะวัน คือ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 34. 34.  วิธีการให้อาหาร มี ดังนี้.............................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ วิธีการดูแลและป้องกันโรค ได้แก่.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงชนิดนี้ คือ................................................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลักษณะของสัตว์เลี้ยงชนิดนี้ เมื่อโตเต็มที่คือ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  จากกิจกรรมนี้ กลุ่มของฉันพบปัญหาในการปฏิบัติงาน ดังนี้...................................
 35. 35. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  วิธีการแก้ปัญหา คือ................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  กลุ่มของฉัน พอใจ ไม่พอใจ การ ปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้ ใบงาน ที่ 22เขีย นแผนผัง ความคิด แสดงวิธ ีก ารขยายพัน ธุ์พ ืชและยกตัว อย่า งชื่อ พืช ที่ใ ช้ว ิธ ีข ยายพัน ธุ์ป ระกอบ C o rn u s m a s L. O r ig a a n u m v u lg a r e L . วิธ ีก ารขยาย พัน ธุ์พ ืช
 36. 36. ใบงาน ที่ 23เขียนสรุปขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว โดยใช้ความรู้ที่เรียนมา1).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 37. 37. 4)............................................................................... .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ............................ 5)............................................................................... .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ............................ ใบงาน ที่ 24บอกประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ จากสัต ว์ท ี่ก ำา หนดให้ และอาหารที่ส ัต ว์ช นิด นั้น รับ ประทาน ลงในช่อ งว่า ง ชื่อ สัต ว์ ประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ จาก อาหาร สัต ว์1) ช้าง ................................... ...................2) โค ................................. ...................3) กระต่าย ................................... ...................4) แมว ................................. ...................5) ไก่ ................................... ................... ................................. ................... ................................... ................... ................................. ................... ................................... ................... ................................. ...................
 38. 38. ใบงาน ที่ 25เขีย นสรุป หลัก การคัด เลือ กพัน ธุ์ส ัต ว์ล งในช่อ งว่า ง การคัด เลือ กพัน ธุ์ส ัต ว์ มีห ลัก การ ดัง นี้ 1)............................................................... ................................... ................................................................... ..................................2)............................. .................................................................. ................................................................... ................................. 3)............................................................... ................................................................... ................................................................... .. 4)............................................................... ................................................................... ................................................................... .. 5)............................................................... ................................................................... ...................................................................
 39. 39. 6)............................................................... ................................................................... ................................................................... .. 7)............................................................... ................................................................... ใบงาน ................................................................... ที่ 26 .. 8)............................................................... ...................................................................1)....................................................................... .............................................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................2)................................................................... เขีย นอธิบ ายขั้น ตอนการเลี้ย งสัต ว์โ ดยสรุป............................................................................................................................................................................................................................................................................. 3)................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ........................................................ 4)................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ........................................................5)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 40. 40. ใบงาน ที่ 27คัด ออกแบบแล้ว วาดภาพและระบายสีง านประดิษ ฐ์ท ี่เป็น ของเล่น ของใช้ หรือ ของประดับ ตกแต่ง โดยใช้กระบวนการออกแบบจำา นวน 2 ชิน พร้อ มบัน ทึก ้ข้อ มูล1) งานประดิษฐ์ชิ้นนี้คือ......................................................................... ของเล่น ของใช้ ของประดับตกแต่งงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ทำามาจาก.............................................................................................................................................................................................งานประดิษฐ์ชิ้นนี้มีประโยชน์คือ.......................................................................................................................................................................................................................................2) งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ คือ............................................................................................................................................................ .......
 41. 41. ......................................................... งานประดิษฐ์ชิ้นนี้จัดเป็นของเล่นของใช้ของประดับตกงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ทำามาจาก..................................................................................................................................................................................................................................................งานประดิษฐ์ชิ้นนี้มีประโยชน์คือ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ใบงาน ที่ 28 สำา รวจเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ท ี่น ำา มาใช้ใ นงานประดิษ ฐ์ท ี่ม ีอ ยู่ใ นบ้า นของนัก เรีย น แล้ว เขีย นบัน ทึกผลการสำา รวจลงในตาราง ชือ เครื่อ ง ่ วิธ ีก ารจัด เก็บ ที่ ความคิด เห็น มือ เครื่อ ง พบเห็น ข้อ เสนอแนะ และ ใช้ แนวทางแก้ไ ข
 42. 42. 1)............. ........................... .......................................... ........................ ........................2)............. ........................... ........................................... ........................ ........................3)............. ........................... ........................................... ......................... ........................4)............. ........................... ........................................... ......................... ........................5)............. ........................... .......................................... ......................... ........................ ใบงาน ที่ 29 งานประดิษ ฐ์ท ี่ก ำา หนดให้ แล้ว วิเ คราะห์แ ละพิจ ารณาว่า ใช้เ ครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ใ ดบ้า งในการทำา งานชิ้น นั้น งานประดิษ ฐ์ด อกไม้จ าใบยางพารา
 43. 43. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ดังนี้............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. งานแกะสลัก ไม้ ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ดังนี้.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. งานประดิษ ฐ์ท ี่แ ขวนรูป ปลาจากขวดนำ้า ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ดังนี้.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 44. 44. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ใบงาน ที่ 30ออกแบบสร้า งสรรค์ง านประดิษ ฐ์ 1 ชิน จากนั้น ้ปฏิบ ัต ิง านตามแผนที่ว างไว้ แล้ว เขีย นบัน ทึก ผล (วาดภาพและระบายสีงาน ประดิษฐ์ที่จะทำา)งานประดิษฐ์ของฉัน คือ......................................................................................................งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ใช้วัสดุอุปกรณ์ ดังนี้....................................................................................................................................................................................................................................
 45. 45. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ขั้นตอนการประดิษฐ์ มีดังนี้...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ คือ
 46. 46. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................การทำางานชิ้นนี้ฉันพบปัญหาและอุปสรรค คือ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ฉันแก้ปัญหาโดย................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 47. 47. ใบงาน ที่ 31สำา รวจของแล่น หรือ ของใช้ต ่า ง ๆ ภายในบ้า นของตนเองว่า มีส ิ่ง ใดชำา รุด แล้ว คัด แยกออกมา จากนั้นทำา การซ่อ มแซม แล้ว เขีย นบัน ทึก ผล ของชำารุดที่ฉันซ่อมแซม คือ.............................................................. .............................................................. ......................................................... ลักษณะการ ชำารุด..................................................................... .......... .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .... อุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซม ได้แก่............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .................................................... วิธีการซ่อมแซม มี ดังนี้..................................................................... .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. ..............................................................
 48. 48. .............................................................. .............................................................. ..................................... ปัญหาที่พบในขณะซ่อมแซม คือ....................................................... ใบงาน .............................................................. ที่ 32 ..............................................................ตอบคำา ถามต่อ ไปนี้ ..............................................................1. งานประดิษฐ์ หมายถึงอะไร ................................................................................................................................................. ไขปัญหา วิธีการแก้ คือ................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................. ....................................................2. งานประดิษฐ์สามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. การออกแบบงานประดิษฐ์ ควรคำานึงถึงอะไรบ้าง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 49. 49. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................4. กระบวนการออกแบบ หมายถึงอะไร............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. กระบวนการออกแบบมีทั้งหมดกีขั้นตอน อะไรบ้าง ่...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. กระบวนการจัดการในงานประดิษฐ์ มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 50. 50. .....................................................................................................................................................................................................7. ข้อควรคำานึงในการทำางานประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำางานประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9. งานช่าง มีองค์ประกอบอะไรบ้าง...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10. การใช้เครื่องมือในการทำางานประดิษฐ์และงานช่างควรปฏิบัติอย่างไร
 51. 51. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ใบงาน ที่ 33 ดูภ าพ แล้ว เขีย นชื่อ เครื่อ งมือ วิธ ีก ารใช้ง านและการดูแ ลรัก ษาให้ถ ูก ต้อ ง วิธ ีก ารใช้ง าน การดูแ ลรัก ษา1) ....................... ........................ ...................... ..................... ....................... ........................ชือ................... ...................... ..................... ่.................... ....................... ........................ ...................... ..................... ....................... ........................ ...................... .....................2) ....................... ........................ ...................... ..................... ....................... ........................ชือ................... ....................... ..................... ่.................... ....................... ........................ ....................... .....................

×