Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

опис досвіду роботи вчителя англійської мови синенко л.г.

3,031 views

Published on

опис досвіду роботи вчителя англійської мови синенко л.г.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

опис досвіду роботи вчителя англійської мови синенко л.г.

 1. 1. Опис досвіду роботи вчителя англійської мови Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Синенко Лесі Григорівни Науково-методична проблема: «Формування ключових компетентностей учня через використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови» Роки вивчення досвіду: 2013-2015н.р. Сьогодні вже неможливо уявити наше життя без знання іноземної мови. Майже кожна галузь людської діяльності вимагає володіння цим предметом. Навчання – це напружена праця, яка готує людину до життя і в процесі якої формується особистість. Зміст навчання – інформація, яку учні отримують від вчителів та із підручників. Головне завдання вчителів, щоб ця інформація мала сенс, вона повинна бути цікавою, значущою для учнів, відповідати їх потребам та інтересам. Наявність цікавого навчального матеріалу на уроках англійської мови є важливою умовою для формування позитивної мотивації учнів. Слова «мотивація», «активізація», «інтенсифікація» під час вивчення англійської мови мають один і той самий зміст: зробити все для того, щоб учням було цікаво вчитися. Змінюються часи, вимоги, а разом з ними докорінно змінюється роль вчителя та учня на уроці англійської мови, характер їх взаємовідношень і розподіл відповідальності за результат навчання. Вчитель на сучасному етапі виступає як повноважний учасник комунікативного процесу, партнер у спілкуванні, радник щодо оволодіння мовленнєвими і невербальними засобами комунікації. Працюючи 15 років учителем англійської мови у Петрівсько – Роменській ЗОШ І – ІІІ ступенів, я постійно відшуковую нові форми й методи роботи з учнями. Виконуючи державну програму, намагаюся забезпечити підготовку учнів до активного володіння іноземною мовою, ефективного користування нею для обміну інформацією. Я намагаюсь залучати учнів до творчої співпраці для ефективної підготовки і проведення уроку через пошукові, особистісноорінтовані завдання, проектну роботу. Проблема, над якою я працюю вже декілька років, називається: «Формування ключових компетентностей учня через використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови». Формувати у школярів позитивні мотиви навчання, вміння самостійно отримувати знання, накопичувати їх – такі завдання я поставила перед собою. Актуальність досвіду Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти. Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов розглядається як такий засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання та досягнення мети навчання при розв’язанні певних проблемних завдань. Основною компетентністю на уроках іноземної мови є комунікативна компетентність, тому що вона забезпечує набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі. Необхідність формування комунікативної компетентності учнів зумовлено реалізацією не тільки відповідно оновленого змісту освіти, але й новітніх методів і технологій навчання. Найбільш ефективними шляхами реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови є застосування інтерактивного навчання та проектних технологій із використанням Інтернет-
 2. 2. контенту. Системне використання інтерактивних методів є актуальним для сучасної освіти, та виступає ґрунтовною складовою у формуванні компетентної особистості учня як громадянина демократичного суспільства. Новизна педагогічного досвіду полягає в тому, що інтерактивні технології сприяють розробці спеціальних інноваційних методів та форм роботи з використанням мультимедійних технологій, визначення процесуальних та організаційних основ їх впровадження, вихід за межі теоретичних обговорень у площину інструментального прикладного застосування, посиленню навчальної мотивації вивчення англійської мови й удосконалюванню знань учнів. Провідна ідея досвіду: формувати модель комунікативно компетентної особистості, викликати стійкий інтерес до предмету, в повному об’ємі розкрити творчі здібності учнів, використовуючи ІКТ, виробити практичні вміння та навички для самореалізації, бажання самовдосконалюватися, створити умови для самовизначення, інтелектуальної незалежності, впевненості у собі, забезпечити всебічний розвиток дитини як особистості, виявлення її талантів, здібностей. Теоретична база Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)», Регіональну програму впровадження компетентісно-орієнтованого підходу в навчальний процес тощо. Інтерес до технології інтерактивного та проектного навчання як освітніх інновацій з’явилися в Україні близько десяти років тому. Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спираються на наукові дослідження та теоретичні розробки відомих педагогів О.Пометун, І.Родигіної, Л.Пироженко, Т.Ремех, О.Мокрогуза, І.Якиманської, М.Махмутова, Г. Д’юдені. Сутність досвіду Досвід роботи дозволяє оцінити потенціал інтерактивних та проектних технологій навчання з позиції їх адекватності завданню формування комунікативної компетентності школярів. Об’єктом досвіду виступає процес формування компетентної особистості учня. Предмет досвіду - використання інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови. Завдання досвіду: 1. Виявити можливості інтерактивних та проектних технологій з використанням Інтернет-контенту у формуванні комунікативної компетентності учнів під час викладання англійської мови. 2. Обґрунтувати та експериментально підтвердити ефективність використання інтерактивного та проектного навчання як складову процесу формування компетентної особистості. Відомо, що одним з основних методичних інновацій є інтерактивне навчання. Слово "інтерактив” прийшло до нас із англійської мови "interаct”. "Inter” – це "взаємний”, "act” – діяти. Інтерактивне навчання – це навчання, основане на діалогічному мовленні, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня, при цьому вони - рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. В таких умовах, учні швидше привчаються бути демократичними, сміливо спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані самостійні рішення. Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес. На своїх уроках використовую такі технології інтерактивного навчання, як кооперативне, колективно-групове, опрацювання дискусійних питань та ситуативне моделювання. Обов’язково підбираю найбільш вдалі форми роботи : презентація, евристичні бесіди, рольові
 3. 3. ігри, театральні постановки, дискусії, «Мозковий штурм», конкурси з практичними завданнями та їх подальше обговорення, «Обери позицію», «Акваріум», «Коло ідей», «Вільний мікрофон», «Незакінчені речення», «Асоціативний кущ»,робота в парах/групах та багато інших. Практична реалізація досвіду: приклади практичного використання методів та прийомів використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови мною розроблені та систематизовані в навчально-методичному посібнику «Формування мотивації у вивченні іноземної мови», який містить чітку аргументацію мети, технологію використання кожного методу на різних етапах уроку. Зробити людину освіченою означає допомогти їй стати суб’єктом,що здатна мислити. Важливим засобом на шляху реалізації національного виховання і професійної підготовки спеціалістів є розробка та впровадження педагогічних технологій що відповідали б потребам розвитку особи та сприяли розкриттю її індивідуальних здібностей. Змінюються часи, вимоги, а разом з ними докорінно змінюється роль вчителя та учня на уроці англійської мови, характер їх взаємовідношень і розподіл відповідальності за результат навчання. Вчитель на сучасному етапі виступає як повноважний учасник комунікативного процесу, партнер у спілкуванні, радник щодо оволодіння мовленнєвими і невербальними засобами комунікації. Як викладач я впевнена, що головним у процесі навчання та виховання підростаючого покоління повинні бути:ерудиція викладача,глибока культура,повага та любов до учнів,що визначає характер взаємостосунків з учнями і якість вмінь та навичок учнів. З метою підвищення рівня навчання та виховання учнів я регулярно аналізую свою педагогічну діяльність , виділяю її сильні та слабкі сторони,постійно шукаю засоби підвищення рівня знань . Разом з традиційними формами використовую також інноваційні методи з метою розвитку пізнавальної діяльності учнів. Підбираючи теоретичний матеріал враховую мету уроку, індивідуальні та психологічні особливості учнів. Невід’ємною частиною моїх уроків стали інтерактивні технології: мозковий штурм,метод проектів, обери позицію,круглі столи, дебати. Особливо ефективними є уроки ділові ігри, уроки-КВН, уроки-вікторини, уроки-семінари, уроки- екскурсії. Такі заняття допомагають учнями не лише вивчити тему, а й набути теоретичних знань до життєвих ситуацій. Інноваційні методи навчання іноземних мов спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу . Навчити учнів іншомовному спілкуванню завдання важке. Адже природну мову стимулює не необхідність,а потреба у реальному спілкування. Тому навчання групової взаємодії на уроці англійської мови є не тільки методом навчання усного мовлення. На своїх уроках я намагаюсь створити мікроклімат взаєморозуміння. Постійно працюю над самовдосконаленням,підвищую свою майстерність. Прийоми навчального процесу в початковій школі: Іноземна мова – це чудовий предмет, вивчення якого збагачує внутрішній світ особистості, дає їй можливість вийти у великий цікавий світ нових знань, ознайомлює з людським досвідом, надбаннями світової культури. Особистий досвід вчителя в ході навчання іноземної мови дає змогу зробити висновок – процес навчання мови включає в себе навчання іншомовного мовленнєвого матеріалу (засобом навчання) і навчання діяльності спілкування. Обидва ці аспекти важливі
 4. 4. Робота зі словами За даними психолінгвістичних експериментів, слова проходять процес узагальнення і зберігаються у пам’яті у вигляді груп, зв’язаних між собою семантичними ознаками. Порядок розміщення слів обумовлюється можливістю використання їх для спілкування. Отже, роботу із словами я розпочинаю із ознайомлення. Значення слова розкивається в основному через показ предметів, картинок, дій, жестів або міміки. Я вважаю, що використання невербальних засобів спілкування – жестів та міміки –є дуже корисним способом розкриття значення слів для учнів- початківців, оскільки таким чином можна уникнути довгих пояснень, як рідною мовою, так і мовою, що вивчається. Але іноді без перекладу на рідну мову неможливо обійтись. Словникова робота на уроках: На прикладах з рідної мови діти усвідомлюють важливість слова (групи слів) для передачі того або іншого комунікативного наміру. Тому, наприклад, знайомство зі словами, які означають назви кольорів, на початковому етапі вчитель починає так: УЧИТЕЛЬ: Незабаром у Олесі день народження. Але ми не приготували їй подарунки. А знаєте чому? Знаходячись в гостях у своїх друзів в Англії, Незнайко зайшов у магазин, де продавались великі повітряні кулі. Але він не знав, як назвати кольори куль англійською мовою і почав показувати пальцем. Давайте дізнаємося, як називаються кольори англійською мовою. Після знайомства з словами провожу фонетичну зарядку, яка здійснюється у вигляді гри в звуконаслідування. Після знайомства і фонетичної зарядки необхідно переходити до дії з цими словами. Якщо в основі знайомства лежить проблемна історія, то в основі тренування – цікава для дітей гра. Тому, мета вправ в рамках тренування полягає не в тому, щоб діти вставляли слова в готові висловлювання, а в тім, щоб учень навчився користуватися словом, як засобом мовленнєвої діяльності. Відразу після знайомства дітям ще важко вимовляти слова, але вони можуть впізнавати їх, тому перші дві вправи вчитель завжди пов’язує з аудіюванням слів і їх пізнаванням. Я використовую такого характеру вправи: 1. Аудіювання слів і їх пасивне пізнання. Діти співставляють слова, яке вимовляє вчитель з карткою предметом і кажуть : «Yes» або « Nо». При цьому школярі бачать картинку (предмет), а вчитель не бачить її. Наприклад, вчитель, закривши очі, дістає щось із коробки і намагається вгадати, що це, називаючи по черзі основні слова тої або іншої семантичної групи. УЧИТЕЛЬ: Ви хочете, щоб мама вам купила щось у магазині канцтоварів, але соромитесь просити (на столі заздалегідь розкладені предмети шкільного вжитку, один з учнів показує, що саме вони хочуть так, щоб не бачив вчитель). Вчитель намагається вгадати. Учитель :Is it a pen? Учні: No. Учитель: Is it a book? Учні:No. Учитель:Is it a ruler?
 5. 5. Учні:Yes! Учитель: Наша лялька Барбі буде вгадувати, хто який колір любить (заздалегідь готуються різнокольорові стрічки паперу, вчитель зав’язує ляльці очі). Той, кого я назву, доторкнеться до стрічки паперу улюбленого кольору, а Барбі намагатиметься пізнати, який це колір. Учитель: Tania! Come here! Touch, please! Now, Barby, guess! Barby: Blue! Учні: No! Barby: Green! Учні: Yes. 2. Аудіювання слів і активне їх пізнання. Школярі повинні вибирати із декількох наявних предметів або картинок один, який відповідає даному слову. Учитель: Бабуся Незнайки скаржиться на те, що він дуже неуважний. Вона просить його вимити руки, а він миє вуха. Цікаво, діти, а ви також неуважні? Давайте перевіримо: the nose, the eyes, the mouth, the hair. Тільки після таких вправ в аудіюванні слів, вчитель вважає можна переходити до тренування учнів для правильного вжитку. 3.Вживання слова з підказкою. Учень повторює одне із слів, яке вимовляє вчитель, але не механічно, а мотивовано. Учитель: Наша лялька Барбі пропонує три свої улюблені кольори. Назви той, котрий подобається тобі найбільше. Barbie : Olia! Red ? pink ?blue? Olia: Blue! Barbie: Kolia! Green, yellow, black? Kolia: Yellow. Учитель: Щоб кухар нагодував вас, потрібно вибрати одну із трьох запропонованих картинок. Учитель : Roman! Bread, milk, water? Roman: Milk! Учитель : Oleh! Porridge, soup, fish? Oleh: Fish! Учитель: Будемо вгадувати, якого кольору ті речі, предмети, які заховали наші однокласники. (Один з учнів виходить за двері.)
 6. 6. Наступні дві вправи пов’язані з самостійним вживанням слова. 5.Самостійне вживання слова за вибором. Учитель: Ваші іграшкові тварини, звірі підуть до того, хто їх покличе. Pupil: Cat! Cat! Pupil: Fox, Fox! 6. Cамостійне вживання слів без вибору. Опрацьовуючи цю вправу, складаються умови для однозначного виконання дій, тут слово вживається у фразі. Учитель: Щоб потрапити у чарівний магазин, потрібно розповісти, що ви бачите на запрошеннях. Pupil 1: I see cheese and sausage. Pupil 2: I see ice-cream and cake. Pupil 3: I see bread and candy. Таким чином, всі вправи в рамках тренування допомагають школярам оволодіти словом, як засобом здійснення мовної діяльності в цілому і здійснення мовної дії зокрема. Вони також забезпечують ігровий мотив у всіх дітей, не зважаючи на те, що в кожен момент тренування слово вимовляє один учень. • Використання перфокарт в основній школі Для роботи з дітьми більш старшого віку я використовує інші види вправ. Загальновідомо, що учнів 6-7 класів заохочує самостійна робота над завданнями іноземною мовою. На уроках діти цього віку працюють із зацікавленістю з перфокартами. Використання перфокарт на уроці допомагає організувати самостійну роботу учнів над мовою, дає можливість збільшити активний час кожного з них на уроці, здійснити індивідуальний контроль. Суть цього прийому полягає в тому, що учень накладає запропоновану перфокарту на листок чистого паперу і в прорізах пише свій варіант різних типів завдань, тверджень, заперечень тощо. Завдання можуть бути найрізноманітнішими, наприклад: запишіть речення за зразком і прочитайте їх (перфокарта №1) Перфокарта №1. - Застосуйте означений, неозначений або нульовий артикль: 1. There are … nice flowers in the park. 2. I have no … pen. 3. She is … pupil of … fifth form. 4. There are … many children in … schoolyard. 5. Are you going to be at … theatre at 7 p.m. 6. We often go to … forest in summer. Перфокарта №2.
 7. 7. - Використайте потрібні форми дієслів, наведених в дужках: 1. The children usually … (to help) their parents. 2. My grandmother … (to like) to watch interesting films. 3. My parents … (to go) home by bus yesterday. 4. Look! He … (to take off) his coat already. Для вдосконалення лексичних навиків учнів при вивченні тої чи іншої розмовної або граматичної теми я використовую навчальні ігри, які допомагають зробити процес навчання іноземної мови цікавим і творчим. Діти дуже люблять загадки. Їм подобається гра «What is this?» Для цієї гри готуються карточки- листівки. Береться щільний аркуш паперу, складається навпіл, а всередину вкладається картинка, на якій зображена, наприклад, лялька. Потім вирізається невеликий отвір так, щоб було видно частину картинки (наприклад, бант ляльки). Вчитель показує листівку дітям і запитує: «Guess, what is this?». Діти починають вгадувати: “Is it a girl?”, “Is it a cat?” і т.д. Вчитель відповідає: «No, it is not» або «Yes, it is”. Роль вчителя може виконувати один із учнів. Після того, як діти вгадали, що намальовано на картинці, називається предмет. Ідею листівок можна використовувати при вивченні теперішнього тривалого часу. Для цього потрібні серії картинок по різних темах. В отвір в листівці має бути видно лише елемент малюнка. Учні повинні здогадатись, що робить зображена на малюнку особа. Вчитель запитує: «What is he doing?». Діти дають питання: ”Is he eating?”, ”Is he cooking?” і т.д. Вчитель відповідає: «No, he is not” or “Yes, he is”. • Застосування скоромовок в роботі Дуже ефективні для фонетичних вправ скоромовки. Діти вчать їх із задоволенням, намагаючись правильно вимовляти англійські звуки. [W] Why do you cry, Willy? Why do you cry? Why Willy, why Willy Why Willy, why? Часто дітям хочеться прямо на уроці потягнутися, відпочити, змінити вид діяльності. Необхідна фізкультхвилинка та ігри, які допоможуть порухатись, не забуваючи про англійську мову. Гра «Cats & mice» Діти стають в коло. I am a mouse, You are a cat,
 8. 8. One, two, three - You catch me. Дітям подобається гра, як епізод. Та найбільше задоволення вони отримують коли весь урок – гра . Такі уроки часто проводяться, як підсумкові. Коли вже вивчили вже весь матеріал і засвоєна тема. Ретельна підготовка до гри, вікторини, конкурсу чи іншого нетрадиційного уроку – полегшує введення та закріплення мовного матеріалу (лексики, граматики, фонетики). Вона привчає учнів до тих психологічних зусиль, які необхідно прикласти для оволодіння іноземною мовою. Важливим завданням при вивченні іноземної мови є автоматизація використання мовного матеріалу, тобто доведення володіння ним до рівня навичок. Автоматизація відбувається на основі умовно-мовленнєвих вправ. Їхнє використання викликане необхідністю формувати навички в умовах подібних до умов живого спілкування. Саме тому, спонукаючи учня до розмови, вчитель дає певні інструкції «Скажи чи є у тебе бажання зробити те, що я прошу?» «Попросити дозволу зробити те, що ти хочеш зараз». Даючи, наприклад, останню установку вчитель відпрацьовує запитання «May I…? P. May I go out? P. Yes, you may. P. May I play? P. Yes, you may. P. May I take my ball? P. Yes, you may. У цих випадках учні виконують не просто навчально-формальні, а мовленнєві завдання. Щоб кожна дитина приймала якомога активнішу участь у навчальному процесі, вчитель часто використовує групову та парну роботу. Кожній групі пропонуються диференційовані завдання. Перед такою роботою діти отримують чіткі інструкції та конкретні завдання. Під час виконання завдання приділяється увага кожній парі, учні підбадьорюються, фіксуються серйозні помилки. На початковому етапі навчання часто використовую ігри на уроках, загадки, прислів’я, вікторини, рольові ігри. Для учнів рольова гра – це ігрова діяльність, у якій вони беруть на себе певні ролі і виконують їх. Навчальний характер цієї діяльності діти не усвідомлюють. Гра допомагає згуртувати колектив, залучити до діяльності сором’язливих і несміливих дітей. На уроках діти охоче співають англійські пісні, грають в рухливі ігри, беруть участь у фізкультхвилинках. Чарівною паличкою на уроках у молодших школярів є іграшки, які викликають велике захоплення дітей. Діти залюбки подорожують з улюбленими іграшками, розповідають їм про свої родини, школу, клас, діляться враженнями про погоду, навчальні предмети та близьких друзів. Діалоги на уроці часто розігруються у формі телефонних розмов із використання іграшкових телефонів. Вчитель «телефонує» одному із учнів. Розмова передбачає
 9. 9. зв’язок з темою уроку. Дітям подобається виконувати такі завдання, вони відчувають увагу педагога і товаришів до себе, отримують задоволення, радість від того, що роблять. Роль нестандартних видів роботи на уроках іноземної мови Проводячи нестандартні уроки – конференції, круглі столи, диспути, також вчителем використовуються елементи рольової гри. Продумуючи план майбутнього уроку, я обираю коло проблем, які повинні викликати інтерес у школярів, бажання брати в ньому участь. Так в 10-му класі було проведено круглий стіл на тему «Де ми можемо використовувати англійську мову», а в кінці уроку була запропонована анкета «Why do you study English?» I study English because… Відповіді учнів: 1. I like to study foreign languages. 2. I want to get a good profession. 3. I want to become a good specialist to promote the development of my country. 4. I want to work abroad. 5. I want to live abroad. 6. I want to be an intelligent person. 7. It is prestigious to know English . 8. I want to achieve success in my life. У 11-му класі було проведено інтегрований урок “Багатогранність таланту Т.Г.Шевченка» (українська література та англійська мова) з використанням комп’ютерних технологій. За мету було поставлено завдання активізувати навички монологічного мовлення на рівні зв’язного висловлювання з опорою на план; розвивати мовні та мовленнєві навички учнів; виробляти в учнів навички самостійної роботи з додатковою літературою; доповнити, систематизувати й узагальнити знання учнів про поета та художника, його життєвий і творчий шлях, значення Шевченка для згуртування українців, підвищення національної самосвідомості; розвивати навички оцінки розвивати творчу ініціативу під час самостійної роботи; виховувати любов до рідної землі, повагу до культурних надбань українського народу; розвивати навички оцінки суспільних та літературних явищ, підготовки комп’ютерних слайдів, повідомлень; виховувати почуття гордості, пошани до духовних здобутків минулого, залучати до вивчення літератури, історії. Підготовка до такого виду заняття активізує пізнавальну діяльність учнів, стимулює їхню самостійність у пошуках інформації, вчить працювати з додатковою літературою, а також дає їм можливість оцінити свій рівень володіння англійської мовою. (Урок надруковано в науково-методичному журналі”Англійська мова та література” №6, 2014р.) З учнями 8 класу був проведений нестандартний урок на тему «Британія та британці» (з використанням мультимедійних засобів) (урок розміщено на порталі “ Учительський журнал он- лайн від 17.01.2015 На сучасному етапі перед вчителями іноземної мови стоїть завдання – навчити учнів вільно оволодіти усною мовою, що вивчається, в межах тематики навчальної програми. Для досягнення
 10. 10. цієї мети я використовую різноманітні прийоми і засоби навчання, серед яких з основних є створення ситуації. Вносячи елементи гри, театралізації, ситуації які збуджують творчу уяву фантазію учнів, активізують їхнє мислення. За таких умов краще засвоюється мовний матеріал, автоматизуються навички усного мовлення. Практика показує, що цінність ситуації залежить від її змісту та настанов вчителя на творчу діяльність учнів згідно з характером ситуації. Тому я намагаюся глибоко продумувати стимули для мовлення, чітко формулювати настанови, заохочувати учнів до активних мовних дій в межах даної ситуації. Розігруванню певної ситуації, передує відповідна творча робота учнів удома. Пояснюючи характер домашнього завдання, я завжди даю настанову, спрямовану на розвиток творчого мислення, самостійності, індивідуальності учнів, зокрема рекомендує переглянути газети, журнали, книжки для домашнього читання, відповідні телепередачі. Підготувавшись, учні приходять на урок з своїми темами, роблять цікаві нестандартні повідомлення, можуть розіграти певні епізоди в класі. За таких умов учні починають забувати про мовні труднощі, вільно користуватися своїми висловлюваннями, не боятися помилитись. Помилки, звичайно, трапляються але на них не зосереджується увага вчителя та учнів. Важливим є те, що учні говорять, діють у мовній ситуації. Для формування мовних навичок і вмінь надзвичайно важливо навчити учнів аудіювання, оскільки без цього неможливо навчити активного мовлення. Організація навчальної діяльності учнів з метою розвитку сприймання і розуміння на слух пов’язана з великими труднощами, які пояснюються, зокрема, психологічними особливостями процесу аудіювання. Акт комунікації має місце лише тоді, коли досягається негайне розуміння почутого без членування його на окремі елементи. В учнів же, як правило, спостерігається тенденція до поелементарного сприймання тексту, до сприймання окремих слів, граматичних форм. Враховуючи труднощі навчання аудіювання, я з перших уроків провожу систематичну, цілеспрямовану роботу, що має на меті формування навички негайного розуміння почутого. На початковому етапі це здійснюється за допомогою таких завдань. 1. Прослухайте і виконайте відповідні дії.(Imperative drill): Look at the blackboard! Touch the desk! Sit straight! І т. д. 2. Прослухайте опис предмета і скажіть, про який предмет йдеться. It is large. It is black. Every schoolboy and schoolgirl has it.(Bag) 3. Прослухайте текст і закінчіть його. Досвід роботи переконує у тому, що саме вчитель може чимало зробити для підсилення авторитету свого предмету, домогтися, щоб інтерес до нього з роками не падав, а зростав. Для цього я намагаюся планувати і проводити уроки так, щоб врахувати індивідуальні особливості учнів, їх інтереси, нахили, і відповідно організовувати навчальну і виховну роботу.
 11. 11. Результативність своєї роботи відстежую в досягненнях учнів: • Результати участі учнів у районних олімпіадах з англійської мови: 2009-2010 н.р.- ІІ місце ( Шульга Марина, 8 кл.) 2010-2011 н.р. –І місце (Шульга Марина, 9 кл.), ІІІ місце (Коваленко Вікторія, 9 клас) 2011-2012 н.р.- ІІ місце ( Шульга Марина, 10 кл., Вершняк Ангеліна, 9 кл., Пономаренко Руслана, 8 кл.) ІІІ місце ( Шугай Катерина,8 клас) 2012-2013 н.р. – ІІІ місце, Шульга Марина, 11 клас) 2014- 2015 н.р. –ІІІ місце, Терно Надія, 8 клас) • У 2010-20 2012-2013 н.р. Шульга Марина захистила наукову роботу на тему “Модальні дієслова,що виражають припущення”, в 2013-2014 н.р. Вершняк Ангеліна захистила наукову роботу на тему “Складнопідрядні речення. Типи обставинних речень” • Досягненнях учнів при складанні зовнішнього незалежного оцінювання: Бакланова Ірина - 171 бал, 2013 Коваленко Вікторія - 172 бали, 2013 Шульга Марина - 168 балів, 2013 Вершняк Ангеліна -166 балів, 2014 Ніжинець Інна - 158.5 балів,2014 Дані про вступ учнів до вузів за предметною спрямованістю ПІП Назва ВУЗу Факультет Спеціальність Спеціалізація Бал ЗНО, рік вступу Бакланова Ірина Сумський державний педагогічний університет Гуманітарний Мова і література Англійська мова 171 бал, 2013 Коваленко Вікторія Київський національний лінгвістичний університет Факультет перекладу Переклад Переклад (англійська) 172 бали, 2013 Шульга Марина Ніжинський державний університет Філологія Мова і література Філологія (англійська мова, німецька мова та література) 168 балів, 2013 Вершняк Ангеліна Національний авіаційний університет Інститут міжнародних відносин Міжнародна інформація 166 балів, 2014 Ніжинець Інна Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Інститут іноземної філології Мова і література Англійська, китайська 158.5 балів,2014
 12. 12. Шляхи поширення власного педагогічного досвіду • Публікація конспекту уроку “Our school and favourite school subjects” у всеукраїнському науково-методичному журналі “ Англійська мова та література; №23 ст.22-25, 2012. • Розміщено матеріал” Our school and favourite school subjects” з 03.02.12 на порталі “Учительський журнал он-лайн” • Розміщено “Календарно-тематичне планування з англійської мови лдя 6 класу за підручником Л.Біркун” з 12.08.12 на порталі “Учительський журнал он-лайн” • Виступ на засіданні районного методичного об'єднання вчителів англійської мови по обміну досвідом в роботі з обдарованими дітьми (29.11.12) • Участь у конкурсі “ Вчитель року 2011”( номінація “ Англійська мова”); • Методичниі посібники “ Роль пісень, віршів та поговірок на уроках англійської мови”2012, « Формування мотивації у вивченні іноземної мови»2013. • Нестандартний урок на тему “ Британія та британці” (з використанням мультимедійних засобів) (урок розміщено на порталі “ Учительський журнал он-лайн від 17.01.2015 • Інтегрований урок ( англійська мова та українська література) з використанням компютерних технологій) на тему: “Багатогранність таланту Т.Г.Шевченка” (надруковано в науково-методичному журналі”Англійська мова та література” №6 2014р Постійно займаюсь самоосвітою: Використання інтернет-ресурсів; Робота з методичною періодикою; Участь у науково-практичному семінарі на тему «Безперервна освіта»”,2012р., участь у семінарі по навичкам письма ,2013р. (Ресурсний центр для викладачів англійської мови в Києво- Могилянській Академії); Участь у семінарі “Шляхи та умови успішного оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією у початковій школі”,2012р., тренінг по навичкам читання, 2013р. ( м.Київ, Pearson Dinternal-Books, 2012); Обласний семінар - практикум наукових керівників відділення філології та мистецтвознавства Полтавського територіального відділення МАН України “ Інтеграція науки і освіти” ( м.Полтава, 23.11.12) Постійний учасник районних семінарів вчителів англійської мови. Висновки Основним завданням школи є не вчити, а навчати вчитись, підготувати учня до безперервного самостійного навчання. Відповідно до основних положень Державного стандарту школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також особистої відповідальності учня за
 13. 13. результати навчання, тобто ключові компетентності, що визначають сучасний зміст та якість навчання. Набуття компетентності перетворює учня з носія академічних знань у людину активну, соціально пристосовану, налаштовану не лише на спілкування щодо обміну інформацією, а й на соціалізацію в суспільстві з метою практичного використання здобутих знань. Основною метою навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах є розвиток можливостей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Саме школа повинна підготувати учнів до спілкування в реальних життєвих ситуаціях, навчити їх здобувати знання самостійно з метою вдосконалення в галузі обраної майбутньої професії. Саме на уроках іноземної мови вчитель формує в учнів уміння і навички іншомовного спілкування, передбачити досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який би був достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, орієнтуватися у соціокультурних аспектах країни, мову якої вивчають. Формування комунікативних навичок сприятиме забезпеченню можливості випускникам продовжити навчання або працевлаштуватись за кордоном і буде сприяти в певній мірі розширенню міжнародних зв’язків нашої держави і її входження у світовий освітній простір. На мою думку, головне для вчителя – не боятися використовувати нові прийоми та методи, використовувати їх регулярно, постійно поповнювати свій досвід новими прийомами, методами та структурами, тоді навчання буде цікавим, а головне – результативним. Бібліографія 1. Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. – 1996. - №2. – С. 3-8. 2. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. – К.: Радян. школа, 1989. – 223 с. 3. Ващенко Г., Загальні методи навчання. – К.: Наука. – 2005. – 102 с. 4. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с. 5. Забара О.Д., Чепелянська Г.О., Головань Л.М., Абрамцева Н.М. Створення сприятливого психологічного клімату на уроках іноземної мови в початкових класах: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. 6. Закон України «Про освіту». – К., 1996. 7. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір. //Освіта. – 2005 - №3-3. – с.2-3. 8. Малієнко В. Навчальна діяльність – як діяльність спілкування // Іноземні мови в навчальних закладах. 2007. - №1. – С. 37- 41. 9. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. І перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2—2. – 328 с. 10. Reference Guide for the Teacher of English. Довідник вчителя англійської мови / Упоряд. Т. Михайленко, І. Берегова. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).
 14. 14. 11. Шевцова О.І. Реалізація комунікативного підходу в процесі викладання англійської мови // Англійська мова і література. – Вид. група: Основа. – 2008.- №11. – С. 2-6.

×