Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wrist & hand, Ručni zglob i šaka

20,831 views

Published on

Presentation about Wrist & Hand

Published in: Health & Medicine
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Wrist & hand, Ručni zglob i šaka

 1. 1. UNIVERZITET U NOVOM SADU MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD Katedra za medicinsku rehabilitaciju Kineziologija Asist. mr sci. med. dr Jelena Zvekić-Svorcan Student Nataša Igić
 2. 2.  Donji okrajak radijusa - oblika četvorostrane piramide. Donja strana, baza okrajka kosti - konkavna i trouglastog oblika, vrh odgovara vrhu processus styloideus radii. Deo je gornje zglobne površine zgloba ručja –facies articularis carpalis.  Zglobni kolut (discus articularis) trouglastog oblika, bazom pripojen na donjoj ivici ulnarnog useka radijusa (incisura ulnaris radii), a vrhom na processus styloideus ulnae. U potpunosti odvaja glavu ulne od kostiju ručja. Gornja strana koluta se zglobljava sa donjom zglobnom površinom glave ulne i sastavni je deo art. radioulnaris distalis. Donjom stranom kolut se zglobljava sa unutrašnjim delom os lunatum i os triquetrum i na taj način pripada zglobu kostiju podlakta i kostiju ručja - art.radiocarpalis.
 3. 3.  27 kostiju (ossa manus)  Podela : kosti ručja (ossa carpi s. carpus) kosti doručja (ossa metacarpi s. metacarpus) kosti prstiju (ossa digitorum s. digiti manus)  Nazivi prstiju : palac (digitus primus – polex ) kažiprst (digitus secundus – index) srednji prst (digitus tertius – digitus medius ) domali prst (digitus quartus - digitus anularis ) mali prst (digitus quintus – digitus minimus )  Strane šake : prednja– palma manus zadnja– dorsum manus
 4. 4.  Kratke kosti (ossa brevia)  Raspoređene u dva poprečna reda:
 5. 5.  Grade ručje (carpus)  Na ručju se opisuju prednju, zadnju stranu, četiri ivice.  Prednja strana ručja izdubljena u žleb ručja (sulcus carpi). Bočno ograničen: lateralno – tuberculum ossis scaphoidei, tuberculum ossis trapezii medijalno - os pisiforme, hamulus ossis hamati Na ispupčenjima se pripaja retinaculum musculorum flexorum , tako žleb postaje koštano vezivni kanal ručja (canalis carpi) kroz koji prolaze tetive pregibača prstiju i šake i n.medianus.  Zadnja strana ručja ispupčena, hrapava, preko nje prelaze tetive mišića opružača prstiju i šake. Canalis carpi
 6. 6. caput ossis metacarpi  Obeležavaju se rednim brojevima I – V (od spolja ka unutra)  Tip dugih kostiju(ossa longa)  Formiraju doručje (metacarpus)  Između sebe ograničavaju međukoštane prostore (spatia interossea metacarpi) ima ih 4, ispunjeni su međukoštanim mišićima (mm.interossei)  Na kostima se razlikuju: - trostranoprizmatično telo (corpus ossis metacarpi) - gornji okrajak (basis ossis metacarpi) - donji okrajak (caput ossis metacarpi) caput corpus basis
 7. 7.  Kosti prstiju (ossa digitorum) nazivaju se članci (phalanges) ukupno ih je 14.  Kostur svakog prsta je izgrađen od tri članka, izuzev palca, kome nedostaje srednji članak.  Članci su tipa dugih kostiju (ossa longa) na kojima razlikujemo telo i dva okrajka.  U odnosu na položaj u kosturu prsta, članci se označavaju: - gornji članak (phalanx proximalis) - srednji članak (phalanx media) - donji članak (phalanx distalis)
 8. 8.  Nalaze se na dlanskoj strani šake u blizini zglobova kostiju doručja sa prvim člancima prstiju.  Nestalne su, promenjivog broja, obično ih ima od 2 do 7.  Najstalnije i najveće sezamoidne kosti nalaze se oko zgloba prve kosti doručja sa prvim člankom palca.
 9. 9. Zglobovi šake (articulationes manus) Zglob šake sa podlaktom art.radiocarpalis Međusobni spojevi kostiju šake Zglobovi kostiju ručja artt.intercarpales Zglobovi kostiju proksimalnog reda ručja Zglobovi kostiju distalnog reda ručja Srednji zglob ručja art. mediocarpalis Zglobovi kostiju doručja Zglobovi kostiju ručja sa kostima doručja artt.carpometacarpales Međusobni zglobovi kostiju doručja artt.intermetacarpales Zglobovi kostiju doručja sa falangama prstiju artt. metacarpophalangeae Zglobovi članaka prstiju Gornji zglobovi članaka prstiju (PIP) artt. proximales interphalangeae Donji zglobovi članaka prstiju (DIP) artt. distales interphalangeae
 10. 10. ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) Zglobne površine Gornja Distalni okrajak radijusa f a c i e s a r t i c u l a r i s c a r p a l i s Donja površina d i s c u s a r t i c u l a r i s Donja proksimalne strane kostiju o s s c a p h o i d e um o s l u n a t um o s t r i q u e t r um Zglobna čaura (capsula articularis) Fibrozna opna (membrana fibrosa) Pripaja se na ivice zglobnih površina, obodnu ivicu zglobnog koluta i nastavlja se vezivnom opnom distalnog radioulnarnog zgloba Sinovijalna opna (membrana synovialis) U potpunosti zatvara zglobnu šupljinu, luči sinovijalnu tečnost
 11. 11. ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) Zglobne veze Prednje l i g . r a d i o c a r p a l e p a lma r e processus styloideus radii, os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum l i g . u l n o c a r p a l e p a lma r e processus styloideus ulnae, discus articularis, os lunatum, os triquetrum, os capitatum Zadnje l i g . r a d i o c a r p a l e d o r s a l e zadnja strana donjeg okrajka radijusa, os lunatum, os triquetrum l i g . u l n o c a r p a l e d o r s a l e processus styloideus ulnae, os triquetrum Bočne l i g . c o l l a t e r a l e c a r p i r a d i a l e processus styloideus radii, os scaphoideum l i g . c o l l a t e r a l e c a r p i u l n a r e processus styloideus ulnae, os pisiforme i os triquetrum
 12. 12. ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) Vrsta zgloba Ar t . e l i p s o i d e a – prema obliku zglobnih površina pripada tipu jajastog zgloba pokreti oko dve osovine Pokreti Pregibanje F l e x i o (volarna fleksija) Odvođenje Ab d u c t i o (radijalna devijacija) Kružno kretanje C i r c umd u c t i o Opruzanje E x t e n s i o (dorzalna fleksija) Privođenje Ad d u c t i o (ulnarna devijacija) Osovine oko kojih se vrše pokreti poprečna radioulnarna, spaja processus styloideus radii et ulnae (flexio, extensio) uzdužna prednjezadnja, sagitalna osovina (abductio, adductio) * Radiokarpalni zglob čini funkcionalno nedeljivu celinu sa ostalim zglobovima korena šake, prvenstveno sa art.mediocarpalis
 13. 13. Prednje zglobne veze Zadnje zglobne veze Bočne zglobne veze
 14. 14. m.flexor carpi radialis m.flexor carpi ulnaris m.flexor digitorum superficialis m.flexor digitorum profundus
 15. 15.  m.extensor carpi radialis longus et brevis  m.extensor carpi ulnaris  m.extensor digitorum
 16. 16.  m.flexor carpi radialis  m.extensor carpi radialis longus et brevis
 17. 17.  m.flexor carpi ulnaris  m.extensor carpi ulnaris
 18. 18.  Proksimalni deo ručja: - os scaphoideum i os lunatum - os lunatum i os triquetrum - os triquetrum i os pisiforme  Srednji zglob ručja (art.mediocarpalis)  Distalni deo ručja: - os trapezium i os trapezoideum - os trapezoideum i os capitatum - os capitatum i os hamatum  Svi ovi zglobovi su tipa ravnog zgloba (art.plana), prisutni pokreti klizanja.
 19. 19. Srednji zglob ručja (art.mediocarpalis) Zglobne površine proksimalna donje površine os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum distalna gornje zglobne površine os trapezium, od trapezoideum, os capitatum, os hamatum Zglobna čaura tanka, fibrozna opna se pripaja na ivicama zglobnih površina, a sinovijalna oblaže duboku stranu fibrozne opne i stvara sinovijalnu tečnost Zglobne veze (zajedničke su za sve zglobove kostiju ručja) Prednje (palmarne): l i g . p a lma r e r a d i a t um l i g g . i n t e r c a r p a l i a p a lma r i a Zadnje (dorzalne) l i g g . i n t e r c a r p a l i a d o r s a l i a Međukoštane l i g g . i n t e r c a r p a l i a i n t e r o s s e a Pokreti Svi zglobovi su tipa ravnog zgloba (art.plana) prema obliku zglobnih površina vrše se pokreti klizanja
 20. 20.  Ovu grupu zglobova čine: 1. Zglob između ručja i prve metakarpalne kosti - a r t . c a r p ome t a c a r p a l i s p o l l i c i s 2. Zglobovi između distalnog reda ručja i II do V metakarpalne kosti a r t t . c a r p ome t a c a r p a l e s
 21. 21. Zglob između ručja i prve metakarpalne kosti (art.carpometacarpalis pollicis) Zglobne površine Proksimalna konkavna donja strana os trapezium Distalna konveksna baza I metakarpalne kosti Tip zgloba art.sellaris, dvoosovinski zglob Zglobna čaura labava, tanka omogućava veliku amplitudu pokreta Pokreti f l e x i o / e x t e n s i o , a b d u c t i o / a d d u c t i o , o p p o s i t i o / r e p o s i t i o , c i r c umd u c t i o Opozicija/repozicija pokret karakterističan samo za čoveka. Opozicija palca je pokret pri kom vrh palca dodiruje jagodice ostalih prstiju. Repozicija palca je pokret pri kom se vrh palca odmiče od ostalih prstiju Mišići m.flexor polliclis longus et brevis m.extensor pollicis longus et brevis m.adductor pollicis m.abductor pollicis longus i brevis m.opponens pollicis
 22. 22. Zglobne površine Tip zgloba art.sellaris os trpezium capsula articularis os metacarpale I lig.obliquum posterior lig.obliquum anterior lig.carpo-metacarpale radiale Zglobna čaura i zglobne veze os metacarpale l
 23. 23. m.adductor pollicis m.opponens pollicis m.flexor pollicis brevis m.abductor pollicis brevis
 24. 24. Zglobovi kostiju ručja sa metakarpalnim kostima II, III, IV, V Zglobne površine Proksimalna deo unutrašnje stane os trapezium, donje strane os trapezoideum, os capitatum i os hamatum. Distalna gornja zglobna površina baze II do V kosti doručja Zglobna čaura Jedinstvena za sve spojeve između kostiju Zglobne veze l i g . c a r p ome t a c a r p a l e p a lma r e l i g . c a r p ome t a c a r p a l e d o r s a l e Pokreti Ograničeni zbog izlomljene zglobne linije
 25. 25. Zglobne površine
 26. 26. Međusobni zglobovi kostiju doručja (artt.intermetacarpales) Zglobne površine bočne zglobne površine baza II – V metakarpalne kosti *I metakarpalna kost je samo tankim fibroznim snopovima povezana sa bazom II metakarpalne kosti Zglobne čaure posebne za svaki zglob Zglobne veze lig. metacarpale palmare, dorsale et interosseum Pokreti Veoma ograničeni
 27. 27. Zglobovi kostiju doručja sa člancima prstiju (artt.metacarpophalangeae) Zglobne površine Proksimalne distalni okrajci glava (caput osis metacarpi) metakarpalnih kostiju Distalne proksimalni okrajci baza (basis) proksimalnih članaka prstiju Zglobne čaure Posebne za svaki zglob, tanke, labave Zglobne veze Prednje i bočne veze, transverzalna vlakna palmarne aponeuroze Pokreti flexio, extensio, abductio, adductio, circumductio *Abdukcija/addukcija podrazumeva se pokret odvođenja/privođenja prstiju od središnje osovine šake koja prolazi kroz srednji prst
 28. 28. Zglobne površine Zglobna čaura Zglobne veze
 29. 29. art. metacarpophalangealis I art. metacarpophalangealis II
 30. 30. Gornji zglob članaka prstiju (PIP) a r t t . pro xima l e s in t e rpha l ange a e Konveksne zglobne površine se nalaze na distalnim okrajcima (glavama) proksimalnih članaka, oblika valjka. Konkavne zglobne površine su na proksimalnim okrajcima (bazama) medijalnih članaka. Zglobne veze su pojačane prednjim (palmarnim) i bočnim (kolateralnim) vezama. Pokreti su pregibanje i opružanje, tip šarke (gynglimus) Donji zglobovi članaka prstiju (DIP) a r t t . di s t a l e s in t e rpha l ange a e Konveksne zglobne površine se nalaze na distalnim okrajcima (glavama) medijalnih članaka. Konkavne zglobne površine su na proksimalnim okrajcima (bazama) distalnih članaka. Zglobne veze su pojačane prednjim (palmarnim) i bočnim (kolateralnim) vezama. Pokreti su pregibanje i opružanje, tip šarke (gynglimus)
 31. 31. Zglobna kapsula i zglobne veze Zglobne površine
 32. 32. Zglobne veze
 33. 33. Ekstenzija u PIP, DIP, MCP Fleksija i ekstenzija u IP zglobu palca Fleksija u PIP i DIP zglobovima
 34. 34.  m. flexor digitorum superficialis  m. flexor digitorum profundus  m. extensor digitorum communis  m. extensor indicis  m. extensor digiti minimi  mm. interossei dorsales  mm. interossei volares  mm. lumbricales  m. abductor digiti minimi  m. adductor digiti minimi  m. opponens digiti minimi  m. flexor digiti minimi brevis
 35. 35. m. flexor digitorum superficialis m. flexor digitorum profundus
 36. 36. mm. interossei dorsales mm.interossei palmares
 37. 37. n.medianus n.radialis n.ulnaris n.ulnaris Dorsum manus Palma manus
 38. 38. Nervus medianus Motorna inervacija Mišićne grane (rr.musculares) m.pronator teres m.flexor carpi radialis m.palmaris longus m.flexor digitorum superficialis rr.musculares od n.interosseus antebrachii anterior m.prontor teres m.flexor pollicis longus m.flexor digitorum profundus Završne grane m.abductor pollicis brevis m.flexor pollicis brevis (caput superficialis) m.opponens pollicis rr.musculares nn.digitales palmares communis mm.lumbricales I, II
 39. 39. Nervus ulnaris Motorna inervacija rr.musculares m.flexor carpi ulnaris m.flexor digitorum profundus r.muscularis n.ulnaris superior m.palmaris brevis rr.musculares n.ulnaris profundus m.abductor digiti minimi m.flexor digiti minimi m.opponens digiti minimi mm. lumbricales III, IV m.palmaris m.interosseum dorsalis m.adductor pollicis m.flexor pollicis brevis – caput profundus
 40. 40. Nervus radialis Motorna inervacija rr.musculares m.brachialis m.triceps brachii m.anconeus m.brachioradialis m.extensor carpi radialis longus m.extensor carpi radialis brevis r.profundus (završna grana: n.interosseus posterior) m.supinator m.extensor digitorum m.extensor digiti minimi m.extensor carpi ulnaris m.extensor pollicis brevis m.extensor pollicis longus m.extensor indicis m.abductor pollicis longus

×