การแข่ง ขัน ตอบปัญ หาอาเซีย น
กิจ กรรมวัน อาเซีย น (Asean
Day)

ดการเรีย นการสอนของสถานศึก ษาสูก ารเป็น
่
ประชาคมอาเซีย น
...
1 . ประเทศสมาชิก ที่ร ว มกัน ก่อ ตั้ง อาเซีย น
่
ได้แ ก่ป ระเทศใดบ้า ง
ตอบ ไทย มาเลเซีย สิง คโปร์
อิน โดนีเ ซีย ฟิล ิป ปิน...
2.ผู้แ ทนไทยในการลงนาม
ในปฏิญ ญากรุง เทพ เพือ ก่อ
่
ตั้ง อาเซีย นขึน คือ ใคร
้
ตอบ พัน เอก (พิเ ศษ )
ถนัด คอมัน ต์ รัฐ มนต...
3.ประเทศใดในอาเซีย นที่

ปกครองด้ว ยระบอบสัง คมนิย ม

ตอบ ลาว
เวีย ดนาม
4.อาเซีย นก่อ ตั้ง ขึ้น ที่
ใด
ตอบ กรุง เทพมหานคร
ประเทศไทย
5.สำา นัก งานใหญ่ข อง
อาเซีย นตั้ง อยู่ท ี่ป ระเทศใด
ตอบ กรุง จาการ์ต า สาธารณรัฐ
อิน โดนีเ ซีย
6.อาเซีย นมีช ื่อ เต็ม
ว่า อะไร

ตอบ สมาคมประชาชาติแ ห่ง
เอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้
(Association of South East
Asian Nation...
7.คำา ขวัญ ของอาเซีย น
คือ
ตอบ หนึ่ง วิส ย ทัศ น์ หนึ่ง
ั
อัต ลัก ษณ์ หนึ่ง ประชาคม
(One Vision,
One Identity ,One Communi...
8.กฎบัต รอาเซีย น เป็น
เสมือ นอะไร
ตอบ ธรรมนูญ ของ
อาเซีย น
9.ตราสัญ ลัก ษณ์อ าเซีย น
สีเ หลือ งหมายถึง อะไร
ตอบ ความเจริญ
รุ่ง เรือ ง
10. “จ๊า ด ” เป็น สกุล เงิน ของ
ประเทศใด

ตอบ พม่า
11. ดอกพุด แก้ว เป็น ดอกไม้
ประจำา ชาติใ ด

ตอบ ฟิล ิป ปิน ส์
12. ธงชาติข องประเทศใดที่
ไม่ม ีร ูป ดาวปรากฏอยู่บ นผืน
ธง

ตอบ บรูไ น
กัม พูช า ลาว
อิน โดนีเ ซีย ไทย
13. อาเซีย น + 3 ได้แ ก่ค วาม
ร่ว มมือ ของอาเซีย นกับ
ประเทศใด

ตอบ จีน ญีป ุ่น
่
เกาหลีใ ต้
14. เมือ งหลวงของประเทศ
บรูไ นคือ

ตอบ บัน ดา เสรี เบ
กาวัน
15. AEC เป็น ชื่อ ย่อ ของ
ประชาคมอะไร

ตอบ ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซีย น (ASEAN

Economic Community)
16. เพลงประจำา ชาติ
อาเซีย น คือ เพลงอะไร
ตอบ The Asean
Way
17. เลขาธิก ารอาเซีย น
คนปัจ จุบ ัน อยู่ป ระเทศใด

ตอบ เวีย ดนาม
18. สีใ นสัญ ลัก ษณ์
อาเซีย นมีส ีอ ะไรบ้า ง
ตอบ สีน ำ้า เงิน แดง
ขาว เหลือ ง
19. รวงข้า ว 10 รวงในตรา

สัญ ญลัก ษณ์ อาเซีย น หมาย
ถึง อะไร

ตอบ ประเทศ
สมาชิก อาเซีย น 10
ประเทศ
20. ประเทศใดที่ม ี
ภูม ิป ระเทศเป็น หมูเ กาะ
่
ตอบ ฟิล ิป ปิน ส์
21. ประเทศสมาชิก
อาเซีย นส่ว นใหญ่ม ีก าร
ปกครองระบอบใด

ตอบ
ประชาธิป ไตย
22. วัน อาเซีย น ตรงกับ
วัน ที่เ ท่า ไร
ตอบ 8 สิง หาคม
23. คนชาติใ ดเป็น คน
แต่ง เพลงประจำา อาเซีย น

ตอบ
ไทย
24. เมือ งหลวงเก่า ของ
พม่า คือ

ตอบ กรุง
ย่า งกุ้ง
25. ปัจ จุบ ัน อาเซีย นมี
ประชากรรวมกัน
ประมาณเท่า ใด

ตอบ 600
ล้า นคน
26.รำา กระทบไม้เ ป็น
วัฒ นธรรมของชาติใ ด

ตอบ
ฟิล ิป ปิน ส์
27. ประเทศใดใช้ภ าษา
ฝรัง เศสเป็น ภาษาที่ส อง
่

ตอบ กัม พูช า
28.อาเซีย นได้จ ัด ทำา แผนงาน
ในเชิง บูร ณาการด้า น
เศรษฐกิจ ต่า งๆ แผนงานดัง
กล่า วมีช ื่อ เฉพาะว่า อย่า งไร

ตอบ

พิม พ์...
29.ประเทศไทยรับ ผิด ชอบใน
การจัด ทำา road map ในกลุ่ม
สิน ค้า และบริก ารสาขาใด

ตอบ การท่อ ง
เที่ย วและ
การบิน
30. กรอบความตกลง

ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น
(AEC) ได้แ ก่

ตอบ

เขตการค้า
เสรี (ASEAN Free
Trade Area)
31.เสาหลัก ที่ส าม ด้า นสัง คม

และวัฒ นธรรม เป็น ส่ว นสำา คัญ
ของประชาคมอาเซีย น ได้ย ก
ให้ส ิ่ง ใดเป็น ศูน ย์ก ลางของ
คว...
32. เส้น ทางแนวตะวัน ออก -ตะวัน ตก
East-West Economic Coridor
(EWEC) หรือ เส้น ทาง R2 เป็น การตัด
ขวางเชื่อ มระหว่า งมหาสม...
33. CEPEA (Comprehensive
Economic Partnership in East
Asia) ASEAN +6 มีป ระเทศใด

บ้า ง

ตอบ

China,
Japan Korea ,
Austral...
34. สิ่ง สำา คัญ ประการแรกใน
การเตรีย มความพร้อ มให้ก ับ
ประเทศไทย ที่จ ะเข้า เป็น
ประชาคมอาเซีย น คือ

ตอบ

การเรีย นรู้
...
Thank You

36
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ASEAN

466 views

Published on

ตอบปัญหาอาเซียน

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ASEAN

 1. 1. การแข่ง ขัน ตอบปัญ หาอาเซีย น กิจ กรรมวัน อาเซีย น (Asean Day) ดการเรีย นการสอนของสถานศึก ษาสูก ารเป็น ่ ประชาคมอาเซีย น ณ ห้อ งโสตทัศ นศึก ษา โรงเรีย นลานทรายพิท ยาคม รเป็น ประชาคมอาเซีย น วัน ที่ 30 กรกฎาคม 2556
 2. 2. 1 . ประเทศสมาชิก ที่ร ว มกัน ก่อ ตั้ง อาเซีย น ่ ได้แ ก่ป ระเทศใดบ้า ง ตอบ ไทย มาเลเซีย สิง คโปร์ อิน โดนีเ ซีย ฟิล ิป ปิน ส์
 3. 3. 2.ผู้แ ทนไทยในการลงนาม ในปฏิญ ญากรุง เทพ เพือ ก่อ ่ ตั้ง อาเซีย นขึน คือ ใคร ้ ตอบ พัน เอก (พิเ ศษ ) ถนัด คอมัน ต์ รัฐ มนตรี ต่า งประเทศของไทย
 4. 4. 3.ประเทศใดในอาเซีย นที่ ปกครองด้ว ยระบอบสัง คมนิย ม ตอบ ลาว เวีย ดนาม
 5. 5. 4.อาเซีย นก่อ ตั้ง ขึ้น ที่ ใด ตอบ กรุง เทพมหานคร ประเทศไทย
 6. 6. 5.สำา นัก งานใหญ่ข อง อาเซีย นตั้ง อยู่ท ี่ป ระเทศใด ตอบ กรุง จาการ์ต า สาธารณรัฐ อิน โดนีเ ซีย
 7. 7. 6.อาเซีย นมีช ื่อ เต็ม ว่า อะไร ตอบ สมาคมประชาชาติแ ห่ง เอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ (Association of South East Asian Nations)
 8. 8. 7.คำา ขวัญ ของอาเซีย น คือ ตอบ หนึ่ง วิส ย ทัศ น์ หนึ่ง ั อัต ลัก ษณ์ หนึ่ง ประชาคม (One Vision, One Identity ,One Community)
 9. 9. 8.กฎบัต รอาเซีย น เป็น เสมือ นอะไร ตอบ ธรรมนูญ ของ อาเซีย น
 10. 10. 9.ตราสัญ ลัก ษณ์อ าเซีย น สีเ หลือ งหมายถึง อะไร ตอบ ความเจริญ รุ่ง เรือ ง
 11. 11. 10. “จ๊า ด ” เป็น สกุล เงิน ของ ประเทศใด ตอบ พม่า
 12. 12. 11. ดอกพุด แก้ว เป็น ดอกไม้ ประจำา ชาติใ ด ตอบ ฟิล ิป ปิน ส์
 13. 13. 12. ธงชาติข องประเทศใดที่ ไม่ม ีร ูป ดาวปรากฏอยู่บ นผืน ธง ตอบ บรูไ น กัม พูช า ลาว อิน โดนีเ ซีย ไทย
 14. 14. 13. อาเซีย น + 3 ได้แ ก่ค วาม ร่ว มมือ ของอาเซีย นกับ ประเทศใด ตอบ จีน ญีป ุ่น ่ เกาหลีใ ต้
 15. 15. 14. เมือ งหลวงของประเทศ บรูไ นคือ ตอบ บัน ดา เสรี เบ กาวัน
 16. 16. 15. AEC เป็น ชื่อ ย่อ ของ ประชาคมอะไร ตอบ ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economic Community)
 17. 17. 16. เพลงประจำา ชาติ อาเซีย น คือ เพลงอะไร ตอบ The Asean Way
 18. 18. 17. เลขาธิก ารอาเซีย น คนปัจ จุบ ัน อยู่ป ระเทศใด ตอบ เวีย ดนาม
 19. 19. 18. สีใ นสัญ ลัก ษณ์ อาเซีย นมีส ีอ ะไรบ้า ง ตอบ สีน ำ้า เงิน แดง ขาว เหลือ ง
 20. 20. 19. รวงข้า ว 10 รวงในตรา สัญ ญลัก ษณ์ อาเซีย น หมาย ถึง อะไร ตอบ ประเทศ สมาชิก อาเซีย น 10 ประเทศ
 21. 21. 20. ประเทศใดที่ม ี ภูม ิป ระเทศเป็น หมูเ กาะ ่ ตอบ ฟิล ิป ปิน ส์
 22. 22. 21. ประเทศสมาชิก อาเซีย นส่ว นใหญ่ม ีก าร ปกครองระบอบใด ตอบ ประชาธิป ไตย
 23. 23. 22. วัน อาเซีย น ตรงกับ วัน ที่เ ท่า ไร ตอบ 8 สิง หาคม
 24. 24. 23. คนชาติใ ดเป็น คน แต่ง เพลงประจำา อาเซีย น ตอบ ไทย
 25. 25. 24. เมือ งหลวงเก่า ของ พม่า คือ ตอบ กรุง ย่า งกุ้ง
 26. 26. 25. ปัจ จุบ ัน อาเซีย นมี ประชากรรวมกัน ประมาณเท่า ใด ตอบ 600 ล้า นคน
 27. 27. 26.รำา กระทบไม้เ ป็น วัฒ นธรรมของชาติใ ด ตอบ ฟิล ิป ปิน ส์
 28. 28. 27. ประเทศใดใช้ภ าษา ฝรัง เศสเป็น ภาษาที่ส อง ่ ตอบ กัม พูช า
 29. 29. 28.อาเซีย นได้จ ัด ทำา แผนงาน ในเชิง บูร ณาการด้า น เศรษฐกิจ ต่า งๆ แผนงานดัง กล่า วมีช ื่อ เฉพาะว่า อย่า งไร ตอบ พิม พ์เ ขีย ว เพื่อ จัด ตั้ง ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซีย น (AEC Blueprint)
 30. 30. 29.ประเทศไทยรับ ผิด ชอบใน การจัด ทำา road map ในกลุ่ม สิน ค้า และบริก ารสาขาใด ตอบ การท่อ ง เที่ย วและ การบิน
 31. 31. 30. กรอบความตกลง ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (AEC) ได้แ ก่ ตอบ เขตการค้า เสรี (ASEAN Free Trade Area)
 32. 32. 31.เสาหลัก ที่ส าม ด้า นสัง คม และวัฒ นธรรม เป็น ส่ว นสำา คัญ ของประชาคมอาเซีย น ได้ย ก ให้ส ิ่ง ใดเป็น ศูน ย์ก ลางของ ความร่ว มมือ ตอบ ชุม ชน ฐานราก
 33. 33. 32. เส้น ทางแนวตะวัน ออก -ตะวัน ตก East-West Economic Coridor (EWEC) หรือ เส้น ทาง R2 เป็น การตัด ขวางเชื่อ มระหว่า งมหาสมุท รแปซิฟ ก ิ ทางตะวัน ออก และมหาสมุท รอิน เดีย ทางตะวัน ตก คือ จากประเทศใดถึง ประเทศใด ตอบ เวีย ดนาม -
 34. 34. 33. CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia) ASEAN +6 มีป ระเทศใด บ้า ง ตอบ China, Japan Korea , Australia New Zealand , India
 35. 35. 34. สิ่ง สำา คัญ ประการแรกใน การเตรีย มความพร้อ มให้ก ับ ประเทศไทย ที่จ ะเข้า เป็น ประชาคมอาเซีย น คือ ตอบ การเรีย นรู้ ด้า นเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒ นธรรมของ ประเทศกลุ่ม สมาชิก อาเซีย นให้ม ากที่ส ด ุ
 36. 36. Thank You 36

×