0ปกโครงการ

2,732 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,732
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

0ปกโครงการ

 1. 1. โครงการกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ประจำำ ปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ٣٤ จังหวัดเชียงใหม่
 2. 2. 1. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ٦ ระดับชั้น
 3. 3. 2. โครงการจัดกิจกรรมวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
 4. 4. 3. โครงการวันจบหลักสูตรและวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6
 5. 5. 4.โครงกำร พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ งำน สำำนักงำน วิชำกำร
 6. 6. 5. โครงการ พัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
 7. 7. 6. โครงการ พัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้โดยจัดทัศนศึกษาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
 8. 8. 7. โครงการ พัฒนำศักยภำพ นักเรียนเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ระดับชั้น ม.3
 9. 9. 8. โครงการ จัดสอนเสริมระดับชั้น ม 4 – ม.6
 10. 10. 9. โครงการ ลงทุนด้านการ ศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี สอดคล้องกับโครงการไทยเข้ม แข็ง งาน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
 11. 11. 10. โครงการ รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2555
 12. 12. 11. โครงการ พัฒนำกระบวนกำรศึกษำโดยจัดจ้ำง ครูเจ้ำของภำษำชำวต่ำง ประเทศ
 13. 13. 12. โครงการ พัฒนำหลักสูตร สถำนศึกษำและหลักสูตรกลุ่ม สำระวิชำ
 14. 14. 13.โครงการ พัฒนำข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยส่งครูเข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ
 15. 15. 14.โครงการ พัฒนำกำร ศึกษำโดยส่งนักเรียนเข้ำแข่งขันทักษะทำง วิชำกำร

×