Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація до дисципліни спдцс

41 views

Published on

презентація до дисципліни СПДЦС

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентація до дисципліни спдцс

 1. 1. Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра цивільного права та процесу
 2. 2. «СКЛАДАННЯ«СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ З ЦИВІЛЬНИХДОКУМЕНТІВ З ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ»СПРАВ»
 3. 3. Метою викладання навчальної дисципліни «Складання процесуальних документів з цивільних справ» є опанування основними теоретичними та методологічними засадами складання відповідних процесуальних документів з цивільних справ за умов становлення судової влади та в світлі приведення процесуального законодавства у відповідність до міжнародно-правових норм.
 4. 4. Основними завданнями вивчення дисципліни «Складання процесуальних документів з цивільних справ» є:  - сформувати у студентів уяву про суть, роль та місце процесуальних-актів документів з цивільних справ;  - сформувати комплекс науково-теоретичних знань щодо вимог до процесуальних-актів документів з цивільних справ;  - навчити користуватися нормами матеріального та процесуального права при вирішенні конкретних правових питань;  - навчити вірно складати процесуальні документи та вчиняти процесуальні дії при захисті прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.
 5. 5. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  - загальні положення про основи теорії про суть, роль та місце процесуальних-актів документів з цивільних справ;  - особливості вимоги до процесуальних-актів документів з цивільних справ.
 6. 6. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: - використовувати отримані знання в професійній діяльності, тлумачити та розкривати основні поняття, які використовуються при складання відповідних процесуальних документів, здійснювати наукові дослідження, аргументовано відстоювати власну позицію; - застосовувати необхідні норми чинного національного та міжнародного законодавства; - юридично вірно складати процесуальні документи та вчиняти відповідні процесуальні дії, пов’язані з захистом прав та інтересів фізичних та юридичних осіб; - розробляти документи правового характеру, давати правові висновки та консультації.
 7. 7. Назви навчальних темНазви навчальних тем Тема № 1: Процесуальні акти-документи з цивільних справ. Тема № 2: Заяви осіб, які беруть участь у справі. Тема № 3: Процесуальні акти-документи, що забезпечують фіксування цивільного процесу. Тема № 4: Рішення суду першої інстанції. Тема № 5: Процесуальні акти-документи в стадіях перевірки законності й обґрунтованості судових рішень.
 8. 8. Види процесуальних актів- документів з цивільних справ. 1) процесуальні акти-документи, що забезпечують фіксування цивільного процесу (журнал судового засідання, протоколи); 2) заяви осіб, які беруть участь у справі (позовні заяви, заяви про видачу судового наказу, заяви у справах окремого провадження, заяви з окремих питань); 3) рішення суду першої інстанції; 4) процесуальні документи - документи в стадіях перевір- ки законності й обґрунтованості судових рішень.
 9. 9. Нормативні актиНормативні акти :: 1. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2004.- № 40-41, 42. - Ст.492 (з наступними змінами і доповненнями). 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судове рішення у цивільній справі” від 18 грудня 2009 р. № 14 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09. 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили” від 27 лютого 1981р. із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму №15 від 25.05.98. // Бюл. законодавства і юрид. практики України.-1995.-№1. 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” від 31 березня 1995 р. №5 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98) // Бюл. законодавства і юрид. практики України.-1995.-№1.
 10. 10. ЛітератураЛітература :: 1. Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон».- Харьков: Юр свит, 2005. – 301 с. 2. Андронов І.В. Питання класифікації рішень суду в цивільному процесу України // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4. – С. 204–207. 3. Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія. – Х. : Право, 2010. – 352 с. 4. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003. 5. Курс цивільного процесу. Підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. – X. : Право, 2011. – 1352 с. 6. Перунова О. М. Вимоги, які висуваються до судового рішення // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – № 24. – С. 132–139. 7. Перунова О. М. Форма і зміст апеляційної скарги // Право і безпека. – 2004. – № 3’3. – С. 129–133.

×