Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนการสอน เว็บไซต์ ม.5

แผนการสอน เว็บไซต์ ม.5

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุมสาระการเรียนรู้ ่การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การออกแบบเว็บไซต์) โรงเรียนวังบ่อวิทยา ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์สำานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ้ นครสวรรค์ เขต 42
 2. 2. คำาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา การออกแบบเว็บไซต์รหัสวิชา ง 40203ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เวลา 40 ชั่วโมง รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาเกี่ยวกับห ลั ก ก า ร ส ร้ า ง เ ว็ บ เ พ จ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม สำา เ ร็ จ รู ป MacromediaDreamweaverMX การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์ การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง การสร้างจึดเชื่อมโยงในแต่ ล ะหน้ า เว็ บ เพจ เว็ บ ไซต์ การแบ่ ง หน้ า เว็ บ เพจเป็ น ส่ ว นๆ การสร้ า งฟอร์ ม เพื่ อ รองรั บ ข้ อ มู ล จากผู้ ใ ช้ การประยุ ก ต์ ส ร้ า งเลเยอร์ ใ นการตกแต่ง เอกสารเว็ บเพจ การแทรกมัลติ มีเ ดีย สื่อ ต่า งๆ ลงในเว็ บ เพจ การจัดการเว็บไซต์ เช่น การขอพื้นที่เพื่อรองรับเว็บไซต์ของเรา การขอขอใช้บริการเสริมต่างๆ การนำาเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต เพื่อการตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม
 3. 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา การออกแบบเว็บไต์รหัสวิชา ง 40203ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เวลา 40 ชั่วโมง เวลา หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ชั่วโ มง)หน่วยที่ 1 เรื่อง การติดตั้ง 1. อธิ บ ายความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ 4โปรแกรม โปรแกรม Dreamweaver MX ได้ 2. ป ฏิ บั ติ ก า ร ติ ด ตั้ ง โ ป ร แ ก ร ม Dreamweaver MX 3. เข้ า สู่ โ ปรแกรม Dreamweaver MX ได้หน่วยที่ 2 เรื่อง การใช้งาน 1. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาได้ 2ภาษาไทยหน่วยที่ 3 เรื่อง การดู 1. สามารถปรับตั้งค่า Preferences 4Preferencesหน่วยที่ 4 เรื่อง การสร้าง 1. อธิบายขั้นตอนการสร้างตารางได้ 6ตาราง โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver MX ได้ 2. สร้ า งและแก้ ไ ขตารางเพื่ อ ใช้ ใ น การสร้างสรรค์เว็บเพจได้หน่วยที่ 5 เรื่อง การแทรก 1. แทรกข้อความลงในเว็บเพจได้ 6ข้อความ 2. แ ก้ ไ ข ข้ อ ค ว า ม เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร สร้างสรรค์เว็บเพจได้หน่วยที่ 6 เรื่อง การแทรก 1. อธิ บา ยรู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ ข อ ง ไ ฟ ล์ 6รูปภาพ รูปภาพที่เหมาะสมสำาหรับเว็บเพจ ได้
 4. 4. 2. ปฏิ บั ติ กา รแ ทร ก รู ป ภ า พ ล ง ใ น เว็บเพจได้หน่วยที่ 7 เรื่อง การเชื่อม 1. อธิ บายรู ปแบบการเชื่อ มโยงแบบ 6โยง ต่างๆได้ 2. สร้างจุดเชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ ได้หน่วยที่ 8 เรื่อง การแทรก 1. แทรกไฟล์มัลติมีเดียลงในเว็บเพจ 6ไฟล์มลติมีเดีย ั ได้ กำาหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา การออกแบบเว็บไซต์ รหัสวิชา ง 40203ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ หน่วยการ เวลา(ชั่ แผนการจัดการเรียนรู้ วโมง) เรียนรู้หน่วยที่ 1 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม DreamweaverMX 4 - การใช้งาน โปรแกรม DreamweaverMX 4หน่วยที่ 2 เรื่อง การใช้งานภาษาไทย 2 - การใช้งานภาษาไทย 2หน่วยที่ 3 เรื่อง การดู Preferences 4 - การดู Preferences 4
 5. 5. หน่วยที่ 4 เรื่อง การสร้างตาราง 6 - การสร้างตาราง 6หน่วยที่ 5 เรื่อง การแทรกข้อความ 6 - การแทรกข้อความ 6หน่วยที่ 6 เรื่อง การแทรกรูปภาพ 6 - การแทรกรูปภาพ 6หน่วยที่ 7 เรื่อง การเชื่อมโยง 6 - การเชื่อมโยง 6 หน่วยการ เวลา แผนการจัดการเรียนรู้ (ชั่วโมง) เรียนรู้หน่วยที่ 8 เรื่อง การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย 6 - การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย 6
 6. 6. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 1 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม DreamweaverMX เวลาเรียน4 ชั่วโมงแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม DreamweaverMX เวลาเรียน4 ชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ระบบการทำา งานของเว็ บ เพจการออกแบบเว็ บ เพจเบื้ อ งต้ น ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ โปรแกรมสำา เร็ จ รู ปMacromedia Dreamweaver MX การติ ด ตั้ ง โปรแกรม DreamweaverMX การติดตั้งภาษาไทยในโปรแกรม การใช้โปรแกรม ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม และการกำาหนดค่าพื้นฐานต่างๆของโปรแกรม
 7. 7. ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver MX ได้ 2. ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver MXสาระการเรียนรู้ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver MX 2. การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver MX 3. การเข้าสู่โปรแกรม Dreamweaver MXกิจกรรมการเรียนการสอน 1. นักเรียนทำาความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver MX 2. ครู และนั กเรียนร่วมกัน ศึก ษาใบความรู้ เรื่ อ ง การติ ดตั้ งโปรแกรม Dreamweaver MX 3. นักเรียนทำาใบงานเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมDreamweaver MX 4. ทดสอบปฏิบัติเรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver MX 5. ครูสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้สื่อและอุปกรณ์ 1. ใบความรู้ เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver MX 2. ใบงาน เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver MX 3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนการวัดผลและประเมินผล 1. วิธีการวัดและประเมินผล - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - การทำาใบงาน 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver MX - แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
 8. 8. - ประเมินใบงาน การประเมินอยูในระดับ ดี ่ ได้คะแนน 80% -100% การประเมินอยูในระดับ พอใช้ ่ ได้คะแนน 60% -79% การประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง ่ ได้คะแนน 0% - 59% - ประเมินพฤติกรรมการเรียน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางาน ด้วยตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือ ตอบคำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 9. 9. ……………………………………………………………………………………………………………………ความเห็นของผู้บริหาร o เป็นแผนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน o เป็นแผนการสอนที่แต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์กัน o เป็นแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ o เป็นแผนการสอนที่ใช้คุณธรรมนำาความรู้ o อื่นๆ……………………………………………………………………………… …………….. ลงชื่ อ ………………………………… …..…….. (นายขุน โอภาษี) ผู้อำา นวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยาบันทึกผลหลังการสอน
 10. 10. ผลการเรียนรู้……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ปัญหา / อุปสรรค…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….
 11. 11. ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย ใบความรู้ เรื่อง โปรแกรม DreamweaverMX1. ใส่แผ่น Dreamweaver CD ในไดร์ฟ CD - Rom2. โปรแกรมติดตั้ง จะเริ่มทำางาน อัตโนมัติ หากไม่ติดตั้ง ไปที่ mycomputer > เลือก ไดร์ฟ ที่ CD-rom อยู่ คลิ๊ก>เลือก โฟลเดอร์Dreamweaver MX >ดับเบิ้ล คลิ๊ก> ดับเบิล คลิ๊กที่ตัว Setup คือ ้Dreamweaver Mx Installer.exeโปรแกรมจะเริ่มติดตั้งอัตโนมัติ
 12. 12. จะแสดงข้อความเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ อ่านให้เข้าใจ แล้วเลือก ปุ่ม YES กรอก ข้อมูลผู้ใช้ และหมายเลขประจำาโปรแกรม ที่ได้มาพร้อมกับ โปรแกรม 4.เลือกตำาแหน่งในดิสก์ที่จะติดตั้ง
 13. 13. 5.เลือกชนิดของไฟล์ที่จะใช้รวมกับ Dreamweaver แล้ว คลิ๊ก Next ่ t 6. โปรแกรมพร้อมที่จะติดตั้ง ให้เลือกปุ่ม Next.
 14. 14. 7.โปรแกรมกำาลังทำาการติดตั้ง8. เมื่อติดตั้งเสร็จให้เลือกปุ่ม Finish
 15. 15. ใบงานเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver MXจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver MX 2. การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver MX 3. การเข้าสู่โปรแกรม Dreamweaver MXคำา ชี้ แ จง ให้ นั ก เรี ย นตอบคำา ถามเรื่ อ งการเรี ย กใช้ ง านโปรแกรมDreamweaver MX ต่อไปนี้ให้ถูกต้องชื่ อ -สกุ ล .........................................................................................เลขที.......................ชั้น....................... ่1. บอกความหมายของโปรแกรม Dreamweaver MX
 16. 16. ....................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .......................................................................................................2. บอกขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Dreamweaver MX....................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ....................................................................................................... ผลการประเมิน o ดี o พอใช้ o ปรับปรุง ลงชื่อ………………………… แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
 17. 17. คำาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมการเรียนเป็นรายบุคคลแล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางานด้วย ตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือตอบ คำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานเกณฑ์การประเมิน นักเรียนที่ผ่านการประเมินต้องได้ 1 ขึ้นไป ระดับคะแนน สรุป เลข ชื่อ – สกุล 3 2 1 0 ผ่าน ไม่ ที่ ผ่าน รวมข้อเสนอแนะ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 18. 18. ลงชื่อ ……………………………….…ผู้ประเมิน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 2 เรื่อง การใช้งานภาษาไทย เวลาเรียน 2 ชั่วโมงแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้งานภาษาไทย เวลาเรียน 2 ชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ ศึ กษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การสร้ างเว็ บ เพจแต่ ล ะเว็ บ เพจหรื อเว็บไซต์ใหม่ การกำา หนดคุณสมบัติเบื้องต้นให้กับเว็บเพจ ในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนภาษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาได้สาระการเรียนรู้ 1. การสร้างเว็บเพจใหม่ 2. การตั้งค่าปรับเปลียนภาษาเว็บเพจ ่กิจกรรมการเรียนการสอน
 19. 19. 1. ครูถามนักเรียนถึงความเข้าใจเรื่อง การใช้งานภาษาไทย 2. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง การใช้งานภาษาไทย 3. ครูสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้สื่อและอุปกรณ์ 1. ใบความรู้ เรื่อง การใช้งานภาษาไทย 2. ใบงาน เรื่อง การใช้งานภาษาไทย 3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนการวัดผลและประเมินผล 1. วิธีการวัดและประเมินผล - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - การทำาใบงาน 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การใช้งานภาษาไทย - แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล - ประเมินใบงาน การประเมินอยูในระดับ ดี ่ ได้คะแนน 80% -100% การประเมินอยูในระดับ พอใช้ ่ ได้คะแนน 60% -79% การประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง ่ ได้คะแนน 0% - 59% - ประเมินพฤติกรรมการเรียน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางาน ด้วยตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือ ตอบคำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงาน
 20. 20. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ความเห็นของผู้บริหาร o เป็นแผนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน o เป็นแผนการสอนที่แต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์กัน o เป็นแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ o เป็นแผนการสอนที่ใช้คุณธรรมนำาความรู้ o อื่นๆ……………………………………………………………………………… ……………..
 21. 21. ลงชื่ อ ………………………………… …..…….. (นายขุน โอภาษี) ผู้อำา นวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยาบันทึกผลหลังการสอน ผลการเรียนรู้……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….
 22. 22. ปัญหา / อุปสรรค…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย
 23. 23. ใบความรู้ เรื่อง การใช้งานภาษาไทยอาจจะใช้ตัวโปรแกรม ที่มากับแผ่น หรือ ดาวน์โหลดจาก1.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ setup เพื่อทำาการติดตั้ง2. โปรแกรมจะทำาการติดตั้ง อัตโนมัติ คลิ๊ก next อย่างเดียวแล้วอ่านข้อมูลให้จบ ถ้าเข้าใจก็คลิ๊ก Next
 24. 24. 3. เลือกโฟล์เดอร์ททำาการติดตั้ง จะระบุอัตโนมัติไว้ไม่ต้องเปลียน คลิ๊ก ี่ ่Next4. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ได้กระทำามา เลือก Install แล้วโปรแกรมจะทำาการติดตั้งอัตโนมัติ
 25. 25. 5. สิ้นสุดการติดตั้ง เลือก finish
 26. 26. ใบงานเรือง การใช้งานภาษาไทย ่จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาได้คำาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำาถามเรื่องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาได้ ต่อไปนีให้ถูกต้อง ้ชื่ อ -สกุ ล .........................................................................................เลขที.......................ชั้น....................... ่1. นักเรียนฝึกปฏิบัติการปรับตั้งค่าภาษาในการใช้งาน....................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .......................................................................................................
 27. 27. ผลการประเมิน o ดี o พอใช้ o ปรับปรุง ลงชื่อ………………………… แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนคำาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมการเรียนเป็นรายบุคคลแล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางานด้วย ตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือตอบ คำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานเกณฑ์การประเมิน นักเรียนที่ผ่านการประเมินต้องได้ 1 ขึ้นไป ระดับคะแนน สรุป เลข ชื่อ – สกุล 3 2 1 0 ผ่าน ไม่ ที่ ผ่าน
 28. 28. รวมข้อเสนอแนะ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………………….…ผู้ประเมิน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 3 เรื่อง การดู Preferences เวลาเรียน4 ชั่วโมงแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดู Preferences เวลาเรียน 4 ชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ การดูและกำาหนดค่า Preferences ของ โปรแกรม MacromediaDreamweaver Mx เป็นสิ่งทีสำาคัญที่สุด ของการสร้างเวบไซต์ ด้วย ่โปรแกรม Preferences ของโปรแกรมก็คือ การกำาหนดค่าเบื้องต้นทั้งหมด
 29. 29. ของโปรแกรม ถ้าเราออกแบบเวบโดยไม่ได้ กำาหนดค่า เวบก็จะมีค่าผิดพลาด จากความเป็นจริงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. สามารถปรับตั้งค่า Preferencesสาระการเรียนรู้ 1. การกำาหนดค่าของ Preferences ในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver Mxกิจกรรมการเรียนการสอน 1. ครูถามนักเรียนถึงความเข้าใจเรื่อง การกำาหนดค่าของPreferences 2. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง การกำาหนดค่าของPreferences 3. ครูสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้สื่อและอุปกรณ์ 1. ใบความรู้ เรื่อง การกำาหนดค่าของ Preferences 2. ใบงาน เรื่อง การกำาหนดค่าของ Preferences 3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนการวัดผลและประเมินผล 1. วิธีการวัดและประเมินผล - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - การทำาใบงาน 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การกำาหนดค่าของ Preferences - แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล - ประเมินใบงาน
 30. 30. การประเมินอยูในระดับ ดี ่ ได้คะแนน 80% -100% การประเมินอยูในระดับ พอใช้ ่ ได้คะแนน 60% -79% การประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง ่ ได้คะแนน 0% - 59% - ประเมินพฤติกรรมการเรียน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางาน ด้วยตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือ ตอบคำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 31. 31. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ความเห็นของผู้บริหาร o เป็นแผนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน o เป็นแผนการสอนที่แต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์กัน o เป็นแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ o เป็นแผนการสอนที่ใช้คุณธรรมนำาความรู้ o อื่นๆ……………………………………………………………………………… …………….. ลงชื่ อ ………………………………… …..…….. (นายขุน โอภาษี) ผู้อำา นวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา
 32. 32. บันทึกผลหลังการสอน ผลการเรียนรู้……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ปัญหา / อุปสรรค…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 33. 33. ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย ใบความรู้ เรื่อง การกำาหนดค่าของ Preferences การดูและกำาหนดค่า Preferences ของ โปรแกรม MacromediaDreamweaver Mx เป็นสิ่งทีสำาคัญที่สุด ของการสร้างเวบไซต์ ด้วยดปร ่แกรมนี้ค่ะ เพราะ Preferences ของโปรแกรมก็คือ การกำาหนดค่าเบื้องต้นทั้งหมด ของโปรแกรม ถ้าเราออกแบบเวบโดยไม่ได้ กำาหนดค่า เวบก็จะมีค่าผิดพลาด เพี้ยนจากความเป็นจริง และไม่สามารถแก้ไขได้ในเหน้านั้นค่ะ เราต้อง set ค่าแล้วก็ออกแบบใหม่มาดูวิธีการกำาหนดค่าที่สำาคัญกันค่ะการกำาหนด font1. ไปที่เมนู Edit >Preferences ค่ะ
 34. 34. 2. จะได้หน้าต่างการกำาหนดค่า ดังรูป ถ้าเราได้ลงไทย Addon ไปแล้ว preference ของเราก็จะง่าย แทบไม่ต้องกำาหนดอะไรเลยค่ะ เพราะว่าโปรแกรมจะ defalt ให้สวนต่าง ๆ ทำางาน ่ได้เลย ััดังรูปค่ะ
 35. 35. 3. ส่วนที่ต้องดูอีก คือ New document เป็นค่าที่จะให้จัดการกับเอกสารใหม่ที่เราจะเปิด ค่าก็จะ defalt ดังภาพเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีการกำาหนด Preferences ค่ะ ใบงานเรือง การกำาหนดค่าของ Preferences ่จุดประสงค์การเรียนรู้
 36. 36. 1. สามารถปรับตั้งค่า Preferencesคำาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำาถามเรื่องปรับตั้งค่า Preferences ได้ ต่อไปนี้ให้ถูกต้องชื่ อ -สกุ ล .........................................................................................เลขที.......................ชั้น....................... ่1. นักเรียนฝึกปฏิบัติการปรับตั้งค่า Preferences....................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ....................................................................................................... ผลการประเมิน o ดี o พอใช้ o ปรับปรุง ลงชื่อ…………………………
 37. 37. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนคำาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมการเรียนเป็นรายบุคคลแล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางานด้วย ตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือตอบ คำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานเกณฑ์การประเมิน นักเรียนที่ผ่านการประเมินต้องได้ 1 ขึ้นไป ระดับคะแนน สรุป เลข ชื่อ – สกุล 3 2 1 0 ผ่าน ไม่ ที่ ผ่าน รวมข้อเสนอแนะ………………………………………………………………..……………………………………
 38. 38. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………………….…ผู้ประเมิน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 4 เรื่อง การสร้างตาราง เวลาเรียน 6 ชั่วโมงแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างตาราง เวลาเรียน 6 ชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ การสร้างตารางในการออกแบบเว็บเพจ ของ โปรแกรมMacromedia Dreamweaver Mx เป็นสิ่งที่สำาคัญ ของการออกแบบสร้างเวบไซต์ โดยสามารถการกำาหนดค่าเบื้องต้นได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. อ ธิ บ า ย ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ต า ร า ง ไ ด้ โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม Dreamweaver MX ได้ 2. สร้างและแก้ไขตารางเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์เว็บเพจได้
 39. 39. สาระการเรียนรู้ 1. สร้างตารางโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver MX ได้ 2. การแก้ไขตารางในการออกแบบเว็บเพจกิจกรรมการเรียนการสอน 1. ครูถามนักเรียนถึงความเข้าใจเรื่อง การสร้างตาราง 2. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง การสร้างตาราง 3. ครูสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้สื่อและอุปกรณ์ 1. ใบความรู้ เรื่อง การสร้างตาราง 2. ใบงาน เรื่อง การสร้างตาราง 3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนการวัดผลและประเมินผล 1. วิธีการวัดและประเมินผล - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - การทำาใบงาน 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การสร้างตาราง - แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล - ประเมินใบงาน การประเมินอยูในระดับ ดี ่ ได้คะแนน 80% -100% การประเมินอยูในระดับ พอใช้ ่ ได้คะแนน 60% -79% การประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง ่ ได้คะแนน 0% - 59% - ประเมินพฤติกรรมการเรียน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางาน ด้วยตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด
 40. 40. ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือ ตอบคำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ความเห็นของผู้บริหาร o เป็นแผนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
 41. 41. o เป็นแผนการสอนที่แต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์กัน o เป็นแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ o เป็นแผนการสอนที่ใช้คุณธรรมนำาความรู้ o อื่นๆ……………………………………………………………………………… …………….. ลงชื่ อ ………………………………… …..…….. (นายขุน โอภาษี) ผู้อำา นวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยาบันทึกผลหลังการสอน ผลการเรียนรู้……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
 42. 42. ……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ปัญหา / อุปสรรค…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….
 43. 43. ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย ใบความรู้ เรื่อง การสร้างตาราง1.ให้เลือก Click Mouse ที่ปม Insert Table เลือก common > เลือกสัญ ุ่ลักษณื ตาราง ดังรูปค่ะ2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้กำาหนดค่าของตาราง Rows กำาหนดจำานวนแถวของตาราง (เซลตารางตามแนวนอน) Columns กำาหนดจำานวนคอลัมน์ของตาราง (เซลตารางตามแนวตั้ง) กำาหนดความกว้างของตาราง ตรงนี้เราสามารถกำาหนดได้ Width เป็น 2 แบบคือแบบ Pixels กับแบบ Percent(%) Border กำาหนดค่าความหนาของกรอบตาราง
 44. 44. Cell กำาหนดระยะห่างระหว่างกรอบของข้อความกับตัวอักษร Padding ภายในเซลล์ Cell กำาหนดระยะห่างระหว่าง Cell ของตาราง Spacing3.คลิ๊ก OK จะได้ตารางตามที่ต้องการจากการกำาหนดข้างบน ใบงานเรื่อง การสร้างตารางจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สร้างตารางโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver MX ได้ 2.การแก้ไขตารางในการออกแบบเว็บเพจคำาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำาถามเรื่อง การสร้างตารางได้ ต่อไปนี้ให้ถูกต้องชื่ อ -สกุ ล .........................................................................................เลขที.......................ชั้น....................... ่ 1. นักเรียนอธิบายความหมายของคำาศัพท์ต่างๆได้ Rows Columns Width Border Cell Padding Cell Spacing 2. ให้นักเรียนออกแบบการสร้างตารางในหน้าเว็บเพจ....................................................... .......................................................................................................
 45. 45. ....................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ....................................................................................................... ผลการประเมิน o ดี o พอใช้ o ปรับปรุง ลงชื่อ………………………… แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนคำาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมการเรียนเป็นรายบุคคลแล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางานด้วย ตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือตอบ คำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานเกณฑ์การประเมิน นักเรียนที่ผ่านการประเมินต้องได้ 1 ขึ้นไป ระดับคะแนน สรุป เลข ชื่อ – สกุล 3 2 1 0 ผ่าน ไม่ ที่ ผ่าน
 46. 46. รวมข้อเสนอแนะ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………………….…ผู้ประเมิน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 5 เรื่อง การแทรกข้อความ เวลาเรียน 6 ชั่วโมงแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแทรกข้อความ เวลาเรียน 6 ชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 47. 47. สาระสำาคัญ การออกแบบเว็บเพจ เราสามารถพิมพ์ข้อความลงในหน้าเวบได้เลยและเราสามารถแก้ไขหรือตั้งค่าต่าง ๆได้โดย กำาหนด Properties ของข้อความผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. แทรกข้อความลงในเว็บเพจได้ 2. แก้ไขข้อความเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์เว็บเพจได้สาระการเรียนรู้ 1. การออกแบบเว็บเพจในการแทรกข้อความลงในเว็บ 2. การปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อความ เปลี่ยนขนาดอักษร รูปแบบอักษร และสีของตัวอักษรกิจกรรมการเรียนการสอน 1. ครูถามนักเรียนถึงความเข้าใจเรื่อง การแทรกข้อความ 2. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง การแทรกข้อความ 3. ครูสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้สื่อและอุปกรณ์ 1. ใบความรู้ เรื่อง การแทรกข้อความ 2. ใบงาน เรื่อง การแทรกข้อความ 3. แบบประเมินพฤติกรรมการ เรียนการวัดผลและประเมินผล 1. วิธีการวัดและประเมินผล - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - การทำาใบงาน 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การแทรกข้อความ - แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
 48. 48. 3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล - ประเมินใบงาน การประเมินอยูในระดับ ดี ่ ได้คะแนน 80% -100% การประเมินอยูในระดับ พอใช้ ่ ได้คะแนน 60% -79% การประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง ่ ได้คะแนน 0% - 59% - ประเมินพฤติกรรมการเรียน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางาน ด้วยตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือ ตอบคำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 49. 49. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ความเห็นของผู้บริหาร o เป็นแผนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน o เป็นแผนการสอนที่แต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์กัน o เป็นแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ o เป็นแผนการสอนที่ใช้คุณธรรมนำาความรู้ o อื่นๆ……………………………………………………………………………… …………….. ลงชื่ อ ………………………………… …..…….. (นายขุน โอภาษี) ผู้อำา นวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา
 50. 50. บันทึกผลหลังการสอน ผลการเรียนรู้……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ปัญหา / อุปสรรค…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
 51. 51. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย ใบความรู้ เรื่อง การแทรกข้อความ เราสามารถพิมพ์ข้อความลงในหน้าเวบได้เลย และเราสามารถแก้ไขหรือตั้งค่าต่าง ๆได้โดย กำาหนด Properties ของข้อความ ดังตัวอย่าง
 52. 52. ใบงานเรื่อง การแทรกข้อความจุดประสงค์การเรียนรู้
 53. 53. 1. แทรกข้อความลงในเว็บเพจได้ 2. แก้ไขข้อความเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์เว็บเพจได้คำา ชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำา ถามเรื่องการแทรกข้อความ ต่อไปนี้ให้ถูกต้องชื่ อ -สกุ ล .........................................................................................เลขที.......................ชั้น....................... ่1. นักเรียนฝึกปฏิบัติการปรับตั้งค่า การแทรกข้อความลงในเว็บเพจ....................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ....................................................................................................... ผลการประเมิน o ดี o พอใช้ o ปรับปรุง ลงชื่อ…………………………
 54. 54. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนคำาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมการเรียนเป็นรายบุคคลแล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางานด้วย ตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือตอบ คำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานเกณฑ์การประเมิน นักเรียนที่ผ่านการประเมินต้องได้ 1 ขึ้นไป ระดับคะแนน สรุป เลข ชื่อ – สกุล 3 2 1 0 ผ่าน ไม่ ที่ ผ่าน รวมข้อเสนอแนะ………………………………………………………………..……………………………………
 55. 55. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………………….…ผู้ประเมิน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 6 เรื่อง การแทรกรูปภาพ เวลาเรียน6 ชั่วโมงแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแทรกรูปภาพ เวลาเรียน 6 ชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ การแทรกรูปภาพลงบนเว็บเพจ การทำา webpage แน่นอนสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้นอกจากตัวหนังสือแล้ว รูปภาพก็เป็นสิ่งจำาเป็น การจะนำาไฟล์รูปภาพต่าง ๆ เข้ามาใช้งานภายใน webpageผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. อธิบายรูปแบบต่างๆของไฟล์รูปภาพที่เหมาะสมสำาหรับเว็บเพจได้ 2. ปฏิบัติการแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจได้

×