Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ม.2

51,634 views

Published on

แผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ม.2

Published in: Education

แผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ม.2

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุมสาระการเรียนรู้ ่การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ตารางทำางาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรี ย นวั ง บ่ อ วิ ท ยา ต.วั ง บ่ อ อ.หนองบั ว จ.นครสวรรค์ สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา นครสวรรค์ เขต 42
 2. 2. คำาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา ระบบปฏิบัติการ Windows และการประมวลผลคำา รหัสวิชา ง 30201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เวลา 80 ชั่วโมง ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ การใช้แป้นพิมพ์ การแสดงผลบนหน้าจอ เครื่องพิมพ์ การเก็บข้อมูลบนแผ่นบันทึก การขอดูสารบบแฟ้มข้อมูล การสำาเนาแฟ้มข้อมูล ปฏิบัติการใช้คำาสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การขอดูสารบบแฟ้มข้อมูล การสำาเนาข้อมูล การป้อนข้อมูล การดูแลแฟ้มข้อมูล การอ่านข้อมูลจากแผ่นบันทึก การจัดรูปแบบแผ่นบันทึก การใช้แป้นพิมพ์ในงานเอกสารเบื้องต้น และใช้โปรแกรมอย่างง่ายในการทดลองพิมพ์เอกสาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารเบื้องต้นหลักการโปรแกรมเบื้องต้นและสามารถเขียนลำาดับการทำางานโดยใช้คำาสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ได้ มีนิสัยรักการทำางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์
 3. 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา ระบบปฏิบัติการ Windows และการประมวลผลคำารหัสวิชา ง 30201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เวลา 80 ชั่วโมง เวลา หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ชั่วโ มง)หน่วยที่ 1 เรื่อง 1. อธิบายหลักการระบบปฏิบัติการ 8คอมพิวเตอร์กับ Windows 2. สามารถบอกส่วนประกอบของ เครื่องคอมพิวเตอร์ 3. สามารถทำางานกับดิสก์, โฟล์เดอร์ และไฟล์หน่วยที่ 2 เรื่อง การปรับ 1. สามารถตั้งภาพวอลล์เปเปอร์ วิธี 4แต่ง Windows จัดการไอคอนโปรแกรมในเมนูปุ่ม Start 2. สามารถปรับแต่งเมาส์ และ คีย์บอร์ด 3. สามารถติดตั้ง และถอนการติด ตั้งโปรแกรมบน Windowsหน่วยที่ 3 เรื่อง โปรแกรม 1. สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน 15ใช้งานใน Windows บน Windows ได้ 2. สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ บอกขั้นตอนการสั่งพิมพ์หน่วยที่ 4 เรื่อง ระบบเครือ 1. อธิบายความหมายและ 13ข่ายบน Windows โครงสร้างอินเทอร์เน็ต 2. ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
 4. 4. 3. สามารถใช้โปรแกรม Outlook Express รับส่งอีเมล์ได้หน่วยที่ 5 เรื่อง เริ่มต้นใช้ 1. การเรียกใช้งาน Microsoft 4งาน Microsoft Word Word ได้ 2. สามารถบอกส่วนประกอบ ประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 3. สามารถพิมพ์ข้อความ แก้ไข ข้อความ และบันทึกเอกสารได้หน่วยที่ 6 เรื่อง การปรับ 1. สามารถจัดรูปแบบข้อความ การ 6แต่งและการจัดการเอกสาร กำาหนดระยะห่างตัวอักษร 2. สามารถตั้งแท็บให้กับเอกสารได้ เวลา หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ชั่วโ มง)หน่วยที่ 7 เรื่อง การใช้งาน1. การใช้งานการค้นหาคำา การ 4ระบบอัตโนมัติ แทนที่คำา 2. สามารถทำาการตรวจสอบตัว สะกดและไวยากรณ์หน่วยที่ 8 เรื่อง การสร้าง 1. สามารถสร้างตารางและแก้ไข 4ตาราง ตารางได้ 2. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ข้อความในตารางหน่วยที่ 9 เรื่อง การสร้าง 1. บอกประโยชน์การสร้างสไตล์ 2สไตล์และ และเท็มเพลตได้เท็มเพลต 2. สามารถสร้างสไตล์ และเท็ม เพลต 3. สามารถแก้ไขสไตล์ที่สร้างขึ้น ได้หน่วยที่ 10 เรื่อง การแทรก 1. สามารถวาดรูป ตกแต่งภาพได้ 6รูปประกอบในเอกสาร 2. สามารถนำาภาพเข้ามาประกอบ ตกแต่งเอกสาร 3. สร้างแผนภูมิและไดอะแกรมได้
 5. 5. หน่วยที่ 11 เรื่อง การสร้าง 1. บอกประโยชน์การทำาจดหมาย 6จดหมายเวียน เวียน 2. อธิบายขั้นตอน หรือส่วน ประกอบหลักการทำาจดหมายเวียน 3. สร้างจดหมายเวียนและจ่าหน้า ซองจดหมายได้หน่วยที่ 12 เรื่อง การจัดรูป 1. สามารถกำาหนดหัวกระดาษ ท้าย 4แบบในการพิมพ์ กระดาษได้ 2. จัดข้อความในเอกสาร และสั่ง พิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์ได้หน่วยที่ 13 เรื่อง การสร้าง 1. บอกความหมายลักษณะทั่วไป 4เว็บเพจด้วยโปรแกรม ของอินเทอร์เน็ตMicrosoft Word 2003 2. สามารถสร้างเว็บเพจและปรับ แต่งเว็บเพจ 3. สร้างไฮเปอร์ลงก์ให้กับเว็บเพจ ิ ได้ กำาหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา ระบบปฏิบัติการ Windows และการประมวลผลคำารหัสวิชา ง 30201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
 6. 6. หน่วยการ เวลา(ชั่ แผนการจัดการเรียนรู้ วโมง) เรียนรู้หน่วยที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับ Windows 8 - คอมพิวเตอร์กับ Windows 2 - ภาษาไทยบน Windows 2 - เริ่มต้นกับ Windows 2 - ทำางานกับดิสก์, โฟลเดอร์ และไฟล์ 2หน่วยที่ 2 เรื่อง การปรับแต่ง Windows 4 - ปรับแต่งหน้าตา Windows 2 - การปรับแต่ง Windows และ Control 2 Panel - การติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรมหน่วยที่ 3 เรื่อง โปรแกรมใช้งานใน Windows 15 - โปรแกรมใช้งานใน Windows 3 - การใช้งานกล้องดิจิตอลและสแกนเนอร์ 3 - ตัดต่อวีดีโอด้วย Windows Movie Maker 6 - การพิมพ์ 3 หน่วยการ เวลา(ชั่ แผนการจัดการเรียนรู้ วโมง) เรียนรู้หน่วยที่ 4 เรื่อง ระบบเครือข่ายบน Windows 13 - รู้จักกับอินเทอร์เน็ต 3 - การใช้อินเทอร์เน็ต 5
 7. 7. - การใช้ Outlook Express 5หน่วยที่ 5 เรื่อง เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 4 - การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft 2 Word 2 - การพิมพ์ และการแก้ไขเอกสารหน่วยที่ 6 เรื่อง การปรับแต่งและการจัดการเอกสาร 6 - มุมมองเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ 2 - การใส่บูลเล็ตและตัวเลขหน้าข้อความ - การกำาหนดระยะห่างของตัวอักษร 2 - การจัดวางข้อความในย่อหน้า - การใส่เอฟเฟ็กต์พิเศษให้กับข้อความ - การตั้งกั้นหน้า กั้นหลัง 2 - การตั้งแท็บ ลบแท็บ - การสร้างเอกสร้างแบบคอลัมภ์หน่วยที่ 7 เรื่อง การใช้งานระบบอัตโนมัติ 4 - การค้นหาคำา การแทนที่คำา 2 - การกำาหนดและการใช้งาน AutoText - การแก้ไขคำาผิดอัตโนมัติเมื่อพิมพ์ผิด 2 - การตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ - การกำาหนดรายละเอียดการตรวจสอบตัว สะกดและไวยากรณ์ หน่วยการ เวลา แผนการจัดการเรียนรู้ (ชั่วโมง) เรียนรู้หน่วยที่ 8 เรื่อง การสร้างตาราง 4 - การสร้างตาราง 2 - การพิมพ์และการแก้ไขข้อมูลในตาราง - การปรับแต่งแถว คอลัมภ์ และเซลล์ - การเรียงลำาดับข้อมูล 2 - การใช้สูตรในตาราง
 8. 8. หน่วยที่ 9 เรื่อง การสร้างสไตล์และเท็มเพลต 2 - การสร้างสไตล์ 2 - การเรียกใช้สไตล์ และการแก้ไขสไตล์ - การสร้างเอกสารจากเท็มเพลต - การเลือกเท็มเพลตจาก Office Onlineหน่วยที่ 10 เรื่อง การแทรกรูปประกอบในเอกสาร 6 - การวาดรูปด้วยเครื่องมือ Drawing 2 - การจัดการและปรับแต่งรูปด้วยเครื่องมือ Drawing - การจัดลำาดับการวางรูป - การสร้างรูปทรงต่างๆ ด้วย AutoShapes - การสร้างเท็กซ์บ็อกซ์ 2 - การแทรกรูปภาพจากคลิปอาร์ต และไฟล์ - การสร้างอักษรศิลป์ - การสร้างแผนภูมิ 2 - การสร้างไดอะแกรมหน่วยที่ 11 เรื่อง การสร้างจดหมายเวียน 6 - การสร้างจดหมายเวียน และแก้ไข 2 จดหมายเวียน - การสร้างซองจดหมาย 2 - การสร้างป้ายติดซองจดหมาย 2หน่วยที่ 12 เรื่อง การจัดรูปแบบในการพิมพ์ 4 - การกำาหนดหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ 2 - การใส่เลขหน้ากระดาษ การแบ่งหน้า เอกสาร - การตั้งค่าหน้ากระดาษ - การดูเอกสารก่อนพิมพ์ 2 - การพิมพ์เอกสาร หน่วยการ เวลา แผนการจัดการเรียนรู้ (ชั่วโมง) เรียนรู้หน่วยที่ 13 เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม 4Microsoft Word - ความหมายและลักษณะทั่วไปของ 2 อินเทอร์เน็ต
 9. 9. - การสร้างเว็บเพจด้วย Microsoft Word - การใช้เครื่องมือ Web Tools - การบันทึกเว็บเพจ - การสร้างไฮเปอร์ลิงก์ 2 - การดูตัวอย่างเว็บเพจ - การแปลงไฟล์เอกสาร Word ไปเป็น เว็บเพจ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หน่วยที่ 5 เรื่อง เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word เวลาเรียน 4 ชั่วโมง
 10. 10. แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เวลาเรียน 2 ชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ Microsoft Word 2003 for Windows หรือที่เรียกกันติดปากว่าWord 2003 เป็นโปรแกรมสำาหรับงานประมวลผลคำา ระบบภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ทีทำางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Microsoft Windows) ่ผลิตภัณฑ์บริษัทไมโครซอฟต์ นับเป็นโปรแกรมงานประมวลผลคำา ทีมี ่ประสิทธิภาพสูง และใช้งานง่ายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. สามารถเรียกใช้งาน Microsoft Word ได้ 2. สามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Wordสาระการเรียนรู้ Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่นยมนำามาใช้สร้าง จดหมาย ิรายงาน บันทึกข้อมูล และตารางข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถในการจัดการกับเอกสารพิเศษในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เว็บเพจ แผ่นพับ โบรชัวร์ ด้วยความสามารถรอบตัว ประกอบกับมีเครื่องมืออำานวยความสะดวกในการจัดรูปแบบเอกสารมากมาย จึงทำาให้ Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ได้รบ ัความนิยมกิจกรรมการเรียนการสอน 1. ครูถามนักเรียนถึงความเข้าใจเรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word 2. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 3. นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 4. ให้ทำาใบงานเรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 5. ครูสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้
 11. 11. สื่อและอุปกรณ์ 1. ใบความรู้ เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2. ใบงาน เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนการวัดผลและประเมินผล 1. วิธีการวัดและประเมินผล - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - การทำาใบงาน 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word - แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล - ประเมินใบงาน การประเมินอยูในระดับ ดี ่ ได้คะแนน 80% -100% การประเมินอยูในระดับ พอใช้ ่ ได้คะแนน 60% -79% การประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง ่ ได้คะแนน 0% - 59% - ประเมินพฤติกรรมการเรียน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางาน ด้วยตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือ ตอบคำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงาน
 12. 12. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ความเห็นของผู้บริหาร o เป็นแผนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน o เป็นแผนการสอนที่แต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์กัน o เป็นแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ o เป็นแผนการสอนที่ใช้คุณธรรมนำาความรู้ o อื่นๆ……………………………………………………………………………… …………….. ลงชื่ อ ………………………………… …..…….. (นายขุน โอภาษี) ผู้อำา นวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา
 13. 13. บันทึกผลหลังการสอน ผลการเรียนรู้……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ปัญหา / อุปสรรค…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
 14. 14. ……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย ใบความรู้ เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Wordเริ่มต้นการใช้โปรแกรมเรียกโปรแกรม Microsoft Word2003 คล้ายกับการเรียกใช้โปรแกรมอื่น ๆใน Windows ดังนี้
 15. 15. 3. เลื่อนเมาส์มาที่ กลุ่ม ไอคอน Microsoft Office 4. คลิก Microsoft2. เลื่อนมา Officeที่ Word 2003AllPrograms 1. คลิก ส่วนประกอบของ Word 2003 Title bar (ไตเติลบาร์)แสดง Toolbar (ทูลบาร์) หรือ ชื่อโปรแกรมและชื่อเอกสาร แถบเครื่องมือ เพื่อเรียก ที่ใช้งานอยู่ ใช้สะดวก
 16. 16. Menu bar (เมนู บาร์) คลิกที่คำาสั่งใดจะ มีรายการคำาสั่ง ย่อยให้เลือก Task Pane (ทาสก์ เพน) รวมคำาสั่งของการจัดการ Status bar (แถบสถานะ) แสดง รายละเอียดและสถานการณ์ ทำางานของ Wordการใช้ทาสก์เพน (Task Pane) ทาสก์เพน หรือบานหน้าต่างงาน คือส่วนประกอบใหม่ของ Office2003 ทีช่วยการทำางานบางอย่างให้งายขึ้น ซึ่งปกติจะมีทาสก์เพนที่ทุก ่ ่โปรแกรมใน Office 2003 จะมีการเปิดทาสก์เพนให้ใช้โดยอัตโนมัติ ที่เหมือนกันคือ • Getting Started (เริ่มต้น) เริมต้นทำางานกับโปรแกรม เช่น สร้าง ่เอกสารใหม่ หรือเปิดเอกสารที่เคยใช้งานไปล่าสุด
 17. 17. • Help (วิธีใช้) ค้นหาความช่วยเหลือ, ฝึกอบรมออนไลน์ หรือดาวน์โหลด • Clip Art (แทรกภาพตัดปะ) ใช้ใส่รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวเข้าไปในไฟล์งานของคุณ โดยสามารถหาภาพตัดปะจากคำาสำาคัญหรือคีย์เวิร์ดของภาพตัดปะนั้น ๆ • Research (การวิจัย) ค้นคำาเหมือนหรือคำาที่มีความหมายเดียวกัน • Clipboard (คลิปบอร์ด) ใช้เก็บข้อมูลจากการ Cut หรือ Copy ได้ถึง 24 ชุด ไว้ให้เลือกวางหรือ Paste ได้ตามต้องการ • New Document (เอกสารใหม่) สำาหรับสร้างไฟล์เอกสารใหม่ในWord เปิดไฟล์เก่า แสดงไฟล์ที่เปิดใช้ล่าสุด หรือสร้างไฟล์ใหม่จากต้นแบบ (template)แนะนำาแถบเครื่องมือต่าง ๆ แถบเครื่องมือจะเป็นที่อยู่ของปุ่มทีทำาคำาสั่งต่าง ๆ ซึ่งเหมือนกับการ ่เรียกคำาสั่งทีแถบเมนู ปุ่มเหล่านี้จะถูกแยกเป็นหมวดหมู่ไว้บนแถบเครื่อง ่มือเป็นชุด ๆ มีหลายชุดด้วยกัน แต่ทแสดงมีเพียง 2 ชุด คือ แถบเครื่องมือ ี่Standard (มาตรฐาน) และ Formatting (จัดรูปแบบ)แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard)ประกอบด้วยปุ่มที่มักจะใช้บ่อย ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ ปุ ่ ม ชื ่ อ ปุ ่ ม และหน้ า ที ่ New (สร้าง) เปิดเอกสารชุดใหม่ Open (เปิด) เรียกเอกสารชุดเก่าที่เก็บบันทึกไว้มาใช้ Save (บันทึก) สั่งเก็บบันทึกเอกสาร Permission (สิทธิ) การจัดการสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล E-mail (as Attachment) (อีเมล์(ตามใบแนบ)) เปิด โปรแกรมสร้างอีเมล์ พร้อมแนบไฟล์ของ Word ไปด้วย Print (พิมพ์) สั่งพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ ปุ ่ ม ชื่อปุ่มและหน้าที่ Print Preview (ตัวอย่างก่อนพิมพ์) แสดงผลการพิมพ์บน หน้าจอเพื่อดูก่อนพิมพ์จริง Spelling (การสะกด) ตรวจสอบการสะกดคำาตามพจนานุกรม
 18. 18. Research (การวิจัย) ให้ข้อมูลอ้างอิงสำาหรับงานวิจย ัCut (ตัด) ลบข้อความหรือออบเจ็คที่เลือกไว้ไปไว้ในคลิปบอร์ดCopy (คัดลอก) คัดลอกข้อความหรือออบเจ็คที่เลือกไว้ไปไว้ในคลิปบอร์ดPast (วาง) นำาข้อความหรือออบเจ็คในคลิปบอร์ดมาวางในเอกสารตรงที่ต้องการFormat Painter (ตัวคัดวางรูปแบบ) คัดลอกรูปแบบข้อความหนึ่งไปใส่ให้กับอีกข้อความUndo (เลิกทำา) ยอกเลิกคำาสั่งหรือการทำางานที่ทำาล่าสุดRedo (ทำาอีกครั้ง) เรียกทำาคำาสั่งหรือการทำางานทีถูกยกเลิก ่ไปHyperlink (การเชื่อมโยงหลายมิต) สร้างการเชื่อมโยงจาก ิตำาแหน่งที่กำาหนดไว้ไปยังเอกสาร หรือไปยังส่วนอื่นในเอกสารเดียวกัน หรือ URLTable & Border (ตารางและเส้นขอบ) แสดง/ไม่แสดงแถบเครื่องมือตารางและเส้นขอบInsert Table (แทรกตาราง) ใส่ตารางในเอกสารInsert Microsoft Excel Worksheet (แทรกแผ่นงาน) แทรกสเปรดชีทของโปรแกรม Microsoft ExcelColumns (คอลัมน์) จัดข้อความเป็นหลายคอลัมน์เหมือนหนังสือพิมพ์Drawing (รูปวาด) เปิด/ปิดแถบเครื่องมือรูปวาดDocument Map (แมปเอกสาร) เปิด/ปิดแผนที่เอกสารShow/Hide (ซ่อน/แสดง) ซ่อนหรือแสดงสัญลักษณ์พิเศษซึ่งจะไม่ถูกพิมพ์ออกมาZoom (ย่อย/ขยาย) ย่อหรือขยายเอกสารที่แสดงบนหน้าจอตามเปอร์เซ็นต์ที่เลือกOffice Assistant (วิธีใช้ Microsoft Word) แสดง OfficeAssistant ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ให้คำาแนะนำาในการใช้งานRead (มุมมองเค้าโครงการอ่าน) เปลี่ยนเค้าโครงของหน้ากระดาษ และปรับปรุงการแสดงผลของตัวอักษรเพื่อทำาให้ผ่านข้อมูลได้สะดวกขึ้น เหมาะกับหน้ากระดาษ ทีมีข้อความ ่ยาว ๆ แต่จะไม่เหมาะกับพวกกราฟิก หรือตาราง
 19. 19. แถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ (Formatting)ประกอบด้วยปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบให้กับตัวอักษรหรือย่อหน้าดังนี้ ปุ่ม ชื่อปุ่มและหน้าที่ Styles and Format (ลักษณะและรูปแบบ) เปิดทาสก์เพน (Styles and Formatting) Style (ลักษณะ) แสดงหรือใช้เลือก Style (รูปแบบ) ของ ข้อความตรงที่เคอร์เซอร์อยู่ Font (แบบอักษร) แสดงหรือเลือกแบบของตัวอักษรตรงที่ เคอร์เซอร์อยู่ Font Size (ขนาดแบบอักษร) แสดงหรือใช้เลือกขนาดของ ตัวอักษรที่เคอร์เซอร์อยู่ Bold (ตัวหนา) ทำาเป็นตัวหนาหรือยกเลิก Italic (ตัวเอียง) ทำาเป็นตัวเอียงหรือยกเลิก Underline (ขีดเส้นใต้) ขีดเส้นใต้หรือยกเลิก Align Left (จัดชิดซ้าย) จัดข้อความให้ชิดซ้าย Center (กึ่งกลาง) จัดข้อความให้อยู่กลางบรรทัด Align Right (จัดชิดขวา) จัดข้อความให้ชิดขวา Justify (ชิดขอบ) จัดข้อความให้เสมอกันทั้งซ้ายและขวา Distributed (กระจาย) เหมือนชิดขอบ แต่จะเพิ่มช่องไฟ ระหว่างอักษรและประโยคในภาษไทย เพื่อความสวยงาม Line Spacing (ระยะบรรทัด) ปรับระยะห่างระหว่างบรรทัด Numbering (ลำาดับเลข) เติมหรือยกเลิกเลขลำาดับหน้า ข้อความ Bullets (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย) เติมหรือยกเลิกจุดสี ดำา (bullets) หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ หน้าข้อความ Decrease Indent (ลดการเยื้อง) ร่นทั้งย่อหน้าไปทางซ้าย 1 ขั้น Increase Indent (เพิ่มการเยื้อง) ร่นทั้งย่อหน้าไปทางขวา 1 ขั้น
 20. 20. Outside Boder (เส้นขอบนอก) ตีเส้นหรือลงเส้นที่ขอบ ด้านต่าง ๆ Highlight (เน้น) เลือกแถบสีเพื่อเน้นข้อความ (เหมือน ปากกาสีสะท้อนแสง) Font Color (สีแบบอักษร) เลือกสีของตัวอักษรการสร้างเอกสารใหม่และเปิดเอกสารเก่าการสร้างเอกสารใหม่คลิกเลือกที่เมนู แฟ้ม (File) -----> สร้าง (New) จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกสร้าง(New)เลือกตำาแหน่งทีไฟล์เอกสารที่ต้องการอยู่ ่
 21. 21. หรือ เลือกปุ่ม ในส่วนของ Tool Bar หรือกด Ctrl+N บนคีย์บอร์ดการเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งานคลิกเลือกที่เมนู แฟ้ม (File) -----> เปิด (Open) จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกเปิด(Open)เลือกตำาแหน่งทีไฟล์เอกสารอยู่ ่
 22. 22. เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการแล้วคลิก เปิด ก็จะได้เอกสารที่เลือกขึ้นมาใช้งานหรือ เลือกปุ่ม ในส่วนของ Tool Bar หรือกด Ctrl+O บนคีย์บอร์ด
 23. 23. ใบงานเรือง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft ่ Wordจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถเรียกใช้งาน Microsoft Word ได้ 2. สามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Wordคำา ชี้ แ จง ให้ นั ก เรี ย นตอบคำา ถามเรื่ อ งการเรี ย กใช้ ง านโปรแกรมMicrosoft Word ต่อไปนี้ให้ถูกต้องชื่ อ -สกุ ล .........................................................................................เลขที.......................ชั้น....................... ่1. บอกความสามารถประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word....................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .......................................................................................................
 24. 24. ....................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .......................................................................................................2. บอกขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word....................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .......................................................................................................3. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ٣ ٤
 25. 25. ٢ ٥ ١1. ....................................................... ..........................................................................................2. ....................................................... ..........................................................................................3. ....................................................... ..........................................................................................4. ....................................................... ..........................................................................................5. ....................................................... .......................................................................................... ผลการประเมิน o ดี o พอใช้ o ปรับปรุง แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน ลงชื่อ…………………………
 26. 26. คำาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมการเรียนเป็นรายบุคคลแล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางานด้วย ตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือตอบ คำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานเกณฑ์การประเมิน นักเรียนที่ผ่านการประเมินต้องได้ 1 ขึ้นไป ระดับคะแนน สรุป เลข ชื่อ – สกุล 3 2 1 0 ผ่าน ไม่ ที่ ผ่าน รวมข้อเสนอแนะ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 27. 27. ลงชื่อ ……………………………….…ผู้ประเมิน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หน่วยที่ 5 เรื่อง เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word เวลาเรียน 4 ชั่วโมงแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร เวลาเรียน 2 ชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์งานต่างๆ การพิมพ์รายงาน จดหมายโบรชัวร์ เป็นโปรแกรมสำาเร็จรูปหนึงในชุด Microsoft Office เหมาะกับการ ่สร้างงานเอกสาร และมีเครื่องมืออำานวยความสะดวกในการสร้างงานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. สามารถพิมพ์ข้อความ แก้ไขข้อความ และบันทึกเอกสารได้สาระการเรียนรู้ Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่นยมนำามาใช้สร้าง และตาราง ิข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถในการจัดการกับเอกสารพิเศษในรูปแบบอื่น ๆเช่น เว็บเพจ แผ่นพับ โบรชัวร์ ด้วยความสามารถรอบตัว ประกอบกับมีเครื่องมืออำานวยความสะดวกในการจัดรูปแบบเอกสารมากมาย จึงทำาให้Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ได้รบความนิยม ั
 28. 28. กิจกรรมการเรียนการสอน 1. ครูถามนักเรียนถึงความเข้าใจเรื่อง การพิมพ์เอกสาร 2. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง การพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร 3. นักเรียนฝึกปฏิบัติการการพิมพ์เอกสาร โดยใช้โปรแกรมMicrosoft Word 4. ให้ทำาใบงานเรื่อง การพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร 5. ทดสอบปฏิบัติ เรื่องการพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร 6. ครูสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้สื่อและอุปกรณ์ 1. ใบความรู้ เรื่อง การพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร 2. ใบงาน เรื่อง การพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร 3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนการวัดผลและประเมินผล 1. วิธีการวัดและประเมินผล - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - การทำาใบงาน 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล - ใบงาน เรื่อง การพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร - แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล - ประเมินใบงาน การประเมินอยูในระดับ ดี ่ ได้คะแนน 80% -100% การประเมินอยูในระดับ พอใช้ ่ ได้คะแนน 60% -79% การประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง ่ ได้คะแนน 0% - 59% - ประเมินพฤติกรรมการเรียน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางาน ด้วยตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด
 29. 29. ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือ ตอบคำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ความเห็นของผู้บริหาร o เป็นแผนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน o เป็นแผนการสอนที่แต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์กัน o เป็นแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ o เป็นแผนการสอนที่ใช้คุณธรรมนำาความรู้ o อื่นๆ……………………………………………………………………………… ……………..
 30. 30. ลงชื่ อ ………………………………… …..…….. (นายขุน โอภาษี) ผู้อำา นวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยาบันทึกผลหลังการสอน ผลการเรียนรู้……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
 31. 31. ……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ปัญหา / อุปสรรค…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน (…………….…………..……….)
 32. 32. ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย ใบความรู้ เรือง การพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร ่การพิมพ์การพิมพ์เอกสาร มีหลักในการปฏิบัติดังนี้ • กดปุ่ม <Enter> เมื่อจบหัวเรื่อง, พารากราฟ หรือขึ้นบรรทัดใหม่(บรรทัดว่าง) • การย่อหน้าใช้ปุ่ม <TAB> (หรือคำาสั่ง TAB หรือคำาสั่งจัดย่อหน้า)หลักการพิมพ์ - ข้อความส่วนที่เป็นหัวเรื่อง พิมพ์เสร็จแล้วกดปุ่ม <Enter> ได้เลย - ข้อความส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง พิมพ์ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะ กั้นหลัง โดยโปรแกรมจะทำาการตัดคำาขึ้นบรรทัดใหม่ให้เองโดย อัตโนมัติ ดังนั้นไม่ต้องกดปุ่ม <Enter> ท้ายบรรทัดจะกดปุ่ม <Enter> ครั้งเดียวเมื่อจบพารากราฟเท่านั้น - TAB การย่อหน้าอย่างนี้ ให้ใช้การกดปุ่ม TAB - การย่อหน้า ห้ามใช้การเคาะปุ่ม <Space Bar> อย่าลืมการแก้ไขรูปแบบต่างๆการลบมี 2 แบบ แบบที่ 1 กดปุ่ม <Back Space> เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่หน้า Cursor แบบที่ 2 กดปุ่ม <Delete> เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่หลัง Cursorการพิมพ์แทรก กดปุ่ม <Insert> ให้อยู่ในโหมดการพิมพ์แทรก (สังเกตจากช่องOVR ใน Status Bar มีสีจางๆ) เลื่อน Cursor ไปอยู่ ณ ตำาแหน่งที่ต้องการพิมพ์แทรกพิมพ์ข้อความที่ต้องการ ข้อความใหม่จะต่อท้ายตัวอักษรที่อยู่หน้า Cursorการพิมพ์ทับ กดปุ่ม <Insert> ให้อยู่ในโหมดการพิมพ์แทรก (สังเกตจากช่องOVR ใน Status Bar มีสีดำาชัดขึ้น) เลื่อน Cursor ไปอยู่ ณ ตำาแหน่งที่
 33. 33. ต้องการพิมพ์ทับพิมพ์ข้อความที่ต้องการ ข้อความใหม่จะแทนที่ข้อความเดิม ตำาแหน่ง Cursorการเคลื่อนย้ายข้อความการตัด Cut ข้อความโดยการสร้างแถบสีในบริเวณที่ต้องการลบ คลิกเลือกที่เมนู แก้ไข (Edit) -( ตัด(Cut) โดยที่การใช้คำาสั่งตัด Cut ในการลบข้อความสามารถนำาไปวางPaste ยังตำาแหน่งที่ต้องการได้เนื่องจากการตัดเป็นการลบที่เก็บข้อมูลที่ลบออกไปเก็บเอาไว้ในคริปบอร์ดการคัดลอก (Copy) - สร้างแถบสีให้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการ - คลิกเลือกที่เมนู แก้ไข(Edit) > คัดลอก(Copy) หรือ เลือก ที่ แถบ Tool Bar หรือกด Ctrl+C บนคีย์บอร์ด - ส่วนที่เลือกจะทำาการคัดลอกเอาไว้ในคลิปบอร์ด แล้วนำาไปวางยังตำาแหน่งที่ต้องการ
 34. 34. การวาง (Paste)หลังจากทำาการคัดลอก Copy หรือ ตัด Cut แล้วข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไวในคลิปบอร์ดหลังจากนั้น - ไปยังตำาแหน่งที่ต้องการนำาไปวาง - คลิกเลือกที่เมนู แก้ไข(Edit) > วาง(Paste) หรือ เลือก ที่ แถบ Tool Bar หรือกด Ctrl+S บนคีย์บอร์ดการบันทึกเอกสารเก่าที่เคยบันทึกแล้วคลิกเลือกที่เมนู แฟ้ม (File) > บันทึก (Save) เท่านี้เอกสารก็จะถูกบันทึกแล้ว หรือ เลือกปุ่ม ในส่วนของ Tool Bar หรือกด Ctrl+S บนคีย์บอร์ดการบันทึกเอกสารใหม่ที่ไม่เคยบันทึกคลิกเลือกที่เมนู แฟ้ม (File) > บันทึก (Save) จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกบันทึก (Save)
 35. 35. เลือกตำาแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์เอกสารไว้
 36. 36. ใส่ชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการแล้วคลิก บันทึก เท่านี้เอกสารก็จะถูกบันทึกเก็บเอาไว้ หรือ เลือกปุ่ม ในส่วนของ Tool Bar หรือกด Ctrl+S บนคีย์บอร์ด ใบงานเรือง การพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร ่จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถพิมพ์ข้อความ แก้ไขข้อความ และบันทึกเอกสารได้คำา ชี้แจง ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ เรื่องการพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร ต่อไปนีให้ถูกต้อง ้ชื่ อ -สกุ ล .........................................................................................เลขที.......................ชั้น....................... ่ 1. ให้นักเรียนพิมพ์เอกสารตามตัวอย่าง แล้วบันทึกไฟล์ชื่อ pj1.7
 37. 37. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โรงเรียนวังบ่อวิทยา ได้เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อ พ.ศ.2533 โดยอาศัย โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเป็นสถานที่สอน ให้ชื่อว่าโรงเรียนหนองบัว(สาขา) โดยมีนายสุวฒน์ ลีวุฒินันท์ ผู้อำานวยการโรงเรียน ัหนองบัว เป็นผูริเริ่มก่อตั้งและดูแล ต่อมาในปี พ.ศ.2536 นายปรีชา ทาน ้นะมัย ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองบัว คนถัดมาได้แต่งตั้งให้นายขุน โอภาษี ตำาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนหนองบัว ไปเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการศึกษา ในปี พ.ศ.2537 สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรได้มอบที่ดินสปก. บริเวณเขาลวกจำานวน 36 ไร่ และคุณย่าฟัก แสนสะอาด ได้ร่วมบริจาคอีก 14 ไร่ รวมเป็น 50 ไร่ จึงได้เริ่มทำาการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นณ บริเวณเขารวก บ้านโคกสะอาด อำาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ให้ชื่อใหม่ว่า...โรงเรียนวังบ่อวิทยา โรงเรียนวังบ่อวิทยา ได้รบการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน ัมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมพ.ศ.2540 จัดเป็นลำาดับที่ 34 ของจังหวัดนครสวรรค์ การดำาเนินการก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการการศึกษาเป็นอย่างดี โดยการนำาของ ผู้ใหญ่เจี๊ยะ ฤทธิ์บำารุงคุณลุงสม เอี่ยมทองแดง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บานนายจรูญ คำา ้ป้อง ผลการประเมิน o ดี o พอใช้ o ปรับปรุง ลงชื่อ………………………… แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนคำาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมการเรียนเป็นรายบุคคลแล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางานด้วย ตนเอง ส่งงานตาม
 38. 38. เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือตอบ คำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานเกณฑ์การประเมิน นักเรียนที่ผ่านการประเมินต้องได้ 1 ขึ้นไป ระดับคะแนน สรุป เลข ชื่อ – สกุล 3 2 1 0 ผ่าน ไม่ ที่ ผ่าน รวมข้อเสนอแนะ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………………….…ผู้ประเมิน (…………….…………..……….)
 39. 39. ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หน่วยที่ 6 เรื่อง การปรับแต่งและการจัดการเอกสาร เวลาเรียน 6 ชั่วโมงแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มุมมองเอกสาร และการใส่บลเล็ต ู เวลาเรียน 2 ชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ การจัดเอกสารเป็นการปรับแต่งให้เอกสารดูสวยงาม น่าอ่าน ซึ่งจะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่าเป็นเอกสารชนิดใดไม่วาจะเป็นการจัดรูปแบบอักษร การใส่บลเล็ต ่ ูผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. อธิบายมุมมองเอกสารในรูปแบบต่างๆได้ 2. สามารถจัดรูปแบบอักษรและใส่บลเล็ตให้กับรายการได้ ูสาระการเรียนรู้ มุมมองในเอกสาร มีอยู่ด้วยกัน 5 มุมมอง แต่ละมุมมองก็จะมีรปแบบูการใช้งานที่ต่างกัน เพื่อความสะดวกในการทำางานกับเอกสาร ดังนี้ มุมมองปกติ, มุมมองเค้าโครงเว็บ, มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์, มุมมองเค้าร่าง, มุมมองการอ่าน การใส่บูลเล็ตและตัวเลขที่หน้าข้อความ มีประโยชน์ดังนี้ เมื่อเราต้องการจัดข้อความที่พิมพ์เป็นหัวข้อหรือลำาดับ เราก็จะใส่บลเล็ตเพื่อ ูความสะดวกในการอ่านกิจกรรมการเรียนการสอน 1. ครูให้นักเรียนทดลองเรียกใช้งานมุมมองเอกสารในรูปแบบต่างๆแล้วถามความคิดเห็นของความแตกต่างแต่ละๆมุมมอง
 40. 40. 2. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง มุมมองเอกสาร และการใส่บูลเล็ต 3. นักเรียนฝึกปฏิบัติการพิมพ์เอกสาร โดยใส่บูลเล็ต 4. ให้ทำาใบงานเรื่อง มุมมองเอกสาร และการใส่บลเล็ต ู 5. ทดสอบปฏิบัติ มุมมองเอกสาร และการใส่บลเล็ต ู 6. ครูสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้สื่อและอุปกรณ์ 1. ใบความรู้ เรื่อง มุมมองเอกสาร และการใส่บลเล็ต ู 2. ใบงาน เรื่อง มุมมองเอกสาร และการใส่บลเล็ต ู 3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนการวัดผลและประเมินผล 1. วิธีการวัดและประเมินผล - สังเกตการฟัง และการตอบคำาถาม - การทำาใบงาน 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล - ใบงาน เรื่อง มุมมองเอกสาร และการใส่บลเล็ตู - แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล - ประเมินใบงาน การประเมินอยูในระดับ ดี ่ ได้คะแนน 80% -100% การประเมินอยูในระดับ พอใช้ ่ ได้คะแนน 60% -79% การประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง ่ ได้คะแนน 0% - 59% - ประเมินพฤติกรรมการเรียน ระดับ 3 หมายถึง ตั้งใจเรียน สนใจถามหรือตอบคำาถาม ทำางาน ด้วยตนเอง ส่งงานตาม เวลากำาหนด ระดับ 2 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง มีความสนใจถามหรือ ตอบคำาถามบ้าง ทำางานด้วย ตนเอง แต่ส่งงานช้ากว่ากำาหนดเวลา
 41. 41. ระดับ 1 หมายถึง ตั้งใจเรียนเป็นบางครั้ง คัดลอกผลงานผู้อื่นมาส่ง ระดับ 0 หมายถึง ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ความเห็นของผู้บริหาร o เป็นแผนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน o เป็นแผนการสอนที่แต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์กัน o เป็นแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ o เป็นแผนการสอนที่ใช้คุณธรรมนำาความรู้ o อื่นๆ……………………………………………………………………………… ……………..
 42. 42. ลงชื่ อ ………………………………… …..…….. (นายขุน โอภาษี) ผู้อำา นวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยาบันทึกผลหลังการสอน ผลการเรียนรู้……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………….
 43. 43. ปัญหา / อุปสรรค…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน (…………….…………..……….) ตำาแหน่ง ครูผู้ช่วย
 44. 44. ใบความรู้ เรือง มุมมองเอกสาร และการใส่บูลเล็ต ่มุมมองเอกสาร มุมมองในเอกสาร มีอยู่ด้วยกัน 5 มุมมอง แต่ละมุมมองก็จะมีรปแบบ ูการใช้งานที่ต่างกัน เพื่อความสะดวกในการทำางานกับเอกสาร ดังนี้ 1. มุมมองปกติ (Normal View) เป็นมุมมองที่ใช้ป้อนข้อความลงไป ซึ่งจะมองไม่เห็นระยะขอบ กระดาษ และจะมีเส้นประเป็นตัวแบ่งหน้าของเอกสาร 2. มุมมองเค้าโครงเว็บ (Web Layout View) เป็นมุมมองมีลักษณะเหมือนเว็บเพจ ซึ่งจะเห็นเพียงพื้นที่ทำางาน ทั้งหมด จะไม่แสดงระยะขอบกระดาษ 3. มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout View) มุมมองที่แสดงให้เห็นเหมือนกับพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ เรา จะสามารถเห็นว่าข้อความอยู่ห่างจากระยะขอบกระดาษเท่าใด แสดงให้เห็นเลขหน้า หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ซึ่งมุมมองนี้ใช้ตอนที่เราตกแต่งเอกสาร 4. มุมมองเค้าร่าง (Outline View) เป็นมุมมองที่แสดงให้เห็นโครงสร้างของเอกสาร เหมาะสำาหรับใช้ ในการจัดลำาดับการนำาเสนอเนื้อหา เพราะจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของหัวข้อต่างๆ ทังหัวข้อใหญ่ ้และหัวข้อรอง 5. มุมมองการอ่าน (Reading Layout) เป็นมุมมองใหม่ที่มใน Office 2003 เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูล ี ภายในเอกสารเหมือนกับหน้าหนังสือ โดยจะแบ่งเป็นสองหน้าเติมเลขลำาดับหรือบุลเล็ต ข้อความบางอย่างมีลักษณะเป็นรายการ เช่น ขั้นตอน, ลำาดับ, กฎระเบียบ อาจต้องใส่เลขลำาดับหรือจุดหน้าย่อหน้า 1. คลิกเมาส์ในย่อหน้าที่จะใส่เลขลำาดับ/แสดงหัวข้อย่อย หรือคลิกลากเมาส์ให้คลุมทุกย่อหน้าที่ต้องการ
 45. 45. 2. คลิกปุ่มบูลเล็ต (สัญลักษณะแสดงหัวข้อย่อย) ถ้าคลิกซำ้าจะเป็นการยกเลิก เลือกข้อความคลิกเมาส์ปุ่มขวา เลือกสัญลักษณ์แสดง หัวข้อย่อยและลำาดับ
 46. 46. การปรับแต่งเลขลำาดับ 1. คลิกย่อหน้าที่จะสร้างเลขลำาดับหรือปรับแต่งเลขลำาดับ 2. คลิกขวาแล้วเลือก Bullets and Numbering (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำาดับเลข) 3. คลิกแท็บ หัวข้อย่อย (Bullets) 4. เลือกรูปแบบเลขลำาดับที่ต้องการ ถ้าจะไม่แก้ไขอะไรอีก คลิกปุ่มOK (ตกลง) 5. คลิกปุ่ม Customize (กำาหนดเอง) เพื่อกำาหนดค่าเพิ่มเติม 6. เลือกรูปแบบของเลขลำาดับที่ช่อง Number Style (ลักษณะลำาดับ) 7. กำาหนดค่าเริ่มต้นของเลขลำาดับในช่อง Start at (เริ่มที่) 8. ระบุตำาแหน่งของเลขลำาดับในส่วน Number Position (ตำาแหน่งของลำาดับเลข) ใช้กำาหนดว่าเลขลำาดับจะอยู่ชิดด้านใด ที่ช่อง Aligned at(จัดตำาแหน่งที) ใช้กำาหนดตำาแหน่งเริ่มต้นของเลขลำาดับ โดยเลือกว่า ่ตัวเลขลำาดับจะชิดซ้าย (Left) หรือขวา (Right) ตามระยะที่เลือก 9. ที่ช่อง Tab space after (ระยะแทบหลังจาก) ให้กำาหนดตำาแหน่งของข้อความในบรรทัดหลังเลขลำาดับให้ป่างออกมาจาก จนถึงเท่าไรจะกั้นหน้า 10. คลิกปุ่ม OK

×