Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

11,356 views

Published on

เอกสารบรรยาย อ.ประเวศ วะสี ในเวทีเสวนา"การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน"

การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

 1. 1. การพัฒนา ระบบสุขภาพชุมชนสุ ขภาวะชุมชนเป็ นรากฐานของสุ ขภาวะทั้งมวลของสั งคม ประเวศ วะสี
 2. 2. สุขภาพ คือ กรอบหรือตัวตั้งของการพัฒนาเพราะสุ ขภาพหมายถึงทั้งหมด (Health = The Whole)ระบบสุ ขภาพชุมชน คือ จุดยุทธศาสตร์ ของการพัฒนา
 3. 3. ระบบสุขภาพ
 4. 4. การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน การศึกษา ศาสนา การสื่ อสาร ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง(ก) การพัฒนาต่างๆ ไม่เชื่อม (ข) การพัฒนาต่างๆ ต้องเชื่อมกับฐาน กับฐานหรือทําลายฐาน ชุมชนและทําให้ชมชนเข้มแข็ง ุ
 5. 5. ชุมชนเข้ มแข็ง • รวมตัวร่ วมคิดร่ วมทํา • วิจยเรื่องของชุมชน ั • แผนแม่ บทชุมชนเครือข่ ายแผนแม่ บทชุมชน ๔ ภาค
 6. 6. นวัตกรรมชุมชน โรงพยาบาลอุบลรัตน์ - สมัชชาสงฆ์ อาเภออุบลรัตน์ ํโรงพยาบาลนําพอง - คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่ น - อบต. ้ “พยาบาลของชุมชน” การวิจัยพลังงานชุมชน
 7. 7. โรงพยาบาลชุมชนเข้ มแข็ง + ชุมชนเข้ มแข็งโรงพยาบาล ชุมชน ชุมชน
 8. 8. เขียนโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ๓.วิจย ั วิจยชุมชน ั ร.พ.ชุมชน ๒. ชุมชนแผนแม่ บทชุมชน ๑. บริการสุ ขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เข้ มแข็ง เข้ มแข็ง กองทุนชุมชน ๔.พัฒนาบุคลากร ๕. วัด สุ ขภาพชุมชน พยาบาลของ ศูนย์ การแพทย์ โรงเรียน อบต. แผนไทย ชุมชน เครือข่ ายแผนแม่ บทชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ แผนทีศักยภาพคนใน ่ องค์ กรส่ งเสริมชุมชนภาคีนอกชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ชุมชนทุกคน วิทยาลัยการพยาบาล สภาการพยาบาล เข้ มแข็ง เช่ น พอช. หน่ วยจัดการ การสื่ อสาร อาสาสมัคร วิจัยระบบสุ ขภาพ งานสนับสนุนอืนๆ ่ สิ ทธิชุมชน ความรู้ ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน กรมประชาสั มพันธ์ องค์ กรสนับสนุน สคส. สาธารณสุ ขจังหวัด สกว. กระทรวงสาธารณสุ ข สปรส.สปสช. สสส. สวรส. มสช. เมืองไทยแข็งแรง การพัฒนานโยบาย ภาคีส่งเสริมสุ ขภาพชุมชน การจัดการ คณะทํางานยุทธศาสตร์ สุขภาพชุมชน
 9. 9. เงือนไขส่ งเสริมโรงพยาบาลชุมชนเข้ มแข็ง ่๑. อัตโนภิบาล๒. กําลังบุคลากร๓. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนานโยบาย๔. การเงินและงบประมาณ๕. การสนับสนุนทางวิชาการจากโรงเรียนแพทย์๖. การสื่ อสารความดีของโรงพยาบาลชุมชน
 10. 10. กับ
 11. 11. การขับเคลือนนโยบาย ่ และยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพชุมชน• คณะเลขาธิการร่ วม (Joint Secretariat)• ภาคีนโยบายระบบสุ ขภาพชุ มชน

×