Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Мацола Н. І.

104 views

Published on

Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в освітньому процесі школи

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Мацола Н. І.

 1. 1. Реалізація особистісно- компетентнісного підходу в освітньому процесі школи. Мацола Ніна Іванівна, Заступник директора з навчально-виховної роботи Заплавська ЗОШ І-ІІІ ступенів Магдалинівського району.
 2. 2. Мета і завдання проекту: полягає у розробці та апробації:  інноваційної моделі новітнього закладу освіти, діяльність якого спрямована на впровадження технологій особистісно-компетентнісного навчання, інтеграцію внутрішніх ресурсів школи та ресурсів соціокультурного середовища для забезпечення рівного доступу особистості до якісної освіти впродовж усього життя;  забезпечення творчого розвитку особистості школяра шляхом формування в учнів ключових компетентностей з метою розвитку інтересу до знань, свідомого ставлення до навчання.
 3. 3. Актуальність та обґрунтування вибраної теми:  В умовах модернізації сучасної школи виникає потреба розробки прогностичних моделей її інноваційного розвитку із заданими можливостями,які є максимально наближеними до умов середовища.  Основні завдання:  оптимізація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в розробці та апробації інноваційної моделі новітнього закладу освіти;.  розглянути суть та ефективність застосування технології особистісно – компетентнісного підходу в навчанні;  познайомити з технологією і моделлю особистісно -компетентнісного уроку; формування ключових компетентностей на основі державних стандартів освіти;  ознайомити з методами інтерактивного навчання, направленими на інформатизацію навчально-виховного процесу;  розробити рекомендації та пам’ятки для вчителів щодо формування інноваційної особистості шляхом особистісно-орієнтованого навчання.  розвиток навчального закладу на основі формування компетентнісного підходу до управління.
 4. 4. Очікувані результати:  Сформуються життєві компетентності учня, спроможність до самоосвіти, самоорганізації, саморозвитку.  Підвищиться самооцінка, інтерес до життя, сформується здатність творення особистістю свого майбутнього.  Учні набудуть життєвого досвіду в умовах мінливого соціального простору.  Зросте імідж навчально-виховного закладу.
 5. 5. ІІ. Механізми впровадження у практику роботи: Заплавська ЗОШ працює над темою експериментальної роботи «Реалізація особистісно -компетентнісного підходу в освітньому процесі школи» Принципи особистісно –компетентнісної освіти  Учень виступає як суб'єкт діяльності і спілкування.  Будь яка спільна діяльність має починатися з узгодження її мотивів і цілей з учнем.  Вчитель підтримує учня на шляху до мети ціннісним ставленням.  Учень свідомо здійснює діяльність — від орієнтації до аналізу отриманих результатів.  Основні складові компетентнісного навчання — це поняття та дії. Дидактичний аспект: Модель особистісно –компетентнісного уроку Орієнтація Цілевизначення-Мотивація-Проектування - Реалізація-Контроль-Корекція- Рефлексія
 6. 6. ІІ. Механізми впровадження у практику роботи: Методичний аспект: Основні завдання в інноваційній діяльності:  оволодіння розвивальними технологіями та уміння інтегрувати в них традиційні досягнення національної освіти у сфері передачі знань.  вміння створювати освітнє середовище, побудоване на неформальній комунікації і співробітництві всіх учасників освітнього процесу.  вміння здійснювати новації на своєму робочому місці (чи в межах експериментальної роботи, чи в межах адаптування досвіду роботи інших).  оволодіння інформаційними технологіями як засобу здійснення навчально-виховного процесу та власного професійного росту.  громадська активність та ініціативність у вирішенні проблем соціуму (профілактика правопорушень, боротьба з девіаціями, участь у самоврядуванні) і налагодженні контактів між освітніми закладами та суспільними інститутами як рушійна сила трансформації освітньої системи в елемент громадянського суспільства.
 7. 7. ІІ. Механізми впровадження у практику роботи: Управлінський аспект Для здійснення означених мети і завдань необхідно :  формування творчого педагогічного колективу, здатного забезпечити якісну освіту.  інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність, а саме – пошук нових моделей навчальної й управлінської діяль ності, які забезпечували б колективне управління навчальним закладом,  робота з педагогічними кадрами, їх підготовка до роботи в інноваційному режимі, власного методичного забезпечення навчального процесу, професійного зростання.  Важливого значення надаємо навчанню педагогічних кадрів, створенню комфортного середовища для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку й самореалізації. Педагогічним колективом проаналізовано й окреслено основні напрями роботи школи в контексті розробленої моделі.  Вихід на рівень самостійного вирішення завдань оперативного управління освітнім закладом, відбору програм, підручників, технологій для організації навчально-виховного процесу.
 8. 8. ІІ. Механізми впровадження у практику роботи: Основні завдання у виховній роботі школи:  Сприяння формуванню здорової (фізично, психічно, духовно),компетентної, соціально-адаптивної та соціально-творчої особистості випускника школи.  Розвиток особистості учнів як суб’єктів внутрішньої та зовнішньої діяльності.  Навчання, виховання та розвиток здібних, обдарованих та талановитих дітей, які складають інтелектуальну еліту України.  Виховання учнів як громадян суверенної України, гордих за свою державу, здатних відстоювати її інтереси, примножувати її багатство, культурні, національні, інтелектуальні та духовні цінності.  Становлення у процесі виховання національної свідомості учнів, формування у них українського патріотизму, любові до українського народу, засвоєння загальнолюдських цінностей у тісному поєднанні з національними. Виховний аспект
 9. 9. Досвід впровадження:  Теоретичне вивчення проблеми особистісно- компетентнісного навчання;  Створення та апробація моделі особистісно- компетентнісного уроку;  Поширення досвіду та напрацювань на районному рівні;  Участь у виставці “Інноваційний досвід освітян Дніпропетровщини”  Науково-методична розробка «Формування предметних компетентностей учнів на уроках» приймала участь у VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (16-18 березня 2017 року, м. Київ).
 10. 10. ІІІ. Висновки, рекомендації, пропозиції Умови для реалізації технології особистісно компетентнісного навчання:  Здійснити психолого-педагогічне забезпечення навчального процесу;  Розробити вправи особистісно орієнтованих методик та технологій;  Реалізувати програмно-методичне забезпечення особистісно компетентнісного навчання; Для підвищення ефективності навчального процесу в школі шляхом провадження новітніх технологій потрібно розв’язати проблеми, які гальмують цей процес:  Реформування системи шкільної методичної роботи;  Відсутність належної матеріальної бази;  Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів;  Розробка ефективних навчальних посібників з використанням нових технологій;  Забезпечення методичною літературою з даної проблеми.
 11. 11. Насправді шляхів багато. Та дорогу здолає тільки той, хто йде. Тож побажаємо нам усім, небайдужим до долі освіти, успіхів і натхнення на інноваційному шляху розбудови педагогіки нового тисячоліття!

×