Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ
ДО НАПИСАННЯ
КУРСОВОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний кабінет
Корсунь-Шевченківського
педагогічного коледж...
Курсова робота являє собою результат самостійної
індивідуальної навчальної діяльності студента, це завершене
дослідження, ...
Загальна мета виконання курсової роботи полягає у:
 закріпленні та поглибленні засвоєння матеріалу курсу в
цілому і його ...
Навчальна мета полягає у:
 поглибленні, систематизації, закріпленні студентом
теоретичних і практичних знань, виробленні ...
Дослідна мета спрямована на:
 здобуття й поглиблення навичок самостійної роботи з
науковими, навчально-методичними, норма...
Оцінювальна мета пов'язана з:
 діагностикою рівня підготовленості студента до практичної
діяльності;
 виявленням здібнос...
Основними завданнями курсової роботи є:
 узагальнення та поглиблення теоретичних знань з
обраної теми роботи;
 формуванн...
СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
 Зміст
 Вступ …………………………………………………………………..…..стор.
 Розділ І. (теоретичний аналіз проблеми)………...
Зміст курсової роботи
У змісті наводяться назви всіх розділів і підрозділів
(пунктів) із зазначенням початкових сторінок у...
Вступ
У вступі розкриваються питання актуальності обраної
теми.
При її висвітленні визначається актуальність обраної
теми ...
Метою дослідження є встановлення результатів,
які має одержати дослідник. Мета переважно зводиться
до підвищення ефективно...
Завдання роботи визначають шляхом декомпозиції
(розкладання) мети на окремі прості складові, які відображають
етапи дослід...
Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта
і предмета дослідження. Об’єкт і предмет дослідження як
категорії науко...
Предмет дослідження - це частина об'єкта (певний
аспект розгляду об’єкта дослідження), на яку
спрямовано основну увагу. Пр...
Гіпотеза, або наукове припущення (передбачення
того, який саме спосіб вирішення завдання приведе до
його успішного розв’яз...
ОСНОВНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота містить два розділи:
(кількість розділів
має відповідати (!) кількості пост...
Розділ 2 (аналітичний, прикладний)
У ньому має бути здійснений аналіз практичного
стану досліджуваної проблеми. У розділі ...
ВИСНОВКИ І ДОДАТКИ
Висновки є завершальною частиною курсової
роботи і повинні випливати з проведеного
дослідження, мати бе...
До складу курсової роботи включаються
додатки. При цьому не допускається включення
матеріалу, який не розкривається і не а...
Обов'язки керівника
на різних стадіях виконання курсової роботи
Стадія виконання
роботи
Обов'язки керівника
І. Підготовча ...
ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ
В КУРСОВИХ РОБОТАХ СТУДЕНТІВ
Тезаурус понять
 Плагіат – навмисне відтворення студентом,
викладачем у...
РІЗНОВИДИ ПЛАГІАТУ
 1.Видання виконаної іншим автором роботи за свою
без внесення в неї жодних змін та дотримання вимог
ц...
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЛАГІАТУ
 Дотримання викладачами та студентами вимог
щодо належного оформлення посилань на
матеріали, викори...
ПРИКЛАДИ
ОФОРМЛЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Один автор
1. Сидоренко О.Л. Приватна вища освіта: шляхи
України у світовому вимір...
Словники:
1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів
і понять з орг. навч. процесу у ви...
Тема: Використання ігрових технологій у розумовому
вихованні молодших школярів.
Мета: Науково обґрунтувати значення ігрови...
Завдання:
1. На основі аналізу психолого-педагогічної
літератури з’ясувати сутність поняття «ігрові
технології», особливос...
Зміст
Вступ
Розділ І. Теоретичні основи використання ігрових технологій в розумовому розвитку
молодших школярів.
1.1 Психо...
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
1. Методичні рекомендації до виконання курсових
робіт.
2. Курсові роботи з педагогіки, психологі...
Тема: Формування позитивного ставлення молодших
школярів до навчання в школі.
Мета: Розробка педагогічних шляхів формуванн...
Завдання:
 Визначити психолого-педагогічні аспекти проблеми.
 Розробити та активізувати на практиці систему
роботи: форм...
Зміст
Вступ
Розділ І. Психолого-педагогічні аспекти формування у молодших школярів
позитивного ставлення до навчання в шко...
ЗРАЗОК ДОПОВІДІ СТУДЕНТА ПІД ЧАС
ЗАХИСТУ
 1.Привітання
 2.Стисла характеристика актуальності
дослідження.
 3.Висвітленн...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Методика підготовки до написання курсової роботи

6,822 views

Published on

Методика підготовки до написання курсової роботи

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Методика підготовки до написання курсової роботи

 1. 1. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Навчально-методичний кабінет Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу ім. Т.Г.Шевченка
 2. 2. Курсова робота являє собою результат самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, це завершене дослідження, що підсумовує вивчення ним дисциплін психолого- педагогічного циклу, професійної та практичної підготовки, передбачених навчальним планом спеціальностей 5.01010201 Початкова освіта та 5.01010301 Технологічна освіта. Курсова робота - є нормативною формою завершення теоретичного циклу навчання. В ній студент-випускник демонструє теоретичні знання з нормативних дисциплін навчального плану, володіння первинними навиками педагогічного дослідження, вміння робити висновки та узагальнення.
 3. 3. Загальна мета виконання курсової роботи полягає у:  закріпленні та поглибленні засвоєння матеріалу курсу в цілому і його окремих проблем зокрема;  набуття первинних навичок самостійного дослідження педагогічних, психологічних явищ і процесів;  навчання критичному аналізу літературних джерел;  практичне застосування методів збору, обробки й аналізу фактичного матеріалу;  розвиток вміння логічно обґрунтовувати висновки, що висуваються. Загальна мета курсової роботи конкретизується у підцілях навчального, дослідного та оцінного характеру.
 4. 4. Навчальна мета полягає у:  поглибленні, систематизації, закріпленні студентом теоретичних і практичних знань, виробленні вміння застосовувати їх у розв'язанні конкретних практичних завдань;  закріпленні володіння понятійним апаратом дисциплін психолого–педагогічного циклу та дисциплін професійної і практичної підготовки; закріпленні вміння роботи з науковою, навчально-методичною літературою та першоджерелами; формування вміння використання первинних навичок науково- педагогічного та методичного дослідження; формування вміння робити узагальнення та висновки.
 5. 5. Дослідна мета спрямована на:  здобуття й поглиблення навичок самостійної роботи з науковими, навчально-методичними, нормативними та інструктивними матеріалами;  розвиток умінь та навичок самостійної роботи, оволодіння методикою педагогічного дослідження та проведення експериментів при вирішенні практичних завдань;  самостійна апробація інноваційних педагогічних технологій при вирішенні прикладних проблем навчання, розвитку і виховання дітей молодшого та середнього шкільного віку.
 6. 6. Оцінювальна мета пов'язана з:  діагностикою рівня підготовленості студента до практичної діяльності;  виявленням здібностей студента добирати, систематизувати та аналізувати потрібну інформацію про стан об'єкта дослідження, проведення його педагогічної діагностики;  виявленням уміння студента застосувати набуті знання при вирішенні конкретних педагогічних ситуацій;  оцінкою рівня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності в умовах ЗОШ, швидкого темпу інформатизації освітнього процесу, необхідності застосування особистісно– зорієнтованого підходу під час організації освітнього процесу.
 7. 7. Основними завданнями курсової роботи є:  узагальнення та поглиблення теоретичних знань з обраної теми роботи;  формування вміння та первинних навичок самостійного проведення педагогічного дослідження;  практичне обґрунтування запропонованих рішень.
 8. 8. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ  Зміст  Вступ …………………………………………………………………..…..стор.  Розділ І. (теоретичний аналіз проблеми)……………..……… стор.  1.1……………………………………………………………………..……..стор.  1.2……………………………………………………………………………стор.  Розділ ІІ (практична частина, аналіз стану проблеми на прикладі СЗОШ)……………………………………………………….стор.  2.1……………………………………………………………………………стор.  2.2…………………………………………………………………………….стор.  2.3 Питання охорони праці (відповідно до теми)…………….стор.  Висновки……………………………………………………………..……стор.  Список використаних джерел…………………………..………....стор.  Додатки
 9. 9. Зміст курсової роботи У змісті наводяться назви всіх розділів і підрозділів (пунктів) із зазначенням початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Зміст роботи має відображати суть проблеми та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотно сформульованими, пов'язаними з назвою курсової , але не повторювати її.
 10. 10. Вступ У вступі розкриваються питання актуальності обраної теми. При її висвітленні визначається актуальність обраної теми для педагогічної практики, навчально-методичні та психолого–педагогічні проблеми, які підтверджують необхідність проведення даного дослідження. Для характеристики значущості проблеми відзначають практичне значення проблеми. Висвітлення актуальності – це визначення сутності проблеми.
 11. 11. Метою дослідження є встановлення результатів, які має одержати дослідник. Мета переважно зводиться до підвищення ефективності процесів навчання, виховання, розвитку особистості. Конкретні завдання, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети, зазначають у формі перерахунку: «вивчити...», «виявити...», «перевірити....», «визначити...», «виробити...», «відпрацювати...», «запропонувати…», «здійснити…», «покращити...», «поширити…», «проаналізувати…», «розкрити...», «розробити...», «удосконалити...», «впровадити...», «дати рекомендації щодо…» та ін.
 12. 12. Завдання роботи визначають шляхом декомпозиції (розкладання) мети на окремі прості складові, які відображають етапи дослідження в їх логічній послідовності. При цьому потрібно враховувати, що під час опрацювання проблеми як суперечності доцільно виділяти дві складові, що зумовлюють підцілі:  перша полягає у здійсненні аналізу наукової літератури який включає: а) педагогічний аспект проблеми; б)аналіз наукових досліджень з даної проблеми;  друга полягає у описі дослідницько-експериментальної роботи студента або його педагогічного досвіду.
 13. 13. Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта і предмета дослідження. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Об'єкт - це процес (певна частина навчального або виховного процесу) або явище, що відповідає проблемі дослідження.
 14. 14. Предмет дослідження - це частина об'єкта (певний аспект розгляду об’єкта дослідження), на яку спрямовано основну увагу. Предмет дослідження міститься в межах його об'єкта. Предметом дослідження можуть бути:  зміст;  форми педагогічного процесу;  методи і умови, що виникають у ньому;  особливості діяльності дітей і педагога.
 15. 15. Гіпотеза, або наукове припущення (передбачення того, який саме спосіб вирішення завдання приведе до його успішного розв’язання, які засоби, методи і прийоми слід застосувати для досягнення оптимального результату). Вона формулюється відповідно до теми та мети роботи.
 16. 16. ОСНОВНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ Курсова робота містить два розділи: (кількість розділів має відповідати (!) кількості поставлених завдань) Розділ 1 (теоретичний) присвячується розкриттю сутності об’єкта дослідження, його характеристиці. У ньому здійснюється аналіз літератури з проблеми дослідження; розкриття основних понять теми.
 17. 17. Розділ 2 (аналітичний, прикладний) У ньому має бути здійснений аналіз практичного стану досліджуваної проблеми. У розділі має бути аналіз і оцінка конкретної сфери діяльності об'єкта дослідження. Розділ починається зі стислої характеристики бази дослідження, у якому буде здійснена експериментальна робота. До цього ж розділу вносяться питання охорони праці відповідні до теми дослідження. Цей розділ повинен містити обґрунтовані позиції автора роботи, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Тут викладаються результати власних досліджень автора.
 18. 18. ВИСНОВКИ І ДОДАТКИ Висновки є завершальною частиною курсової роботи і повинні випливати з проведеного дослідження, мати безпосередній зв’язок з його результатами. У висновках підводяться підсумки щодо всіх висвітлених у курсовій роботі питань. Вони мають відповідати меті та завданням дослідження, визначеним у вступі. Ознайомлення з текстом висновків повинне дати можливість читачу сформувати уявлення про ступінь реалізації автором поставленої мети і завдань повністю або частково.
 19. 19. До складу курсової роботи включаються додатки. При цьому не допускається включення матеріалу, який не розкривається і не аналізується в тексті роботи; на всі додатки в тексті курсової роботи повинні бути посилання. За своїм оформленням таблиці і рисунки повинні бути компактними та акуратними, при їх укладанні допускається використання меншого ніж стандартний шрифту та одинарного інтервалу між строками.
 20. 20. Обов'язки керівника на різних стадіях виконання курсової роботи Стадія виконання роботи Обов'язки керівника І. Підготовча стадія • надає допомогу студенту у виборі теми • допомагає у виборі об'єкта дослідження, у складанні розгорнутого плану курсової роботи та завдання; • консультує у доборі спеціальної літератури та фактичних матеріалів, необхідних для написання роботи II. Основна стадія • консультує студента у процесі виконання ним окремих етапів дослідження; • оцінює рівень готовності роботи у процесі написання та якість завершеної курсової роботи III. Завершальна стадія • надає письмовий відгук на завершену курсову роботу з аргументованою оцінкою її якості відповідно до встановлених вимог; • допомагає студенту у підготовці доповіді та демонстраційного матеріалу до захисту курсової роботи
 21. 21. ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ В КУРСОВИХ РОБОТАХ СТУДЕНТІВ Тезаурус понять  Плагіат – навмисне відтворення студентом, викладачем у письмовій (електронній) формі чужого твору, опублікованого на паперовому чи оприлюдненому на електронному носії, повністю або частково, без посилань на автора, під своїм іменем.  Автор – фізична особа, працею якої створено твір.  Твір - результат творчої діяльності, того, що зроблене, створене ким-небудь і реально існує. В юридичному сенсі твір є об'єктом авторського права.  Цитата – відтворення уривку тексту. Текст, який цитується, однозначно ідентифікується як частина іншого тексту.
 22. 22. РІЗНОВИДИ ПЛАГІАТУ  1.Видання виконаної іншим автором роботи за свою без внесення в неї жодних змін та дотримання вимог цитування.  2.Копіювання частини чужої роботи у свою без внесення змін та дотримання вимог цитування.  3.Внесення незначних правок (переформулювання речень та інше) без дотримання вимог цитування.  4.Парафраза- переказ своїми словами чужих думок без дотримання вимог цитування.  5.Компіляція – створення значного масиву тексту шляхом копіювання частин чужого тексту без внесення в них правок і “маскування” шляхом написання перехідних речень без дотримання вимог цитування.
 23. 23. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЛАГІАТУ  Дотримання викладачами та студентами вимог щодо належного оформлення посилань на матеріали, використані у творах.  Постановка індивідуальних, творчих та інших завдань таким чином, щоб це вимагало від студента здійснення самостійного підходу до їх вирішення.  Щорічне часткове оновлення тем курсових робіт, рефератів та творчих робіт.  Висування вимог щодо кількості використаних джерел інформації.
 24. 24. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Один автор 1. Сидоренко О.Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі/ О.Л. Сидоренко. – Х.: Основа, 2000. – 350 с. 2. Приватна вища школа на шляху інновацій/ за заг. Ред В.П. Андрущенка, Б.І., Корольова. – Х.: Вид-во НУА, 2005. – 320 с. 3. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).
 25. 25. Словники: 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. Бібліографічні показчики 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с. Електронні ресурси 1. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. 2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
 26. 26. Тема: Використання ігрових технологій у розумовому вихованні молодших школярів. Мета: Науково обґрунтувати значення ігрових технологій навчання для розумового розвитку молодших школярів. Обєкт: Розумовий розвиток молодших школярів. Предмет: Ігрові технології навчання. Гіпотеза: Розумовий розвиток молодших школярів буде відбуватися швидше і ефективніше за умови впровадження ігрових технологій в освітньо- виховний процес початкової школи.
 27. 27. Завдання: 1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з’ясувати сутність поняття «ігрові технології», особливості використання ігрових технологій як засобу розумового молодших школярів. 2. Визначити педагогічні умови ефективності використання ігрових технологій в освітньо-виховному процесі початкової школи. Дослідити стан використання ігрових технологій навчання у початкових класах. 3. Розробити та експериментально перевірити систему ігрових технологій, які впливатимуть на розумовий розвиток молодших школярів. 4. Дослідити особливості навчання з питань охорони праці та дотримання правил безпеки життєдіяльності під час освітньо-виховного процесу в початкових класах.
 28. 28. Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи використання ігрових технологій в розумовому розвитку молодших школярів. 1.1 Психолого-педагоічні аспекти використання ігрових технологій в роботі початкової школи. 1.2 Особливості використання ігрових технологій навчання в роботі з молодшими школярами. 1.3. Класифікація ігрових технологій навчання. Розділ ІІ. Дослідження стану використання ігрових технологій навчання в роботі з розумового розвитку молодших школярів (на прикладі …..ЗОШ №1…..) м.Корсунь- Шевченківський. 2.1. Аналіз використання ігрових технологій навчання в рооті з розумового розвитку молодших школярів (на прикладі …..ЗОШ №1…..) м.Корсунь-Шевченківський. 2.2. Методичні рекомендації для вчителів щодо використання ігрових технологій навчання у роботі з розумового розвитку молодших школярів. 2.3. Правила безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу в ЗОШ №1 м.Корсунь-Шевченківський. Висновки Список використаних джерел Додатки
 29. 29. ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. 2. Курсові роботи з педагогіки, психології (планування, організація, літературне оформлення). 3. Положення про плагіат (проект). 4. Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання Методичний посібник  kneu.edu.ua  http://ukped.com  http://web.znu.edu.ua
 30. 30. Тема: Формування позитивного ставлення молодших школярів до навчання в школі. Мета: Розробка педагогічних шляхів формування позитивного ставлення молодших школярів до навчання в школі. Обєкт: Навчання дітей в початковій школі. Предмет: Шляхи формування позитивного ставлення до школи дітей 6-тирічок. Гіпотеза: Позитивне ставлення дітей 6-тирічок до школи буде сформоване за умов: - Ознайомлення дітей із значенням навчання у школі. - Використання педагогом засобів, спрямованих на формування стійких і усвідомлених мотивів навчання в школі. ПРИКЛАДИ НАПИСАННЯ ФРАГМЕНТУ ВСТУПУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 31. 31. Завдання:  Визначити психолого-педагогічні аспекти проблеми.  Розробити та активізувати на практиці систему роботи: формування позитивного ставлення дітей 6-тирічок до навчання в школі.  Визначити шляхи безпеки життєдіяльності під час роботи з молодшими школярами під час формування позитивного відношення до шкільного навчання.
 32. 32. Зміст Вступ Розділ І. Психолого-педагогічні аспекти формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання в школі. 1.1 Поняття готовності дітей до школи в педагогічних та психологічних науках. 1.2 Формування мотиваційної готовності дитини до школи. Розділ ІІ. Дослідження стану роботи з формування позитивного відношення дошкільників до навчання в школі (на прикладі …..ЗОШ №1…..) м.Корсунь- Шевченківський. 2.1. Аналіз роботи з формування позитивного відношення молодших школярів до навчання в школі (на прикладі …..ЗОШ №1…..) м.Корсунь- Шевченківський. 2.2. Виявлення особливостей уявлень дітей 6-тирічок про навчання в школі. 2.3. Правила безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу в …..ЗОШ №1….. м.Корсунь-Шевченківський. Висновки Список використаних джерел Додатки
 33. 33. ЗРАЗОК ДОПОВІДІ СТУДЕНТА ПІД ЧАС ЗАХИСТУ  1.Привітання  2.Стисла характеристика актуальності дослідження.  3.Висвітлення наукового апарату дослідження.  4.Стислі висновки по теоретичній частині.  5.Результати констатуючого експерименту.  6.Стисла характеристика формуючого експерименту.  7.Результати контрольного експерименту.  8.Загальні висновки та рекомендації.

×