คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

1,630 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 1. 1. คอมพิวเตอรเบื้องตน
 2. 2. จุดประสงคในการอบรม- อธิบายลักษณะการทํางานของคอมพิวเตอรได - บอกสวนประกอบของคอมพิวเตอรได - อธิบายเกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟแวรได - บอกลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอรแบบตางๆ ได - บอกสวนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอรได - เขาใจคําศัพททใชเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ี่ - สามารถอานสเปคของเครื่องได
 3. 3. การทํางานของเครืองคอมพิวเตอร ่คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยในการทํางานของเรา ชวยทําใหเราทํางานไดเร็วขึ้น สะดวกและแมนยํามากขึ้น การจะไดประโยชนจากคอมพิวเตอรใหไดผลเต็มที่ เราตองรูวิธการทํางาน ตลอดจนลักษณะ ีตางๆของคอมพิวเตอรใหครบถวน
 4. 4. ขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร มี 4 ขั้นตอนดังนี้1.การรับขอมูลและคําสั่ง คอมพิวเตอรรับรูขอมูลและคําสั่งผาน อุปกรณนําเขาคือเมาส คียบอรด ฯลฯ 2.การเก็บขอมูล ทําหนาที่เก็บขอมูลและโปรแกรมตางๆหนวย เก็บขอมูลไดแกฮารดดิส ดิสเกตตและซีดีรอม
 5. 5. ขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร 3.การประมวลผลหรือคิดคํานวณ หรือ CPU (Central processing Unit) ทําหนาที่คํานวณ ประมวลผลคําสั่งและ ควบคุมอุปกรณอื่นๆ4.การนําเสนอ แสดงผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลทางจอภาพ เครื่องพิมพเปนตน
 6. 6. สวนประกอบของคอมพิวเตอร1.จอภาพ(Monitor) อาจเรียกทับศัพทวา มอนิเตอร,  สกรีน(Screen), ดิสเพลย(Display) 2.ตัวเครื่อง(Computer Case) เปนที่เก็บอุปกรณหลักตางๆ 3.คียบอรด(Keyboard) หรือแปนพิมพใชปอนขอมูลเขาสู คอมพิวเตอร 4.เมาส(Mouse) เปนอุปกรณที่ใชบังคับตัวชี้บนจอภาพ เพื่อเลือกคําสั่งตาง
 7. 7. สวนประกอบของคอมพิวเตอร5.เครื่องพิมพ(Printer) เปนอุปกรณแสดงผลขอมูลออกมาทาง กระดาษ 6.สแกนเนอร(Scanner) เปนอุปกรณนําขอมูลภาพ 7.โมเด็ม(Modem) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่แปลงสัญญาณ คอมพิวเตอรใหสามารถสงไปตามสายได
 8. 8. ฮารดแวรและซอฟแวรฮารดแวร(Hardware) 1.ไมโครโปรเซสเซอร 2. หนวยความจํา(RAM) 3.อุปกรณเก็บขอมูล 4.อุปกรณรับขอมูลและแสดงผล
 9. 9. ฮารดแวรและซอฟแวรซอฟตแวร(Software) - โปรแกรมตางๆ ที่เขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอรเพือสั่งใหเครื่อง ่ทํางานตามวัตถุประสงคตางๆ
 10. 10. ฮารดแวรและซอฟแวรซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ(Operating System Software) - โปรแกรมตางๆ ที่เขียนขึ้นควบคุมการทํางานทั้งหมดของคอมพิวเตอรเพื่อ ไดแกWindows 95 ,Windows98 ,Linux,Dos ฯลฯซอฟตแวรประยุกต(Application Software) - โปรแกรมตางๆ ที่เขียนขึ้นเพื่อสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานเฉพาะอยางเชนโปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เชนExcel,Oracle ,Photoshop เปนตน
 11. 11. ตัวเครื่อง หมายถึงรูปรางลักษณะทั่วๆไปของคอมพิวเตอร ตัวเครื่องจะหอหุมอุปกรณอิเลคโทรนิคตางๆ ไว ปจจุบันตัวเครืองมี ่หลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการออกแบบของผูผลิตซึ่งสามารถแบงไดเปน 4 ประเภทคือ 1.ตัวเครื่องแนวนอน(Desktop Case) 2.ตัวเครื่องแนวตัง(Tower Case) ้ 3.ตัวเครื่องแบบรวมในชิ้นเดียว(All-in-one Case) 4.ตัวเครื่องแบบพกพา
 12. 12. สวนประกอบภายในเครือง ่1.เมนบอรด(MotherBoard) เปนแผงวงจรหลักของ คอมพิวเตอรอุปกรณอิเลคโทรนิคทุกชิ้นของคอมพิวเตอร จะตองตอเชื่อมเขากับเมนบอรดนี้2.หนวยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit) เปนสมอง ของระบบคอมพิวเตอร3.หนวยความจํา (Ram Random Access Memory) ใชบันทึกขอมูล หรือโปรแกรมเรียกคําสั่งจากหนวยความจําหลัก เมื่อปดเครื่องคาที่ อยูในหนวยความจําจะหายไป
 13. 13. สวนประกอบภายในเครือง ่4.หนวยความจํารอม (Rom- Read Only Memory)เปนชิปที่ใช บันทึกโปรแกรมตางๆ โดยบริษัทผูผลิตเครื่อง ผูใชงานไมสามารถ เปลี่ยนแปลงขอมูลได แมวาจะปดเครื่องไปแลวคําสั่งตางๆ ทีบรรจุอยูในหนวยความจํารอมจะไมหายไป ่5. ซีดรอมไดร(CD-Rom Drive)เปนอุปกรณเลนแผนซีดีรอม ี โดยคอมพิวเตอรจะอานแผนขอมูลและแสดงผลมาทางจอภาพ6. ฟลอปปไดรฟ(Floppy Drive)เปนชองสําหรับอานแผนดิสก 3.5นิ้ว โดยคอมพิวเตอรจะอานขอมูลและนําไปประมวลผลในเครื่องอีกทีหนึ่ง
 14. 14. สวนประกอบภายในเครือง ่8.ฮารดไดร(Hard Drive)หรือฮารดิสกเปนที่เก็บขอมูลสํารองทีใหญ ่ ที่สุดของเครื่อง9. หมอแปลงไฟฟา(Power Supply)เปนอุปกรณแปลงไฟฟาทีใชตามบาน ่ หรือไฟฟาทั่วไปเพื่อมาจายใหกับระบบคอมพิวเตอร10.การดขยาย(Expansion Card) เปนอุปกรณที่ใชในการขยายขีดความ สามารถเฉพาะดานมีลักษณะคลายบัตร เชน การดแสดงผล การดเสียง เปนตน
 15. 15. สวนประกอบภายในเครือง ่11.ชองเสียบอุปกรณเพิ่ม(Expansion Slot) หรือที่เรียกวา”สล็อต” เปนชองใชเสียบการดขยายเฉพาะดานใหสามารถเชื่อมตอสัญญาณ กับเมนบอรดได PCI SLOT AGP SLOT - AGP 2X -AGP 4X -AGP 8X
 16. 16. สวนประกอบภายในเครือง ่12.ชองตออุปกรณภายนอกหรือที่เรียกวาพอรต เปนชองใชเสียบอุปกรณภายนอกใหสามารถเชื่อมตอสัญญาณ กับเมนบอรดไดเชนเครื่องพิมพ เมาส คียบอรดเปนตน - พอรตขนาน Parallel Port - พอรต อนุกรม serial Port - USB 1 - USB 2 - Ps2 port - Fiwi (IEEE1394)
 17. 17. อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอร- แผงแปนอักขระ(KeyBoard) -เมาส(Mouse) -คลิก(Click) -ดับเบิลคลิก(Double Click) -ลากแลวปลอย(Drag and Drop) -คลิกเมาสปุมขวา(Right Click)-จอภาพและการดแสดงผล(Monitor and Video) จอ VGA (video Graphics Array)ความละเอียด 640x480 จุด จอ SVGA(Super Video Graphic Array)ความ ละเอียด 1,280x1024จุด
 18. 18. อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอรการดแสดงผล(Video Card) หรือ Video Adapter นําขอมูลจากการประมวลผลมาแปลงเปนสัญญาณภาพ จะมีหนวยความจําภายในตั้งแต 1 MBขึ้นไป โดยปกติแบงออกเปน 2 แบบคือ 1.ดีแรม(Dynamic Random Access Memory –Dram)ความสามารถในการรับสงขอมูลคอนขางต่ํา ราคาถูก 2.วีแรม(Video Random Access Memory –VRam)ความสามารถในการรับสงขอมูลสูง ราคาถูก
 19. 19. อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอรเครื่องพิมพ(Printer) - ความเร็วในการพิมพ - ความละเอียดในการพิมพ เครื่องพิมพแบบจุด(Dot-Matrix Printer) ใชหัวพิมพกระแทกผาหมึกโดยทั่วไปจะพิมพได25-450 cpsหรือ 1-18 หนาตอนาที เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Ink Jet Printer) ใชวิธีพนหมึกไปบนกระดาษ สามารถพิมพได 1-15 หนาตอนาที
 20. 20. อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบเลเซอร(Laser Printer) เปนเครื่องพิมพที่ทํางานคลายเครื่องถายเอกสาร ความเร็วในการพิมพ 4-20 หนาตอนาที เครื่องพิมพหมึกแข็ง(Solid Ink Printer) เหมาะกับงานพิมพที่ตองการคุณภาพสูงตนทุนตอแผนต่ําใชในงานพิมพสีทั่วไปและงานพิมพแผนใสไปบนกระดาษ สามารถพิมพได 1-15หนาตอนาที
 21. 21. อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอร เครื่องพิมพขผึ้งรอน(Thermal-Wax Printer) เหมาะกับ ี้งานพิมพที่ตองการคุณภาพสูง เครื่องพิมพ Dye Sublimation ใชพิมพงานสีคุณภาพสูงสวยงานเหมือนภาพถาย
 22. 22. อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอร สแกนเนอร(Scanner)เปนอุปกรณนําเขาขอมูลประเภทที่ไมสะดวกในการปอนขอมูลทางคียบอรด เชนภาพถาย โลโกตาง เปนตน โมเด็ม(Modem) เปนอุปกรณ ที่ตอพวงกับเครื่องคอมพิวเตอรใชในการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต การรับสง Faxการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ความเร็วในปจจุบัน =56 Kbps(กิโลบิตตอวินาที)มาตรฐาน V.90
 23. 23. อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอร การดเสียง(Sound Card)เปนอุปกรณที่ทําใหเครื่อง คอมพิวเตอรทําหนาที่ไดเหมือนเครื่องเลนเทป โทรศัพท เครื่อง เสียง บางทีเรียกวาซาวดการด(Sound Card) ซาวดบอรด (Sound Board)หรือ ออดิโอซาวด (Audio Sound)1.คุณภาพเสียงดูไดจาก Sampling Size และ Sampling Rate การดเสียงที่พอใชงานไดควรมี Sampling Size 16 บิต และ Sampling Rate 44.1 Khz2.สามารถพูดและฟงไดพรอมกัน ในการใชงานระบบเครือขาย
 24. 24. หนวยประมวลผลกลาง Central Processing Unit-CPU บางทีก็เรียกวาไมโครโปรเซสเซอร(Microprocessor) หรือ ชิป(Chip)ทําหนาที่ในการคํานวณประมวลผล และควบคุมการทํางานของอุปกรณอื่นๆ ในระบบ ผูผลิตหลักๆ ไดแก Intel,Amd,Cyrix และ Motorola ความเร็วมีหนวยวัดเปนเมกะเฮิรตซ(MHz MegaHertz)
 25. 25. หนวยประมวลผลกลางIntel Pentium 4 3.2 Ghz bus 800MHZAmd AthlonXP 3.0+ bus 333 MHZ
 26. 26. หนวยความจํา Memory แบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆไดแก1.หนวยความจํารอม (ROM) ยอมาจาก Read only Memory2.หนวยความจําแรม(RAM)ยอมาจาก Random Access Memory หนวยความจํามีหนวยวัดเปนเมกะไบต(MB) DRAM,SIMM,EDO RAM,SDRAM,RDRAM ปจจุบันนิยมใช SD RAM,DDR RAMและRDRAM
 27. 27. หนวยความจําเสมือนVirtual Memory เปน หนวยความจําที่ถูกสรางขึ้นมาในกรณีที่RAM ไมพอใชโดยเอาพื้นทีใน ฮารดดิสกบางสวนมาใชเราจึง ่เรียกวาความจําเสมือน
 28. 28. การใชหนวยความจํา เราจะตองเลือกขนาดของ แรมใหเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ(OS) เชน Windows 95,Windows 98 จําเปนตองใชแรมอยางนอย 32 MBขึ้นไป หากใชนอยกวานี้อาจทําใหเครื่องหยุดชะงักได สําหรับ ระบบปฏิบัติการ Windows XP ควรจะมีแรมไมต่ํากวา128 MB แตแนะนําที่ 256 MB จะเหมาะสมกวา
 29. 29. หนวยความจํา1.หนวยความจําแคช (Memory Cache)เปนการเก็บขอมูลที่เคยถูกเรียกมาใชแลว หากตองการจะเรียกใชอีกก็สามารถเรียกขอมูลจาก แคชไดเลยหนวยความจําประเภทนี้มีความเร็วสูงมากและราคาแพง 1.1 แคชภายในติดตั้งอยูใน cpu 1.2 แคชภายนอกติดตั้งอยูบนเมนบอรดบัส (BUS) เปนเสนทางระหวางขอมูลหรือคําสั่งหนวยในการความกวางของบัสมีหนวยเปน “บิต” 8บิต = 1ไบทหรือ 1 ตัวอักษร
 30. 30. หนวยเก็บขอมูลสํารอง1.ฟลอปปดิสก(Floppy Disk)หรือทีนยมเรียกกันวาดิสเก็ตต  ่ ิ(diskette) มีขนาดความจุ1.44 MB ขนาด 3.5 นิ้ว 2.ฮารดดิสก(Hard Disk) เปนหนวยเก็บขอมูลขนาดใหญปจจุบัน มีหนวยวัดเปน กิกะไบต(GB) (1000 MB = 1GB) 3.ซีดีรอม(CD-RAM) ยอมาจาก Compact Disk Read- only Memoryเปนอุปกรณที่ทาสามารถบันทึกขอมูลไดมาก ราคาถูก เก็บ ํ รักษาไดนาน
 31. 31. หนวยเก็บขอมูลสํารอง4.ดีวีดีรอม(DVD-ROM)ยอมาจาก Digital Video Disk Read- Only Memory ขนาดเทากับ CD-ROM แตจุขอมูลไดมากกวา ประมาณ 7 เทา( 17 GB)
 32. 32. หนวยเก็บขอมูลสํารอง5.สื่อเก็บขอมูล แผน CD,CD-RW,DVD,DVD-RW
 33. 33. คําทีควรรู ่ เขาใจคําศัพททใชเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ี่- ดิจิตอล(digital) - แอนะลอก(analog) - เดสกทอป(Desktop) - ไอคอน(Icon) - ปุมStart - แถบเครื่องมือ(Quick Launch) - ทาสกบาร(Taskbar)
 34. 34. คําทีควรรู ่ เขาใจคําศัพททใชเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ี่- นาฬิกา - แชลแนลบาร(Channel bar) - Show Desktop - ชอง Address - วินโดวเอ็กซพลอเรอร (Windows Explorer - เว็ปเพจ(Web Page) - (My Computer)
 35. 35. คําทีควรรู ่ เขาใจคําศัพททใชเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ี่• System Tools• Maintenance Wizard - Disk Cleanup - Scan Disk - Disk Defragmemter
 36. 36. คําทีควรรู ่ เขาใจคําศัพททใชเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ี่• การปรับแตงหนาจอ (Active Desktop)• Properties• Folder• Rename• My Computer• My Documents• Internet Explorer • Recycle Bin
 37. 37. คําทีควรรู ่ เขาใจคําศัพททใชเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ี่- นามสกุล • .txt • .jpg • .ppt • .bmp • .xls • .gif • .doc • .htm • .mdb • .html • .exe • .asp • .sys • .zip • .dll
 38. 38. คําทีควรรู ่ เขาใจคําศัพททใชเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ี่• .mp3• .avi• .wav
 39. 39. โฮมเพจ โฮมเพจที่นาสนใจ• http://www.rta.mi.th• http://www.facebook.com• http://www.google.com• http://www.yahoo.com• http://www.hotmail.com• http://www.sanook.com• http://www.pantip.com
 40. 40. วารสาร วารสารที่นาสนใจ• Windows• Chip• Commart• Computer today• Computer User• Shopping Computer
 41. 41. คําสั่งที่นาสนใจ Dos Format Delete Rename copy
 42. 42. คําสั่งที่นาสนใจ Format (c:), (a:) Del. Del *. Del *.* Rename oldname newnameCopy *.Copy *.* ……..

×