Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Пам'ятка для членів виборчих комісій

Пам'ятка для членів виборчих комісій щодо особливостей підготовки та проведення повторного голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Пам'ятка для членів виборчих комісій

 1. 1. ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ З МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
 2. 2. 1 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ЗМІСТ Загальна інформація про проведення повторного голосування........3 Для членів територіальних виборчих комісій: Виборчі бюлетені...........................................................................................7 Скасування реєстрації кандидата.............................................................13 Встановлення результатів голосування..................................................16 Передвиборна агітація та виборчі фонди кандидатів.........................19 Офіційні спостерігачі...................................................................................21 Довірені особи кандидатів.........................................................................24 Для членів дільничних виборчих комісій: Список виборців...........................................................................................26 Підсумкове засідання та порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.................................................................30 Порядок транспортування і передачі виборчих документів від дільничної виборчої комісії до територіальної виборчої комісії.......42
 3. 3. 2 СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ВД Виборча дільниця ВК Виборча комісія з місцевих виборів ВРУ Верховна Рада України ГО Громадська організація ДРВ Державний реєстр виборців ДВК Дільнична виборча комісія з місцевих виборів Кодекс, ВКУ Виборчий кодекс України ТВК Територіальна виборча комісія з місцевих виборів ЦВК Центральна виборча комісія ВАЖЛИВО! Текст даного навчально-методичного матеріалу ґрунтується на положеннях виборчого законодавства, чинних на момент підго- товки цього матеріалу.
 4. 4. 3 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ
 5. 5. 4 Підготовка та проведення повторного голосування, підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування та результатів відповід- них місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі здійснюються ● у порядку, визначеному Кодексом, ● з особливостями, встановленими статтею 281 Кодексу, ● з урахуванням Роз’яснення щодо окремих питань організації під- готовки та проведення повторного голосування з виборів депу- татів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови, затвердженого постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 (зі змінами). Підготовка та проведення повторного голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року також мають бути здійсненими із дотриманням протиепідемічних заходів відповідно до ● Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, затвердженого постановою Кабінету Мі- ністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних захо- дів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; ● постанови ЦВК від 22 жовтня 2020 року № 409 «Про окремі пи- тання здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня 2020 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри- чиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; ● постанови ЦВК від 6 листопада 2020 року № 450 «Про невідкладні заходи щодо створення належних умов для безпечної організа- ції та проведення повторного голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та окремі питання реалізації протиепідемічних заходів під час його організації підготовки та проведення». За посиланням Ви зможете ознайомитись з Інструкцією для членів виборчих комісій щодо здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, роз- робленою ЦВК спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем.
 6. 6. 5 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ Для підготовки і проведення повторного голосування та підрахунку го- лосів виборців використовуються звичайні ВД та спеціальні ВД, що існують на постійній основі у стаціонарних закладах охорони здоров’я (п. 8 Роз’яснення, затвердженого постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 (зі змінами). РІШЕННЯ про призначення повторного голосування у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) з виборів сільського, селищного, міського голови приймається якщо за результатами голосування у відповідному багатомандатному виборчому окрузі на останній мандат у цьому окрузі претендують два або більше кандидатів у депутати, які отримали однакову кількість голосів виборців (ч. 3 ст. 269 ВКУ). у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців набрали два або більше кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (ч. 4 ст. 278 ВКУ); до виборчого бюлетеня на виборах міського голови у день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше), і за підсумками голосування у день виборів жоден з них не отримав на свою підтримку більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні (ч. 6 ст. 278 ВКУ).
 7. 7. 6 Підготовка і проведення повторного голосування здійснюються ДВК у тому самому складі, який проводив голосування на відповідних виборах у відповідних виборчих округах (ч. 8 ст. 281 ВКУ, п. 9 Роз’яс- нення, затвердженого постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 (зі змінами). ВАЖЛИВО! Зміна меж багатомандатних виборчих округів з виборів де- путатів сільської, селищної, міської ради (територіальної грома- ди з кількістю виборців до 10 тисяч) до завершення повторного голосування не допускається (п. 8 Роз’яснення, затвердженого постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 (зі змінами). Для проведення повторного голосування використовуються форми виборчих документів, затверджені та встановлені відповідними по- становами ЦВК із зазначенням після назви місцевих виборів і дати їх проведення слів «ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ» та дати його прове- дення (п. 24 Роз’яснення, затвердженого постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 (зі змінами).
 8. 8. 7 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ВИБОРЧІ БЮЛЕТЕНІ
 9. 9. 8 Одночасно з призначенням повторного голосування відповідна ТВК за- тверджує текст виборчого бюлетеня (ч. 5 ст. 281 ВКУ). Якщо у відповідно- му виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водно- час однакову кіль- кість голосів вибор- ців набрали два або більше кандидатів у депутати місцевих рад (п. 1 ч.1 ст. 281 ВКУ) Якщо у відповідно- му виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водно- час однакову кіль- кість голосів вибор- ців набрали два або більше кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови місцевих рад (п. 1 ч.1 ст. 281 ВКУ) Якщо до виборчо- го бюлетеня у день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського голо- ви (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) і за результа- тами голосування у день виборів жоден з них не отримав на свою підтримку біль- ше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні (п. 2 ч.1 ст. 281 ВКУ) ДО ВИБОРЧОГО БЮЛЕТЕНЯ включаються: кандидати в депута- ти в багатомандатно- му виборчому окрузі, які за результатами голосування на від- повідних виборах набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів ви- борців. кандидати на посаду сільського, селищно- го, міського голови, які за результатами голосування на від- повідних виборах набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів ви- борців. два кандидати на по- саду міського голови, які за підсумками го- лосування на вибо- рах міського голови отримали найбільшу кількість голосів ви- борців. Крім тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від бало- тування.
 10. 10. 9 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються за фор- мами та кольорами, затвердженими постановою ЦВК від 24 вересня 2020 року № 295, а саме: На виборчому бюлетені після назви місцевих виборів і дати їх прове- дення зазначаються слова «ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ» та дата його проведення. Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються у тій самій кількості, що й для голосування у день голосування. Відповідна ТВК забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для пов- торного голосування, їх передачу відповідним ВК згідно з ВКУ та По- рядком виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх пе- редачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям, затвердженим постановою ЦВК від 2 жовтня 2020 року № 330. світло-жовтого кольору виборів депутатів міської ради; кремового кольору з виборів депутатів сільської, селищної ради; світло-рожевого кольору з виборів сільського, селищного, міського голови.
 11. 11. 10 Яка ТВК забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів ? З яких виборів ТВК забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів? У який строк ТВК забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів? У який строк ТВК отримує від підпри- ємства-виго- товлювача виборчі бюле- тені? Міська (міста з районним поділом) ТВК з виборів міського голови не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування не пізніш як за дев’ять днів до дня повторного голосування Міська (міста без районного поділу) ТВК з виборів депутатів міської ради; з виборів міського голови не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування не пізніш як за шість днів до дня повторного голосування Сільська, селищна ТВК з виборів депутатів сільської, селищної ради; з виборів сільського, селищного голови не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування не пізніш як за чотири дні до дня повторного голосування ВАЖЛИВО! Міська (міста з районним поділом) ТВК передає виборчі бюлетені районним у місті ТВК не пізніш як за 4 дні до дня повторного голосування. Міська (міста без районного поділу), районна в місті, сільська, се- лищна ТВК передає виборчі бюлетені ДВК не раніш як за 3 дні до дня повторного голосування.
 12. 12. 11 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ПРИКЛАД ВИБОРЧОГО БЮЛЕТЕНЯ ПІД ЧАС ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАН- НЯ З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ З КІЛЬКІСТЮ ВИБОРЦІВ ДО 10 ТИСЯЧ
 13. 13. 12 ПРИКЛАД ВИБОРЧОГО БЮЛЕТЕНЯ ПІД ЧАС ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАН- НЯ З ВИБОРІВ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
 14. 14. 13 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ КАНДИДАТА в депутати місцевої ради, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови
 15. 15. 14 ТВК приймає рішення про скасування реєстрації кандидата в депу- тати місцевої ради, кандидата на посаду сільського, селищного, місько- го голови (далі – кандидат) у разі (п. 1 ч. 1 ст. 231, ч. 6 ст. 281 ВКУ): звернення кандидата не пізніш як за 5 днів до дня пов- торного голосування із заявою про відмову від балотуван- ня (заява засвідчена в порядку, встановленому Законом України «Про нотаріат» або ж подана особисто). ВАЖЛИВО! ТВК приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у триденний строк з дня надходження звернення. Якщо заява про відмову від балотування кандидата надійшла до ТВК пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування, така заява не розглядається, рішення щодо неї не приймається, про що суб’єкт звернення повідомляється листом за підписом голови ТВК або за його дорученням – члена відповідної ВК (п. 18 Роз’яснення, затвердженого постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 (зі змінами). У разі смерті кандидата ТВК приймає рішення про його вибуття з бало- тування. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата абок вибуття кан- дидата з балотування ТВК оприлюднює відповідне рішення на своє- му офіційному вебсайті (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/ або на стенді офіційних матеріалів комісії не пізніше наступного дня після прийняття (ч. 5 ст. 231 ВКУ). Рішення про скасування реєстрації кандидата також невідкладно над- силається до ЦВК у Порядку, встановленому постановою ЦВК від 25 серпня 2020 року № 200.
 16. 16. 15 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ВАЖЛИВО! У разі скасування реєстрації кандидата або вибуття такого канди- дата з балотування ● у період виготовлення виборчих бюлетенів або ● після виготовлення виборчих бюлетенів, але за проміжок часу, в який неможливо здійснити передрукуван- ня виборчих бюлетенів після виготовлення виборчих бюлетенів, відповідна ТВК приймає рішення про внесення змін до вибор- чого бюлетеня (у разі якщо до виборчого бюлетеня було вклю- чено більше двох кандидатів). Копія такого рішення невідкладно передається ТВК до ЦВК. Такі зміни за рішенням ТВК вносяться до виборчих бюлетенів членами ДВК з використанням штампа «ВИБУВ» у порядку, вста- новленому ч. 13 ст. 242 ВКУ, та згідно з Порядком виготовлення, передачі, використання та зберігання штампа «Вибув» під час проведення місцевих виборів, затвердженим постановою ЦВК від 28 вересня 2020 року № 304.
 17. 17. 16 ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ
 18. 18. 17 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ Відповідна ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повтор- ного голосування встановлює результати голосування з відповідних місцевих виборів сільського, селищного, міського голови, депутатів у багатомандатних виборчих округах у день повторного голосування, про що складає протокол за формою, затвердженою постановою ЦВК від 4 жовтня 2020 року № 341 (додатки 12 – 15). ТВК визнає обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі обраним сільським, селищним, міським головою кандидата в депутати, який за результатами голосування виборців у день повторного голосування у відповідному багатомандатному виборчому окрузі отримав найбільшу порівняно з іншими кандидатами, зареєстрованими в тому самому окрузі, кількість голосів виборців. кандидата, який за результатами голосування виборців у день повторного голосування отримав найбільшу порівняно з іншими кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови кількість голосів виборців. РІШЕННЯ ПРО СКАСУВАННЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ Якщо всі кандидати, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, крім одного, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування відмовилися бути кандидатами або вибули з балотування, ТВК приймає рішення про скасування повторного голосування та про визнання обраним кандидата з числа включених до виборчого бюле- теня для повторного голосування, який не подав такої заяви або не ви- був з балотування.
 19. 19. 18 РІШЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ВИБОРІВ ТАКИМИ, ЩО НЕ ВІДБУЛИСЬ, ТА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОВТОРНИХ ВИБОРІВ Якщо станом на день повторного голосування у виборчому бюлетені не залишилося жодного кандидата в депутати, кандидата на посаду сіль- ського, селищного, міського голови, відповідна ТВК приймає рішення про визнання виборів депутата у багатомандатному виборчому окрузі, сільського, селищного, міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів.
 20. 20. 19 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ ТА ВИБОРЧІ ФОНДИ КАНДИДАТІВ
 21. 21. 20 Передвиборна агітація перед повторним голосуванням розпочинаєть- ся з дня, наступного після дня призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування (п. 11 Роз’яснення, затвердженого постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 (зі змінами). ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ З ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ВИБОРЧОГО ФОНДУ КАНДИДАТА Використання коштів власних виборчих фондів кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про призначення повторного голосування у відповідному виборчому окрузі. Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, після 18 години останнього дня перед днем повторного голосування здійс- нюється виключно у разі, якщо рахунки на оплату товарів, робіт і по- слуг були виставлені до зазначеного часу. Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, при- пиняється о 18 годині середи після дня повторного голосування. ПРОМІЖНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата, включе- ного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов’яза- ний не пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування подати до відповідної ТВК проміжний фінансовий звіт за період з дня, наступ- ного за днем офіційного опублікування рішення відповідної ТВК про призначення повторного голосування, до сьомого дня перед днем пов- торного голосування (п. 12 Роз’яснення, затвердженого постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 (зі змінами). ОСТАТОЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата, включено- го до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня повторного голосування подати до відповідної ТВК остаточний фінансовий звіт (п. 12 Роз’яснення, затвер- дженого постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 (зі змінами). Форми фінансових звітів установлено та порядок їх складання затвер- джено постановою ЦВК від 1 жовтня 2020 року № 324.
 22. 22. 21 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ОФІЦІЙНІ СПОСТЕРІГАЧІ
 23. 23. 22 Офіційні спостерігачі від ● кандидатів у депутати, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, ● кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, ● ГО, ● іноземних держав та міжнародних організацій продовжують здійснювати свої повноваження під час організації підготовки та проведення повторного голосування. Кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, ГО мають право внести подання про реєстрацію офі- ційного спостерігача до відповідної ТВК не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (ч. 5 ст. 60, ч. 4 ст. 239 ВКУ). Реєстрація офіційних спосте- рігачів здійснюються в установленому Кодексом порядку (п. 16 Роз’яс- нення, затвердженого постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 (зі змінами). Повноваження офіційних спостерігачів припиняються після офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів. У разі скасування реєстрації кандидата в депутати в багатомандат- ному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови повноваження відповідних офіційних спостерігачів від такого кандидата вважаються припиненими після закінчення строку оскарження відповідного рішення про скасування реєстрації або, у разі оскарження, з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду (ч. 12 ст. 239 ВКУ). Кандидат має право відкликати офіційного спостерігача, звернув- шись з письмовою заявою до відповідної ТВК про припинення його по- вноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому ст. 239 ВКУ (ч. 10 ст. 239 ВКУ). ГО має право відкликати офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної ТВК про припинення його повнова- жень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому ВКУ (ч. 12 ст. 60 ВКУ).
 24. 24. 23 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до від- повідної ТВК із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви ТВК приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого видається або направляється відповідному кандидату, керівнику відповідної ГО (ч. 13 ст. 60, ч. 11 ст. 239 ВКУ). ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ ! Права та обов’язки офіційних спостерігачів від ГО визначені ч. 9, 10 ст. 60 ВКУ. !! Права та обов’язки офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій визначені ч. 6, 10 ст. 59 ВКУ. !!! Права та обов’язки офіційних спостерігачів від кандидатів на місце- вих виборах визначені ч. 7, 8 ст. 239 ВКУ.
 25. 25. 24 ДОВІРЕНІ ОСОБИ КАНДИДАТІВ
 26. 26. 25 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ Довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільсько- го, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, продовжують здійснювати свої пов- новаження до дня завершення відповідного виборчого процесу (п. 16 Роз’яснення, затвердженого Постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 (зі змінами). Повноваження довірених осіб припиняються у день завершення від- повідного виборчого процесу. Повноваження довірених осіб можуть припинятися раніше у разі вибуття кандидата з балотування та у разі скасування реєстрації відповідного кандидата - із часу закінчення стро- ку оскарження рішення про скасування реєстрації кандидата або, у разі оскарження, з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду (ч. 8 ст. 238 ВКУ). Кандидат має право в будь-який час до завершення виборчого процесу звернутися до відповідної ТВК із заявою про припинення повноважень його довірених осіб. Довірена особа кандидата має право в будь-який час звернутися до від- повідної ТВК із заявою про складення своїх повноважень. На підставі таких заяв відповідна ТВК не пізніше трьох днів з дня над- ходження заяв, а напередодні дня повторного голосування або у день повторного голосування - невідкладно приймає рішення про скасуван- ня реєстрації довіреної особи кандидата і в разі наявності відповідних документів, приймає рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою. Копія рішення надсилається (видається) кандидату та довіре- ній особі, стосовно якої прийнято таке рішення (ч. 10 ст. 238 ВКУ). ! Права та обов’язки довірених осіб кандидатів визначені ч. 12, 13 ст. 238 ВКУ.
 27. 27. 26 СПИСОК ВИБОРЦІВ
 28. 28. 27 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ДО ВІДОМА! Для проведення повторного голосування списки виборців на звичай- них ВД виготовляються органами ведення ДРВ за формою, встановле- ною постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 124. СПИСОК ВИБОРЦІВ НА ЗВИЧАЙНІЙ ВД Для проведення повторного голосування списки виборців передаються органами ведення ДРВ відповідним ВК не пізніш як за два дні до дня голосування (ч. 7 ст. 281 ВКУ). СПИСОК ВИБОРЦІВ НА СПЕЦІАЛЬНІЙ ВД Списки виборців для повторного голосування на спеціальних ВД, утво- рених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, виготовляються від- повідними ДВК не пізніш як за два дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівниками цих закладів. Подання вноситься за формою, встановленою ЦВК (постанова ЦВК №124 від 25 червня 2020 року). При цьому виборці, які мають залишити заклад до дня голосування, до подання та до списку виборців на відпо- відній виборчій дільниці не включаються. До списку виборців для повторного голосування на виборах депутатів в багатомандатному виборчому окрузі включаються лише виборці, виборча адреса яких належить до відповідного багатомандатного виборчого округу. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці ДВК невідкладно передає відомості про включених до нього виборців органу ведення ДРВ (ч. 6 ст. 45 ВКУ). ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СПИСКУ ВИБОРЦІВ До списку виборців зміни вносяться на підставі: ● рішення суду ● повідомлення органу ведення ДРВ щодо усунення кратного включення виборця до списку на цій виборчій дільниці
 29. 29. 28 УВАГА! Зміни до списку виборців можуть бути внесені до 18-ї години ос- танньої суботи перед днем голосування! В день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться! (ч. 7 ст. 44 ВКУ) ЯК ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ ДО СПИСКУ ВИБОРЦІВ ● Вносить голова або заступник та секретар ДВК; ● При включенні виборця до списку виборців відомості про нього вносяться у кінці списку. В графі ″Примітки″ зазначаються дата і номер рішення суду; ● Виключення зі списку виборців здійснюється шляхом викрес- лення. У графі ″Примітки″» робиться запис «Виключено», зазна- чаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення ДРВ. Запис засвідчується підписами голови або за- ступника та секретаря ДВК. УВАГА! При внесенні змін до списку виборців на підставі рішення суду невідкладно необхідно повідомити орган ведення ДРВ про включення або виключення виборця зі списку (ч. 4 ст. 44 ВКУ). В останню суботу перед днем голосування, після внесення змін на під- ставі рішень суду та повідомлень з органу ведення ДРВ (після 18-ї го- дини) список виборців закривається: ● Закреслюються незаповнені графи списку виборців таким чи- ном, щоб унеможливити внесення до списку додаткових ви- борців; ● Підписується головою або заступником голови і секретарем ДВК; ● Скріплюється печаткою ДВК.
 30. 30. 29 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗВИЧАЙНІЙ ВД В день голосування виправляються тільки неточності та технічні опис- ки в списку виборців (якщо є зрозумілим, що до списку виборців вклю- чено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосу- вання), а саме неправильне написання: ● прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності); ● дати народження; ● номера будинку, квартири місця проживання Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря ДВК у графі "Примітки". УВАГА! Відомості про виборців, включених чи виключених із списку виборців, а також про виборців, стосовно яких в списку вибор- ців було виправлено неточності та технічні описки, переда- ються ДВК відповідному органу ведення ДРВ (ч. 9 ст. 44 ВКУ). ІМЕННІ ЗАПРОШЕННЯ Іменні запрошення передаються органом ведення ДРВ відповідним ДВК звичайних ВД у приміщенні, в якому він розташований, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування. ДВК надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення не пізніш як за три дні до дня повторного голосування.
 31. 31. 30 ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ ТА ПОРЯДОК ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ НА ВИБОРЧІЙ ДІЛЬНИЦІ
 32. 32. 31 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ Підрахунок голосів виборців на ВД проводиться у послідовності, перед- баченій статтею 250 ВКУ, та відповідно до Порядку підрахунку голосів виборців на ВД та складання протоколу ДВК про підрахунок голосів ви- борців на ВД з відповідних місцевих виборів, порядку повторного під- рахунку голосів виборців на ВД, затвердженого постановою ЦВК від 15 жовтня 2020 року № 386. Підсумкове засідання ДВК розпочинається після закінчен- ня голосування виборців на ВД і проводиться у тому само- му приміщенні, де відбувалося голосування. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколів про підрахунок голо- сів виборців на ВД (ч. 1 ст. 250 ВКУ). Підрахунок голосів виборців здійснюється відкрито і прозоро виключ- но членами ДВК (ч. 5 ст. 250 ВКУ). На підсумковому засіданні ДВК (ч. 3 ст. 250 ВКУ): ● Секретар ДВК вносить відомості до протоколу про підрахунок го- лосів виборців на ВД. ● Заступник голови або інший член ДВК (за дорученням комісії) веде протокол засідання ДВК. У разі якщо під час проведення голосування до ДВК надходили заяви, скарги щодо порушень, що мали місце під час проведення голосуван- ня на ВД, ДВК розглядає їх на початку засідання, до початку підрахунку голосів виборців на ВД (ч. 4 ст. 250 ВКУ). ПРОЦЕДУРИ ДВК ДО ВІДКРИТТЯ ВИБОРЧИХ СКРИНЬОК ОПРАЦЮВАННЯ СПИСКУ ВИБОРЦІВ Кожен член ДВК, відповідальний за ро- боту із списком виборців, підраховує та вносить на кожен отриманий ним аркуш списку виборців такі відомості по кожно- му аркушу окремо (ч. 7 ст. 250 ВКУ):
 33. 33. 32 1) кількість виборців, включених у список виборців, на ВД (на момент закінчення голосування); 2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені (за підписа- ми виборців та відмітками "голосував за місцем перебування" у списку виборців). ● ДВК на підставі списку виборців (порівняння списку виборців та витягу із списку виборців) встановлює кількість виборців на ВД (ч. 9 ст. 250 ВКУ). ● Ця кількість оголошується і заноситься секретарем (секретарем засідання) ДВК до протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД (ч. 9 ст. 250 ВКУ). ПІДРАХУНОК НЕВИКОРИСТАНИХ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ 1 ДВК підраховує невикористані виборчі бюлетені. 2 Голова ДВК оголошує кількість невикористаних вибор- чих бюлетенів. Секретар ДВК заносить оголошену кількість до протоко- лу про підрахунок голосів виборців на ВД. 3 Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. 4 Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з бю- летенями, зіпсованими виборцями під час їх заповне- ння і повернутими членам ДВК, які їх видавали, запако- вуються.
 34. 34. 33 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені" та зазначаються: ● назва місцевих виборів, ● позначення та/або номер виборчого округу, ● номер ВД, ● кількість запакованих виборчих бюлетенів, ● дата і час пакування, ● підписи присутніх членів ДВК, ● печатка ДВК. ПІДРАХУНОК КОНТРОЛЬНИХ ТАЛОНІВ 1 ДВК підраховує кількість виборців, які отримали ви- борчі бюлетені для голосування з відповідних місцевих виборів, за підписами виборців у списку виборців та відмітками "голосував за місцем перебування" у списку виборців. Ця кількість оголошується (ч. 11 ст. 250 ВКУ). 2 ДВК підраховує кількість контрольних талонів вибор- чих бюлетенів з підписами виборців та членів ДВК, які їх видавали. Кількість таких талонів оголошується (ч. 12 ст. 250 ВКУ). 3 У разі відповідності кількості контрольних талонів кіль- кості виборців, які отримали бюлетені для голосування, ця кількість оголошується і заноситься секретарем ДВК до протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені (ч. 13 ст. 250 ВКУ).
 35. 35. 34 ВАЖЛИВО! У разі невідповідності кількості контрольних талонів кількості ви- борців, які отримали бюлетені для голосування, ДВК ● встановлює своїм рішенням причину такої невідповідності, ● складає акт із зазначенням встановленої причини. Цей акт підписується присутніми членами ДВК. Підписи скріплю- ються печаткою ДВК. Цей акт мають право підписати присутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищно- го, міського голови, довірені особи кандидатів, офіційні спостері- гачі. Після цього комісія приймає рішення про встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування з від- повідних виборів. Ця кількість оголошується і заноситься до про- токолу про підрахунок голосів виборців на ВД (ч.13 ст.250 ВКУ). Контрольні талони виборчих бюлетенів для го- лосування запаковуються. На пакетах робиться напис "Контрольні талони" та зазначаються: ● назва місцевих виборів, ● позначення та/або номер виборчого округу, ● номер ВД, ● кількість запакованих контрольних талонів, ● дата і час пакування, ● підписи присутніх членів ДВК, ● печатка ДВК. Після підрахунку невикористаних виборчих бюлетенів та контроль- них талонів ДВК запаковує в окремий пакет (ч.14 ст.250 ВКУ):
 36. 36. 35 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ● список виборців, ● витяг із списку виборців, ● заяви, на підставі яких складався витяг із списку виборців, ● рішення суду про внесення змін до списку виборців, ● повідомлення органу ведення ДРВ. На пакеті робиться напис "Список виборців" та зазначаються: ● назва місцевих виборів, ● номер ВД, ● дата і час пакування, ● підписи присутніх членів ДВК, ● печатка ДВК. ВАЖЛИВО! ДВК перевіряє, чи дорівнює сума кількості невикористаних ви- борчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бю- летені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих ДВК. У разі невідповідності цих даних ДВК складає акт із зазначенням встановленої рішенням ДВК причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами ДВК. Підписи скріплюються пе- чаткою комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі (ч.16 ст.250 ВКУ). ПІДРАХУНОК НЕВИКОРИСТАНИХ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ 1 ДВК перевіряє цілісність пломб або печаток на вибор- чих скриньках.
 37. 37. 36 ВАЖЛИВО! У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність ви- борчої скриньки (ч. 18 ст. 250 ВКУ), 1. складається акт із зазначенням характеру виявлених пошко- джень; 2. акт підписується присутніми членами ДВК. Підписи скріплю- ються печаткою комісії. Цей акт мають право підписати при- сутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, офі- ційні спостерігачі. 2 ДВК почергово відкриває виборчі скринькі: ● Спочатку (першими) відкриваються переносні виборчі скринь- ки, що використовувались під час голосування виборців за межа- ми приміщення для голосування. ● Потім відкриваються стаціонарні виборчі скриньки. ● Останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скринь- ки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування (ч. 19 ст. 250 ВКУ). 3.1 ● При відкритті непошкодженої виборчої скриньки ДВК висипає її вміст на стіл, за яким розміщуються члени ДВК, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа. ● Для непошкодженої переносної виборчої виборчої скриньки - 2 контрольних листа (ч. 20 ст. 250 ВКУ).
 38. 38. 37 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ 3.2 ● Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скринь- ки виймаються по одному без їх перемішування. ДВК підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. При цьому перевіряєть- ся наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який виймається останнім (ч. 21 ст. 250 ВКУ). 4 ● ДВК підраховує виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню (за наявності таких)*. * Виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загаль- ної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців у таких випадках: 1) Якщо зазначені на виборчому бюлетені позначення (номер) вибор- чого округу та/або номер ВД не відповідають позначенню (номе- ру) відповідного виборчого округу та/або номеру ВД, на якій прово- диться підрахунок голосів (ч. 25 ст. 250 ВКУ). 2) У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів), при цьому ДВК складає у акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці (ч. 22 ст. 250 ВКУ). 3) При відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться біль- ше виборчих бюлетенів ніж кількість виборців, включених до ви- тягу із списку виборців на ВД, при цьому ДВК складає акт про таку невідповідність, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці (ч. 23 ст. 250 ВКУ). 4) У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних випадках – за рішенням ДВК про ви- знання бюлетенів у скриньці, такими, що не підлягають урахуван- ню (ч. 24 ст. 250 ВКУ).
 39. 39. 38 Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню, запаковуються. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають враху- ванню" та зазначаються: ● назва місцевих виборів, ● позначення та/або номер виборчого округу, ● номер ВД, ● кількість запакованих виборчих бюлетенів, ● дата і час пакування, ● підписи присутніх членів ДВК, ● печатка ДВК. ПІД ЧАС ВІДКРИТТЯ ВИБОРЧИХ СКРИНЬОК ТА ПІДРАХУНКУ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ, ЧЛЕНИ ДВК МОЖУТЬ ВИЯВИТИ ПРЕДМЕТИ (Ч. 27 СТ. 250 ВКУ). Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, ДВК вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член ДВК має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. До предметів відносять і контрольні листи. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються ● назва місцевих виборів, ● номер ВД, ● дата і час пакування, ● підписи присутніх членів ДВК, ● печатка ДВК.
 40. 40. 39 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ 1 ДВК підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів. Під час підрахунку виборчих бюлетенів визначений ВК член комісії рахує виборчі бюлетені вголос (ч. 27 ст. 250 ВКУ). 2 Встановлена у підсумку підрахунку кількість є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем ко- місії до протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД. 3 ДВК розкладає виборчі бюлетені на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків пріз- вище кандидата у депутати або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, та табличкою з написом "Недійсні". При розкладанні виборчих бюле- тенів визначений член ДВК показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня ВК вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член ДВК має право оглянути особисто бюлетень. На час огляду бю- летеня робота з іншими виборчими бюлетенями при- пиняється (ч. 28 ст. 250 ВКУ). 4 Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Їх кількість оголошується і заноситься секретарем ДВК до протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД (ч. 30 ст. 250 ВКУ).
 41. 41. 40 Недійсними виборчими бюлетенями вважаються бюлетені (п. 2 ч. 29 ст. 250 ВКУ): а) на яких відсутня печатка відповідної ДВК; б) в яких проставлено штамп "вибув" без відповідного рішення комісії вищого рівня, або не проставлено штамп "вибув", якщо відповідне рішення було прийнято комісією вищого рівня, або внесені зміни не відповідають відповідному рішенню виборчої комісії вищого рівня; в) на яких не поставлено жодної позначки; г) якщо у виборчому бюлетені проставлено позначки навпроти прізвищ декількох кандидатів; ґ) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня; д) з інших причин неможливо установити зміст волевиявлення виборця. ВАЖЛИВО! У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується ДВК шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бю- летенів припиняється (абз. 3 ч. 29 ст. 250 ВКУ). Недійсні виборчі бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені" та зазначаються ● назва місцевих виборів, ● позначення та/або номер виборчого округу, ● номер ВД, ● кількість запакованих виборчих бюлетенів, ● дата і час пакування, ● підписи присутніх членів ДВК, ● печатка ДВК. 5 ДВК підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кожного кандидата у депутати в бага- томандатному виборчому окрузі;
 42. 42. 41 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ Під час підрахунку голосів виборців кожен член ДВК має право переві- рити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців за кандидатів оголошують- ся і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД у відповідному виборчому окрузі. ДВК зобов’язана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взя- ли участь у голосуванні на виборчій дільниці (пункт 9 протоколу), сумі кількості виборчих бюлетенів, визнаних недійсними (пункт 10 прото- колу), та виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів на ВД в цьому виборчому окрузі (пункт 11 протоколу). У разі невідповідності цих даних ДВК складає акт за формою, затвердженою постановою ЦВК від 18 вересня 2020 року № 277 (додатки 37, 38), із зазначенням уста- новленої рішенням ДВК причини такої розбіжності, який підписується членами ДВК, підписи яких засвідчуються печаткою комісії. Цей акт ма- ють право також підписати присутні кандидати в депутати/кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Після підрахунку виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата, запаковуються окремо. На пакетах зазначаються: ● прізвище та ініціали кандидата, ● назва місцевих виборів, ● позначення та/або номер округу, ● номер ВД, ● кількість запакованих виборчих бюлетенів, ● дата і час пакування, ● підписи присутніх членів ДВК, ● печатка комісії. Підрахунок голосів виборців завершується складанням протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД з відповідних місцевих виборів. Фор- ми протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців на ВД затверджені постановою ЦВК від 24 вересня 2020 року № 296.
 43. 43. 42 ПОРЯДОК ТРАНСПОРТУВАННЯ І ПЕРЕДАЧІ ВИБОРЧИХ ДОКУМЕНТІВ ВІД ДІЛЬНИЧНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
 44. 44. 43 ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ Транспортування виборчої документації здійснюється відповідно до вимог ВКУ та з урахуванням Роз’яснення щодо порядку транспортуван- ня виборчих документів з місцевих виборів до ТВК, затвердженого по- становою ЦВК від 12 жовтня 2020 року № 370. Транспортування виборчої документації до відповідних ТВК здійсню- ється відразу після складання протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на ВД. Протокол про підрахунок голосів виборців з виборів депутатів в ба- гатомандатному виборчому окрузі транспортується до відповідної сільської, селищної або міської ТВК. Протокол про підрахунок голосів виборців з виборів сільського, се- лищного голови транспортується до сільської, селищної ТВК. Протокол про підрахунок голосів виборців з виборів міського голови транспортується до міської ТВК (міста без районного поділу) або до ра- йонних в місті ТВК (міста з районним поділом). ХТО ТРАНСПОРТУЄ? Транспортування виборчої документації здійснюється ● головою або заступником голови ДВК, ● іншими 2 членами цієї комісії- представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної ДВК, ● під охороною та у супроводі поліцейських. В разі необхідності, за зверненням ТВК транспортування здійснюється у супроводі співробітників СБУ. Інші члени ДВК (не зайняті у транспортуванні виборчих документів), кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі за їхнім бажанням можуть також супроводжувати транспортування таких документів. Су- проводження таких документів іншими особами забороняється. ВАЖЛИВО! Під час транспортування документів забороняється розпечатува- ти пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією!
 45. 45. 44 Під час транспортування виборчої документації в приміщенні ДВК за- лишаються у сейфі (металевій шафі): ● печатка ДВК, ● незаповнені бланки протоколів про підрахунок голосів виборців на ВД* *якщо вони не були використані для складення протоколу з позначкою "Уточнений" до відправлення цих протоколів разом із виборчою докумен- тацією до ТВК. У разі прийняття відповідною ТВК рішення про зобов'язання випра- вити виявлені недоліки шляхом складання протоколу про підрахунок голосів виборців на ВД з позначкою "Уточнений", ДВК розглядає питан- ня про внесення змін до відповідного протоколу на своєму засіданні та складає протокол з позначкою "Уточнений" після повернення чле- нів комісії, які здійснювали транспортування виборчої документації, у строк, визначений ТВК. Протокол з позначкою "Уточнений", невідклад- но після його складання, транспортується до ТВК в зазначеному вище порядку (ч.6 ст.253 ВКУ).
 46. 46. Пам’ятка для членів виборчих комісій щодо особливостей підготовки та проведення повторного голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року © Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) Автори: Деніс А.С. Матвієнко А.О Під загальною редакцією: Діденко О.М., Гевко А.Є. Рецензенти: Бучинська Т.В., Гусар О.Ф., Крікополо Є.В., Кузьменко Л.О., Павловська Є.О., Рубан Т.П. Дизайн видання: Волянюк Т.Я. Видання публікації здійснено Міжнародною фундацією виборчих систем на запит Центральної виборчої комісії в рамках програми «Відповідаль- на та підзвітна політика в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, проєкту «Забезпечення ефективної участі громадян у впровадженні реформ для ґендерної рівності», що фінан- сується Міністерством міжнародних справ Канади та проєкту «Зміцнення законодавчих та виборчих процесів шляхом посилення громадської участі та надання технічної допомоги», що фінансується Британською допомогою від уряду Великої Британії. Будь-які думки, викладені у цій публікації, належать авторському колек- тиву і не обов'язково відображають погляди Міжнародної фундації виборчих систем, Агентства США з міжнародного розвитку чи уряду США, Міністерства міжнародних справ Канади чи уряду Канади, уряду Великої Британії.

×