Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Porezni tretman dnevnica 12-19.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 45 Ad

Porezni tretman dnevnica 12-19.pptx

 1. 1. POREZNI TRETMAN ISPLATE PLAĆA I NAKNADA PLAĆA PREDAVAČ: Sandra Pezo Porezna uprava - Središnji ured
 2. 2. PLAĆA  svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos -Zakon o porezu na dohodak  definirana Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09)  Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama  Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi  Dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru – prosinac 2019.
 3. 3. OBRAČUN PLAĆE  Umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža  Koeficijent  Osnovica  Radni staž- indvidualno za svakog zaposlenika
 4. 4. DODACI NA PLAĆU  za rad noću 40%  za prekovremeni rad 50%  za rad subotom 25%  za rad nedjeljom 35%  za dvokratni rad s prekidom od 90 min. i duže 10%  za smjenski rad 10%  za rad u turnusu 10%  za rad samo u drugoj smjeni – 10%  za magistra znanosti 8%,  za doktora znanosti 15%
 5. 5. DODACI NA PLAĆU ZA POSEBNE UVJETE RADA ČL. 54  za njegu odraslih osoba s težim invaliditetom -25%  za njegu odraslih osoba s lakšim invaliditetom -25%  medicinskoj sestri/tehničaru i fizioterapeutu za brigu o zdravlju odraslih osoba s težim invaliditetom -25  za neposredni stručni rad s korisnicima centra za socijalnu skrb – za 25%...
 6. 6. NAKNADA ZA PRIPRAVNOST ČL. 57  Pripravnost postoji kada zaposlenik ne mora biti prisutan u ustanovi, ali mora biti dostupan radi obavljanja hitnih poslova  u paušalnom iznosu za:  pripravnost u vrijeme dnevnog odmora između dva radna dana 2% od osnovne plaće zaposlenika  pripravnost u dane blagdana, spomen dana, neradnih dana i dane tjednog odmora 4% od osnovne plaće zaposlenika.
 7. 7. PLAĆA Utvrđena u bruto iznosu umanjuje se za:  obvezne doprinose za mirovinsko osiguranje (I i II stup) – 20% • zatim za porezne olakšice: • osnovni osobni odbitak (4.000 kn) • osobni odbitak za vlastitu invalidnost • osobni odbitak za djecu • osobni odbitak za uzdržavane članove, • Osobni odbitak za invalidnost djece i uzdržavanih članova = POREZNA OSNOVICA
 8. 8. UZDRŽAVANI ČLAN Opis Faktor Iznos Uzdržavani član 0,7 1.750,00 Prvo dijete 0,7 1.750,00 Drugo dijete 1 2.500,00 Treće dijete 1,4 3.500,00 Četvrto dijete 1,9 4.750,00 Peto dijete ….. 2,5 6.250,00 Osobe s invaliditetom 0,4 1.000,00 Osobe s invaliditetom po jednoj osnovi 100% i/ili pravo 1,5 3.750,00
 9. 9. UZDRŽAVANI ČLAN  Djecom se smatraju djeca koju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju, djeca koju poočimi i pomajke uzdržavaju  Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni drug (izvanbračnog drug, životni partner i neformalni životni partner), roditelji poreznog obveznika, djeca, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava
 10. 10. CENZUS ZA UZDRŽAVANOG ČLANA • uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom obitelji i uzdržavanom djecom mogu biti fizičke osobe čiji oporezivi primici, primitci na koje se ne plaća porez i drugi primici ne prelaze iznos 15.000,00 kuna na godišnjoj razini  Izuzetak:  1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora  2. doplatak za djecu  3. novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora  4. potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta  5. obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja  6. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji  7. darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona i/ili  8. naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama ovoga Zakona ne plaća porez na dohodak  9. stipendije  10.potpore djetetu za školovanje do 15. g. života koje poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika  11. odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnost  12. naknade za dualno obrazovanje i učenički rad na praksi
 11. 11. NEOPOREZIVI PRIMICI  Članak 7. Pravilnika o porezu na dohodak (10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19)  Svi iznosi koji prelaze neoporezivim primicima smatraju se plaćom  Bruto ili neto? – ovisi o KU  Čl. 8 Zakona-primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada  po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), rješavanje kojih nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava  primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina
 12. 12. ISPLATE SINDIKATA ČLANOVIMA/RADNICIMA  pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svim svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit te članovima uže obitelji preminulog člana neprofitne organizacije, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o nekoj vrsti dohotka
 13. 13. NEOPOREZIVI PRIMICI - NOVO  Novi neoporezivi primici:  troškovi smještaja  troškovi prehrane  paušalna naknada do 5.000,00 kn  na temelju vjerodostojne dokumentacije do 12.000,00 kn  troškovi redovne skrbi u ustanovama predškolskog odgoja  troškovi usluga namijenjenih odmoru radnika  premije dodatnog (1.700 kn) i dopunskog (850 kn) zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika
 14. 14. PRAVA IZ KU  Članak 40.  1. u slučaju smrti zaposlenika zbog ozljede na radu, njegova djeca odnosno zakonski skrbnik djece imaju pravo na mjesečnu isplatu pomoći.  2. u slučaju smrti zaposlenika zbog ozljede na radu svako njegovo dijete ima pravo na mjesečnu isplatu pomoći, i to:  za dijete/cu predškolskog uzrasta 50% prosječno mjesečno isplaćene neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku  za dijete/cu do završenog osmog razreda osnovne škole 70% prosječno mjesečno isplaćene neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku  za dijete/cu do završene škole odnosno redovnog studenta 90% prosječno mjesečno isplaćene neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.
 15. 15. PRAVA IZ KU  Članak 41.  Zaposlenik ima pravo na pomoć u slučaju:  bolovanja u neprekidnom trajanju dužem od 90 dana – jednom godišnje u visini jedne proračunske osnovice (3.326,00 kn)  nastanka invalidnosti zaposlenika, malodobne djece ili supružnika zaposlenika – u visini jedne proračunske osnovice  rođenja ili posvojenja djeteta u visini 50% jedne proračunske osnovice.  Radi pokrića troškova liječenja, odnosno pokrića troškova prilikom nabave medicinskih pomagala, odnosno lijekova, koja su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste po pravilima medicinske struke prijeko potrebni i nenadomjestivi za zaposlenika, dijete ili supružnika, a troškovi nisu odobreni od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, zaposleniku se nadoknađuje trošak u visini plaćenog iznosa, a najviše do iznosa jedne proračunske osnovice jednom godišnje.
 16. 16. 1. Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje 2. Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu 3. Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) do 3.000,00 kuna 4. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu do 2.500,00 kuna godišnje 5. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 2.500,00 kuna godišnje 6. Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna 13. Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kuna mjesečno 17. Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja do 1.750,00 mjesečno 32. Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kuna godišnje
 17. 17. PRAVO NA TROŠKOVE SLUŽBENOG PUTA  Kolektivni ugovori, pravilnik o radu, ugovor o radu i odluke  Pravilnik o porezu na dohodak  putovanje do 30 dana neprekidno radi obavljanja po nalogu za službeno putovanje poslova njegovog radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca  neoporezivi iznosi  temelj -> obračun, računi, odluke, potvrde, rješenja, putni nalog i vjerodostojne isprave  PRAVO NA ISPLATU = NEOPOREZIVA ISPLATA  Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06)
 18. 18. SLUŽBENO PUTOVANJE  Temeljem putnog naloga -do 30 dana neprekidno  Mjesto : u tuzemstvo ili inozemstvo  Razlog: sastanak, konferencije, edukacije (seminari, savjetovanja i izobrazbe do 7 dana), teambuilding  Prijevoz:  organiziranim prijevozom (vlak, bus, avion...) ,  s privatnim autom ili  službenim autom  samostalno ili s kolegama - iz RH u stranu državu i obratno - iz jedne strane države u drugu - iz jednog mjesta u drugo na teritoriju strane države
 19. 19. SADRŽAJ PUTNOG NALOGA ČL. 8. ST.2. PRAVILNIKA  datum izdavanja  ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje  mjesto u koje se putuje  svrhu putovanja  vrijeme trajanja putovanja:  vrijeme polaska na putovanje  vrijeme povratka s puta  Podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje -ako se putuje osobnim automobilom potrebno je navesti :  marku i registarsku oznaku automobila  početno i završno stanje brojila (kilometar/sat)  potpis ovlaštene osobe  obračun troškova  likvidaciju obračuna i  izvješće s puta  putni nalog ne treba sadržavati opsežan tekst, nego samo opis glavnih činjenica koja su povezana s konkretnim službenim putom. Ako su se na putu dogodile neke nepredviđene okolnosti (izgubljen neki račun i sl. ) ili ako neki troškovi nisu nastali (primjerice neki troškovi noćenja radi smještaja radnika kod rođaka i sl. ) tada je na izvješću s puta potrebno pobliže objasniti navedene situacije
 20. 20. TROŠKOVI SLUŽENOG PUTOVANJA  noćenje (ograničenje kategorije hotela ograničava poslodavac)  prehrana  prijevoz u mjestu u koji je osoba upućena na službeno putovanje  prijevoz sredstvima javnog prijevoza ( iznos prijevozne karte-) posebni troškovi: rezervacija mjesta, taksa zračnoj luci, prijevoz prtljage autobusom i sl.)  cestarine, tunelarine, mostarine, parking  naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe  ostali troškovi službenog putovanja -> prema čl. 7.st.19. Pravilnika u stvarno nastalim iznosima se priznaju :  izdaci za pribavljanje putničkih isprava  izdaci za cijepljenje i liječničke preglede ->ako ih ne plaća zdravstveno osiguranje, obračunavaju se i priznaju u stvarnim svotama
 21. 21. OBRAČUN TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA  Temeljem priložene dokumentacije:  Računi za cestarine,  Računi za parkiranje,  Putne karte (iznimno i opravdano preslike putnih karata),  Računi za smještaj i drugo (bez obzira na način podmirenja izdatka)  Stan u najmu, apartman, hotel i sl.  Pod smještajem se ne smatra smještaj za dnevni odmor
 22. 22. ISPLATE TROŠKOVA SL. PUTA  Neoporeziv primitak  osobe u radnom odnosu (redovne i perd diem iz proračuna EU)  osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa  Izaslani radnici na rad u Republiku Hrvatsku  Osobe koje u neprofitnim organizacijama nisu zaposlene  Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost  Oporeziv primitak  Nisu zadovoljeni uvjeti za neoporezivu isplatu
 23. 23. NEPROFITNE ORGANIZACIJE  Troškovi službenog putovanja  Trošak noćenja, prijevoza, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, dnevnice u tuzemstvu i inozemstvu, per diem iz proračuna EU Neoporezivo se mogu nadoknaditi:  Osobama koje nisu u ranom odnosu u NPO  Osobama koje za svoj rad u NPO ne ostvaruju naknadu
 24. 24. NEPROFITNE ORGANIZACIJE  Osobama koje za svoj rad u NP ostvaruju naknadu mogu se neoporezivo nadoknaditi:  Trošak noćenja i trošak prijevoza UVJET: Uz službeni nalog treba priložiti račune o obavljenim uslugama noćenja i prijevoza koji glase na isplatitelja neprofitnu organizaciju IZUZETAK: osobe s invaliditetom koje ostvaruju naknadu od SP mogu ostvariti neoporezivu naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe pod uvjetom da imaju pravo na znak pristupačnosti (čl. 40 Zakona o sigurnosti prometa na cestama)
 25. 25. NEOPOREZIVI TROŠKOVI SP Troškovi službenih putovanja za zaposlenike Neoporezive svote 1. Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju U visini stvarnih izdataka 2. Naknade troškova noćenja na službenom putovanju U visini stvarnih izdataka 3. Naknade za korištenje privatnim automobilom u službene svrhe Do 2,00 kn po prijeđenom kilometru 4. Dnevnice u zemlji i inozemstvu Tuzemstvo: • do 200 kn SP duže od 12 sati dnevno • do 100 kn – SP više od 8 sati, a manje od 12 sati Inozemstvo: Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN br.8/06)
 26. 26. OBRAZOVANJE I TROŠKOVI  ako se obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika 1. troškovi prijevoza prigodom upućivanja radnika na i s povratka s obrazovanja i izobrazbe -do visine cijene karata sredstvima javnog prijevoza i 2. troškovi smještaja do visine stvarnih izdataka 3. dnevnice i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe Samo u slučajevima seminara i savjetovanja i izobrazbe koji ne traju dulje od 7 dana
 27. 27. PREDUJAM ZA SLUŽBENI PUT  Unaprijed utvrđena svota predviđena za pokriće troškova (svih ili djelomično nastalih)  Može u gotovini ili na tekući račun radnika  Nakon povratka sa službenog puta radnik isplaćeni predujam opravdava vjerodostojnim ispravama koje potvrđuju poslovno opravdane troškove  NE U JOPPD  U JOPPD nakon konačnog obračuna  NE SVI TROŠKOVI - samo dnevnice i 2 kn/km
 28. 28. TROŠKOVI PRIJEVOZA 1. Privatno vozilo 2,00 kn /km 2. Službeno vozilo- račun za gorivo 3. Renta a car- račun za najam i račun za gorivo 4. Autobus, zrakoplov, vlak, brod- računi 5. Taxi?!  Troškovi prijevoza radnika nastali do mjesta u koje je na službeno putovanje upućen, nadoknađuju se na temelju vjerodostojne dokumentacije (računa, tj. prijevozne karte), a ne iz dnevnice pr.: taksi ili poseban autobusni prijevoz do i od zračne luke  Nadoknađivanje iz dnevnice prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje javni gradski prijevoz, taksi
 29. 29. TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SP  NE PODMIRUJU SE IZ DNEVNICE  Troškovi javnog prijevoza (gradskog/prigradskog) koji se odnose na prvi dolazak u odredište SP (od zračne luke, autobusnog ili željezničkom kolodvora ili pristaništa do hotela, odnosno mjesta poslovnog sastanka ako nema potrebe za noćenjem) i zadnji odlazak iz odredišta SP (od hotela odnosno mjesta poslovnog sastanka ako nema potrebe za noćenjem do zračne luke, autobusnog ili željezničkom kolodvora ili pristaništa),  trošak prijevoza do i od zračne luke, odnosno drugog mjesta polaska/dolaska javnim prijevozom od i do mjesta iz kojeg je osoba upućena na službeni put (mjesto prebivališta/uobičajenog boravišta osobe ili mjesto sjedišta poslodavca)  autobus, vlak ili u opravdanim slučajevima taksi prijevoz
 30. 30. TROŠKOVI KORIŠTENJA PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE  Nadoknada troškova - 2,00 kn /km  Na temelju putnog naloga:  opće podatke o poslodavcu i radniku (naziv, ime i prezime, OIB), marka automobila, registarska oznaka vozila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sata, relacija i svrha puta te  račune za stvarno nastale troškove vezane uz korištenje automobila (računi za parkiranje, cestarina –ENC ispis s interneta i slično)  Nema nadoknade cijene goriva  Ako više radnika putuje istim privatnim automobilom izdatak s priznaje samo jednom radniku
 31. 31. EVIDENCIJA O PRIJEĐENIM KILOMETRIMA  Nije potrebna evidencija:  Pri obračunu primitka u naravi u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno ili u visini 20% iznosa mjesečne rate za operativni leasing  Potrebna evidencija:  Pri obračunu primitka u naravi u visini 2 kn/km  NAPOMENA-Ukoliko na SP koristi službeni automobil, koji se koristiti i u privatne svrhe, obvezno se vodi evidencija o marki i registarskoj oznaci automobila, početnom i završnom stanju brojila kilometar/sat, da bi se nedvojbeno utvrdilo da je SP obavljen
 32. 32. PER DIEM  dnevnice za SP ako se radnicima isplaćuju iz proračuna EU ->neoporeziva  Programi: IPA, ERDF, ESF, CF, poljoprivredni fondovi  Iznos i uvjeti propisani su u pojedinom programu  uvjet Komisije EU – ako se poslovi obavljaju izvan mjesta provođenja projekta (noćenje) – pravo na naknadu troškova - per diem  naknada per diem služi za pokriće:  smještaja,  prehrane,  mjesnog prijevoza,  ostalih troškova
 33. 33. DNEVNICA  naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje (javni prijevoz, taxi)  iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište, a udaljenosti najmanje 30 kilometara MJESTO RADA ILI MJESTO PREBIVALIŠTA / UOBIČAJENO BORAVIŠTA MJESTO SLUŽBENOG PUTA 30 km
 34. 34. OBRAČUN DNEVNICA  PRAVILO 24 SATI / 12 SATI / 8 SATI  PUNA DNEVNICA- za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju, a i za ostatak vremena provedenog na tom putovanju koji traje duže od 12 sati – 200 kn  POLA DNEVNICE- od 8 do 12 sati – 100 kn  Ako je radnik na putu proveo više od jednog dana, broj dnevnica određuje se tako da se broj sati provedenih na putu podijeli s 24.
 35. 35. OBRAČUN DNEVNICA  Ako je, na teret poslodavca, osigurana prehrana (NE doručak) neoporezivi iznos dnevnice (200 kn) umanjuje se:  za 30% - osiguran jedan obrok (ručak ili večera) => 140 kn  za 60% - osigurana dva obroka (ručak i večera)=> 80 kn  Osigurana je prehrana ako je osiguran obrok:  u cijeni kotizacije za seminar, savjetovanja i sl.,  u cijeni karte za putovanje brodom ili zrakoplovne karte,  iz sredstava reprezentacije poslodavca
 36. 36. OBRAČUN INOZEMNE DNEVNICE  Uzima se u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu.  službeno putovanje u više zemalja  u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu država u kojoj se počinje SP od sata prelaska granice RH  u povratku dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je SP završeno do sata prelaska granice RH  Razlika: auto, brod, avion  svako zadržavanje tj. proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati -dnevnica za tu stranu državu.  svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati
 37. 37. OBRAČUN INOZEMNE DNEVNICE  Službeni put = tuzemstvo i inozemstvo KAO CJELINA 1) prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, 2) Nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na SP 3) Ako je na putovanju osoba provela ukupno više od 8 sati, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od 8 sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu
 38. 38. PRIMJER  Ukupno trajanje putovanja 78 sati  (24+24+24+6 sati) – pravo na 3 dnevnice  Inozemstvo 58 sati- (24+24+10 sati)  2,5 inozemne dnevnice  Tuzemstvo 20 sati –odvojeno imao bi pravo na cijelu dnevnicu, budući se radi o jednom putu pripada mu pravo na pola tuzemne dnevnice
 39. 39. PRIMJER 1.  Službeno putovanje iz Zagreba kao mjesta sjedišta poslodavca u Republiku Sloveniju.  na putu proveo ukupno 11 h.  U tuzemstvu - ukupno 1 h i 30 minuta.  U inozemstvu u Sloveniji proveo 9 h i 30 minuta  pravo na neoporezivu isplatu samo pola inozemne dnevnice 50 EUR /2 = 25 EUR
 40. 40. PRIMJER 2.  Radnik je upućen na službeno putovanje u Mađarsku, na kojemu je proveo ukupno 13 sati, od čega:  6 sati u Hrvatskoj i  7 sati u Mađarskoj - ukupno 13 sati  Neoporezivo: jedna dnevnica za tuzemstvo do iznosa 200,00 kuna.  Razlog - na službenom putovanju proveo je više od 12 sati ukupno.
 41. 41. PRIMJER 3.  Radnik je upućen na službeno putovanje u Bosnu i Hercegovinu, na kojemu je proveo ukupno 16 h, od čega:  7 h u Hrvatskoj i  9 h u Bosni i Hercegovini - ukupno 16 sati  Neoporezivo: pola dnevnica za tuzemstvo i pola za inozemstvo  Ispunjen je uvjet za isplatu pola inozemne dnevnice, a ostatak je pripadajući dio dnevnice u tuzemstvu
 42. 42. PRIMJER 4.  Službeno putovanje iz Splita u Republiku Mađarsku.  Na putu je ukupno proveo 40h: 24 + 15 = dvije dnevnice  U inozemstvu- u Mađarskoj ukupno 29 h (24+5)  U tuzemstvu- od Splita do prelaska državne granice te od trenutka prelaska državne granice do Splita - ukupno 11 h  Neoporezivo:  1 inozemnu dnevnica za Mađarsku  1 tuzemna dnevnica  za 11 sati putovanja po Hrvatskoj, uvećano i za 5 sata provedenih na putu u Mađarskoj.
 43. 43. ISKAZIVANJE U JOPPD-U  Neovisno o tome- službeni put u tuzemstvu ili inozemstvu  Nakon kumulativnog obračuna- isplata  Do 15. u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu  Razdoblje isplate OZNAKE JOPPD 17 Dnevnice i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja
 44. 44. PREKRŠAJNE ODREDBE ČL. 91. ZAKONA  Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba  poslodavac, isplatitelj primitka od nesamostalnog rada, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada  koja PU na propisanom obrascu ne dostavi ili ne dostavi u roku podatke o isplaćenim primicima i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu  Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za gore navedene prekršaje
 45. 45. HVALA NA PAŽNJI

×