Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Посадові інструкції працівників табору відпочинку з денним перебуванням "Країна Веселкова"

7,654 views

Published on

Посадові інструкції працівників табору відпочинку з денним перебуванням "Країна Веселкова"

Published in: Education
  • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Посадові інструкції працівників табору відпочинку з денним перебуванням "Країна Веселкова"

  1. 1. «Затверджено» Директор КЗ «НСЗШ №9» ___________Г.В. Казакова «____»____________2016р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Начальник пришкільного табору (далі - начальник) є уповноваженим загальноосвітнього навчального закладу. 1.2. Начальник призначається на посаду наказом директора школи. 1.3. Начальнику підпорядковані всі працівники пришкільного табору. 1.4. Кваліфікаційні вимоги: педагогічна освіта, стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше трьох років. 1.5. Начальник пришкільного табору несе адміністративну, дисциплінарну, матеріальну і кримінальну відповідальність у рамках діючого законодавства за допущені порушення в діяльності табору. 1.7. Начальник у своїй діяльності керується Положенням про пришкільний оздоровчий табір (Статутом). II. ОБОВ'ЯЗКИ Начальник зобов'язаний: • до прийомки табору пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в дитячому оздоровчому закладі, належним чином оформити особисту санітарну книжку; • інструктувати працівників табору по різних напрямках їх роботи; здійснювати перспективне планування діяльності закладу, його оперативне керівництво; • проводити планову, цілеспрямовану роботу з профілактики нещасних випадків і травматизму серед співробітників закладу, дітей і підлітків; • представляти заклад у стосунках з різними організаціями, органами і установами; • видавати накази по всіх напрямах діяльності закладу, контролювати їх виконання, підписувати всі розпорядницькі документи закладу; • організовувати харчування дітей і співробітників; • організовувати виконання вимог документів, що регламентують роботу дитячих оздоровчих закладів; • забезпечувати безпечні умови праці для всіх категорій працівників закладу; • забезпечувати належні умови перебування дітей у закладі; • брати участь у плануванні виховної й оздоровчої діяльності закладу, контролювати хід реалізації намічених планів роботи; • вчасно готувати і направляти в різні організації необхідні для здійснення діяльності закладу документи, накази, заявки, листи, договори тощо; • належним чином вести всю необхідну внутрішню документацію закладу; • організовувати проведення оздоровчих та інших процедур, особисто керувати купанням дітей; • організувати роботу всіх служб закладу, керувати і контролювати їх роботу;
  2. 2. • брати участь у складанні меню дитячого пришкільного табору; • здійснювати контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку, режимних моментів, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм і вимог з охорони праці і техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки; • забезпечувати право дітей на захист від будь-яких форм фізичного морального та психічного впливу; • організовувати суворе дотримання санітарного режиму закладу; • виконувати інші обов'язки і доручення, що входять у його компетенцію, за розпорядженням відділу освіти. III. ПРАВА Начальник має право: • вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності закладу, методів його роботи, роботи колективу, усунення наявних недоліків; • здійснювати взаємодію з співробітниками структурних підрозділів організації - власника закладу; • вимагати від усіх служб оздоровчого закладу документи й інформацію, що стосується їх діяльності; • залучати всіх працівників дитячого закладу до розв'язання завдань, покладених на його колектив; • підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції. IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Начальник несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках діючого законодавства за: • збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі у межах своїх посадових обов'язків; • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків; • результати оздоровчої і виховної діяльності табору; • достовірність і правильність ведення документації; • дотримання санітарних правил і норм, норм і вимог з охорони праці і техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки; • організацію медичного обслуговування; • організацію харчування; • порушення Правил внутрішнього розпорядку, дійсної посадової інструкції; • поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики. З інструкцією ознайомлена (ий)_______________________________________________
  3. 3. «Затверджено» Директор КЗ «НСЗШ №9» ___________Г.В. Казакова «____»____________2016р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ заступника начальника пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» 1.Загальні положення. 1.1.Заступник начальника пришкільного табору відпочинку призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. 1.2.Заступник начальника пришкільного табору відпочинку підпорядковується безпосередньо директору школи та начальнику пришкільного табору відпочинку. 1.3.У своїй діяльності заступник начальника пришкільного табору відпочинку керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи, трудовим договором. Заступник начальника пришкільного табору відпочинку дотримується Конвенції про права дитини. 2.Завдання та обов’язки Заступник начальника пришкільного табору відпочинку: 2.1.Організовує позакласну і позашкільну роботи з учнями врахуванням їх інтересів і здібностей, побажань батьків на принципах взаємоповаги і співробітництва. 2.2.Забезпечує дотримання норм правил техніки безпеки в позакласній та позашкільній роботі з учнями. 2.3.Організовує поточне і перспективне планування позакласної і позашкільної роботи з учнями та її здійснення. 2.4.Корегує роботу вихователів та інших безпосередньо підпорядкованих йому працівників. 2.5.Організовує і коригує розробку необхідної навчально-методичної документації. 2.6.Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, проведенням позакласних і позашкільних заходів. 2.7.Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків з питань організації виховного процесу. 2.8.Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій. 2.9.Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації. 2.10.Надає допомогу колективам учнів у проведенні культурно-освітніх і оздоровчих заходів. 2.11.Контролює дотримання учнями Статуту і Правил для учнів. 2.12.Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу . 2.13.Забезпечує виконання вихователями та іншими безпосередньо
  4. 4. підпорядкованими йому працівниками покладених на них обов’язків щодо організації забезпечення життєдіяльності учнів, організовує виховну роботу, суспільно-корисну працю учнів відповідно до норм та правил охорони праці. 2.14.Бере участь у здійсненні адміністративно-господарчого контролю з питань забезпечення безпеки життєдіяльності, у розслідуванні нещасних випадків, які трапилися з працівниками та учнями. 2.15.Інструктує безпосередньо підпорядкованих йому працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки з оформленням відповідної документації, складає інструкції з техніки безпеки. 2.16.Контролює дотримання та вживає заходи щодо виконання санітарно- гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів та робіт за межами навчального закладу. 2.17.Організовує з учнями та їх батьками заходи щодо запобігання травматизму, дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам, які трапляються на вулиці, організовує залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями, сприяє створенню комплексної системи виховання. 2.18.Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога у школі, побуті, громадських місцях. 2.19.Проходить періодичні медичні обстеження. 3.Права. Заступник начальника пришкільного табору відпочинку має право: 3.1.Перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих йому працівників, бути присутнім на заняттях та заходах, які проводяться в навчальному закладі, давати педагогічним працівникам обов’язкові для виконання розпорядження. 3.2.Вносити в разі необхідності тимчасові зміни до розкладу занять гуртків, спортивних секцій тощо. 3.3.Захист професійної честі і гідності. 3.4.Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо цих пояснень. 4.Відповідальність • збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі у межах своїх посадових обов'язків; • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків; • результати оздоровчої і виховної діяльності табору; • достовірність і правильність ведення документації; • дотримання санітарних правил і норм, норм і вимог з охорони праці і техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки; • організацію медичного обслуговування; • організацію харчування; • порушення Правил внутрішнього розпорядку, дійсної посадової інструкції; • поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики. З інструкцією ознайомлена (ий)_______________________________________________
  5. 5. «Затверджено» Директор КЗ «НСЗШ №9» ___________Г.В. Казакова «____»____________2016р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ вихователя пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Вихователь дитячого пришкільного табору. (далі - вихователь) призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу 1.2. Кваліфікаційні вимоги: педагогічна освіта стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше одного року. 1.3 Вихователь структурно підлеглий начальнику табору. 1.4. У своїй діяльності керуггься Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктивними матеріалами вище стоячих органів, а також дійсною інструкцією. 1.5. Є матеріально відповідальною особою. 1.6. Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку пришкільного табору вихователь зобов'язаний постійно знаходитися на території і залишати її тільки з дозволу начальника закладу. II. ОБОВ'ЯЗКИ Вихователь зобов'язаний: • до заїзду в дитячий оздоровчий заклад пройти обов'язковий медичний огляд, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її начальнику пришкільного табору; • пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків, • дотримуватися вимог Положення (Статуту) пришкільного табору, виконувати Правила внутрішнього розпорядку; • проводити цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого травматизму і нещасних випадків; • проводити цілеспрямовану роботу з профілактики правопорушень серед дітей і підлітків, • не допускати покидання дітьми території закладу, місця проведення заходів, без дозволу вихователів табору, • організувати корисну діяльність довіреного йому колективу дітей протягом оздоровчої зміни; • сприяти організації змістовного відпочинку та дозвілля дітей і підлітків; • брати разом із загоном участь у масових, спортивно - оздоровчих заходах табору, залучать дітей до їх підготовки і проведення; • разом з органами дитячого самоврядування планувати діяльність колективу (загону) на зміну, відповідати за результати виконання планів; • здійснювати щоденне планування діяльності загону, відповідати за результати і виконання плану; • брати участь у плануванні виховної й оздоровчої роботи табору, у реалізації намічених планів роботи;
  6. 6. • організовувати і проводити загонові заходи, • інструктувати довірених йому дітей з Правил внутрішнього розпорядку закладу, правил техніки безпеки, інших організаційно - нормативних документів; • уважно стежити за станом здоров'я дітей, вживати оперативних заходів по наданню допомоги хворим, потерпілим; • разом з органами дитячого самоврядування оформляти загонове місце, організувати випуск загонової стінної газети; • організувати чергування в загоні, стежити за санітарним станом ігрових кімнат, території, що прилягає; • контролювати дотримання норм видачі їжі на харчоблоці, стежити за процесом прийому їжі дітьми в їдальні; • організувати проведення оздоровчих процедур; • брати участь у щоденних плануваннях роботи табору; • негайно доповідати начальнику про всі події в загоні; • контролювати дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у загоні; • виконувати інші доручення й обов'язки, віднесені до його компетенції за розпорядженням адміністрації закладу. III. ПРАВА Вихователь має право: • подавати пропозиції з удосконалення системи виховної й оздоровчої роботи табору; • звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому; • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, наказами начальника закладу, що стосуються ділянки виконуваної ним роботи, вносити відповідні пропозиції до них; • підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції. IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Вихователь несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за: • збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі у межах своїх посадових обов'язків; • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків; • результати виховної й оздоровчої роботи загону; • нещасні випадки серед дітей, випадки травматизму в разі встановлення його безпосередньої провини в рамках діючого законодавства; • дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, протипожежної й екологічної безпеки; • порушення Правил внутрішнього розпорядку, поведінку, несумісну з поняттям педагогічної етики. З інструкцією ознайомлена (ий)________________________________________________
  7. 7. «Затверджено» Директор КЗ «НСЗШ №9» ___________Г.В. Казакова «____»____________2016р. Інструкція для робочого з обслуговування пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» 1. Загальні вимоги безпеки: 1.1.До роботи робітником з обслуговування допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці. 1.2.Робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання (далі – робітник) приймається на роботу і звільняється з неї роботодавцем . На цю посаду приймаються особи, що досягли 18-річного віку, мають відповідну підготовку чи досвід роботи. 1.3.Робітник підпорядкований безпосередньо роботодавцю 1.4.У своїй роботі робітник керується постановами місцевих органів влди з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього вигляду та стану будівель; правилами санітарії та гігієни щодо утримання вулиць, приміщень тощо; правилами експлуатації обладнання, що обслуговуються; правилами безпеки під час виконання ремонтно-будівельних робіт; правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішньо і трудового розпорядку і цією Інструкцією. 1.5.Повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку. Не допускається знаходження на робочому місці сторонніх осіб, вживання спиртних напоїв, паління, робота у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. 1.6.Виконувати тільки доручену роботу. 1.7.У процесі роботи можлива поява таких небезпечних виробничих факторів, при яких необхідно дотримуватись заходів безпеки: рух повітря, можлива поява електричної напруги на обладнанні, задирок на підлозі, гострі кути, падіння предметів. 1.8.Спецодяг, який видається згідно зі встановленими нормами, утримувати в справному стані у відповідності із призначенням. 1.9.Замінювати спецодяг при його забрудненні. 1.10.Перед вживанням їжі знімати спецодяг, мити руки водою з милом. 1.11.При поганому самопочутті, пошкодженні шкіри у вигляді поранень, опіків, звертатися до медпункту, невеликі пошкодження обробити антисептичним розчином і накласти з бинта пов’язку. 1.12.Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я людей, які його оточують. 1.13. Особи, які порушили вимоги даної інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи: 2.1. Приведіть у порядок спецодяг.
  8. 8. 2.2. Виконуйте роботу у встановленому діючими органами одязі. 2.3. Вийміть із кишені спецодягу гострі та зайві предмети. 2.4. Підготуйте робочий інвентар. 3. Вимоги безпеки під час роботи: 3.1. Підтримання в належному стані будівель і території установи. 3.2. Підтримування в робочому стані систем центрального опалювання, водопостачання, каналізації, газо- і енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу закладу. 3.3. Проведення поточних ремонтних робіт різного профілю. 3.4. Не доторкайтесь до відкритих і неохолоджених струмоведучих частин, а також оголених дротів. 3.5. При виявленні електричного струму на корпусах електрообладнання, трубопроводах припиніть прибирання і негайно повідомте про це адміністрацію. 3.6. Не виконуйте самостійно робіт, які вам не доручені .Не запускайте в дію машин і апаратів. 3.7. Проведення сезонної підготовки будівель, споруд, обладнання, механізмів. 3.8. Усунення їх пошкодження за заявками працівників. 3.9. Здійснення періодичного огляду технічного стану будівель, споруд, обладнання, механізмів, їх технічне обслуговування і поточний ремонт з виконанням усіх поточних робіт (штукатурних, малярних, бетонних та ін.) із застосуванням риштувань, підвісних та інших прийомних пристосувань. 3.10. Здійснення поточного ремонту і технічне обслуговування систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, теплопостачання, вентиляції кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, механізмів, конструкцій із виконанням слюсарних, паяльних робіт. 3.11. Проведення монтажу, демонтажу і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт. 3.12. Дотримання технології виконання ремонтно-будівельних, слюсарних, електротехнічних і зварювальних робіт; правил експлуатації і утримання будівель, обладнання, механізмів, машин, споруд; правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки. 3.13. Ведення обліку витрат води, електроенергії та інших видів енергоносіїв на підставі показів відповідних приладів ( лічильників). 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи: 4.1. Приберіть свій робочий інвентар у встановлені для цього місця. 4.2. Повідомте адміністрацію про виявлені недоліки. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях: 5.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, зупиніть роботу обладнання, забезпечте огорожу небезпечної зони, попередьте тих, хто працює поруч , про небезпеку і повідомте адміністрацію, до ліквідації аварії самі не приступайте. 5.2. При виникненні нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання медичної допомоги. З інструкцією ознайомлена (ий)_______________________________________________
  9. 9. «Затверджено» Директор КЗ «НСЗШ №9» ___________Г.В. Казакова «____»____________2016р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ прибиральника приміщень пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1.Прибиральник приміщень дитячого оздоровчого закладу. (далі - прибиральник) призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу із числа повнолітніх осіб. 1.2.Кваліфікаційні вимоги: короткочасний виробничий інструктаж без пред'явлення вимог до стажу роботи й освіти. 1.3.Прибиральник у своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктивними матеріалами профспілкових органів, у тому числі обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією. 1.4.Прибиральник структурно підлеглий начальнику табору, працює під його керівництвом. 1.5.Заміщається прибиральником, заміщає прибиральника. II. ОБОВ'ЯЗКИ Прибиральник зобов'язаний: 2.1.До заїзду в дитячий оздоровчий заклад пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в дитячому оздоровчому закладі, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її начальнику пришкільного табору; 2.2.пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків; 2.3.дотримуватися вимог Положення (Статут) закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку; 2.4.ознайомитися з дійсною інструкцією і строго її дотримуватися; пройти обов'язковий інструктаж з дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у дитячому оздоровчому закладі; 2.5.двічі на день (ранком і по обіді) робити вологе прибирання і санітарну обробку приміщень на закріпленій ділянці;
  10. 10. 2.6.строго санітарних правил і норм, які діють, інструкції з техніки безпеки на робочому місці; 2.7.стежити за чистотою шибок і рам, дверей, панелей і плінтусів, обмітати павутину зі стін і стель, стирати пил; 2.8.двічі на день з використанням дозволених дезинфікуючих засобів робити обробку умивальників та унітазів; 2.9.працювати винятково в спецодязі;, при необхідності використовувати захисні маски і гумові рукавички; 2.10.виконувати іншу роботу і доручення, що входять у компетенцію, за розпорядженням безпосереднього керівника. III. ПРАВА Прибиральник має право: • подавати пропозиції з удосконалення системи роботи закладу; • звертатися до керівництва закладу з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому; • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції; IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Прибиральник несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність за: • збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі, в межах своїх посадових обов'язків; • недбале ставлення до виконання покладених на нього обов'язків. З інструкцією ознайомлена (ий)___________________________________
  11. 11. «Затверджено» Директор КЗ «НСЗШ №9» ___________Г.В. Казакова «____»____________2016р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ завідувача господарством пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Завідувач господарством дитячого оздоровчого закладу (надалі - завгосп) приймається на посаду і звільняється з посади за наказом директора школи з подання начальника дитячого оздоровчого закладу (далі - заклад) з числа повнолітніх осіб. 1.2. Кваліфікаційні вимоги: середня технічна або вища освіта, стаж роботи на аналогічних посадах більше одного року. 1.3. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), затвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктивними матеріалами відповідних органів, а також дійсною інструкцією. 1.4. Є матеріально відповідальною особою і несе матеріальну відповідальність за довірені матеріальні цінності. 1.5. Структурно підлеглий начальнику закладу. 1.6. З урахуванням специфіки діяльності дитячого оздоровчого закладу і відповідно до Правил його внутрішнього розпорядку завгосп зобов'язаний постійно знаходитися на території дитячого оздоровчого закладу і залишати її тільки з дозволу начальника дитячого оздоровчого закладу. II. ОБОВ'ЯЗКИ Завгосп зобов'язаний: • до заїзду в заклад пройти обов'язкове медичне обстеження на право роботи в ньому, належним чином оформити особову санітарну книжку і здати її лікарю закладу; • пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для виконання покладених обов'язків; • ознайомитися з дійсною інструкцією і строго дотримуватись її; • дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку; • керувати роботами з підготовки закладу до прийому дітей перед кожною зміною; • організовувати поточний ремонт будинків, інвентарю, устаткування; • стежити за належним санітарним станом корпусів, їдальні, санвузлів; • вживати оперативних заходів з недопущення випадків травматизму серед дітей, підлітків, персоналу через несправність устаткування, будівель, споруджень,
  12. 12. механізмів, технічних засобів; • стежити за санітарним станом господарського двору, сміттєзбиральииків, справністю систем водопостачання і каналізації, електричних мереж, телефонних ліній; • організувати обов'язковий інструктаж обслуговуючого персоналу з техніки безпеки на робочому місці, техніки протипожежної безпеки; • обладнати будинки, спорудження закладу необхідним протипожежним інвентарем відповідно до діючих нормативних документів, стежити за справністю пожежних кранів, протипожежних щитів; обладнати будинки і спорудження необхідними сигнальними знаками, планами евакуації на випадок пожежі або стихійного лиха; • організувати роботу обслуговуючого персоналу у відповідності до штатного розкладу; • брати участь у складанні заявки на придбання необхідного інвентарю, устаткування, приладів, миючих засобів, освітлювальних приладів і т.п.; • організовувати санітарну обробку приміщень закладу перед кожним заїздом дітей і відповідно до діючих санітарних правил і норм; • робити своєчасні заявки на дезінфекцію приміщень закладу, харчоблоку, вивіз сміття й обробку вигрібних ям; • складати акти на списання зношеного інвентарю, устаткування і т.п.; • брати участь у складанні інструкцій з техніки безпеки на робочому місці для всіх категорій обслуговуючого персоналу; • вести табель обліку виходів обслуговуючого персоналу; виконувати інші обов'язки, що входять до його компетенції, за дорученням адміністрації закладу. III. ПРАВА Завгосп має право: • подавати пропозиції з удосконалення системи виховної й оздоровчої роботи закладу; • звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому; • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції; • запитувати від керівників служб закладу інформацію й документи, необхідні для виконання своїх функціональних обов'язків; • підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції. IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Завгосп несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за: • збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі у межах своїх посадових обов'язків; • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків; дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм протипожежної й екологічної безпеки; • зрив виробничого процесу у випадку встановлення його провини; • факти травматизму на робочому місці серед підлеглих працівників у випадку встановлення його провини; • дотримання вимог дійсної інструкції, вимог законодавства. З інструкцією ознайомлена (ий)_______________________________________________
  13. 13. «Затверджено» Директор КЗ «НСЗШ №9» ___________Г.В. Казакова «____»____________2016р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ кухаря пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Кухар дитячого пришкільного табору призначається на посаду директором ЗОШ. 1.2. Кваліфікаційні вимоги: 3-й кваліфікаційний розряд, спеціальна підготовка в обсязі індивідуально - бригадного навчання, стаж практичної роботи на виробництві не менше п'яти років. 1.3. Є матеріально відповідальною особою. 1.4. Структурно підлеглий начальнику закладу. 1.6. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), затвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, санітарно-гігієнічними правилами і нормами, положеннями технологічних документів з профілю роботи, дійсною інструкцією. II. ОБОВ'ЯЗКИ Кухар зобов'язаний: • до заїзду в дитячий оздоровчий заклад пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в ньому, належним чином оформити особову санітарну книжку і здати її лікарю дитячого оздоровчого закладу; • пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків; • дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу; • ознайомитися з дійсною інструкцією і строго дотримуватися її; • дотримуватися точності виробничого процесу і технології приготування страв, їх оформлення і подачі; • забезпечувати повноту вкладення продуктів у каструлю і ваговий вихід порцій відповідно до меню - розкладки; • дотримуватися санітарних правил утримання виробничих приміщень і свого робочого місця; • дотримувати санітарно-гігієнічних правил технологічного процесу приготування їжі; • нести матеріальну відповідальність за витрату продуктів харчування, посуду, тари, енергоресурсів і технологічного устаткування, води;
  14. 14. • забезпечувати організацію роздачі страв і їх ваговий контроль; • забезпечувати охорону матеріальних цінностей їдальні: кухонного і столового посуду, технологічного устаткування, меблів, м'якого інвентарю, спецодягу; • уживати заходів для забезпечення безпеки життя і здоров'я дітей та підлітків, що знаходяться в дитячому оздоровчому закладі; • вчасно проходити медичний огляд, мати допуск до роботи в дитячому закладі; • дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил та норм. III. ПРАВА Кухар мас право: • подавати пропозиції з удосконалення системи роботи закладу; • зверталися до керівництва закладу, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому; • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції. IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Кухар несе адміністративну, дисциплінарну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за: • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків; • зрив виробничого процесу при встановленні безпосередньої провини • недостатню повноту, якість і своєчасність у досягненні результати діяльності харчоблоку дитячого оздоровчого закладу; • відсутність умов для забезпечення безпеки дітей і підлітків; • порушення вимог Правил внутрішнього розпорядку; • недотримання норм з охорони праці й правил техніки безпеки, технології приготування, оформлення і видачі готових страв; • порушення санітарно - гігієнічних правил і норм, правил пожежної безпеки, виробничої санітарії; • недотримання трудової дисципліни; • неправильне ведення документації; • охорону довірених матеріальних цінностей. З інструкцією ознайомлена (ий)_____________________________________
  15. 15. «Затверджено» Директор КЗ «НСЗШ №9» ___________Г.В. Казакова «____»____________2016р. ІНСТРУКЦІЯ для працівників харчоблоку пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» 1. Загальні положення До роботи допускаються особи, які пройшли навчання за спеціальністю, вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці, пожежної безпеки. Працівники харчоблоку повинні пройти попередній медогляд, надалі – періодичні медогляди. 2. Вимоги безпеки перед початком роботи Правильно вдягти спецодяг. Вийняти із кишень спецодягу гострі та зайві предмети. Оглянути робоче місце, прибрати всі непотрібні предмети, які заважають працювати. Перевірити справність кухонного інвентарю, обладнання. Перевірити наявність і надійність кріплень пристроїв заземлення (відсутність обривів, міцність контактів між корпусом апарата і проводом заземлення). Переконатись у справності захисних засобів, а також у правильності установки і надійності кріплень огорожі частин обладнання, що рухаються. Перевірити наявність дерев’яних решіток (гумових килимків) під ногами біля кухонного обладнання. Перевірити справність необхідних для роботи інструментів і пристроїв. Переконатися у відсутності оголених кінців електропроводів. Забороняється кріплення електропроводки на цвяхах. Перевірити нормальну роботу механічного обладнання, пускорегулювальну апаратуру. Робочі частини м’ясорубки, овочерізки змазати харчовим жиром, а деталі харчовим маслом. Перевірити наявність тяги в топці та димарях при експлуатації газових плит. 3. Вимоги безпеки під час роботи Не працювати на незнайомому обладнанні. Забороняється: Заміна змінних деталей кухонного обладнання, коли вал електродвигуна обертається. Під час роботи опускати руку у воронку м’ясорубки. Під час роботи механізму для нарізання овочів під час руху корпуса опускати руки в бункер чи поправляти овочі в ньому. Використовувати м’ясорубку для мелення твердих предметів (сухарі, перець, сухофрукти з кісточками). Знімати і встановлювати огорожі, поправляти ремені, ланцюги, приводи під час роботи.
  16. 16. Класти на обладнання ганчірки, інвентар. Користуватися каструлями та ін. кухонним посудом, які мають деформоване дно. Працювати з ножем, що має люфт між лезом і ручкою, залишати ніж на харчах, що обробляються, пересуватися з ножем в руках, переносити виделки гострим кінцем вперед. Використовувати для сидіння випадкові предмети (ящики, бочки і т.д.) Переносити продукти харчування в несправній тарі. Робота електроконфорок на максимальну і середню потужність без загрузки. Переноска працівниками ноші вище встановленої норми. Установка посуду з гарячою їжею без установлених підставок з поверхнею, меншою дна посуду, що ставиться. Кухар зобов’язаний: Утримувати своє робоче місце в чистоті, негайно прибирати з підлоги розсипані (розлиті) продукти. Вмикати обладнання в мережу сухими руками, вмикати й вимикати за допомогою кнопок «Пуск», «Стоп». Не залишати без нагляду працююче обладнання. Попереджати про пуск обладнання та про переноску гарячої їжі працівників, які знаходяться поруч. Слідкувати, щоб ножі мали зручні ручки, під час перерви вкладати ніж в ножни. Працювати на столах з заокругленими кутками, з рівною, без тріщин, вибоїн поверхнею. Відкривати тару спеціальними пристроями. Повідомляти керівнику про наявність напруги на корпусах машин, апаратів і т.д. Кухар, що працює біля плити зобов’язаний: Відкривати кришку посуду, що на плиті, з гарячою їжею обережно, «рухом на себе». Пересувати посуд по поверхні плити обережно, без ривків та великих зусиль. Слідкувати за тим, щоб поставлені на плиту жири, не спалахнули від високої температури. Заливати жир в жаровню (сковороду) до її включення. Класти в киплячий жир картоплю та інші овочі, не допускаючи попадання води. При перенесенні гарячої їжі не притуляти каструлю до себе. Сковорідку ставити і знімати спеціальними пристосуваннями з дерев’яною ручкою. Зупинити роботу при виявленні несправностей манометра, улаштування автоматики і попередити про це свого безпосереднього керівника. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи Після закінчення роботи біля електроплити: • здійснювати чистку та миття тільки при відключеному обладнанні, після охолодження, попередньо повісивши на пусковий механізм попереджувальну табличку – «Не вмикати – працюють люди!»; • не охолоджувати водою жарочну поверхню плити, сковороди, жаровні; • вимкнути газове та електричне обладнання; • весь кухонний посуд, інвентар, інструмент розмістити по своїх місцях.. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях При отриманні травми чи нещасному випадку негайно звернутися до лікаря, за необхідності потреби викликати швидку допомогу по тел. «03», до її прибуття надати потерпілому першу долікарську допомогу. У випадку виникнення пожежі викликати пожежну охорону по тел. «01», повідомити адміністрацію, вжити заходів по ліквідації пожежі, використати первинні засоби пожежегасіння. У випадку виявлення запаху газу негайно викликати аварійну службу газового господарства (тел. «104»), повідомити адміністрацію. З інструкцією ознайомлена (ий)_______________________________________________
  17. 17. «Затверджено» Директор КЗ «НСЗШ №9» ___________Г.В. Казакова «____»____________2016р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ медичної сестри пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Медична сестра пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу. 1.2.Кваліфікаційні вимоги: спеціальна медична освіта і стаж практичної роботи не менше одного року. 1.3. Структурно підлегла начальнику табору. 1.4. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), затвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктивними матеріалами профспілкових органів, а також дійсною інструкцією. 1.7. Є матеріально відповідальною особою і несе відповідальність за довірені їй матеріальні цінності. 1.8. Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку пришкільного табору медсестра зобов'язана постійно знаходитися на території табору і залишати її тільки з дозволу начальника табору. II. ОБОВ'ЯЗКИ Медсестра зобов'язана: - пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в таборі; -пройти інструктаж у межах, необхідних для здійснення своїх функціональних обов'язків -дотримуватися вимог Положення .(Статуту) закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку; -ознайомитися з дійсною інструкцією і строго її дотримуватися; -спостерігати за дотриманням режиму дня і санітарно-гігієнічних правил і норм; -вести медичну документацію; -контролювати процес прийому їжі дітьми, обов'язково бути присутнім при готуванні салатів;
  18. 18. - контролювати маркування і використання інвентарю і посуду за призначенням; -контролювати санітарний стан усіх приміщень закладу; готувати і видавати дезинфікуючі засоби; -контролювати зміну білизни у встановлений термін; -брати участь у щоденних санітарних обходах; - брати участь у туристичних походах, спортивних святах, бути присутнім під час проведення масових заходів; - тримати в порядку медичне устаткуванні й інвентар: - брати участь у просвітницькій діяльності; - виконувати іншу роботу і доручення, що входять до її компетенції, за розпорядженням начальника табору. Ш. ПРАВА Медсестра мас право: -брати участь в обговоренні питань щодо виконуваних нею обов'язків; - вносити на розгляд профспілкового комітету, адміністрації закладу пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу й удосконалювання методів роботи колективу; зауваження по діяльності закладу; варіанти усунення наявних недоліків, - підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції; - звертатися до начальника закладу, голови профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей. IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ : Медсестра несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках діючого законодавства за: - збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому таборі у межах своїх посадових обов'язків; - недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків; - дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм; -результати оздоровчої діяльності закладу, якість медичного обслуговування; -дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки, санітарно-гігієнічних правил і норм; - порушення діючого законодавства в рамках покладених на неї обов'язків, Правил внутрішнього розпорядку, даної інструкції, норм лікарської етики. З інструкцією ознайомлена (ий)_____________________________________
  19. 19. «Затверджено» Директор КЗ «НСЗШ №9» ___________Г.В. Казакова «____»____________2016р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ інструктора з фізичної підготовки пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» І. Загальні положення 1.1. Інструктор з фізичної культури і спорту пришкільного табору відпочинку з денним пребуванням (далі — інструктор із спорту) призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу з числа повнолітніх осіб. 1.2. Кваліфікаційні вимоги: фахова освіта і стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше двох років. 1.3. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), затвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними та інструктивними матеріалами профспілкових органів, зокрема обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією. 1.4. Структурно підлеглий структурно підлеглий начальнику табору. 1.5. Є матеріально відповідальною особою й несе відповідальність за довірені йому матеріальні цінності. II. Обов'язки Інструктор із спорту зобов'язаний: — до заїзду в заклад пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в ньому, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її лікарю закладу; — пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх обов'язків; — дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку; — ознайомитися з дійсною інструкцією й чітко дотримуватись її; — проводити цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого травматизму і нещасних випадків; — брати участь у плануванні виховної та оздоровчої роботи закладу; — організувати навчання та інструктаж вихователів з організації й проведення спортивних ігор і змагань; — організувати проведення спортивно-масової роботи в дитячому закладі, керувати нею; — організувати проведення щоденної ранкової гігієнічної зарядки;організувати
  20. 20. спортивні заняття з дітьми з ослабленим здоров'ям; — під час проведення спортивних змагань забезпечувати абсолютну безпеку дітей і підлітків; формувати моральні якості, виховувати волю до перемоги; — надавати допомогу вихователям у формуванні органів фізкультурного самоврядування в загонах; — організовувати і проводити спортивні змагання, турніри, свята; — проводити консультації для - вихователів з питань, віднесених до його компетенції; —виконувати інші обов'язки і доручення, що входять до його компетенції, за розпорядженням адміністрації дитячого оздоровчого закладу. III. Права Інструктор зі спорту має право: —знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, наказами начальника закладу, що стосуються ділянки виконуваної ним роботи, вносити відповідні пропозиції до них; —брати участь в обговоренні питань щодо виконуваних ним обов'язків; —вносити на розгляд профспілкового комітету, керівника закладу пропозиції з удосконалення діяльності закладу й методів роботи колективу; зауваження щодо діяльності закладу; варіанти усунення наявних недоліків; —вимагати від начальника закладу надання допомоги у виконанні покладених на нього посадових обов'язків і реалізації прав, передбачених даною посадовою інструкцією; —візувати і підписувати всі документи за характером своєї діяльності; —звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету для захисту своїх професійних інтересів. IV. Відповідальність Інструктор із спорту несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за: — збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі в межах своїх посадових обов'язків; — недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків; — результати спортивно-оздоровчої роботи в закладі, виконання намічених планів; — дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці й техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки, санітарно-гігієнічних правил і норм; —порушення Правил внутрішнього розпорядку, поведінку, несумісну з поняттями педагогічні етики. З інструкцією ознайомлена (-ий)___________________________________________
  21. 21. «Затверджено» Директор КЗ «НСЗШ №9» ___________Г.В. Казакова «____»____________2016р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ керівника гуртка пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Країна Веселкова» І. Загальні положення 1.1. Керівник гуртка пришкільного табору відпочинку з денним пребуванням (далі — керівник гуртка) призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу з числа повнолітніх осіб. 1.2. Кваліфікаційні вимоги: фахова освіта і стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше двох років. 1.6. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), затвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними та інструктивними матеріалами профспілкових органів, зокрема обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією. 1.7. Структурно підлеглий структурно підлеглий начальнику табору. 1.8. Є матеріально відповідальною особою й несе відповідальність за довірені йому матеріальні цінності. ІІ. Обов’язки Керівник гуртка зобов'язаний: — до заїзду в заклад пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в ньому, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її лікарю закладу; — пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх обов'язків; — дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку; — ознайомитися з дійсною інструкцією й чітко дотримуватись її; — проводити цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого травматизму і нещасних випадків; — брати участь у плануванні виховної та оздоровчої роботи закладу; — підготувати приміщення гуртка до занять; — скласти план роботи гуртка і подати його на затвердження начальнику табору на затвердження протягом перших трьох днів зміни в закладі;
  22. 22. — брати участь у підготовці й проведенні масових виховних заходів дитячого оздоровчого закладу; — надавати необхідну методичну й практичну допомогу вихователям за профілем своєї роботи. III. Права Керівник гуртка має право: —знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, наказами начальника закладу, що стосуються ділянки виконуваної ним роботи, вносити відповідні пропозиції до них; —брати участь в обговоренні питань щодо виконуваних ним обов'язків; —вносити на розгляд профспілкового комітету, керівника закладу пропозиції з удосконалення діяльності закладу й методів роботи колективу; зауваження щодо діяльності закладу; варіанти усунення наявних недоліків; —здійснювати взаємодію із співробітниками всіх служб дитячого оздоровчого закладу; —вимагати від начальника закладу надання допомоги у виконанні покладених на нього посадових обов'язків і реалізації прав, передбачених даною посадовою інструкцією; —візувати і підписувати всі документи за характером своєї діяльності; —звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету для захисту своїх професійних інтересів. IV. Відповідальність Керівник гуртка несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за: — збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі в межах своїх посадових обов'язків; — організацію роботи гуртка і результати його діяльності; — раціональне використання і дбайливе збереження майна дитячого оздоровчого закладу; — недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків; — дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці й техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки, санітарно-гігієнічних правил і норм; —порушення Правил внутрішнього розпорядку, поведінку, несумісну з поняттями педагогічні етики. З інструкцією ознайомлена (-ий)___________________________________________

×