Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
АндрАндрійій
ЯковичЯкович
Чайковський:Чайковський:
Любіть Україну,Любіть Україну,
любіть своє рідне!любіть своє рідне!
185...
БіографіяБіографія
Народився АндрійНародився Андрій
ЧайковськийЧайковський
15 травня 185715 травня 1857
року в сім'їроку в...
БіографіяБіографія
Навчився читати польською, оскількиНавчився читати польською, оскільки
українського букваря не було. У ...
БіографіяБіографія
Саме в цей час за 30 км, у Дрогобичі, навчавсяСаме в цей час за 30 км, у Дрогобичі, навчався
Іван Франк...
БіографіяБіографія
Прийшов до нашої гімназіїПрийшов до нашої гімназії
товариш Івана Франка ітовариш Івана Франка і
сказав ...
БіографіяБіографія
У 1884 році А. Чайковський закінчивУ 1884 році А. Чайковський закінчив
юридичний факультет Львівськогою...
БіографіяБіографія
З 1886 до 1914 року працював адвокатом уЗ 1886 до 1914 року працював адвокатом у
Бережанах. Упродовж ус...
ТворчістьТворчість
Літературна діяльність письменникаЛітературна діяльність письменника
розпочалася у 1888 р., коли в наро...
ТворчістьТворчість
У творах ЧайковськийУ творах Чайковський
показував галицькупоказував галицьку
дійсність, створив картин...
ТворчістьТворчість
Працював він і вПрацював він і в
художньо-історичномухудожньо-історичному
жанрі. Це передусімжанрі. Це ...
БіографіяБіографія
На початку ПершоїНа початку Першої
світової війни Чайковськийсвітової війни Чайковський
організовував н...
БіографіяБіографія
21 грудня 1928 року у21 грудня 1928 року у
Львові та 2 березня 1929Львові та 2 березня 1929
року в Коло...
ВшануванняВшанування
УУ Національному музеїНаціональному музеї
народного мистецтванародного мистецтва
Гуцульщини та Покутт...
ВшануванняВшанування
Робоче місце Андрія ЧайковськогоРобоче місце Андрія Чайковського
ВшануванняВшанування
ІнтерІнтер’’єр кімнати А. Чайковськогоєр кімнати А. Чайковського
ВшануванняВшанування
ІнтерІнтер’’єр кімнати А. Чайковськогоєр кімнати А. Чайковського
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Андрій Чайковський. Любіть Україну, любіть своє рідне! 1857-1935

Андрій Чайковський. Любіть Україну, любіть своє рідне!

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Андрій Чайковський. Любіть Україну, любіть своє рідне! 1857-1935

 1. 1. АндрАндрійій ЯковичЯкович Чайковський:Чайковський: Любіть Україну,Любіть Україну, любіть своє рідне!любіть своє рідне! 1857-19351857-1935
 2. 2. БіографіяБіографія Народився АндрійНародився Андрій ЧайковськийЧайковський 15 травня 185715 травня 1857 року в сім'їроку в сім'ї дрібного службовця,дрібного службовця, дрібного шляхтича, вдрібного шляхтича, в місті Самбір намісті Самбір на Львівщині. УЛьвівщині. У ранньому віці втративранньому віці втратив обох батьків, томуобох батьків, тому хлопчика забрала дохлопчика забрала до себе бабуся в селосебе бабуся в село Гординя СамбірськогоГординя Самбірського районурайону..
 3. 3. БіографіяБіографія Навчився читати польською, оскількиНавчився читати польською, оскільки українського букваря не було. У 1869-77 рокахукраїнського букваря не було. У 1869-77 роках навчався в Самбірській гімназії. У гімназійнінавчався в Самбірській гімназії. У гімназійні роки був членом підпільного товариствароки був членом підпільного товариства «Студентська громада».«Студентська громада».
 4. 4. БіографіяБіографія Саме в цей час за 30 км, у Дрогобичі, навчавсяСаме в цей час за 30 км, у Дрогобичі, навчався Іван Франко. Ось що згадує про ньогоІван Франко. Ось що згадує про нього А. Чайковський:А. Чайковський: «Франко ходив до гімназії  в«Франко ходив до гімназії  в Дрогобичі, одним роком вище. ДрогобицькаДрогобичі, одним роком вище. Дрогобицька гімназія мала у нас лиху славу.гімназія мала у нас лиху славу.
 5. 5. БіографіяБіографія Прийшов до нашої гімназіїПрийшов до нашої гімназії товариш Івана Франка ітовариш Івана Франка і сказав нам таке, щосказав нам таке, що Іван Франко написавІван Франко написав раз задачу німецькою нараз задачу німецькою на цілий зошит стихом, ацілий зошит стихом, а професор заявив йому,професор заявив йому, що він не вважає себещо він не вважає себе компетентним цю задачукомпетентним цю задачу класифікувати».класифікувати».
 6. 6. БіографіяБіографія У 1884 році А. Чайковський закінчивУ 1884 році А. Чайковський закінчив юридичний факультет Львівськогоюридичний факультет Львівського університету. Згодом почав працюватиуніверситету. Згодом почав працювати адвокатом зі спеціалізацією на карнихадвокатом зі спеціалізацією на карних справах в різних містах Східної Галичини.справах в різних містах Східної Галичини. Попри усталену практику часто вів справиПопри усталену практику часто вів справи у судах українською, а не польськоюу судах українською, а не польською мовою. До нього горнулося все селянство.мовою. До нього горнулося все селянство. Називали «Хлопським адвокатом».Називали «Хлопським адвокатом».
 7. 7. БіографіяБіографія З 1886 до 1914 року працював адвокатом уЗ 1886 до 1914 року працював адвокатом у Бережанах. Упродовж усього життя, де б неБережанах. Упродовж усього життя, де б не опинявся Чайковський, він був у виріопинявся Чайковський, він був у вирі громадського та політичного життя громади.громадського та політичного життя громади. У 1890 році після чотирьох роківУ 1890 році після чотирьох років діловодства Андрій Чайковський відкрив власнуділоводства Андрій Чайковський відкрив власну адвокатську канцелярію в Бережанах.адвокатську канцелярію в Бережанах.
 8. 8. ТворчістьТворчість Літературна діяльність письменникаЛітературна діяльність письменника розпочалася у 1888 р., коли в народовськійрозпочалася у 1888 р., коли в народовській газеті «Діло» з'явилися його статті прогазеті «Діло» з'явилися його статті про «причини зубожілості наших селян в«причини зубожілості наших селян в судівництві».судівництві». Чайковський згадував: «…завдяки ФранковіЧайковський згадував: «…завдяки Франкові попав між письменники, як мені було вже позапопав між письменники, як мені було вже поза тридцять п'ять літ віку. Коли б я так раніше давтридцять п'ять літ віку. Коли б я так раніше дав пізнатися Франкові, може, був би зайшов трохипізнатися Франкові, може, був би зайшов трохи дальше. Між Франком і мною завелисядальше. Між Франком і мною завелися сердечні, дружні відносини. Я вважаю його засердечні, дружні відносини. Я вважаю його за вчителя, вдавався до нього за порадами, і вінвчителя, вдавався до нього за порадами, і він мені ніколи не відмовляв».мені ніколи не відмовляв».
 9. 9. ТворчістьТворчість У творах ЧайковськийУ творах Чайковський показував галицькупоказував галицьку дійсність, створив картинидійсність, створив картини побуту різних верствпобуту різних верств населення краю в такихнаселення краю в таких творах, як: «Олюнька»,творах, як: «Олюнька», «В чужому гнізді»,«В чужому гнізді», «Малолітній», «Своїми«Малолітній», «Своїми силами», «Панич» та ін.силами», «Панич» та ін. Чайковський написав цілуЧайковський написав цілу низку оповідань та нарисівнизку оповідань та нарисів «з судової зали».«з судової зали».
 10. 10. ТворчістьТворчість Працював він і вПрацював він і в художньо-історичномухудожньо-історичному жанрі. Це передусімжанрі. Це передусім романи «Сагайдачний»романи «Сагайдачний» та «Олексій Корнієнко»,та «Олексій Корнієнко», а також низка малиха також низка малих за обсягом, але не меншза обсягом, але не менш важливих і цікавих заважливих і цікавих за змістом, яскравістю йзмістом, яскравістю й виразністю образіввиразністю образів творів: «На уходах»,творів: «На уходах», «За сестрою»,«За сестрою», «Козацька помста», «З«Козацька помста», «З татарської неволі» тататарської неволі» та інших.інших.
 11. 11. БіографіяБіографія На початку ПершоїНа початку Першої світової війни Чайковськийсвітової війни Чайковський організовував набір до лаворганізовував набір до лав Легіону українськихЛегіону українських січових стрільців усічових стрільців у Самбірському повіті.Самбірському повіті. У 1915 році очоливУ 1915 році очолив «Комітет українців»«Комітет українців» міста Львова.міста Львова. ПісляПісля встановлення українськоївстановлення української державності у 1918—1919державності у 1918—1919 рр. став повітовимрр. став повітовим комісаром Самбірськогокомісаром Самбірського повіту.повіту.
 12. 12. БіографіяБіографія 21 грудня 1928 року у21 грудня 1928 року у Львові та 2 березня 1929Львові та 2 березня 1929 року в Коломиї відбулосяроку в Коломиї відбулося урочисте відзначенняурочисте відзначення сорокалітньогосорокалітнього громадського тагромадського та літературного доробкулітературного доробку письменника.письменника. 2 червня 1935 року2 червня 1935 року Андрій ЧайковськийАндрій Чайковський помер, похований упомер, похований у Коломиї.Коломиї.
 13. 13. ВшануванняВшанування УУ Національному музеїНаціональному музеї народного мистецтванародного мистецтва Гуцульщини та Покуття іменіГуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського в Коломиї єЙ. Кобринського в Коломиї є меморіальна кімнатамеморіальна кімната Андрія Чайковського. НаАндрія Чайковського. На будівлі також розміщенабудівлі також розміщена меморіальна дошка.меморіальна дошка.
 14. 14. ВшануванняВшанування Робоче місце Андрія ЧайковськогоРобоче місце Андрія Чайковського
 15. 15. ВшануванняВшанування ІнтерІнтер’’єр кімнати А. Чайковськогоєр кімнати А. Чайковського
 16. 16. ВшануванняВшанування ІнтерІнтер’’єр кімнати А. Чайковськогоєр кімнати А. Чайковського

×