Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สายกีตาร์

3,139 views

Published on

 • Be the first to comment

สายกีตาร์

 1. 1. 1Guitar มือใหม่ : สายกีตาร์ By www.kruood.net
 2. 2. สายกีตาร์ ี ่ ่ ็ ่ ็ ั ชนิดของสายกตาร์ สวนใหญกแบงออกเป็ นสองชนิด กคือสายเหล็ก กบสายเอ็น (nylon)สาย กตาร์เหล็ก เป็ นการจับคูกน ี ่ ั ่ ่ของ ลวดเหล็กเรี ยบ และลวดเหล็กที่มีลวดพันรอบ สายที่เรี ยบมักจะเรี ยกวา Plain (เชนสาย 1,2 ของกตาร์โปรง) สายที่มีลวดพัน ี ่ ่ ่ ็ ัรอบ เรี ยกวา wound (เชนสาย 4-6) สายที่เป็ น Plain นั้ น ผูผลิตบางรายกเคลือบด้วยดีบุก เพื่อป้ องกนสนิม ผูผลิตอยางเชน มาร์ติน ้ ้ ่ ่(ซีรี่ย ์ sp) และ daddario (ซีรี่ exp) เคลือบสายด้วย ทองเหลือง ลวดที่เป็ นแกนกลางของสายชนิด wound นั้ น มีท้ งลวดกลม และลวดทรงหกเหลี่ยม แกนลวดทรงกลมนั้ น จะทําให้ลวดที่ ั ั ่ ่ ิ ็พันรอบ สามารถพันสัมผัสกบผิวได้แนนที่สุด แตปั ญหาที่เกดขึ้ นกคือ เพราะความกลมนั้ นทําให้ลวดที่พนรอบ สามารถเลื่อนจาก ั ่ ั ่ตําแหนงที่พนได้ ถ้าคุณภาพการผลิตไมดีพอ จึงเป็ นที่มาของลวดแกนกลางทรง 6 เหลี่ยม เหลี่ยมที่เกดขึ้ น จะเป็ นตัวชวยยึดให้ ิ ่ ั ่ ้ ่ ีลวดที่พนรอบ สามารถเกาะกบแกนกลางได้แนน ผูผลิตอยาง DR ยังคงทําสายกตาร์โปรง ที่ใช้ลวดแกนกลางทรงกลม ในขณะที่ ั ่ ่ ่ผูผลิตรายอื่น ๆ อยาง dad, GHS, Dean Markley หรื อพวกยุโรปอยาง Pyramid กใช้ลวดทรง 6 เหลี่ยมทั้ งนั้ น ้ ็ ั บริ ษท โทมาสติค ของออสเตรี ย ใช้ลวดแกนกลางเป็ นลวดหลายเส้นถักเข้าด้วยกน ซึ่งเป็ นกรรมวิธีของการผลิตสาย ั ่ไวโอลิน (โทมาสติค มีชื่อเรื่ องสายเครื่ องสายตระกูลวิโอล) สายของโทมาสติคนั้ นยืดหยุนคล้ายสายเอ็น แตยังมีเสี ยงที่คมชัดแบบ ่ ่ ี ั ็ ่ ัสายเหล็ก โลหะที่ใช้เป็ นสวนผสมของสายกตาร์น้ น กมีหลายชนิด ขึ้ นอยูกบคุณภาพเสี ยงของโลหะนั้ นเชน นิเกล, ชุบเงินทับ, ่ ิทองเหลือง หรื อ ทองสาย Bronze หรือ 80/20 ่ 80/20 คืออัตราสวนผสมของโลหะ ทองแดง 80 % ดีบุก 20 % สี ที่ได้เป็ นสี ทอง เสี ยงที่ได้แหบท คมชัด และใส สวนชนิด ่85/15 กจะให้เสี ยงที่อุ่นขึ้ นจาก 80/20 และสี ของลวดกจะเข้มขึ้ น ็ ็สายชนิด 80/20 เป็ นสายที่ติดมากบกตาร์จากโรงงานโดยสวนใหญ่ ั ี ่สาย Brass ่ ่ ั ้ สวน ผสมของสายชนิดนี้ เริ่ มจาก ทองแดง 80 % และ สังกะสี 20 % จนไปถึง 60/40 ขึ้ นอยูกบผูผลิต สายชนิดนี้ เสี ยงจะแหลมใสกรุ๊ งกริ๊ งที่สุด ผูผลิตหลายรายมักจะเรี ยกสายชนิดนี้ วา Bright bronze ้ ่สาย Phosphor bronze ่ สวน ผสมของสายชนิดนี้ คือ copper alloy 90 % และ ดีบุก 10 % และเติม Phosphor ลงไปด้วยในระหวางกระบวนการผลิต ่ซึ่งไปเพิ่มความแข็งแรงของสาย และ การต้านสนิม เสี ยงของสายชนิดนี้ จะนวลกวาสายชนิด 80/20 และมีอายุยาวนานกวา ่ ่เล็กน้อย สี ของสายกจะเข้มกวา ็ ่สาย Nickel สาย ชนิดนี้ เป็ นการเคลือบสายด้วย nickel ซึ่งแกนของสายจะเป็ นสายเหล็ก ซึ่งเหนี่ยวนําได้โดยสนามแมเหล็ก จึงใช้กบ ่ ั ี ี ่ ี ่ ี ่กตาร์ไฟฟ้ า หรื อกตาร์โปรงที่ติด pu แบบกตาร์ไฟฟ้ า เสี ยงที่ได้จะทึบกวาสายกตาร์โปรง สายชนิดนี้ มีท้ งเส้นเล็ก ๆ จนไปถึงเส้น ั 2 Guitar มือใหม่ : สายกีตาร์ By www.kruood.net
 3. 3. ขนาดใหญ่ (เชนสายกตาร์แจ๊ส) บริ ษท DR ทําสายกตาร์ชนิดนี้ โดยใช้ชื่อการค้าวา Zebras โดยใช้การผสมผสานระหวาง nickel ่ ี ั ี ่ ่ ั ี ่ ั ีกบ phosphor bronze เป็ นผลทําให้ เสี ยงที่ได้ชดเจนแบบสายกตาร์โปรง และยังคงใช้กบกตาร์ไฟฟ้ าได้ ัสาย Flatwounds ใช้ ลวดทรงแบนพันรอบสาย เพื่อให้ลดเสี ยงนิ้วที่รูดสายไปมา รวมไปถึงให้เสี ยงที่ทีบกวาสายปกติ ใช้กบพวกกตาร์ jazz ่ ั ีทรง acrhtop หรื อในกรณี ที่ตองการเสี ยงแบบนุ่มนวล ้สาย Half-rounds ั ่ สายที่พนรอบ เป็ นทรงแบบบริ เวณผิวสัมผัส แตบริ เวณที่สมผัสแกนใน เป็ นทรงกลม ั ่ ่ ั ่เสี ยงอยูระหวางสาย Flat กบ round ใช้ในสตูดิโอ ที่ตองการลดเสี ยงรู ดนิ้ว แตยังคงให้เสี ยงที่ใสแบบกตาร์โปรงอยูบาง ้ ี ่ ่ ้สาย Coated ั ่ ใช้ เคมีภณฑ์บางประเภทเคลือบรองของลวดที่พนรอบแกนกลางสายเหล็ก เชน Kaman (บริ ษทผลิตกตาร์โอเวชัน) ใช้ ั ่ ั ี ่ ่ ่teflon แตในยุคแรก ๆ ที่ใช้ ยังไมมีเทคโนโลยีที่ให้ teflon ติดกบรองสายได้อยางคงทน ั ่ ่ ่ ตอมา W.L.Gore ได้ผลิตผ้าใบชนิดพิเศษสําหรับทําเต็นท์แคมปิ้ ง โดยผ้าที่เคลือบสารบางชนิดของ gore เรี ยกวา goretex ซึ่ง ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่มีคุณสมบัติพิเศษคือ นํ้ าไมผานผ้านี้ แตอากาศสามารถผานได้ (นํ้ าที่ไมผานผ้าเต็นท์ เชน ละอองนํ้ าบนหลังคาเต็นท์ หรื อฝนตกไม่แรงมาก ถ้ายกถังนํ้ าราดละก็ นํ้ ากผานได้นะครับ เพราะมวลนํ้ าหนักของนาจะมากจน สารที่เคลือบไว้ทานแรงไมไหว เคยลอง ่ ็่ ้ํ ่แล้ว แฮ่..) ็ ี ็ ่ แล้วบริ ษทของ Gore กนําสารนี้ ไปเคลือบบนสายกตาร์ แล้วกใช้ชื่อการค้าวา Elixirs อันโดงดังนันเอง การเคลือบสารที่วานี้ ั ่ ่ ่ ่ทําเมื่อกระบวนการพันลวดรอบแกนหลักเสร็ จสิ้ นแล้ว ชนิดที่เคลือบหนา เรี ยกวา Polyweb ชนิดที่เคลือบบางเรี ยกวา Nanoweb ่ ่ ่สายชนิดนี้ เสี ยงจะทึบกวาสายที่ไมได้เคลือบ ทึบมากน้อย กอยูที่ความหนาของการเคลือบ ็ ่ ็ ่ ็ ่ บริ ษท dad กไมยอมน้อยหน้า กคิดเทคนิคที่เคลือบสายนี้ แตใช้เคลือบในลวดที่จะพันรอบแกนหลัก กอนที่จะพันแกนหลัก ั ่ไมเคลือบตามรองของสายอยาง Elixirs ซึ่งกทําให้เสี ยงใสขึ้ น แตกยังมีเสี ยงรู ดนิ้วเอี๊ยดอ๊าดอยู่ dad อ้างวา สาย 1-2 ที่เป็ น Plain ่ ่ ่ ็ ่ ็ ่นั้ น Elixirs ไมได้เคลือบสายไว้ แต่ dad ได้เคลือบสายไว้ดวย ่ ้ ็ ั ี ่ เทคนิคนี้ dad กใช้ท้ งสายเหล็ก และสายเอ็น สําหรับกตาร์คลาสสิ ค แตเคลือบเฉพาะสาย 4-6 เทานั้ น โดยที่สาย 1-3 ใช้วิธีใช้ ่ ่วัสดุผสม เป็ นวัตถุดิบในการผลิต เชน สายเอ็นในชุด Ej45c สายสามมีให้เลือกสองเส้น ทั้ งชนิดธรรมดา และชนิดวัสดุผสม(composite)สายชนิด Silk+Steel ่ สายชนิดนี้ เป็ นลูกผสมระหวางสายเหล็กและสายไนลอน โดยที่แกนหลักเป็ นลวดเหล็ก และพันรอบด้วยใยไนลอนและพัน ่ลวดเหล็กทับ รวม 3 ชั้ น เคลือบทับด้วย Silver Plate สายชนิดนี้ จะให้แรงดึงน้อยกวาสายเหล็ก เสี ยงที่ได้กจะนวลและเบากวาสาย ็ ่ ี ั ่ ้เหล็ก เหมาะสําหรับกตาร์ตวเล็ก ที่ไมได้ตองการแรงดึงของสายมาก ๆ แตไมสามารถใช้กบกตาร์คลาสสิ คได้ ่ ่ ั ี 3 Guitar มือใหม่ : สายกีตาร์ By www.kruood.net
 4. 4. สายทีใช้ กระบวนการ Cryogenically Frozen ่ ่ เป็ น กระบวนการที่ใช้การแชแข็งที่อุณหภูมิต่ามาก ๆ โดยใช้ไนโตรเจนเหลวเป็ นตัวให้ความเย็น อุณหภูมิที่ใช้ใน ํ ่ ่กระบวนการนี้ คือ -320 องศา F สายเหล็กที่โดนแชด้วยกระบวนการนี้ ใช้เวลา 15 ชัวโมง และคอย ๆ ให้คืนอุณหภูมิปกติ โดยเชื่อ ่ ั ่ ่ ่ ักนวา กระบวนการนี้ ไปเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสสารนั้ น ผูใช้สายชนิดนี้ หลายรายกลาววา ให้เสี ยงที่คมชัดขึ้ น กงวาลมากขึ้ น ้ ื ั ่และอายุยนยาวขึ้ น บริ ษทที่ใช้เทคนิคนี้ คือ Dean Markley ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อวา BlueSteel กระบวนการนี้ ใช้ได้เฉพาะสายโลหะ ่ ่เทานั้ น สายไนลอนไมสามารถทําได้สายไนลอนชนิด Plain ั ี ่ ่ ราวกลางปี 1940 อัลเบิท ออกสติน ได้แนะนําสายกตาร์ที่ทามาจากไนลอนแกเซโกเวีย ซึ่งกอนหน้านั้ นสายกตาร์ที่เป็ น Plain ํ ีนั้ นได้ใช้เอ็น (gut) ซึ่งมีปัญหาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ความคงที่คงวา ในปั จจุบนนี้ ไนลอนเป็ นวัสดุที่ได้รับความนิยม ั ็มาก บริ ษททั้ งหลายกพยายามปรับปรุ งคุณภาพของสายไนลอน ั ั ่ ่ ่สายไนลอนชนิด plain ที่ยงไมได้รับการปรับแตงนั้ น จะให้เสี ยงที่ใส ชัดเจน แตจากการที่ขนาดของสายไมคงที่ (เส้นผาศูนย์กลาง ่ ่ ั ่ ่ของสาย) ทําให้มีปัญหากบเรื่ อง intonation (เสี ยงเพี้ ยน) บางบริ ษทได้ปรับปรุ งโดยการใสสวนผสมของโลหะเข้าไป เพื่อให้คงตัว ั ่มากขึ้ น กระบวนการนี้ เรี ยกวา rectifying (ใช้โดย dad) ี ่ ี นักกตาร์ฟลาเมนโก (การเลนกตาร์ที่เน้นเรื่ อง จังหวะ ประกอบการเต้นรําของสเปน) บางรายเลือกที่จะใช้สายไนลอนชนิด ่ย้อมดํา ซึ่งการผสมสี เข้าไปในระหวางกระบวนการผลิตนี้ ทําให้สายแข็งขึ้ น มีผลให้สายมี overtone (เสี ยงที่เกดขึ้ นคูกบเสี ยง ิ ่ ัหลัก) ชัดเจนและเสี ยงคมขึ้ น ั ็ ่ ่ หลายๆ บริ ษทกเริ่ มค้นคว้าปรับปรุ งโดยใช้เทคโนโลยีดานโพลิเมอร์ อยางเชน dad ใช้โพลิเมอร์ที่ชื่อทางการค้าวา Zyex ใช้ ้ ่กบสายในรุ่ น LP (LongPlay) สายที่ใช้วสดุดงกลาวมีขนาดเล็กกวาสายไนลอนทัวไปเล็กน้อยให้เสี ยงที่ bright ขึ้ นกวาสาย ั ั ั ่ ่ ่ ่ธรรมดา สวน Savarez นั้ นใช้พลาสติคหุ มสายที่ 3 ในสายบางรุ่ น ผูเ้ ลนหลาย ๆ คนรู ้สึกวา ให้เสี ยงบาลานซ์ที่ดีกวาสายปกติ ่ ้ ่ ่ ่ ่ ัเพราะสาย 3 เป็ นตัวเชื่อมระหวางสาย Plain กบสาย Wound ของกตาร์คลาสสิ ค ีสายไนลอนชนิด (Wound) ่ สาย 4-6 นั้ น ใช้แกนกลางเป็ นใยไนลอนเส้นเล็ก ๆ อดีตที่ผานมา ได้ใช้ใยของ silk, ใยของไนลอนนั้ นพันทับด้วยลวดเส้น ็ ่เล็ก ๆ ชุบด้วยเงิน (Silver Plate) บางครั้ งกชุบด้วยทอง ซึ่งเสี ยงที่ได้จากการชุบด้วยทอง ให้เสี ยงที่ warm กวา เพราะทองนั้ น ทํา ั ่ ็ ่ ่ปฏิกริ ยากบสิ่ งสกปรกน้อยกวาชุบเงิน ซึ่งกหมายความวา สายที่ชุบทอง นาจะมีอายุการใช้งานนานกวา แตมีราคาสูงกวามาก ่ ่ ่ ่(Hanabach ชุบทองชุดละนาจะประมาณ 800 บาทขึ้ น) ี ่ ้ ่ กตาร์สายเอ็นนั้ น โครงสร้างบอบบางกวาสายเหล็ก เรื่ อง tension ของสายเป็ นเรื่ องที่ตองใสใจเป็ นพิเศษ ขนาดของสายกมี ็ผลโดยตรงกบเสี ยงของกตาร์ ไมจําเป็ นที่จะต้องใช้สายกตาร์ยหอเดียวกน หรื อในรุ่ นเดียวกนทั้ ง 6 เส้นกได้ ขึ้ นอยูกบรสนิยมของ ั ี ่ ี ี่ ้ ั ั ็ ่ ั ่ ่ ่ ่ ่ ้ ่ผูเ้ ลน และเทคนิคในการเลนของแตละคน เชน อาจจะใช้สาย 1-3 และ 4-6 คนละยีหอ เป็ นที่มาวา บางยีห้อนั้ น ให้เลือกซื้ อเฉพาะ ่ 4 Guitar มือใหม่ : สายกีตาร์ By www.kruood.net
 5. 5. ่ ่สายได้(คงไมมีใครเลือก 6 เส้น 6 ยีหอมัง?) สาย 4-6 มักจะเสื่ อมเร็ วกวา สาย 1-3 ในบางครั้ ง การเลือกซื้ อสายในลักษณะนี้ ทําให้ ่ ้ ๊ ่สามารถเปลี่ยนสาย 4-6 สองชุด ตอ สาย 1-3 ชุดเดียวสาย Plain ชนิดคาร์ บอน ่ ็ ่ ็ ่ ่ ็ ่ นวัตกรรมใหมในตอนนี้ กคือ สาย 1-3 มีชื่อวา carbon trebles วัสดุที่ใช้จริ ง ๆ กไมใชคาร์บอน (แล้วเรี ยกทําไมกไมเข้าใจ ัเหมือนกน) จริ ง ๆ คือ Polyvinylidene fluoride PVDF ี ั ่ ั ัสายกตาร์ชนิดนี้ มีสีออกไปทางเหลือง เสี ยงที่ได้คล้ายกบสายที่ทามาจากเอ็น (ยังไมเคยฟังเหมือนกน) มักจะใช้กบ Lute (กตาร์ ํ ี ่โบราณ หลังโค้ง คล้าย ๆ หลังเตาของโอเวชัน) ่ ี ่ สายกตาร์น้ น มักจะขายแบบระบุชนิดขนาดของสายเชน extra light, light,medium.hardและระบุขนาดของสายเป็ นเบอร์ใน ั ่ ่ ่ ่ ็ ัมาตรานิ้ว เข้าใจวานับเป็ นหนวยมิลลิเมตรแล้วจํายากกวามั้ ง เพราะเลขมันหลายตัวเชนสายที่ 1 .010, .012, .013 บางครั้ งกเรี ยกกน ่ ็ ็ ่ ัโดยนับจากสายที่ 1เชน .010 กคือ extra light แล้วกเลื่อนขึ้ นไปสวนมากมักจะจัดชุดกนแบบนี้ เชน ่Extra light .010 .014 .022 .030 .038 .048Light .012 .016 .024 .032 .042 .053Medium .013 .017 .026 .034 .045 .056Heavy .014 .018 .027 .039 .049 .059Bluegrass .012 .016 .024 .034 .045 .056 ่ ่ ั ่ จะ เห็นวา bluegrass นั้ นเลนใช้สองชุดผสมกน เพราะวา ต้องการให้สาย 1-3 ขนาดไมใหญเกนไปนัก เพราะยังเลนดันสาย ่ ่ ิ ่ได้บาง แตต้องการเสี ยงเบสที่แนน และดัง (สวนใหญใช้กีตาร์ทรงเดรทนอต เพราะความได้เปรี ยบในเรื่ องเสี ยงเบส) ้ ่ ่ ่ ่ ่ ั ี ี สวนสาย heavy นั้ น ถ้านํามาใช้โดยใช้กบกตาร์ทว ๆ ไป และตั้ งเสี ยงมาตรฐาน กตาร์ ตัวนั้ น โครงสร้างกคงเสี ยหายทันที ่ั ็เพราะกตาร์โปรงสวนใหญ่ ไมได้ทามาให้แข็งแรงขนาดรับมือกบแรงดึงมากมายจากสายขนาดใหญขนาดนี้ (แล้วมันทํามาทําไม ี ่ ่ ่ ํ ั ่ ่ ่เอาละซิ) สายใหญขนาดนั้ น มีมาในสมัยที่กีตาร์ยงไมมีเครื่ องขยายเสี ยง เมื่อต้องการให้กีตาร์เสี ยงดัง กต้องเลนให้แรงขึ้ น ใช้สาย ั ่ ็ ่ ่ ี ่ ่ ีใหญขึ้ น กตาร์ในสมัยกอน ยังมี bracing (ไม้ที่ดามไม้หน้าอยูใต้ไม้หน้าของกตาร์) ที่หนา และsoundboard (ไม้หน้า) ที่หนา เพื่อรับมือกบแรงดึงของสายใหญขนาดนี้ แตในปั จจุบน กตาร์ตองการเสี ยงที่นุ่มนวล ใส และเสี ยงเป็ นประกาย จึงต้องใช้ไม้หน้าที่ ั ่ ่ ั ี ้บางลง และใช้ bracing ให้เล็กลง เป็ นที่มาของ scallop bracing คือขุดเนื้ อไม้ออกจาก bracing ของกตาร์ ี ี ่ ้ ่ ั นันคือเหลาให้บางลงนันเอง กตาร์หลาย ๆ ยีหอ ไมรับประกนความเสี ยหาย ถ้าใช้สายใหญกวาที่กาหนดไว้ ปกติทวไป ่ ่ ่ ่ ํ ั่ ่ ่ ่นาจะรับได้แคเบอร์ .013 ตั้ งเสี ยงมาตรฐาน มากที่สุดแล้วครับอีกอยาง แข็งขนาดนั้ น คงต้องมือของ บีบีคิง หรื อ SRV แล้วมั้ งอีกทั้ งสายกตาร์เส้นขนาดใหญ่ นักกตาร์ที่เลน openstring หรื อ ตั้ งสายแบบ drop กนิยมใช้ เพื่อป้ องกนการ buzzing เพราะสายเส้น ี ี ่ ็ ั ่ ่ ่ ่ ่เล็ก ที่ขึงไมตึง โอกาสที่จะแกวงไปมาโดน fret เมื่อเลนคอนข้างแรงเป็ นไปได้มาก ไมมี สูตรสําเร็ จวา กตาร์ทรงใดใช้สายขนาด ่ ี ่ใด เป็ นความพึงพอใจของผูเ้ ลน ที่จะผสมผสานสิ่ งตาง ๆ เหลานี้ เอง ่ ่ แตสวนใหญ่ กตาร์ที่ตวใหญกมักจะใช้สายขนาดใหญ่ กตาร์ชนิด 12 สาย มักจะไมขุด(scallop) bracing เพราะต้องการให้มี ่ ่ ี ั ่ ็ ี ่ ีความแข็งแรง รับแรงดึงของสายทั้ ง 12 สายได้ ชนิดของสายกตาร์น้ น มีตวแปรในเรื่ องแกนในของสาย กบลวดที่พนโดยรอบด้วย ั ั ั ัถ้าแกนในมีขนาดใหญ่ และลวดพันรอบมีขนาดเล็ก จะแข็งกวา เสี ยงหนากวา และอายุยาวกวาในทางกลับกนด้วยสวน สายกตาร์ ่ ่ ่ ั ่ ี 5 Guitar มือใหม่ : สายกีตาร์ By www.kruood.net
 6. 6. คลาสสิ คนั้ น แบงออกเป็ นตามแรงดึง มากกวาจะเป็ นขนาดของสาย เพราะไนลอนนั้ น เมื่อผสมกบเคมีภณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ สามารถ ่ ่ ั ั ่ ั ่ ั ่ให้แรงดึงตางกน ทั้ งที่ขนาดของสายเทากนได้ โดยแบงออกเป็ น normal tension/high tension/superhigh tension หรื ออาจจะใช้ ั ่ ็ ่ ่ผสมกนระหวางสาย 1-3 และสาย 4-6 กได้ อยางที่กลาวไว้ในตอนต้น ๆ การดแลรักษาสายกีตาร์ ู สวนใหญวิธีที่ง่ายที่สุดกคือ เช็ดสายทุกครั้ งหลังการเลนกตาร์ สายกตาร์ที่เสื่ อมสภาพ ควรจะเปลี่ยนในทันที เพราะสายที่ ่ ่ ็ ่ ี ี ่ ั ่ ่ ่เสื่ อมนั้ น ผิวของสายที่ไมเรี ยบ อาจจะกดให้เฟรทสึ กหรอเร็ วกวาปกติ รวมไปถึงสายที่ข้ ึนสนิม อาจบาดนิ้วได้ แตอยางไรกตาม ็ ี ็ ่ ็ ีสายกตาร์กจะเริ่ มเสื่ อมตามอายุอยูดี เพราะโลหะกจะเริ่ มเสี ยรู ปจากแรงดึงที่ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ๆ นัก กตาร์บางรายใช้สาย ี ่ ั ่ ็่ ่กตาร์ที่เริ่ มเกา นําไปต้มกบพวกสารทําความสะอาดเชนพวกสบู่ ล้างคราบไขมัน และสิ่ งสกปรกออก ซึ่งกชวยตออายุได้บาง ้ ี ่ ั ่ ี ็ ่ นักกตาร์บางราย โชคไมดีเอาเสี ยเลย ที่เป็ นคนมีเหงื่อมาก หรื อเหงื่อเป็ นกรดกดกรอน สายกตาร์กจะยิงเสื่ อมไวขึ้ นไปอีก ่ ่ ่หวังวาคุณคงไมเป็ นเชนนั้ นนะ ่่ ่ ่ ี่ ั ่ การเรี ยนรู ้ในเรื่ องการตั้ งสายนั้ นเป็ นสิ่ งที่สาคัญไมยิงหยอนไปกวาการเรี ยนรู ้เกยวกบวิธีการเลน,ทฤษฎีดนตรี , หรื อเทคนิค ํ ่ ่ ่ ่ ่ ี ่ ่ ่ ีการเลนตางๆ เพราะถ้าหากเราไมเรี ยนรู ้ในเรื่ องดังกลาวแล้ว เวลาเลนกต้าร์ แม้วาจะเลนได้ดีเพียงใด แตเสี ยงกต้าร์ไมตรง บท ่ ็ ิเพลงที่ควรจะออกมาไพเราะกเกดอาการเพี๊ยนได้เหมือนกน ั ทั้ งนี้ เครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสาย โดยเฉพาะกต้าร์เป็ นเครื่ องดนตรี ที่จะต้องมีการตั้ งสายอยูบ่อยๆ เนื่องจากสายที่เราตรึ ง ี ่ ั ่ ่ ่ ็ไว้กบลูกบิด สามารถคลายได้เรื่ อยๆ จึงต้องมีการตั้ งสายให้ตรงอยูตลอด ซึ่งผมวาการฝึ กตั้ งสายบอยๆกเป็ นการฝึ กหูไปด้วยในตัว ่ ้ ันะครับ สําหรับวิธีในการตั้ งสายมีอยูหลายวิธีดวยกน ดังนี้ ครับ1) การตั้งสายจากคีย์บอร์ ดหรือเปี ยโน ั ี ่ ่ ั โดยการเทียบเสี ยงจากคียบอร์ดหรื อเปี ยโนกบสายกต้าร์ในแตละสายให้เทากน ์ ่ ่ ่ ี ั ่ ่ กอนอื่น เราต้องทราบกอนวา สายกต้าร์ต้ งแตสายที่ 1 ถึง 6 นั้ น เป็ นเสี ยงเสี ยงโน๊ตตัวใดบ้าง กลาวคือ 6 Guitar มือใหม่ : สายกีตาร์ By www.kruood.net
 7. 7. สายที่ 1 = โน๊ตตัว Eสายที่ 2 = โน๊ตตัว Bสายที่ 3 = โน๊ตตัว Gสายที่ 4 = โน๊ตตัว Dสายที่ 5 = โน๊ตตัว Aสายที่ 6 = โน๊ตตัว E ั ี ฉะนั้ น เราจะต้องตั้ งทีละสาย เริ่ มจากสายที่ 1 (เสี ยง E) ให้กดคียบอร์ด ที่เสี ยง E (มี) สลับกบดีดสายกต้าร์สายที่ 1 ให้ฟังเสี ยง ์ ่ ี ่ ่ ็ดูวาเสี ยงของสายกต้าร์สายที่ 1 นั้ น ตํ่าหรื อสูงกวาเสี ยง E (มี) ในคียบอร์ด ถ้าตํ่ากวา กให้หมุนลูกบิดในลักษณะ "ตามเข็มนาฬิกา" ์ ่ ็ถ้าสู งกวา กให้หมุนลูกบิดในลักษณะ "ทวนเข็มนาฬิกา" ั ่ ั ่ ั*** ในการหมุนลูกบิด ถ้าเสี ยงที่เทียบกนแตกตางกนไมมากให้หมุนลูกบิดทีละน้อยนะครับ แล้วฟังเสี ยงเทียบกนอีกซํ้ าๆ แล ่ ่ ่ ัคอยๆปรับจนกวาเสี ยงจะเทากน ่ ั ่ ั ็ ในการตั้งสายครั้ งแรกๆ อาจจะมีปัญหาในการฟังวา เสี ยงที่เทียบกนนั้ น มันเทารึ ยง ใช้ได้รึยง ผมกเป็ นคนนึง ครับ ที่มี ั ่ ่ ่ ่ ่ ั ัปั ญหาในการตั้ งสายในชวงแรก เพราะฟังไมคอยออกวามันเทากนรึ ยง ่ ็ ่ ่ ทําให้กวาจะตั้ งสายเสร็ จกใช้เวลานานพอสมควร จนบางครั้ งหงุดหงิดมาก กวาจะได้เลนตั้ งสายนานเป็ นชัวโมงๆ แทบจะ ่ ่ ่ ่ ็หมดอารมณ์เลนไปเลย แตพอฝึ กบอยๆเข้ากเริ่ มฟังออกมากขึ้ น เริ่ มใช้เวลาในการตั้ งสายน้อยลง จนในที่สุดสามารถตั้ งสายได้ใน ่ ็ ่เวลา อันสั้ น ฉะนั้ น ขอให้เพือนๆทุกคนที่เพิ่งเริ่ มหัดตั้ งสาย กอยาละความพยายามนะครับ เพราะมันเป็ นการฝึ กหูที่ดี เยียม ่ ่ ่อยางนึงเลย เอาใจชวยครับ2) การตั้งสายจากหลอดเทียบเสี ยง ่ ่ ่ ั ่ ่ ่ โดยทัวไปหลอดเทียบเสี ยงจะเป็ นทอพลาสติกหรื อทอโลหะเล็ก ๆ เรี ยงตอกน 6 ทอ ซึ่งแตละทอจะมีระดับเสี ยงตามสาย ่กตาร์ท้ ง 6 สาย เวลาจะตั้ งสายคุณกดูช่องให้ตรงกบสายที่ตองการตั้ งเชนสาย 5 โน๊ต A คุณกดูที่ท่อที่มีเขียนวา A หรื อสาย 5 แล้วก็ ี ั ็ ั ้ ่ ็ ่เป่ าหลอดเทียบเสี ยงพร้อมทั้ งดีดสาย 5 สลับกนไปแล้วพยายามสังเกตเสี ยงของหลอดกบกตาร์ วาระดับเดียวกั นหรื อยัง สําหรับ ั ั ี ่ ็ ่สายอื่นกเชนเดียวกน ั 7 Guitar มือใหม่ : สายกีตาร์ By www.kruood.net
 8. 8. 3) การตั้งสายกีตาร์ ด้วยเครื่องตั้งสายกีตาร์ ี ้ ั ่ ้ ั ี ั เครื่ องตั้ งสายกตาร์เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูที่ยงไมคุนเคยกบการฟังระดับเสี ยงของกตาร์เทียบกบหลอดเทียบเสี ยงหรื อ ั ็ ่ ีเทียบกบเครื่ องดนตรี อื่น หลักการกคือการใช้ความถี่ของโน๊ตแตละตัวของสายกตาร์ซ่ ึงคงที่ให้เครื่ องเป็ นตัวตรวจสอบความถี่ดังกลาวบางรุ่ นกจะเป็ นเข็มซึ้ งจะกระดิกไปบนหน้าปัดที่มีสเกลของโน๊ตสายเปลาสายตาง ๆและรุ่ นที่ใหมขึ้ นมาจะเป็ นระบบ ่ ็ ่ ่ ่ดิจิตอลที่แสดงคาเป็ นตัวโน๊ตหรื อความถี่ซึ่งทําให้ง่าย ต่อการตั้ งสายสําหรับมือใหมอยางมากแต่ ราคาคอนข้างจะสูง ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ั ี การทํางานคราว ๆ คือ คุณต้องเลือกวาจะตั้ งสายใดโดย ปรับคาที่ตวเครื่ อง จากนั้ นวางเครื่ องใกล้ ๆ ตัวกตาร์แล้วดีดสาย ่ ่ ่ดังกลาว ปรับจนเข็มบนหน้าปัทย์อยูตรงกลางจึงถือวาสมบูรณ์ สําหรับวิธีน้ ี เป็ นวิธีการตั้ งสายที่ง่ายและรวดเร็ว แตสิ่ งที่เพื่อนๆจะ ่ ่ ็ ่ ่ ่ไมได้กคือ การฝึ กหู ซึ่งสําคัญอยางยิงสําหรับนักดนตรี ฉะนั้ น ถ้าเป็ นไปได้พยายามพึ่งพาเครื่ องอํานวยความสะดวกเหลานี้ ให้น้อยที่สุดนะครับ4) การตั้งสายกีต้าร์ จากเพลง การตั้ งสายด้วย วิธีน้ ีจะต้องอาศัยความรู ้ทางด้านทฤษฎีดนตรี และทักษะในการฟังพอสมควร โดยจะต้องจับเสี ยง ดนตรี ็ ่ ็ ี ่(หรื อเสี ยงร้องกได้) วาเป็ นเสี ยงของโน๊ตตัวใด จากนั้ นกตั้ งสายกต้าร์ให้ตรงตามเสี ยงนั้ น เอาเป็ นวาถ้ามี เวลาจะอธิบายเพิมเติมละ ่ ักนนะครับ การระวังและดแลรักษากีตาร์ ู 8 Guitar มือใหม่ : สายกีตาร์ By www.kruood.net
 9. 9. การระวังและดแลรักษาสวนใหญวิธีที่ง่ายที่สุดกคือ เช็ดสายทุกครั้ งหลังการเลนกตาร์ สายกตาร์ที่เสื่ อมสภาพ ควรจะเปลี่ยน ู ่ ่ ็ ่ ี ี ่ ั ่ในทันที เพราะสายที่เสื่ อมนั้ น ผิวของสายที่ไมเรี ยบ อาจจะกดให้เฟรทสึ กหรอเร็ วกวาปกติ รวมไปถึงสายที่ข้ ึนสนิม อาจบาดนิ้วได้ แตอยางไรกตาม สายกีตาร์กจะเริ่ มเสื่ อมตามอายุอยูดี เพราะโลหะกจะเริ่ มเสี ยรู ปจากแรงดึงที่ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ๆ นัก ่ ่ ็ ็ ่ ็ ี ี ่กตาร์บางรายใช้สายกตาร์ที่เริ่ มเกา นําไปต้มกบพวกสารทําความสะอาดเชนพวกสบู่ ล้างคราบไขมัน และสิ่ งสกปรกออก ซึ่งก็ ั ่ ่ ่ชวยตออายุได้บาง ้ ี ่ ั ่ ี ็ ่ นักกตาร์บางราย โชคไมดีเอาเสี ยเลย ที่เป็ นคนมีเหงื่อมาก หรื อเหงื่อเป็ นกรดกดกรอน สายกตาร์กจะยิงเสื่ อมไวขึ้ นไปอีก ่ ่ ่หวังวาคุณคงไมเป็ นเชนนั้ นนะ ี ่ ่ 1.นํายาขัดเงากีตาร์ กตาร์เมื่อ เราเลนไปสักระยะนึงมักจะมีคราบเหงื่อไคล หรื อสิ่ งสกปรกตาง ๆ จับโดยเฉพาะถ้าเราไมได้ ้ ่ ี ็ ่ ่ ็ ่เก็บเข้ากลองหรื อถุงใส่ กตาร์เรากจะดูหมองไมสวยงามเลยดังนั้ นเมื่อเราเลนไปสักระยะนึงกนาจะทํา ความสะอาดมันสักครั้ ง ่โดยการใช้น้ ายาขัดกตาร์ซ่ ึงหาซื้ อได้ไมยาก วิธีใช้กไมยากเลยแคฉีดเจ้านํ้ ายานี้ ไปบนตัวกตาร์แล้วใช้ผานุ่ม สะอาดเช็ดถูและขัดให้ ํ ี ่ ็ ่ ่ ี ้ทัวตัวกตาร์เท่านี้ กีตาร์คุณกจะกลับมาเงางามเหมือนเดิม ่ ี ็ ่ ่ ็ ่ ่ ี แตการที่จะขัดเงาบอย ๆ กไมเป็ นผลดีเทาใดนักเนื่องจากอาจจะทําให้สารเคลือบเงาบนตัวกตาร์น้ นถูกขัดออกบางลงไปได้ ั ี ี ่และมีผลตอเนื้ อไม้และเสี ยงของกตาร์ นักกตาร์บางคนจึงพอใจที่จะใช้กีตาร์เกา ๆ เชน Stevie Ray Vauhan เป็ นต้น ่ ่ ่ ั ั ี ่ ็ 2.นํายาขัดสายกีตาร์ เชนเดียวกน กบตัวกตาร์ สายนั้ นต้องถูกเรากดขณะเลนตลอดเวลาผลกคือคราบเหงื่อไคล สิ่ งสกปรก ้ ่ ี ิ ็ ีตาง ๆ อาจจะไปจับบนสายกตาร์ทาให้เกดสนิม หรื อคุณภาพของเสี ยงเสี ยไปได้ ซึ่งกเป็ นการดีถาคุณจะเช็ดสายกตาร์บางเมื่อเลน ํ ้ ้ ่กตาร์ไปสักระยะนึง กจะทําให้ช่วยยืดอายุสายกตาร์คุณและทําให้เสี ยงมีที่ดีตลอดเวลา การเช็ดสายกทําโดยใช้ผาสะอาด เทนํ้ ายาล ี ็ ี ็ ้ ่ ็ไปบนผ้าเล็กน้อยแล้วจึงเช็ดสายให้ทวตลอดความยาวทุกสาย แคนี้ คุณกจะได้สายที่สะอาดให้เสี ยงที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้ ั่งานนานขึ้ น ี ้ ่ ่ ็ ี ่ ั 3.ซองหรือกล่ องใส่ กตาร์ เป็ น การดีถาคุณจะมีกลองหรื อถุงใสเกบกตาร์เมื่อคุณเลนเสร็ จ เพื่อป้ องกนสิ่ งสกปรกฝุ่ นละออง ่ ั ่ ั ่ ่ ่ ่ ้ ีตาง ๆ หรื ออุบติเหตุอื่น ๆ เชนถือไปชนกบอยางอื่นหรื อแม้แตอะไรหลนใสเป็ นต้น ปกติถาคุณซื้ อกตาร์ที่มียหอหรื อราคาสูง ๆ ี่ ้ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ็ ่มักจะมีกลองใสหรื อถุงใสให้มาด้วยอยูแล้ว แตถ้าไมมีคุณกสามารถไปหาซื้ อได้ สําหรับถุงใสจะมีท้ งแบบหนังและผ้าผมวานาจะ ั ่ ่ ่ ่ ่ ่ ็ ่ ่ ่ซื้ อแบบเป็ นหนังมากกวาถึงราคา จะสู งกวาหนอยแตกแข็งแรงกวาแบบผ้ามาก สวนแบบกลองนั้ นคอนข้างแพง ่ การเกบกตาร์ควรเกบในที่ที่ปลอดภัย หมายถึงเป็ นที่ที่จะไมมีอะไรมาหลนใสหรื อมาชนได้และต้องวางได้มนคงไม่ ใชวาง ็ ี ็ ่ ่ ่ ่ั ่ ่ ็ ่ ็ ีแล้วมีโอกาสเอียงล้มเป็ นต้น ถ้าคุณไมเกบเข้าถุงหรื อกลองและอยากตั้ งโชว์ กควรจะมีขาตั้ งหรื อ stand กตาร์ มีท้ งแบบวางตั้ งพื้น ั ่ ี ัและแบบแขวนผนัง สวนการวางกตาร์แบบวางนอนควรจะวางควํ่าคือ วางให้สายควํ่าลงกบพื้นเพื่อต้านแรงดึงของสายกตาร์ดวย ี ้ 9 Guitar มือใหม่ : สายกีตาร์ By www.kruood.net
 10. 10. ่ ่ ็ ี ั ่ ็และเมื่อเลนเสร็ จทุกครั้ งหรื ออยางน้อยบางครั้ งกได้ ควรที่จะทําความสะอาดกตาร์สกเล็กน้อยกอนที่จะเกบเข้าที่ เพราะขณะเรา ่ ั ี ่ ่ ่ ็ ่ ัเลนอาจมีคราบเหงื่อไคลสิ่ งสกปรกที่ไปจับกบตัว หรื อสายกตาร์ ดังนั้ นอยางน้อยนาจะเช็ดสักนิดนึงกอนเกบ มันจะได้อยูกบคุณ ่ ่ ีไปนาน และมีคุณภาพที่ดีเสมอ อยาปลอยให้ฝนจับเจ้ากตาร์ของคุณจนเขลอะไปหมดนะครับ ุ่ การเลือกซื้อสายกีตาร์ ี ็ ่ ั ี ่ ็ ่ ั การเลือกซื้อสายกีตาร์ สายกตาร์กจะมีหลายแบบหลายขนาดเชนกน กตาร์แตละประเภทกจะใช้สายไมเหมือนกนดังนั้ น ี ั ีคุณควรจะใช้สายกตาร์ให้เหมาะกบกตาร์ของคุณดีกวา ่ ี ่ ่ ่ ่ 1. สายกตาร์คลาสสิ ก ยุคกอนจะใช้สายเอ็น (gut string) แตปัจจุบนได้ใช้เป็ นสายไนลอน โดยที่ 3 สายลางจะเป็ นสายเปลือย ั ่ ั ีและ 3 สายบนจะเป็ นพวกใยไหมหรื อไนลอนพันด้วยเส้นโลหะจําพวกเงิน หรื อบรอนซ์ เป็ นต้น ซึ่งทํามาสําหรับใช้กบกตาร์ ่ ี ่คลาสสิ กโดยเฉพาะ ถ้าคุณนําสายที่เป็ นโลหะมาใช้นอกจากเสี ยงที่ได้จะไมดีแล้วกตาร์คูณจะพัง ด้วยเพราะสายไนลอนมีแรงดึงตํ่ ่ ีกวาสายโลหะมากและกตาร์คลาสสิ กออกแบบมาให้ รับแรงตึงของสายไนลอน ่ ี ่ 2. สายกตาร์โฟล์ค จะเป็ นสายโลหะโดยที่ 2 หรื อ 3 สายลางจะเป็ นสายเปลือย และสายที่เหลือหรื อสายเบสจะเป็ นสายที่แกนเป็ นโลหะมีเส้นบรอนซ์พนอยูมีอยูหลายขนาดเหลือเกนแตที่เหมาะสําหรับฝึ กหัดใหม่ ๆ ควรเลือกชุดที่ไมใหญจนเกนไปเชนชุด ั ่ ิ ่ ่ ่ ิ ่ ่ที่มีสาย 1 ขนาด .009 ซึ่ง 3 สายลางจะเป็ นสายเปลือย และ 3 สายบนจะเป็ นสายพัน ี ่ ั ี ่ ่ ิ ิ ั 3. สายกตาร์ไฟฟ้ า เป็ นโลหะเชนเดียวกบสายกตาร์โปรงแตจะใช้นิเกลแทนบรอนซ์ซ่ ึงนิเกลจะมี ผลดีเมื่อใช้กบปิ คอัฟหรื อ ่ระบบแมเหล็กไฟฟ้ านันเอง แตเสี ยงจะทึบกวาสายที่ทาจากบรอนซ์ แตจะนุ่มมือกวาเวลาจับคอร์ด ซึ่งบางทีกสามารถใช้สายกตาร์ ่ ่ ่ ํ ่ ่ ็ ี ั ี ่ไฟฟ้ ากบกตาร์โปรงได้เพื่อลดความเจ็บนิ้ว 10 Guitar มือใหม่ : สายกีตาร์ By www.kruood.net

×