Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กีต้าร์สเกล

52,083 views

Published on

กีต้าร์สเกล

 1. 1. Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 2. 2. ี ี ้ื ้ ํ ทฤษฎดนตรเบองตนสาหร ับกตารวาดวย Scale และ Mode ี ์ ่ ้ Scale และ Mode Scale ่ี ั้ ้ี ื ่ื ่ ี ื ั ี ทฤษฎพนฐานทจําเป็นมากในขนแรกนคอเรองของการไลเสยงหรอบนไดเสยงหรอ scale น่ั นเอง ี ้ื ืโดยการนําตวโน๊ตตาง ๆ มาไลเรยงกนไป และสเกลพนฐานทเราควรรู ้จักคอ ั ่ ่ ี ั ้ื ่ี ื ่ึ ี ั ่ึ ่ื ึ่ 1. Diatonic Scale ซงเป็นการเรยงโน๊ตจากตวหนงตามชอไปจนครบ 8 ตัวซงก็คอตัวเดียวกับตัวที่ ื ่ ื ี ่ ่ึ ่ึ1 น่ันเองแตสงกวา 1 octave หรอเรยกวาค่ ู 8 ซงเป็นสเกลมาตรฐานซงสามารถแบงได ้เป็นสเกลเมเจอร ์ ่ ู ่ ่ึ ่ ่ ่ ่ ู่ ่ ั ่ึ ีและไมเนอร ์ เป็นต ้น ซงจะมความหางของโน๊ตไมสมําเสมอ เชนบางคหางกนครงเสยง บางคหางกน 1 เสยง ี ู่ ่ ั ีเป็นต ้น ลองดตวอยาง ของ C เมเจอรสเกลและ A ไมเนอรสเกลนะครับ ู ั ่ ์ ์ ี ่ี ี ่ ี 2. Whole Tone Scale เป็นสเกลหรอบนไดเสยงทมการไลเสยงโดยให ้โน๊ตแตละตวมความหางกน ื ั ่ ั ี ่ ั1 เส ียงเต็ม ดงนันจงจําเป็นต ้องมการนําเครองหมายชารป และแฟล็ทมาใชในการบงคบให ้โน๊ตมความหาง 1 ั ้ ึ ี ่ื ์ ้ ั ั ี ่ ี ี ์ ื ุ ่ ้ิ ่ ่เสยงเต็ม ถ ้าเทยบบนคอกตารคอคณไลสเกลโดยกดนวข ้ามชองเว ้นชองไปเรอย ๆ (เนองจากครงเสยง=1 ี ่ื ่ื ่ึ ี ่ ่ ีชองเฟร็ต และ 2 ชองเฟร็ต=1เสยงเต็ม) ลองดู C โฮลโทนสเกล นะครับ ่ ่ ่ ี 3. Cromatic Scale คล ้าย กับ whole tone scale แตชวงหางของเสยงของโน๊ตแตละตวจะเป็น ่ ั ่ึ ี ั ้ ึ ี ้ ่ื ์ ุ ่ครงเสยงแทน ดงนันจงจําเป็นต ้องมการใชเครองหมายชารปและแฟล็ทในการควบคมโน๊ตเชน กัน หรือคือ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 3. 3. ่ ่ ่ึ ีการไล่สเกลบนคอกีตาร์โดยการกดไล่ในทุก ๆ ชองเฟร็ต ( 1 ชองเฟร็ต=ครงเสยง) ข ้างล่างนีเป็ นตัวอย่าง ้ของ C โครมาติคสเกล Mode ่ ่ ั ผมจะอธบายแบบงาย ๆ เลยนะครับจะได ้ไมสบสน "โหมด" ในทางดนตรก็คอการเรยงลําดบของ ิ ี ื ี ัโน๊ตในสเกลไดอะโทนคใหม่ หรอพดอกทคอ สเกลเดมแตเปลยนโน๊ตทขนต ้นใหมเชนนําโน๊ตตวท ่ี 2 ของ ิ ื ู ี ี ื ิ ่ ่ี ่ี ้ึ ่ ่ ัสเกลมาเป็นตวขนต ้นจากนันก็ไลตอไปเป็น 3, 4, 5, 6, 7, 1และจบที่ 2 (ครบ 8 ตัวหรือ 1 octave) นี่คอ ั ้ึ ้ ่ ่ ื ่ ่ ่โหมดที่ 2 ต่อไปนํ าโน๊ตตัวที่ 3 มาขนต ้น แล ้วไลใหมเชนเดมเป็น ขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี 3 และตามด ้วย 4, 5, 6, ้ึ ิ ้ึ ั7, 1, 2 และจบที่ 3 (ครบ 1 octave) ดังนันเราจะพบว่าเราสามารถสร ้างโหมดได ้ 7 โหมด ต่อไปเรามาดูชอ ้ ่ืของแตละโหมดดู ผมจะใช ้ C เมเจอรสเกลเป็นตวอธบายนะครับเพราะเป็นสเกลพนฐานทงายทสดและไมม ี ่ ์ ั ิ ้ื ่ี ่ ่ี ุ ่ ึเครืองหมายชาร์ปหรือแฟล็ท (ศกษารายละเอยดเรองสเกลเมเจอรได ้ในเรอง major scale และ mode ่ ี ่ื ์ ่ื ล ักษณะของ Mode ต่าง ๆ รายละเอียดของ Mode ต่าง ๆ โหมดท ่ี 1 เรยกวา "ไอโอเนียน" ก็คอ ี ่ ื เมเจอรสเกลน่ั นเอง คอ เรมและจบลงด ้วย ์ ื ่ิ โน๊ตตวแรกของสเกล การใชก็จะ ั ้ เหมอนกบเมเจอรสเกล ื ั ์ โหมดท ่ี 2 เรยกวา "โดเรียน" ได ้จากการ ี ่ เรมและจบลงด ้วยโน๊ตตวท ่ี 2 ของสเกล ่ิ ั เมเจอร ์ ก็คอ D ในสเกล C เมเจอร ์ ื โหมดท ่ี 3 เรยกวา "ฟริเจียน" ได ้จาก ี ่ การเรมและจบลงด ้วยโน๊ตตวท ่ี 3 ของ ่ิ ั สเกลเมเจอร ์ ก็คอ E ในสเกล C เมเจอร ์ ื Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 4. 4. โหมดท ่ี 4 เรยกวา "ลิเดียน" ได ้จากการ ี ่ เรมและจบลงด ้วยโน๊ตตวท ่ี 4 ของสเกล ่ิ ั เมเจอร ์ ก็คอ F ในสเกล C เมเจอร ์ ื โหมดท ่ี 5 เรยกวา "มิกโซลิเดียน" ได ้ ี ่ จากการเริมและจบลงด ้วยโน๊ตตัวที่ 5 ของ ่ สเกลเมเจอร ์ ก็คอ G ในสเกล C เมเจอร ์ ื โหมดท ่ี 6 เรยกวา "เอโอเลียน" ได ้จาก ี ่ การเรมและจบลงด ้วยโน๊ตตวท ่ี 6 ของ ่ิ ั สเกลเมเจอร ์ ก็คอ A ในสเกล C เมเจอร ์ ื โหมดท ่ี 7 เรยกวา "โลเครียน" ได ้จาก ี ่ การเรมและจบลงด ้วยโน๊ตตวท ่ี 6 ของ ่ิ ั สเกลเมเจอร ์ ก็คอ B ในสเกล C เมเจอร ์ ื ตอนนีคณคงจะรู ้จักกับ Mode มากขนแล ้วนะครับ แล ้วตอไปคณจะเข ้าใจมนมากขนระหวาง ้ ุ ้ึ ่ ุ ั ้ึ ่ ัความสมพันธ์ของ Mode และ Scale เอาละครับตอไปเราไปดรายละเอยดในเรองของเมเจอรสเกลและสเกล ่ ่ ู ี ่ื ์อื่น ๆ รวมทังโหมดของสเกลตาง ๆ เหลานันกนเลย ้ ่ ่ ้ ั 4. Major Scale และ Mode ่ี ํ ั ่ ่ื ี ิ ่ Major Scale เป็นสเกลพนฐานทสาคญและเป็นแมแบบของสเกลอน ๆ อกหลายชนดเชน ไมเนอร ์ ้ื ิ ่ึเพนตาโทนค เป็นต ้น ซงล ้วนแตสร ้างมาจากสเกลเมเจอร ์ ่ ี ่ ี สเกลเมเจอร์เกิดจากการเลียนการออกเสยงตามธรรมชาติของมนุษย์ ดงนันจะเห็นวาการไลเสยงใน ั ้ ่ ์ ิ ึ ี ี ั ี ่ี ัสเกลเมเจอรจะเป็นธรรมชาตมากในความรู ้สก เวลาเราออกเสยง มลกษณะเสยงทชดเจน มนคง แตมความ ่ั ่ ีสดใส เบกบานแฝงอยู่ จงถอวาเป็นสเกลพนฐานของดนตร ี ตอมาเรามารู ้จักโครงสร ้างของสเกลเมเจอรกน ิ ึ ื ่ ้ื ่ ์ ัเลยนะครับ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 5. 5. ผมจะใช ้ C เมเจอรสเกลในการอธบายนะครับ โดยการไลเป็น Diatonic scale คือเริมที่ C และจบที่ ์ ิ ่ ่ ่ึ ่ ีC ในอก octave หนงการไลเสยงของ C ลองมาดโครงสร ้างของ C เมเจอรสเกลดู ี ู ์ดงนันจะสรปงาย ๆ ได ้ดงตารางน้ี ั ้ ุ ่ ั ลําด ับขนของโน๊ต ั้ ื่ ชอของแต่ละ ี ั ู่ ี ความห่างของเสยง ข้นคเสยง(Interval) ในสเกล ลําด ับขน ั้ 1st Tonic - ขันคู่ 1 (enharmonic) ้ 2nd Supertonic 1 เสียง ขันคู่ 2 ้ 3rd Mediant 1 เสียง ขันคู่ 3 ้ 4th Subdominant 1/2 เสียง ขันคู่ 4 ้ 5th Dominant 1 เสียง ขันคู่ 5 ้ 6th Submediant 1 เสียง ขันคู่ 6 ้ 7th Leading Note 1 เสียง ขันคู่ 7 ้ 8th Tonic 1/2 เสียง ขันคู่ 8 (octave) ้ ึ่ ั ่ ่ ุ ่ ่ ี ซงข ้อควรสงเกตทีสําคัญทีสดคือระยะหางระหวางเสยงของโนตคระหวางต ัวท ่ี 3 ก ับ 4 และคู่ ๊ ู่ ่ ่ ี ่ ู ่ ่ื ีระหวางต ัวท ่ี 7 ก ับ 8 มีคาเปนครึงเสยง ในขณะทีคอน ๆ จะเต็มเสยงทงหมด และนคอโครงสร ้างหลก ่ ่ ็ ้ั ่ี ื ั ่ื ่ ์ ู ่ึของสเกลเมเจอร ์ คราวนถ ้าเป็นสเกลอน ๆ บ ้างละ เราลองมาดู สเกล D เมเจอรดบ ้าง ซงโน๊ตราก(root) หรอ ้ี ืTonic จะต ้องเป็น D แล ้วจะเป็นอยางไรเราลองมาจัดสเกลดโดยเลยนแบบ C เมเจอรดนะครับ จะได ้วา ่ ู ี ์ ู ่ลํา ด ับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ที่ โนต๊ D E F G A B C D ระยะห่างของ ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี เสยง ่ ั ์ ื ่ ี แตจากหลกของเมเจอรสเกลคอระยะหางของเสยงระหวางโน๊ตตวท ่ี 3 กับ 4 และ 7 กับ 8 ต ้องมีคา ่ ั ่ ี ี ่ ี ่ ่ ่ ่ึ ีเป็น 1/2 เสยง ในขณะทคอน ๆ มระยะหางเป็น 1 เสยง แตจากตารางข ้างบนจะเห็นวาระยะหางครงเสยงไป ่ี ู่ ่ื ่ ่ึอยูระหว่างโน๊ตคูท ี่ 2 กับ 3 และ 6 กับ 7 ซงไมตรงกบข ้อกําหนดของสเกลเมเจอร ์ ่ ่ ั ้ี ั ั ่ ี ั ั ่ึ คราวนเราจะทํายงไงให ้โน๊ตดงกลาวเรยงกนตามหลกของสเกลเมเจอร ์ ซงเราจะต ้องบงคบให ้โน๊ต ั ั ีตัวที่ 3 กับ 4 และ 7 กับ 8 มีระยะห่าง 1/2 เสยง คณลองย ้อนไปถงเรองของ Accidental คือเครืองหมาย ุ ึ ่ื ่ ์ ่ึ ื ่ิ ีชารป, แฟล็ท และ เนเจอรัล ซงสามารถลดหรอเพมเสยงให ้สงขหรอตําลงได ้ ู ้ึ ื ่ เอาล่ะครับคราวนีเรามาดูวาเราจะทํายังไงดีให ้ได ้สเกล D เมเจอร์ทถกต ้องโดยอาศัยเครืองหมาย ้ ่ ี่ ู ่ชารปและแฟล็ท ์ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 6. 6. ่ ่ื 1. ลองใสเครองหมายชารป;# ทีโน๊ตตัวที่ 3 คือ F เราจะได ้ F# และมผลให ้โน๊ตตวท ่ี 2 (E) ์ ่ ี ั ี ี ่ึและตัวที่ 3 (F#) หางกน 1 เสยงเต็ม และโน๊ตตวท ่ี 3 (F#) และ 4 (G) ห่างกัน 1/2 เสยง ซงเป็นไปตามกฎ ่ ั ัของของสเกลเมเจอร ์ ่ ่ื 2. ตอไปลองใสเครองหมายชารป;# ทีโน๊ตตัวที่ 7 คือ C เราจะได ้ C# และมผลให ้โน๊ตตวท ่ี 6 ่ ์ ่ ี ั ี ี ่ึ(B) และตัวที่ 7 (C#) หางกน 1 เสยงเต็ม และโน๊ตตวท ่ี 7 (C#) และ 8 (D) ห่างกัน 1/2 เสยง ซงเป็นไป ่ ั ัตามกฎของของสเกลเมเจอร์ 3. ตรวจสอบระยะหางโน๊ตแตละตวนันเป็นไปตามกฎของของสเกลเมเจอรแล ้วดงนันเราจะได ้ D ่ ่ ั ้ ์ ั ้เมเจอรสเกลคอ ์ ืลํา ด ับ 1 2 3* 4 5 6 7* 8 ที่ โนต๊ D E F# G A B C# D ระยะห่างของ ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1 ี เสยง 1/2 ี เสยง ี เสยง สรุปว่าเราสามารถสร ้าง D เมเจอรสเกลได ้โดยการเรยงโน๊ตเรมจาก D เป็นตวแรกและจบท ่ี D โดย ์ ี ่ิ ัทีมการบังคับตัวโน๊ตด ้วยเครืองหมาย # 2 ตัวคือโน๊ตตัวที่ 3 (F#) และตัวที่ 7 (C#) จงทําให ้เป็นไปตามฎ ่ ี ่ ึของของสเกลเมเจอร ์ และการบงคบนเป็นการบงคบถาวร ดงนันในการเขยนสเกลบนบรรทัด 5 เสนจงเขยน ั ั ้ี ั ั ั ้ ี ้ ึ ี ่ื ้ ั ั ้ ่ึ ี ี ้ ่เครองหมาย # บนเสนท ่ี 5 บงคบให ้โน๊ตบนเสนท ่ี 5 ซงมเสยง F กลายเป็น F# ทังหมด เชนเดยวกบการ ี ั ี ่ ้ ่ึ ี ีกําหนด # ท่ชองท่ ี 3 ของบรรทัด 5 เสน ซงมเสยง C ให ้กลายเป็น C# ทังหมด ดงนันเราจะได ้ D เมเจอร ์ ้ ั ้สเกลทีสมบูรณ์ดังนี้ ่ ต่อไปลองมาดู F เมเจอรสเกลดบ ้างนะครับ ด ้วยวธเดยวกบการสร ้างสเกล D เมเจอร ์ เรามาเรียง ์ ู ิ ี ี ัโน๊ตในสเกลกอนได ้วา ่ ่ลํา ด ับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ที่ โนต๊ F G A B C D E F ระยะห่างของ ี 1 เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง 1 ี เสยง 1/2 ี เสยง ี เสยง ่ ั ์ ื ่ ี แตจากหลกของเมเจอรสเกลคอระยะหางของเสยงระหวางโน๊ตตวท ่ี 3 กับ 4 และ 7 กับ 8 ต ้องมีคา ่ ั ่ ี ี ่ ีเป็น 1/2 เสยง ในขณะทคอน ๆ มระยะหางเป็น 1 เสยง แตจากตารางข ้างบนจะเห็นวาระยะหางครงเสยงไป ่ี ู่ ่ื ่ ่ ่ ่ึ ี ่ ่ึ ู่ ่ ั ่ ู่ ั ้อยูระหว่างโน๊ตคูท ี่ 4 กับ 5 และ 7 กับ 8 ซงคแรกไมตรงกบข ้อกําหนดของสเกลเมเจอร ์ แตคหลงใชได ้แล ้ว ่ ี่ ี ต่อไปเรามาดูทโน๊ตตัวที่ 4 (B) ถ ้าเราลดมันลงมา 1/2 เสยงได ้จะทําให ้มนหางจากโน๊ตตวท ่ี 3 (A) ั ่ ั ี ี1/2 เสยงและหางจากโน๊ตตวท ่ี 5 (C) เท่ากับ 1 เสยงพอด ี ดงนันเราจงเลอกให ้ตดแฟล็ททโน๊ตตวท ่ี 4 หรอ ่ ั ั ้ ึ ื ิ ่ี ั ืB จากนันเราลองเขยนใหมได ้ ้ ี ่ลํา ด ับ 1 2 3 4* 5 6 7 8 ที่ โนต๊ F G A Bb C D E F Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 7. 7. ระยะห่างของ ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1 ี เสยง 1/2 ี เสยง ี เสยง ่ ั ่ึ ลองตรวจสอบระยะหางของโน๊ตแตละตว ซงก็ตรงตามกําหนดของเมเจอรสเกลแล ้ว ดงนันเราจะ ่ ์ ั ้ ่ ่ ์ ิ ่ี ้ ี ้พบวาในการไลสเกล F เมเจอรจะต ้องตดแฟล็ททโน๊ต B เสมอ จากนันเราลองมาเขยนบนบรรทัด 5 เสนได ้วา ่ ด ้วยหลกการเดยวกนนคณสามารถสร ้างสเกลอน ๆ ได ้ทังทางชารป (#) และทางแฟล็ท (b) แตผม ั ี ั ้ี ุ ่ื ้ ์ ่จะไมแสดงให ้ดทังหมดนะครับ คงจะสรปให ้ดก็พอเพราะหลกการเดยวกนหมด สรปเรองของการตังสเกล ่ ู ้ ุ ู ั ี ั ุ ่ื ้ ี ่ึหรือบันไดเสยงนอกเหนือจาก C เมเจอรสเกลซงไมต ้องมการบงคบด ้วยชารปหรอแฟล็ทจะแบงเป็น 2 พวก ์ ่ ี ั ั ์ ื ่คือ ้ ี ิ ้ ั 1. การตังสเกลทางชาร์ป ; # ท่นยมใชกนจะม ี 7 สเกลดงน้ี ั จํานวนชาร์ป ื่ ชอสเกล Key Signature โนตท่ตดชารป ๊ ี ิ ์ ;# 1 ชาร์ป G เมเจอร์สเกล F 2 ชาร์ป D เมเจอร์สเกล F, C 3 ชาร์ป A เมเจอร์สเกล F, C, G 4 ชาร์ป E เมเจอร์สเกล F, C, G, D 5 ชาร์ป B เมเจอร์สเกล F, C, G, D, A 6 ชาร์ป F# เมเจอร์สเกล F, C, G, D, A, E 7 ชาร์ป C# เมเจอร์สเกล F, C, G, D, A, E, B ้ ี ิ ้ ั 2. การตังสเกลทางแฟล็ท ; b ท่นยมใชกนจะม ี 6 สเกลดงน้ี ั จํานวน ื่ ชอสเกล Key Signature โน๊ตทีตดแฟล็ท ่ ิ แฟล็ท ; b 1 แฟลท ็ F เมเจอร์สเกล B 2 แฟลท ็ Bb เมเจอร์สเกล B, E Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 8. 8. 3 แฟลท ็ Eb เมเจอร์สเกล B, E, A 4 แฟลท ็ Ab เมเจอร์สเกล B, E, A, D 5 แฟลท ็ Db เมเจอร์สเกล B, E, A, D, G 6 แฟลท ็ Gb เมเจอร์สเกล B, E, A, D, G, C 7 แฟลท ็ Cb เมเจอร์สเกล B, E, A, D, G, C, F ัข ้อสงเกต : การตังสเกลเมเจอร ์ มทังหมด 12 key ้ ี ้ 1. C เมเจอรสเกล เป็นสเกลมาตรฐานซงไมต ้องใช ้ # หรอ b กําหนดใน Key Signature เป็นสเกล ์ ่ึ ่ ื ่ี ่ื ่ ีทกําหนดมาเพอเป็นมาตรฐานในการไลเสยง ้ ้ ่ ่ี ี 2. Key C# ตังสเกลทาง # และ Db ตังสเกลทาง b แตเป็น key ทเป็นเสยงเดยวกน ี ั ์ ้ 3. Key D เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง # เทานัน ่ ้ ่ ้ ่ 4. Key Eb ตังสเกลทาง b เทานัน สวน Key D# ตังสเกลทาง # ไมได ้ ้ ้ ่ ์ ้ 5. Key E เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง # เทานัน ่ ้ ์ ้ 6. Key F เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง b เทานัน ่ ้ ื ่ ี 7. Key F# และ Gb ตังสเกลทาง # หรอ b ก็ได ้ แตเป็นเสยงเดยวกน ้ ี ั ์ ้ 8. Key G เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง # เทานัน ่ ้ ่ ้ ่ 9. Key Ab ตังสเกลทาง b เทานัน สวน Key G# ตังสเกลทาง # ไมได ้ ้ ้ ่ ์ ้ 10. Key A เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง # เทานัน ่ ้ ่ ้ ่ 11. Key Bb ตังสเกลทาง b เทานัน สวน Key A# ตังสเกลทาง # ไมได ้ ้ ้ ่ ์ ้ 12. Key B เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง # เทานัน ่ ้ ต่อไปผมจะได ้กล่าวถึง Mode ตาง ๆ ในสเกลเมเจอร ์ จากในหวข ้อเรอง Mode คุณได ้รู ้ถึง Mode ่ ั ่ื ่ ์ ่ึ ้ตาง ๆ ของสเกล C เมเจอรแล ้ว ซงใชโน๊ตชดเดยวกนทังหมดแตจัดเรยงตางกน ต่อไปเรามาดูท่ี D dorian ุ ี ั ้ ่ ี ่ ัmode หรอ mode ท่ ี 2 ของสเกล C เมเจอร ์ ลองมาเทยบกบ D เมเจอรสเกลดู ื ี ั ์สําหรับ D dorian mode จะมีการไล่สเกลดังนี้ลํา ด ับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ที่ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 9. 9. โนต ๊ D E F G A B C Dระยะห่างของ ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี เสยงและสําหรับ D major จะมีการไล่สเกลดังนี้ลํา ด ับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ที่ โนต๊ D E F# G A B C# D ระยะห่างของ ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1 ี เสยง 1/2 ี เสยง ี เสยง เมอเปรยบเทยบกนระหวางสเกลและโหมดแล ้ว จะเห็นวาเพอทจะแปลงจากสเกล D major ไปเป็น D ่ื ี ี ั ่ ่ ่ื ่ี ้ ุ ีdorian mode นันคณจะต ้องลดเสยงของโน๊ตตวท ่ี 3 (F#) และโน๊ตตวท ่ี 7 (C#) ของ D major สเกลลง ั ั ี ั ึ่1/2 เสยง ทําให ้โน๊ตตวท ่ี 3 เป็ น F และตัวที่ 7 เป็น C ซงจะตรงกับ D dorian mode ดงนันเราจะเห็นวา ั ้ ่สามารถแปลงจาก major สเกลเป็น dorian mode โดยการติดแฟล็ททีโน๊ตตัวที่ 3 และ 7 ของเมเจอรสเกล ่ ์น่ันเองจงสรปเป็นสตรได ้วา ึ ุ ู ่dorian mode : 1 2 b3 4 5 6 b7 8 ่ เมอเทยบกบเมเจอรสเกล เชน A dorian mode ่ื ี ั ์จะประกอบด ้วยโน๊ตลําด ับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8A mojor scale A B C# D E F# G# A สูตรแปลง 1 2 b3 4 5 6 b7 8A dorian mode A B C D E F# G A ่ ่ ั และด ้วยหลักการเดียวกันนีคณจะสามารถหาโหมดอืน ๆ ของสเกลได ้เชนกน ดงนันจงสามารถสรป ้ ุ ั ้ ึ ุสตรของโหมดแตละโหมดได ้ดงน้ี ู ่ ั Mode ช่ อ Mode ื สตรแปลงจาก Major สเกล ู Mode 1 Ionian (major scale) 1 2 3 4 5 6 7 8 Mode 2 Dorian 1 2 b3 4 5 6 b7 8 Mode 3 Phrygian 1 b2 b3 4 5 b6 b7 8 Mode 4 Lydian 1 2 3 #4 5 6 7 8 Mode 5 Mixolydian 1 2 3 4 5 6 b7 8 Mode 6 Aeolian (natural minor) 1 2 b3 4 5 b6 b7 8 Mode 7 Locrian 1 b2 b3 4 b5 b6 b7 8 ั ู ต่อไปเรามาดู mode ตาง ๆ ของ C นะครับโดยอาศยสตรแปลงจากตารางข ้างบนน้ี ่ Mode ต่าง ๆ ของ C Notation & Tablature Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 10. 10. C Ionian Mode (หรอ C Major Scale) ื C Dorian Mode (หรอ Bb เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี ื ์ ้ึ ั 2)C Phrygian Mode (หรอ Ab เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี ื ์ ้ึ ั 3)C Lydian Mode (หรอ G เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี 4) ื ์ ้ึ ัC Mixolydian Mode (หรอ F เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี ื ์ ้ึ ั 5) C Aeolian Mode (หรอ Eb เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี ื ์ ้ึ ั 6)C Locrian Mode (หรอ Db เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี ื ์ ้ึ ั 7) ้ ่ื ่ ่ึ ทังหมดนันเป็นเรอง major scale และ mode ตาง ๆ ของ major scale ซงคงทําให ้เพอน ๆ รู ้จัก ้ ่ืกบมนมากขน แตจรง ๆ แล ้วในเรองของ mode นันอาจจะไกลตวไปนดนงสําหรับในการเลนกตารแบบเพอ ั ั ้ึ ่ ิ ่ื ้ ั ิ ึ ่ ี ์ ่ื ี ื ่ ่ ่ ีสนุกสนาน ไมได ้เลนอาชพหรอแตงเพลง อยางไรก็ตามก็ไมเสยหายทจะรู ้เอาไว ้บ ้างเผอในอนาคตเราอาจจะ ่ ่ ่ี ่ื ึต ้องการศกษาสงขนหรอ อยากลองแตงเพลงเองดก็อาจจะได ้นําเจ ้าวตถดบตาง ๆ เหลานมาใชก็ได ้ ซง ู ้ึ ื ่ ู ั ุ ิ ่ ่ ้ี ้ ่ึmode แต่ละ mode จะให ้ส ี ําเนยงทมเอกลกษณตาง ๆ กนไปแล ้วแตคณจะนํามาใช ้ ่ี ี ั ์ ่ ั ่ ุ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 11. 11. ี ี ้ื ้ ํ ทฤษฎดนตรเบองตนสาหร ับกตารวาดวย Scale และ Mode ี ์ ่ ้5. Minor Scale และ Mode หัวข ้อทีแล ้วเราได ้รู ้จักกับเมเจอร์สเกลกันไปแล ้วต่อไปเรามารู ้จักกับสเกล ทีสําคัญอีกตัวนึงคือไม ่ ่ ์ ่ึเนอรสเกลซงสามารถแบงได ้อก 3 สเกล ได ้แก่ ่ ี - Natural Minor Scale หรอ Relative Minor ื - Harmonic Minor Scale - Melodic Minor Scale ทัง 3 แบบนันมโครงสร ้างอยางไร แตกตางกนอยางไรเดยวเราจะมารู ้จักกบมนครับ ้ ้ ี ่ ่ ั ่ ๋ี ั ั 5.1 Natural Minor Scale หรือ Relative Minor ั Natural Minor Scale มีความสมพันธ์กบ Major Scale ดงทได ้พดไว ้ในตอนต ้นแล ้วน่ั นคอ ถ ้านํ า ั ั ่ี ู ื ้ึ ั ี ั ่ื ั ่โน๊ตลําดับที่ 6 ของ สเกลเมเจอรมาขนเป็นตวแรกแล ้วเรยงตวอนตามก็จะได ้เป็นสเกลไมเนอร ์ ดงเชนสเกล ์C เมเจอร ์ เมอนําโน๊ตลําดบท ่ี 6 คือ A มาเป็นตวแรกของสเกลแล ้วเรยงตวอนตามสเกลเมอเจอร ์ เราก็จะได ้ ่ื ั ั ี ั ่ืสเกล A ไมเนอร ์ (หรอ C Aeolian Mode น่ันเอง) ื C major C D E F G A B scale A minor A B C D E F G scaleหรอถ ้าเป็น A เมเจอรสเกล นําโน๊ตลําดบท ่ี 6 ของสเกลมาเป็นตวขนต ้นคอ F# (สเกล A เมเจอร ์ ตด # 3 ื ์ ั ั ้ึ ื ิตัวคือ C# , G# และ F#) จากนันเรยงโน๊ตตวอนตามสเกล ก็จะได ้สเกล F# ไมเนอร ์ ( A Aeolian Mode) ้ ี ั ่ื Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 12. 12. A major A B C# D E F# G# scale F# minor F# G# A B C# D E scale ัด ้วยความสมพันธระหวาง สเกลเมเจอรและสเกลเนเจอรัล ไมเนอรดงกลาวน้ี บางครังเราจงเรยกสเกลเน ์ ่ ์ ์ ั ่ ้ ึ ีเจอรัล ไมเนอร ์ วา รีเลทีพ ไมเนอร์ (Relative Minor) หรือพูดอีกนั ยหนึงว่าทุกเมเจอร์สเกลจะมี ไมเนอร ์ ่ ่ ่ี ั ู่ ่ึ ุ ี ั ่ ่ิ ์ ่ึสเกลทสมพันธกนอยซงประกอบด ้วยโน๊ตชดเดยวกนแตเรมท ่ี โน๊ตตัวที่ 6 ของเมเจอรสเกล ซงก็คอโหมดท ่ี ์ ั ื6 (Aeolian Mode) ของเมเจอรสเกลน่ันเอง เอาละครับคราวนเราลองมาดโครงสร ้างของเนเจอรัล ไมเนอร ์ ์ ่ ้ี ูสเกลอยางเป็นทางการนะครับ ่สตรโน๊ตในสเกลของ Natural Minor Scale (Relative Minor) ต่าง ๆ ู สเกล สูตร/โน๊ตในสเกล รีเลทีพไม เมเจอร์ 1 2 b3 4 5 b6 b7 8 เนอร์ C A A B C D E F G A D B B C# D E F# G A B E C# C# D# E F# G# A B C# F D D E F G A Bb C D G E E F# G A B C D E A F# F# G# A B C# D E F# B G# G# A# B C# D# E F# G# Mode ต่าง ๆ ของ Natural Minor ScaleMode สูตรโครงสร้างสเกล ต ัวอย่างระบบโน๊ตMode 1(Aeolia 1 2 b3 4 5 b6 b7 nMode) 1 b2 b3 4 b5 b6 bMode 2 7Mode 3 1 2 3 4 5 6 7 Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 13. 13. Mode 4 1 2 b3 4 5 6 b7Mode 5 1 b2 b3 4 5 b6 b7Mode 6 1 2 3 #4 5 6 7Mode 7 1 2 3 4 5 6 b7 ั ั ิ ึ ่ ั ี ั คราวนเรามาลองสงเกตกนนดนงวา สเกล natural minor มนมความสมพันธกนอยกบสเกลเมเจอร ์ ้ี ์ ั ู่ ั ัดงนัน mode ต่าง ๆ ของสเกล natural minor ก็น่าจะมีความสมพันธ์กบ mode ตาง ๆ ของสเกลเมเจอรด ้วย ั ้ ั ่ ์ ่ใชไหมครับ (สเกล natural minor คือ mode ท่ ี 6 หรอ aeolian mode ของสเกลเมเจอร) ผมจะสรุป ื ์ ัความสมพันธ์เป็ นตารางง่าย ๆ นะครับ Natural Minor เทียบเท่าก ับ Mode ใน Major Scale Mode 1 Aeolian Mode Mode 2 Locrian Mode Mode 3 Ionian Mode Mode 4 Dorian Mode Mode 5 Phrygian Mode Mode 6 Lydian Mode Mode 7 Mixolydian Mode ่ึ ซงแตละ mode ผมคงจะไมพดรายละเอยดแล ้วนะครับ ยังไงก็ลองกลับไปดูเรือง Mode ได ้ครับ เรา ่ ่ ู ี ่สามารถจัดโน๊ตของแต่ละโหมดลงบนฟิ งเกอร์บอร์ดได ้ดังนีครับ ้ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 14. 14. 5.2 Harmonic Minor Scale สเกล ฮารโมนค ไมเนอร ์ เป็นอกสเกลทมความสําคญไมแพ ้กน ซงอาศยโคร ้งสร ้างเดมของสเกล ์ ิ ี ่ี ี ั ่ ั ่ึ ั ิ ่ ่ึเนเจอรัลไมเนอรทกอยาง ซงสร ้างได ้โดยการเตมแฟล็ท(b)เข ้าไปทีโน๊ตตัวที่ 3 และ 6 ของเมเจอรสเกล ์ ุ ิ ่ ์ ื ่ ่ ์ ่ ่ึหรอวาใสชารป(#) ทีโน๊ตตัวที่ 7 ของ natural minor scale นะครับ ซงเป็นการแก ้ลําดบท ่ี 5 ของเนเจอรัล ัไมเนอรสเกลจากเส ์ ียงไมเนอรให ้เป็นโดมแนนเซเวนหรอเมเจอรไทรแอด ดงนันจะได ้สเกลฮารโมนคไมเนอร ์ ์ ิ ่ ื ์ ั ้ ์ ิดังนี้ คราวนลองมาดโหมดตาง ๆ ของฮารโมนคไมเนอรสเกลกนดบ ้างนะครับ องจาก C เมเจอรสเกล ้ี ู ่ ์ ิ ์ ั ู ิ ์ ่ึ ั ั ี ั ่ื ่ ันะครับ ซงก็อาศยหลกการเดยวกบการสร ้างโหมดในสเกลอน ๆ เชนกน ได ้แก่ Mode สูตรโครงสร ้างสเกล ตัวอย่างระบบโน๊ต Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 15. 15. Mode 1(Harmoni 1 2 b3 4 5 b6 7 c Minor Scale)Mode 2 1 b2 b3 4 b5 6 b7Mode 3 1 2 3 4 #5 6 7Mode 4 1 2 b3 #4 5 6 b7Mode 5 1 b2 3 4 5 b6 b7Mode 6 1 #2 3 #4 5 6 7 1 b2 b3 b4 b5 b6Mode 7 bb7 หรือสามารถจัดรูปการวางนิวบนคอกีตาร์ได ้ในแต่ละโหมดดังนี้ ้ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 16. 16. 5.3 Melodic Minor Scale เมโลดกไมเนอรก็เป็นสเกลไมเนอรอกแบบหนงทถกคดค ้นในเพลงของทางยโรปในยคต ้น ๆ เพอ ิ ์ ์ ี ่ึ ่ี ู ิ ุ ุ ่ืแก ้ปั ญหาความไมสละสลวยของขันคู่ augmented 2nd ของโน๊ตตัวที่ 6 และ 7 ในสเกลฮารโมนคไมเนอร ์ ้ ์ ิ ่ ่ ่ื ี ั ี ่ึ ี ่ึด ้วยการใสเครืองหมาย # เพอยกเสยงโน๊ตตวท ่ี 6 มาอกครงเสยง ซงก ้สามารถแก ้ปัญหาดงกลาวได ้ ขอ ้ ั ่ ัสงเกตอยางนงในการไลสเกลเมดลดกไมเนอรคอมกจะไลขนด ้วยเมโลดกไมเนอรแตขาไลลงมกจะใชเน ่ ึ ่ ิ ์ ื ั ่ ้ึ ิ ื ่ ่ ั ้เจอรัลไมเนอร์ธรรมดา รปของสเกลเป็นดงนครับ ู ั ้ี เชนเดยวกบสเกลอน ๆ เราสามารถจัดโหมดตาง ๆ ของเมโลดกไมเนอรสเกลได ้เชนกน(สําหรับ ่ ี ั ่ื ่ ิ ์ ่ ั ้ึ ่ ี ่ื ีขาขนนะครับ) และแตละโหมดจะมชอเรยกเฉพาะด ้วยครับ ดงน้ี ั Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 17. 17. ่Mode ชือของโหมด สตรโครงสรางสเกล ู ้ ต ัวอยางระบบโนต ่ ๊ MelodicMod Minor 1 2 b3 4 5 6 7e1 ScaleMod Dorian b2 1 b2 b3 4 5 6 b7e2 Scale LydianMod Augmente 1 2 3 #4 #5 6 7e3 d Scale Lydian b7Mod Scale 1 2 3 #4 5 6 b7e4 (Overtone)Mod Mixolydian 1 2 3 4 5 b6 b7e 5 b6 ScaleMod Locrian #2 1 2 b3 4 b5 b6 b7e6 Scale SuperMod 1 b2 b3 b4 b5 b6 b Locriane7 7 Scale หรือสามารถจัดรูปการวางนิวบนคอกีตาร์ได ้ในแต่ละโหมดดังนี้ ้ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 18. 18. ครับสําหรับเรองสเกลไมเนอรและโหมดคงจะหมดแคนนะครับ ในสวนตอไปเราคงไปศกษาใน ่ื ์ ่ ้ี ่ ่ ึสเกลอื่น ๆ กนบ ้างนะครับได ้แก่ Diminished Scale, Augmented Scale, Pentatonic Scale, Blue ัScale และ scale ประเภทอน ๆ ทน่าสนใจครับ ่ื ่ี ี ี ้ื ้ ํ ทฤษฎดนตรเบองตนสาหร ับกตารวาดวย Scale และ Mode ี ์ ่ ้ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 19. 19. 6. Diminished Scale ่ ี ้ ั ่ ้ี ื ี ่ สเกลชนิดนีเป็ นอีกสเกลทีมการใชการมาก ลกษณะเดนของสเกลนคอจะมชวงหางของเสยงแตละ ้ ่ ี ่ ี ่ โน๊ตเทากบ 2 1/2 เสยง คอ 1 tone (เท่ากับ 2 semitone) + 1 semitone หรือเท่ากับ 3 ชองเฟร็ต ทําให ้ ่ ั ื บางทก็เรยกสเกลน้วา 2+1 สเกล หรอ whole-half สเกล ี ี ี ่ ื ี และด ้วยการทีโน๊ตแต่ละตัวห่างกัน 2 เสยงครงนทําให ้แพทเทนของสเกลนสามารถจําได ้งาย และ ่ ่ึ ้ี ิ ้ี ่ ้ิ ่ ิ ิ ิ ้ี ี ้ ี ิ วางนวได ้งาย ดมนชสเกลนมการใชมานานแล ้วในดนตรคลาสสก โดยเฉพาะอยางยงเพลงแจส และปัจจบน ่ ่ิ ๊ ุ ั เป็นเครองมอสําคญอกชนหนงของนักกตาร ์ การวางนวไลสเกลจะซ้ําแบบเดมในทก ๆ 3 เฟร๊ตทีเลือนขึนไป ่ื ื ั ี ้ิ ่ึ ี ้ิ ่ ิ ุ ่ ่ ้ ้ รูปแบบของสเกลนีบนบรรทัด 5 เสนได ้แก่ (C diminished scale) ้ เนองจากการทโน๊ตในสเกลหางกน 3 semitone ดังนั นเราสามารถจัดคอร์ด diminished ได ้ ่ื ่ี ่ ั ้ ทังหมด 12 คอร์ด โดยทีมรปแบบการจับคอร์ดต่างกันเพียง 3 แบบ คอในการจับคอรดครังเดยวสามารถ ้ ่ ี ู ื ์ ้ ี เป็นได ้ถง 4 คอร์ด ดังนีครับ ึ ้รูปแบบที่ 1 C diminished = Eb diminished = F# diminished = A diminishedรูปแบบที่ 2 C# diminished = E diminished = G diminished = Bb diminishedรูปแบบที่ 3 D diminished = F diminished = Ab diminished = B diminished คราวนเป็นตวอยางการวางสเกลดมนชลงบนฟิงเกอรบอรดนะครับ ้ี ั ่ ิ ิ ิ ์ ์ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 20. 20. 7. Augmented Scale ั เป็นสเกลทมกจะสบสนกบ whole tone สเกลอยบอย ๆ นะครับ โครงสร ้างของสเกลนคล ้าย ๆ กบ ่ี ั ั ู่ ่ ้ี ัdiminised สเกล คือสร ้างจากขันคู่ (interval) ทมระยะหางเทา ๆ กน และเหมอนกบ whole tone สเกล คอ ้ ่ี ี ่ ่ ั ื ั ืtonic, major 3rd และ aumented 5th (ไว ้ดรายละเอยดในเรอง Interval อีกทีครับ) และเนองจากลกษณะ ู ี ่ื ่ื ัของโครงสร ้างสเกลจรงทําให ้มสเกลทตางกนเพยง 4 สเกล คล ้ายกับ diminished สเกล โดยทีการวางนิวจะ ิ ี ่ี ่ ั ี ่ ้กลบมาเหมอนเดมเมอเลอนขนไปทก ๆ 4 เฟร็ต ั ื ิ ่ื ่ื ้ึ ุ ้ ้ ์่ สเกลนีมักใชประกอบการโซโล อิมโพรไวสรวมกับคอร์ด augmented ลองมาดแพทเทนของ ู ิaugmented สเกลครับ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 21. 21. ต่อไปเราจะได ้ไปรู ้จักสเกลทีมประโยชน์มากอีกชุดนึงคือ เพนตาโทนค ไมเนอรเพนตาโทนค ่ ี ิ ์ ิ ู ์และบลสสเกล ครับ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 22. 22. ี ี ้ื ้ ํ ทฤษฎดนตรเบองตนสาหร ับกตารวาดวย Scale และ Mode ี ์ ่ ้8. Pentatonic Scale And Mode สเกลนเป็นทนยมมากในเพลงคนทร ี และเพลงร็อคแอนโรลตังแตยค 50s แม ้กระท่ังปัจจบนก็ยงใช ้ ้ี ่ี ิ ั ้ ่ ุ ุ ั ั ่ ่ ่ี ่ึกนอยางแพรหลายโดยเฉพาะในเพลงแนวเฮฟวเมทัล ซงสเกล pentatonic นันประกอบด ้วยโน๊ตในสเกล ั ้ ี ่ ่ ีเพยง 5 ตัว (penta แปลวา 5 tonic แปลวาเสยง) โดยการตัดโน๊ตตัวที่ 4 และ 7 ในสเกลเมอเจอร ์ ลองเปรยบเมเจอรสเกลและเพนตาโทนคสเกลดครับ ี ์ ิ ู นอกจากนีเราสมารถจัด เพนตาโทนค สเกล ในรปโหมดตาง ๆ ได ้ 5 โหมดนะครับ ได ้แก่ ้ ิ ู ่ Mode 1 1 2 3 5 6 Mode 2 1 2 4 5 b7 Mode 3 1 b3 4 #5 b7 Mode 4 1 2 4 5 6 Mode 5 1 b3 4 5 b7 หรอจัดเป็นแพทเทรนได ้ดงนครับ ื ิ ์ ั ้ี Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 23. 23. 9. Minor Pentatonic Scale And Mode เป็นอกเพนตาโทนคสเกลอกแบบทนยมใชกนมาก ทังในเพลงป๊อป ร็อค หรอเพลงบลส ์ ดงนันอาจ ี ิ ี ่ี ิ ้ ั ้ ื ู ั ้เป็นสเกลทนักกตารบางคนจะรู ้จักกอนเมเจอรสเกลด ้วยซ้ํา โครงสร ้างของสเกลนก็เชนเดยวกบเพนตาโทนิ ่ี ี ์ ่ ์ ้ี ่ ี ั ั ่ ั ่ี ีคคือมี 5 โน๊ตเหมอนกนตางกนทเสยงของโน๊ตโครงสร ้างของ ไมเนอรเพนตาโทนคสเกลได ้แก่ ื ์ ิ ่ เชนเดยวกนเราสามารถจัดโหมดตาง ๆ ของไมเนอรเพนตาโทนค ได ้ 5 รปแบบ ได ้แก่ ี ั ่ ์ ิ ู Mode 1 1 b3 4 5 b7 Mode 2 1 2 3 5 6 Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 24. 24. 1 2 4 5 b7 Mode 3 Mode 4 1 b3 4 #5 b7 Mode 5 1 2 4 5 6และจัดเป็นแพทเทรนได ้ดงน้ี ิ ์ ั Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 25. 25. 10. Blue Scale And Mode blue สเกลได ้จากไมเนอรเพนตาโทนคสเกลโดยเพมโน็ต b5 ของสเกลเมเจอรเข ้าไป ซงโน๊ตทใส ่ ์ ิ ่ิ ์ ่ึ ่ี ่ ื ื ่ ่ึ ้ ่เพมลงไปนเรยกวา blue note หรอ passing note หรอโน๊ตผาน ซงจะใชชวยเสรมให ้สเกลมเสยงทแตกตาง ่ิ ้ี ี ิ ี ี ่ี ่ออกไปจากไมเนอร์เพนตาโทนิค ซ ่งมกจะไมใชโน๊ตตวนเป็นตวจบในเพลง เพยงแตใชเป็นตวเชอมระหวาง ึ ั ่ ้ ั ้ี ั ี ่ ่ ั ่ื ่โน๊ตในการเลนเทานัน สเกลนมประโยชนอยางมากมกใชในเพลงร็อคหรอบลส ์ โครงสร ้างของบลสสเกลคอ ่ ่ ้ ้ี ี ์ ่ ั ้ ื ู ู ์ ื ู ์ ่ึ คราวนีมาดูโหมดต่าง ๆ ของบลสสเกลบ ้างนะครับ ซงประกอบด ้วย 5 โหมด ได ้แก่ ้ Mode 1 1 b3 4 5 b7 Mode 2 1 2 3 5 6 Mode 3 1 2 4 5 b7 Mode 4 1 b3 4 #5 b7 Mode 5 1 2 4 5 6 หรอจัดเป็นแพทเทรนได ้ดงนนะครับ ื ิ ์ ั ้ี Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 26. 26. คราวนีเพือน ๆ ก็ได ้รู ้จักสเกลเพมอก 3 สเกลในสวนนซงมความสําคญทัง 3 สเกลเลยนะครับ ้ ่ ่ิ ี ่ ้ี ่ึ ี ั ้ ่ี ั ู ์ ื ึโดยเฉพาะผู ้ทสนใจเพลงแนวคนทร ี บลสหรอร็อค น่าจะศกษาสเกลเหลานให ้มาก ๆ ครับ ่ ้ี สเกลหลัก ๆ ทสําคญ ๆ คงจะหมดแคนซงผมก็ได ้พยายามแนะนํารายละเอยดของสเกลตาง ๆ ่ี ั ่ ้ี ่ึ ี ่พอสมควร แตก็คงไมลงลกมากเพราะถ ้าให ้ผมลงลกมากกวานคงต ้องให ้ผมไปเรยนกอนครับ ก็เอาแคพอรู ้จัก ่ ่ ึ ึ ่ ้ี ี ่ ่ ื ่ ิ ื ี ี ่ิ ี ่คร่าว ๆ นะครับ ถ ้าใครสนใจก็อาจไปหาหนังสออานเพมเตมหรอถ ้ามโอกาสไปเรยนได ้เลยก็ยงดครับ ในสวน ่ิ ่ื ่ื ั ื ุ ์ ้ตอไปผมคงจะแนะนําเรองสเกลประเภทอน ๆ บ ้างนะครับไว ้ประดบความรู ้หรออาจจะเอามาประยกตใชเองก็ ่ได ้ครับ ี ี ้ื ้ ํ ทฤษฎดนตรเบองตนสาหร ับกตารวาดวย Scale และ Mode ี ์ ่ ้ ื 11. สเกลอืน ๆ (ขอขอบคุณข ้อมูลจากหนั งสอ Monster Scales And Modes) ่ ่ื ่ี ้ี ั ื ่ึ สเกลอน ๆ ทผมนํามาแนะนํานผมได ้คดมาจากหนังสอ Monster Scales And Mode ซงได ้รวบรวม ่ื ่ ึ ่เรองของสเกลและ โหมดตาง ๆ ไว ้มากมายและน่าศกษา สวนนผมจะได ้เสนอสเกลแบบแปลก ๆ อน ๆ ซง ้ี ่ื ่ึ ่ ่ึ ่ื ึเป็นผลจากวฒนธรรมความเป็นอยของสวนตาง ๆ ของโลกเรา ซงเพอน ๆ ก็สามารถนําไปศกษาได ้ และ ั ู่ ่ ั ้ ั ่อาจจะนําไปดดแปลงใชกบทอนโซโลของตวเองก็ได ้ ั ้ ้ี ู่ ี ี สเกลทังหมดนอยในคย ์ A นะครับ วงกลมสแดงคอโน๊ตตว root ของสเกลครับ ไปดกนเลยครับวาม ี ื ั ู ั ่สเกลอะไรกันบ ้าง 1. เอกลิเมติก สเกล Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 27. 27. โครงสราง ้ A Bb C# Eb F G G# A สูตร 1 b2 3 b5 b6 b7 7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ สเกลน้ี เลนกบคอรดไมเนอร ์ หรอ พาวเวอรคอรด แตให ้เรมต ้นเลนสเกลตําลงมาครงขนจากตวโน๊ต ่ ั ์ ื ่ ์ ์ ่ ่ิ ่ ่ ่ึ ั ้ ัรากฐานของคอร์ด 2. ฮราโจช ิ สเกล (ญีปุน) ิ ่ ่ โครงสราง ้ A B C E F A สูตร 1 2 b3 5 b6 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ้ ่ ี ื่ ใชเล่นกับคอร์ดไมเน่อร์ หรือพาวเว่อร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน 3. คูเมอร์ สเกล (ญีปุน) ่ ่ โครงสราง ้ A B C E F# A สูตร 1 2 b3 5 6 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ้ ่ ี ื่ ใชเล่นกับคอร์ดไมเน่อร์ หรือพาวเว่อร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 28. 28. 4. โอเรียนท ัล สเกล โครงสราง ้ A Bb C# D Eb F# G A สูตร 1 b2 3 4 b5 6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ้ ่ ั ่ ี ื่ ั ใชเลนกบ Dominant 7th คอร์ด หรือพาวเว่อร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน โปรดสงเกตว่าโน๊ต b5 ทําให ้สเกลนีผดแปลกออกไป ้ ิ 5. พีลอค เสกล โครงสราง ้ A Bb C E F A สูตร 1 b2 b3 5 b6 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ้ ่ ี ื่ ใชเล่นกับคอร์ดไมเน่อร์ หรือพาวเว่อร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน 6. โคคิน โจช ิ สเกล (ญีปุน) ่ ่ โครงสราง ้ A Bb D E G A สูตร 1 b2 4 5 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 29. 29. ่ ่ ี ื่ ใชเล่นกับพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน 7. พียงโจะ สเกล โครงสราง ้ A B D E F# G A สูตร 1 2 4 5 6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ่ ี ื่ ใชเล่นกับพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน 8. อิวาโตะ สเกล (ญีปุน) ่ ่ โครงสราง ้ A Bb D Eb G A สูตร 1 b2 4 b5 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ ้ ้ี ่ื ่ ี ี เล่นกับโน๊ตเบสตัวเดียวทีมเชอเดียวกัน ทังนเนองจากไมมโทนเสยงคอรดใดทสามารถสร ้างคอรด ่ ์ ่ี ์ขึนมาจากตัวโน๊ตฐานรากนีได ้ ้ ้ 9. สเกลของ จีน โครงสราง ้ A C# D# E G# A สูตร 1 3 #4 5 7 8 โครงสราง ้ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 30. 30. ผ ังการ วางนว ้ิ ้ ี่ ี ื่ ใชเล่นกับคอร์ดเมเจอร์ทมชอเดียวกัน10. สเกลของ ญีปน ่ ุ่ โครงสราง ้ A Bb D E F A สูตร 1 b2 4 5 b6 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ่ ี ื่ ใชเล่นกับพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน11. สเกลของ อียปต์ ิ โครงสราง ้ A B D E G A สูตร 1 2 4 5 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ่ ี ื่ ใชเล่นกับพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน12. สเครียบิน สเกล โครงสราง ้ A Bb C# E F# A Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 31. 31. สูตร 1 b2 3 5 6 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดเมเจอร์ หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน13. ฮงกาเรียนยิปซ ี สเกล ั โครงสราง ้ A B C D# E F G A สูตร 1 2 b3 #4 5 b6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดไมเนอร์, ไมเนอร ์ 7 หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน ั14. ฮงกาเรียนเมเจอร์ สเกล โครงสราง ้ A C C# D# E F G A สูตร 1 b3 3 #4 5 b6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดเมเจอร์หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน15. โรมาเนีย สเกล Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 32. 32. โครงสราง ้ A B C D# E F# G A สูตร 1 2 b3 #4 5 6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดไมเนอร์, ไมเนอร ์ 7 หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน ี16. เปอร์เซย สเกล โครงสราง ้ A Bb C# D E F G# A สูตร 1 b2 3 4 5 b6 7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดเมเจอร์หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน ิ17. ฮนดูสแตน สเกล โครงสราง ้ A B C# D E F G A สูตร 1 2 3 4 5 b6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดเมเจอร์หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน18. นโอโปลแทนไมเนอร ์ สเกล ี ิ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net

×