บทที่ 3                  วิธีดำเนินงำนโครงงำน    ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebB...
Wordpress เรื่ อง การสารวจความรู้และการปองกันโรคเอดส์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา                    ้  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน.docเสร็จแล้ว

2,351 views

Published on

 • Be the first to comment

03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน.docเสร็จแล้ว

 1. 1. บทที่ 3 วิธีดำเนินงำนโครงงำน ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่ อง การสารวจความรู้และการปองกันโรคเอดส์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ้ ้โรงเรี ยนเลยอนุกลวิทยา อาเภอ เมือง จังหวัด เลย นี้ ผูจดทาโครงงานมีวธีดาเนินงาน ู ้ั ิโครงงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือทีใช้ ในกำรพัฒนำ ่ 3.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 3.1.2 เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 3.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.comwww.google.com 3.1.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรู ปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.03.2 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน 3.2.1 คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนอครู ที่ปรึ กษาโครงงาน 3.2.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่สนใจ คือ เรื่ อง การสารวจความรู้และการปองกันโรคเอดส์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ้ ้โรงเรี ยนเลยอนุกลวิทยา อาเภอ เมือง จังหวัด เลย ว่ามีเนื้อหามากน้อยเพียงใด และต้อง ูศึกษาค้นคว้าเพิมเติมเพียงใดจากเว็บไซต์ต่างๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดทาเนื้ อหาต่อไป ่ 3.2.3 ศึกษาการสร้างเว็บบล็อกที่สร้างจากเว็บไซต์ Wordpress จากเอกสารที่ครู ประจาวิชากาหนด และจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่นาเสนอเทคนิค วิธีการสร้างเว็บบล็อก 3.2.4 จัดทาโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อนาเสนอครู ที่ปรึ กษาผ่านเว็บบล็อกของตัวเอง โดยได้นาไฟล์ขอมูลไปฝากไว้ที่เว็บไซต์ชื่อ http://www.slideshare.net ้ 3.2.5 ปฏิบติการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย ั
 2. 2. Wordpress เรื่ อง การสารวจความรู้และการปองกันโรคเอดส์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ้ ้ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเลยอนุกลวิทยา อาเภอ เมือง จังหวัด เลย โดยการสมัครสมาชิก และ ูสร้างบทเรี ยนที่สนใจตามแบบเสนอโครงร่ างที่เสนอไว้แล้ว ทั้งนี้ได้นาเสนอบทเรี ยนผ่านเว็บบล็อกที่ Vassana9182.wrodpress.com 3.2.6 นาเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็ นระยะๆ โดยแจ้งให้ครู ที่ปรึ กษาโครงงานเข้าไปตรวจความก้าวหน้าของโครงงานผ่านเว็บไซต์ www.facebook.com/ ธนั ญญา สุจมงคล ิซึ่ งครู ที่ปรึ กษาจะให้ขอเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้จดทาเนื้อหาและการนาเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้ ้ ัเมื่อได้รับคาแนะนาก็จะนามาปรับปรุ ง แก้ไขให้เป็ นที่สนใจยิงขึ้น อีกทั้งได้สร้างเครื อข่ายสังคมโดย ่ใช้เว็บไซต์ Facebook เพื่อให้เพื่อนๆ มาช่วยให้ขอเสนอแนะ และสื่ อสารกันหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับ ้ ้การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกดังกล่าว 3.2.7 จัดทาเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยนาเสนอในรู ปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์และนาฝากข้อมูลไฟล์ดงกล่าวไว้ที่เว็บ http://www.slideshare.net แล้วนามาเชื่อมโยงผ่านเว็บบล็อก ัที่สร้างขึ้น 3.2.8 ประเมินผลงาน โดยการนาเสนอผ่านเว็บบล็อก Vassana9182.wrodpress.com ที่ แล้วให้ครู ที่ปรึ กษาประเมินผลงาน และให้เพื่อนๆ ผูสนใจเข้าร่ วมประเมิน โดยการสร้างกล่อง Like ้Box เพื่อให้คลิก Like และคอมเมนท์ในหน้าเว็บบล็อก 3.2.9 นาเสนอผ่านเว็บบล็อก ที่ชื่อ Vassana9182.wrodpress.com เพื่อให้ผสนใจศึกษาหา ู้ความรู ้ต่อไป

×