Nota sejarah tingkatan 5 bab 8

38,483 views

Published on

Nota Sejarah Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

Published in: Education
2 Comments
22 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
38,483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,815
Actions
Shares
0
Downloads
902
Comments
2
Likes
22
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nota sejarah tingkatan 5 bab 8

 1. 1. SEJARAH TINGKATAN 5 BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAANCreated by :SMKA Wataniah, Besut
 2. 2. Pembangunan Ekonomi
 3. 3. Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama (1956-1970) TAHAP Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)PERTAMA Rancangan Malaya Kedua (1961-1965) Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970) Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) TAHAP Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) KEDUA Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990)
 4. 4. 1 . Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)Membangunkan kawasan luar bandar.Merapatkan jurang perbezaaan pendapatan antarapenduduk luar & penduduk bandar.Mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalanganpenduduk luar bandar.Mempelbagaikan aktiviti ekonomi & sumberpendapatan negara.
 5. 5. Mempergiatkan pembukaan tanah baru untukpertanian.Menggalakkan penanaman semula getah olehpekebun kecil dan secara ladang.Mempelbagaikan hasil pengeluaran pertanian.Memperluaskan perusahaan bijih timah.
 6. 6. Pelbagai perkhidmatan diberikan sepertikesihatan, pendidikan & perhubungan.Membina pelbagai infraksturktur seperti balaipolis, kem tentera, pejabat pos , mahkamah & rumahkerajaan.
 7. 7. Agensi (FELDA & RIDA) Agensi Lembaga Kemajuan Tanah Lembaga Pembangunan Persekutuan(FELDA) Industri Desa (RIDA) Meningkatkan taraf hidup Membangunkan masyarakat luar masyarakat luar bandar Bandar.Matlamat disamping meningkatkan hasi l pertanian negara. i. Pembukaan tanah baru i. Memberi pinjaman kepada secara besar-besaran untuk pengusaha pertanian kecilPeranan pertanian ii. Membantu pemasaran hasil ii. Menyediakan petempatan pertanian baru yang dilengkapi dengan iii. Menggalakkan penyertaaan kemudahan asas. orang Melayu dalam sektor perniagaan iv. Membangun dan memajukan masyarakat luar bandar melalui pembangunan ekonomi, sosial dan Infrastruktur.
 8. 8. Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar Ketua Peranan Dato’ Abdul Razak bin Dato’ Menyelaras dan Hussein menjayakan segala (Timbalan Perdana Menteri) program pembangunanPenilaian Pencapaian Rancangan Malaya Pertama :Pencapaian Rancangan Malaya Pertama kurang memberangsangkankerana ancaman komunis semasa zaman darurat menyebabkan sejumlahperbelanjaan negara dialihkan kepada keselamatan negara. Keadaan ini jugadisebabkan oleh kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah di pasarandunia.
 9. 9. 2 . Rancangan Malaya Kedua (1961-1965)Merapatkan jurang perbezaan pendapatan antarapenduduk luar bandar & bandar.Mengurangkan kadar kemiskinan.Meningkatkan taraf hidup rakyat.
 10. 10. Peranan Agensi FELDA FAMA1. Menggiatkan pembukaan tanah2. Mempelbagaikan hasil pertanian 1. Membantu petani mengatasi masalahnegara bagi kurangkan pengantungan pasaran hasil pertanian.terhadap industri getah dan bahan 2 . Meningkatkan pendapatan petani.makanan import.
 11. 11. Tujuan Untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan diBilik Gerakan Negara peringkat negeri, daerah & kampung. Mengandungi program, pelaksanaan dan kaedah Buku Merah mengesan tahap pencapaian.
 12. 12. 3 . Rancangan Malaysia Pertama ( 1966 – 1970 )Bersifat bersepadu dan merangkumi semuabidang ekonomi dengan Mempelbagaikankegiatan ekonomi dlm sektor pertanian danperindustrian.
 13. 13. Agensi HuraianFELDA -Pembukaan tanah semakin pesat. -Kemunculan pelbagai projek spt.Tiga Segi Jengka,Johor Tenggara dan Pahang Tenggara.FELCRA -Membantu FELDA membangunkan ekonomi kawasan luar Bandar.MARA -Pada tahun 1966 RIDA digantikan dengan MARA(Majlis Amanah Rakyat).BANK -Bank Bumi putera ditubuhkan untuk menggalakkan penyertaan bumiputera dalam sektor perusahaandan Perdagangan.PERNAS -Perbadanan Nasional Berhad ditubuhkan pada tahun 1969 Untuk mengaktifkan penyertaan bumiputera dalam bidang Perusahaan dan perdagangan.MARDI -Ditubuhkan pada tahun 1969 untuk menjalankan Penyelidikan dan memperkenalkan teknologi bagi Meningkatkan hasil pengeluaran pertanian kecuali getah.MIDA -Malaysian Industrial development Authority ditubuhkan pada Tahun1967.
 14. 14. 4.Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975)Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antarakaum, kawasan dan wilayah.Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum denganmenambah pendapatan dan menyediakan peluangpekerjaan bagi merapatkan jurang ekonomi.Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsiekonomi.
 15. 15. Agensi & Fungsi
 16. 16. 5 . Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980)Usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semulamasyarakat.Meneruskan program pembangunan pertanian danperindustrian untuk meningkatkan produktiviti.Membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan tarafhidup rakyat.
 17. 17. AGENSI- Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)- Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH- Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA)- Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) FUNGSI- Pembukaan tanah secara besar-besaran- Tumpuan diberikan terhadap penanaman getah dan kelapa sawit kerana keperluan eksport.- Peranannya diperluaskan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru.
 18. 18. 6.Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985)Perkembangan perusahan berat yang berasaskanpelaburan modal dan penggunaan teknologi tinggi.Melibatkan sektor swasta untuk menguranganbebanan kewangan kerajaan.Memodenkan dan mengiatkan semula sektorpertanian secara bersepadu.Mengimbangi pemilikan harta dan saham antarakaum bumiputera dan bukan bumiputera.
 19. 19. Agensi FungsiPerbadanan Industri Berat -untuk mengenal pasti, memulakan, danMalaysia (HICOM) Menguruskan projek industri berat. -mengiatkan perindustrian. -menggalakan pelaburan modal asing. -buka kawasan perindustrian spt Skudai, Senawang, Bintulu, Senawang dan Likas.Permodalan Nasional Berhad -mengimbangi pemilikan harta dan saham(PNB) Perindustrian antara kaum bumi putera dengan Kaum bukan bumiputera.Skim Amanah Saham -mengimbangi pemilikan harta dan sahamNasional (ASN) Perindustrian antara kaum bumiputera dengan Kaum bukan bumiputera.
 20. 20. Dasar kerajaan PelaksanaannyaKajian Dasar Perindustrian -mengenal pasti kelemahan dalam strukturMalaysia Perindustrian negara.Pelaninduk Perindustrian -menyediakan hala tuju pembangunan industri Dan strategi pelaksanaannya.Dasar Penswastaan dan Dasar -penglibatan sektor swasta dalam pembangunanPensyarikatan Malaysia Ekonomi negara. -dapat mengurangkan bebanan kewangan kerajaan.Dasar Pertanian Negara - Memodenkan dan mengiatkan semula sektor Pertanian secara bersepadu dengan menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan.
 21. 21. 7. Rancangan Malaysia Kelima ( 1986-1990) Sektor - melonggarkan hak milik syarikat dan Perindustrian perlesenan dalam sektor swasta. - melonggarkan syarat pelaburan modal asing. - berusaha meningkatkan kecekapan.Pembangunan Kawasan - penggunaan tanah yang cekap. Luar Bandar - majukan industri desa yang berpotensi spt kraftangan. - kemudahan kredit dan intensif. Sektor - Pelancaran Tahun melawat Malaysia Pelancongan pada tahun 1990. Sektor Penyelidikan - Meningkatkan kecekapan dan keupayaan Dan Pembangunan guna tenaga tempatan untuk meningkatkan produktiviti.
 22. 22. Kadar kemiskinan menurun.Pendapatan perkapita meningkat.Jurang antara kaum fdan wilayah dapat dirapatkan.Hak milik modal kaum bumiputera dan bukanbumiputera meningkat.
 23. 23. Dasar Pembangunan EkonomiDasar pertanian negara.Dasar pensyarikatan malaysia.Dasar penswastaan.Dasar hala tuju hala baru.Dasar peningkatan daya pengeluaran negara.Dasar kependudukan negara.
 24. 24. 1. Dasar Pertanian NegaraMeningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahapmaksimum menerusi pengurusan sumber ekonominegara yang cekap dan berkesan.Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil.Memajukan komoditi utama yang berpotensi untukdieksport.
 25. 25. Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru dibawah rancangan Felda,agensi pembangunan wilayahdan kerajaan negeri.Memperkenalkan program pembangunan in-situuntuk memulihkan kawasan yang berproduktivitirendah.Menyediakan perkhidmatan sokongan pertanianseperti pemasaran, kredit, subsidi dan penyelidikan.Melibatkan sektor swasta dalam projek penswastaanpertanian di bawah Kementerian Pertanian.
 26. 26. 2. Dasar Pensyarikatan Malaysia Untuk merangsang penglibatan setor swasta secara aktif dan berkesan dalam pembangunan negara.
 27. 27. Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat yang dimilikibersama oleh kerajaan dan swasta.Semua kakitangan kerajaan dan swasta merupakanpemilik saham dan pekerja yang dipertanggungjawabkanmemajukan syarikat ini.Sebuah panel perunding antara kerajaan dan swastaditubuhkan untuk melaksanakan dasar tersebut.
 28. 28. Pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swastauntuk menjalinkan hubungan dan berkongsikepakaran.Sektor swasta perlu memahami dasar kerajaan yangmengutamakan kepentingan nasional dalam aktivitiekonomi di samping mendapat keuntunganmaksimun.Pihak kerajaan bertindak memberikan perkhidmatansokongan bagi memudahkan operasi sektor swasta.
 29. 29. 3 . Dasar Penswastaan.Mengurangkan beban kewangan kerajaan.Meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatanatau barangan.Mempercepatkan pembangunan ekonomi melaluipelaburan modal oleh sektor swasta.
 30. 30. Kerajaan memindahkan perkhidmatan,pelaburan dankuasa tertentu kepada sektor swasta.UPE bertindak sebagai jawatankuasa penswastaanyang memberi garis panduan kepada sesebuahKementerian atau jabatan yang ingin menjalankanpenswastaan.Penswastaan dijalankan secara sepenuhnya atausecara sebahagian.
 31. 31. 4. Dasar Hala Tuju BaruMembangunkan kawasan luar bandar.Meningkatkan pendapatan golongan petani danpekerja desa melalui penglibatan mereka dalamsektor pelaburan.
 32. 32. Mengelompokkkan kampong-kampung menjadipetempatan yang lebih besar supaya segalakemudahan dapat disediakan dengan lebih ekonomik.Meningkatkan pendapatan golongan petani danpekerja desa melalui program usahawan desa yangterlibat dengan industri pembuatan barangan.Pelaksanaan projek pembangunan oleh agensikerajaan untuk meningkatkan pendapatan pendudukluar bandar.
 33. 33. 5. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara (DPDPN)Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yangberterusan walaupun negara menghadapi pelbagaicabaran.Peningkatan hasil pendapatan negara bagimeningkatkan pendapatan penduduk luar bandar.Memastikan penggunaan sumber tenaga pada tahapmaksima bagi mengelakkan sebarang pembaziran.Memastikan sector perindustrian dapat bersaing padaperingkat antarabangsa.
 34. 34. 6. Dasar KependudukanUntuk mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang2100.Pertumbuhan penduduk dalam jangka masa yangpanjang memberikan kesan positif terhadap bekalantenaga kerja.Jumlah penduduk yang besar akan menyumbang kearah kekuatan politik dan keselamatan negara
 35. 35. Menitikberatkan keselarasan antara kadarpertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunansosioekonomi negara khususnya yang berkaitandengan kemudahan pendidikan,perumahan,kesihatandan peluang pekerjaan.Segala program negara didasarkan pada unjuranjumlah penduduk untuk memastikan pertambahanjumlah penduduk tidak mendatangkan masalahkepada negara.
 36. 36. Pembangunan Dan Perpaduan Bangsa
 37. 37. Rukun NegaraMaksud Rukun Negara > Ideologi Negara Malaysia untukmewujudkan perpaduan kaum.Peranan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) a) Mengembalikan keamanan. b) Melicinkan pentadbiran. c) Mengembalikan keamanan kaum.Majlis Perundangan Negara ialah badan yangbertanggungjawab yg membentuk ideologi rukun negara.
 38. 38. Mengukuhkan perpaduan.Memelihara corak hidup demokratik.Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaanyang pelbagai dan membina masyarakat progresifyang akan menggunakan sains dan teknologi.Mencipta sebuah masyarakat yang adil.
 39. 39. Prinsip-prinsipRukunNegara HuraianKepercayaanKepadaTuhan -Agamamendorongkebaikan -Rakyatyangberagamamudahuntuk MenjadiwarganegarayangbaikKesetiaanKepadaRajadanNegara -Rajasebagaisimbolpenyatuanrakyat danpelindunghakistimewaperibumi -Penderhakaanmerupakankesalahan besarterhadapRajadanNegara. -Meletakkanperlembagaanditempat yangtinggi,sucidanagungKeluhuranPerlembagaan -Rakyatperlumenerimadan mempertahankanperlembagaan.KedaulatanUndang-undang -Rakyatperlumenghormatidantidak melanggarundang-undang -Rakyatbertangungjawabmendaulatkan undang-undang. -SopansantundantatasusilaperluKesopanandanKesusilaan dihayatidandiamalkandalam kehidupanseharian.
 40. 40. 2. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Laporan Barnes Laporan Fenn Ordinan 1950 Wu 1951 Pelajaran 1952 Laporan Rahman Ordinan Penyata Razak Talib 1960 Pelajaran 1957 1956 Akta Pelajaran Jawatankuasa 1961 Kabinet 1974
 41. 41. Tahun Cadangan Dasar Pendidikan Kebangsaan •Semua sekolah vernakular dibubarkan dan Digantikan dengan sekolah kebangsaan •Bahasa Melayu sebagai bahasaLaporan Barnes 1950 kebangsaan diperingkat sekolah rendah •Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di SM dan peringkat lebih tinggi •ditentang oleh orang Cina kerana bahasa Ibundanya tergugat •Mewakili masyarakat Cina mencadangkan Sekolah vernakular CinaLaporan FennWu 1951 dikekalkan Walaupun setuju sistem pendidikan Kebangsaan
 42. 42. •Mengambil kira laporan Barnes dan Fenn Wu •Sistem persekolahan menggunakan dua Bahasa pengantar iaitu BI dan BM •Pengajaran bhs cina dan tamil disediakanOrdinan Pelajaran 1952 •BM wajib diajar disekolah Inggeris •BI wajib diajar disekolah Melayu (tidak dapat dilaksanakan tentangan Masyarakat cina dan India, kekurangan Kewangan dan ancaman komunis) •Sistem persekolahan yang sama untuk Semua penduduk •Menyeragamkan kurikulum bercorak kebangsaan •Penubuhan sekolah umum rendah Menggunakan BM sebagai bahasa pengantarPenyata Razak 1956 •Penubuhan sekolah jenis umum rendah Dengan BI ,bhs Cina danTamil sebagai bhs pengantar •Bm bhs pengantar di sekolah menengah Melayu •BI sebagai bhs pengantar sekolah Inggeris •BI dan Bm wajib diajar disemua sekolah
 43. 43. •Sekolah umum dan jenis umum dijadikan Sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan untuk memupuk perpaduan kaum •Semua pelajar sekolah rendah kerajaan Diberi pelajaran percuma tanpa kira kaumPenyata Rahman Talib 1960 •BM bhs pengantar di sek rendah dan sek menengah •Pendidikan Islam diajar di sek jika terdapat Tidak kurang 15 pelajar Islam •Bhs cina dan tamil diajadikan sek keb jika Terdapat tidak kurang 15 pelajar •Semua peperiksaan awam dalam bhs keb •Mempekenalkan sistem persekolahan aneka Jurusan (menampung pelajar yang gagal Memasuki sek men akademikKajian Aminudin Baki •Menyediakan pelajaran peringkat men ren Hingga berumur 5 tahun dengan kursus kemahiran •M/pelajaran wajib diajar di sek men biasa
 44. 44. •Mengkaji semula pelaksanaan sistem Pelajaran kebangsaan •Menilai keberkesanan dasar pelajaran kebangsaan •Mengenal pasti melahirkan masyarakat Bersatu padu dan berdisiplin •penekanan kemahiran 3MJawatan kuasa Kabinet 1974 •Kenaikan darjah secara automatic •Penekanan sek vokasional dan sukatan Pelajaran sek swasta •BM sebagai m/pel wajib dalam peperiksaan •Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin •KBSR 1982 dan KBSM 1988 penekanan Perkembangan JERI
 45. 45. Pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan.Melahirkan individu yang seimbang dan harmonis darisegi JERI.Melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawabdan berupaya mencapai kesejahteraan diri.Menyumbang keharmonian keluarga, masyarakat dannegara.
 46. 46. Akta Bahasa Kebangsaan
 47. 47. Langkah Memajukan Tanah Melayu Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan Bahasa Melayu. Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pelancaran Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa. Slogan “Bahasa Jiwa Bangsa”.
 48. 48. Penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan 1967Penggunaan Bahasa Melayu di mahkamah pada tahun1990.Pada tahun 1982, Bahasa Melayu menjadi bahasapengantar di semua sekolah.Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telahditukar kepada bahasa kebangsaan.Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia 1977.
 49. 49. Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 50. 50. Prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan dan kerohanian. Memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan serta memupuk dan memelihara keperibadian bangsa.
 51. 51. Sukan Untuk Perpaduan
 52. 52. Kepentingan Sukan Untuk Perpaduan Sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan. Aktiviti sukan tidak mengehadkan penyertaan kepada sesautu kaum sahaja. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan pada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan 2 tahun sekali.
 53. 53. Malaysia Ke Arah Negara Maju
 54. 54. Wawasan 2020Menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara industriyang maju dengan menggunakan acuan sendirisetanding dengan negara maju di dunia.
 55. 55. Sembilan Cabaran Wawasan 2020 Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertolenrasi. Membina masyarakat yang maju dan saintifik. Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang. Menjamin masyarakat ang adil dan saksama. Memupuk dan membina masyarakat makmur.
 56. 56. TAMAT BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN5 Ibnu Zuhri 2012SMKA Wataniah,Besut Created by :

×